James 1

1Yɨzɨrelɨdaaꞌnya sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraala yɨsavaakɨdaaꞌnyaihi,

Jemɨzainyɨ Gotɨyarɨjɨ Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨjɨ yaasɨwaꞌwawɨnyainyɨ yɨdaꞌmwesɨ. Sarɨmɨ sarɨnnya anga naangeba yagalyaꞌmaꞌdɨvɨꞌ kwaaka maave pɨwɨ pɨwɨ mwaimanaawɨgasaihɨrɨnesɨ. Sareihɨrɨ yɨhɨthɨma! “Nyaꞌmweihi!”

Yɨjɨwaalyabwi kɨrɨꞌ dɨragɨnya yɨvaimwanga neyadevwinesɨ.

2Nɨmɨre nyaꞌmweihi, yaamɨjɨ yɨjɨwaala dala pɨnɨnnanyabwi kayɨhimaꞌnojɨ yɨ sarɨmɨ dara yawɨpɨja “Sa nemɨ yune yɨlaaya yaꞌnennanyangɨra.” 3Sareꞌ sarɨmɨ dara yawɨꞌmanɨgaꞌ. Sarɨmɨnyɨ yɨjɨwaala yaꞌne yɨmaꞌnaabada sarɨmɨre dɨragɨnna lɨmwangebwi yaamɨjɨ yɨhyade. Sara yɨhyaja sabwi “Taanginya yuyangɨneꞌna dɨragɨnna daavɨna yɨwaava!” nejɨwɨryaꞌnebulyɨ. 4Nabaai Gotɨyai “Sarɨmɨ naanga yune nebulyaꞌnanyaihi jɨmaꞌnyɨla! Sɨmunyavɨ yunebanna padaꞌgalemwaalyaꞌneihi yuyagaaꞌ dɨragɨnna daayabwi tewaanna tɨviꞌna yɨhɨmwaaihana!” kadaꞌ sara yɨmaꞌnɨvanɨꞌ. Yɨ dɨragɨnyaihi mwaaibɨzaꞌ sarɨmɨnyɨ Gotɨyare aane pɨbwina aane kɨbwina yɨhɨmudaasadeihi mɨꞌ. 5Nabaai sarɨmɨnyɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe pwai kwarɨ sɨmunya nawɨꞌnyabwina wɨmudaasajaꞌ sai sɨmunya wɨjaavadeꞌna Gotɨyarɨ yɨdaanganana! Sara yɨdaanganajaꞌ Gotɨyai sahwarɨ wɨjaavadelyɨ. Gotɨyai sai yuyaraavɨna yanga kwalaalya nayaa wɨjaavadei, nabaai sai aꞌmwe wɨmudaasaderaavɨna mayagaala dadei mɨꞌ. 6Kɨrɨꞌ aꞌmwe dazai Gotɨyarɨ nayaa dɨragɨnna lɨmwada yɨdaanganana! Dara nyawɨralɨmwagathɨka! “Nɨmɨ yɨdaangamwe dazaꞌ Gotɨyai nyɨjaavadeinyɨ dɨngaka? Aawa!” Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Aꞌmwei sɨmunya pɨrɨwaai kɨnɨnnakei, saalaalyavɨ yɨhusaꞌ pwaladɨkaaꞌda aalɨmavajɨnaakeꞌ akinamuna yadevaaibɨꞌ gamɨre sɨmunyaꞌ sasarelyɨ. Sahwai taabɨrɨwaizɨmunyasɨyai. 7Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe sasarei kwaasɨ dara myawɨranna! “Naangei nawɨꞌnya pɨnɨ nyɨjaavadeinyɨra.” 8Aawa. Aꞌmwe dazare sɨmunyaꞌ yaasɨwaꞌ yɨwɨnakamarya yadesɨ. Yuya gamɨ yade saburɨ sai tuta yune gave pɨrɨvɨna mɨdɨdei mɨꞌ.

9Neyaꞌmwei gɨlyɨvɨta maayai dalaangevɨ mwaalɨkei Kɨraazɨtɨyarɨna yɨlaaya yadelyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨna Gotɨyai sahwarɨ munyaba makimwakeꞌna yɨlaaya yana! 10Nabaai neyaꞌmwe gɨlyɨvɨkɨravɨnakei Kɨraazɨtɨyarɨna yɨlaaya yadelyɨ. Gotɨyai sahwarɨ gamɨre gɨlyɨvɨsanna dalaangevɨ marulawakaka kɨrɨꞌ sahwarɨ maaꞌmwakeꞌna yɨlaaya yana! Kurɨvaarɨyangɨre pwata yɨꞌnade bwalapɨraihɨraꞌna yadevaaibɨꞌ gamɨre gɨlyɨvɨsajɨ yɨwawadeꞌnanyɨ. 11Sareꞌ darevɨnyɨ. Nyɨlyai bilyɨrɨꞌdaaꞌnyɨ dɨꞌdaanya naanga wiꞌnadaaꞌnyɨ kurɨvaarɨya daza yɨnahu yawaka balasɨꞌna yadengɨ. Gamɨre pwata kɨnɨjɨ bwalaraawɨna yada gamɨre tewaanya wannade sajɨ yɨnahu kayaaka yɨmaꞌnyɨna. Sasare sahɨbaaibɨꞌ aꞌmwe gɨlyɨvɨta kwalaalyajɨyai sai tɨnnyaba gamɨre wawɨnya yade yuya sangɨ yɨwawadelyɨ.

12Aꞌmwei yaamɨjɨ yɨjɨwaala yuya sangɨ taanginya maarajai kwai dɨragɨnna daaꞌdei yɨlaaya yada tewaanaanga yɨnɨkelyɨ. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Yɨjɨwaala yuya mena wavɨlavojɨyai kuna dɨragɨnna lɨmwagarojɨyai, sarɨna Gotɨyai gaalyabwi wɨjaavadelyɨ. Aꞌmwe gavamarasɨꞌnyɨkaanyaꞌ wavɨlaꞌdɨvɨsaraavɨne tɨvɨkɨsaꞌ wɨjaavadɨvɨtabaaibɨꞌ Gotɨyai mena yawɨramaaꞌdei gaala saꞌ wɨjaavadelyɨ. Yɨ sɨnnawɨ Gotɨyai gaala dazaꞌ aꞌmwe yuyara gamɨnyɨna wɨvuꞌnaderaavɨna wɨjaayaꞌna yune naanga nebulyaꞌna wɨdakelyɨ. 13Nabaai yɨjɨwaala sa aꞌmwe pwai kware sɨmunyavɨ yɨdɨkaavojɨ kayaaꞌnanyabwi yaꞌna kumwagiꞌnojɨ aane pwai kwai dara madanna! “Dazabwi yaꞌna Gotɨyai nyɨmwagiꞌnɨwakeꞌnanyɨ.” Aawa. Sareꞌ darevɨnyɨ. Kayaaꞌnanyabwi Gotɨyarɨdaaꞌnyɨ mwagiꞌnadevwi mɨꞌ. Nabaai Gotɨyai aꞌmwei kayaaꞌnanya yajarɨ mwagiꞌnadei mɨꞌ. 14Aawa. Nemɨnyɨdaaꞌnya gazaizare sɨmunyavɨdaaꞌnyɨ dɨkaaꞌda wɨmwagiꞌnadelyɨ. Yune nennya yawɨta kayaaꞌnanya dazabwi nemɨnyɨ wabwiwanga neyadevulyɨ. Sara yada nemɨnyɨ kwaasɨ nedada kayaaꞌnanyabwi yaꞌna nedɨhaaꞌbwaꞌdevulyɨ. 15Nabaai sɨmunyaꞌ dɨkaata dazabwi, kaimɨraavɨmunyabɨꞌ wannada dɨvidaaꞌnyɨ gamɨre kaimɨraavɨbwaranyabɨꞌ kayaaꞌnanya dala pɨnɨnnanya maaꞌdesɨ. Dɨvidaaꞌnyɨ kayaaꞌnanyabwi naanga yɨmaꞌnada barya yaꞌnebwi marimaꞌnaabadevulyɨ.

16Nɨmɨre nyaꞌmweihɨrɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, kwaasɨya sabwi sarɨmɨ wanganakɨna yadaapi sarɨmɨnyɨ kwaasɨ nayɨhɨthathɨka! Gotɨyai kayaaꞌnanya yaꞌna mwagiꞌnadei mɨꞌ. 17Yuya tewaanya yanga wɨjaaya sabulyɨ yuya sɨhumale naanga yune nebulyaꞌnanya sabulyɨ yuya daza Gotɨyai Sɨgunyavɨ mwaalɨkeryawɨdaaꞌnyɨ waidaavadengɨra. Baaka yuya, yɨ nyɨlyalyɨ lawelyɨ sɨlɨngaamɨnyajɨ yuyaraavɨne Gyakwalaangei daza nemɨnyawɨnna maryasaabadengɨra. Nenɨmaanga dazai gamɨre sabwi yaasɨwaꞌ maroyɨmaaꞌnya yadei mɨꞌ. Sai pɨnɨ nyɨlyayaba aꞌmabaala yɨꞌdevaaibɨtai mɨꞌ. Saamɨnaanga wannada ayɨna tuta yɨbwaꞌmwadevaaibɨtai mɨꞌ. 18Sai yune gannya sɨmunya saburɨna mɨdɨda gamɨre yagaala nebulyavɨ neyɨmaꞌnaabakelyɨ. Aꞌmwe yuya gamɨ wɨmwaaihade saraavɨna aaya mudɨꞌnanyaina mwaalyaꞌneinaavɨ neyɨmaꞌnaabakeine.

Nemɨ kadɨka nayaa wɨꞌnadaa nayaa sara yaadeꞌnesɨ.

19Nɨmɨre nyaꞌmweihɨrɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, darengɨ nayaa jawɨramaarila! Gazaigɨzaigɨ yagaalyaꞌ kadɨka wɨꞌnyaꞌna yarai yemwaala ja! Kɨrɨꞌ yagaala jaꞌna yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ nadɨthɨka! Nabaai mayagaalyaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ nadɨthɨka! 20Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwere sɨnna tɨkeꞌ Gotɨyare yɨdaꞌmaraangebwi sahwarɨ wɨvuꞌnadevwi marimaꞌnaabadeꞌ mɨka. 21Sarevɨ gɨrɨkitaꞌnanya yuya sabulyɨ kayaaꞌnanya kwalaalya naanga yɨmaꞌnade sabulyɨ sasare daza dasɨꞌnyɨla! Nabaai sarɨmɨ saihi kwaamuꞌnanyabwi nayaa mɨdɨdɨvɨꞌ yagaala Gotɨyai sarɨmɨre sɨmunyavɨ wia yɨhɨburɨmanɨke nayaa dɨmaaryɨla! Yagaala dazaꞌ sarɨmɨre kuryaraavɨ yɨnɨga wiꞌna yɨhɨvadaihasamaaradesɨ.

22Kɨrɨꞌ sarɨmɨ yagaala dazaꞌ nayaa jɨla! Sarɨmɨ yune kadɨkiꞌna muꞌnakɨpɨnera! Kadɨkiꞌna wɨꞌnakɨpɨjaꞌ sarɨmɨ saihɨrɨna kwaasɨ yɨmanɨgava. 23Dareꞌnanyɨ. Aꞌmwe pwai Gotɨyare yagaalyaꞌ yaasɨwaꞌna wɨꞌnakajai sai nayaa mamɨdɨnyajai sai dareꞌbɨsalyɨ. Aꞌmwei gannya sɨnnyɨkɨ sɨnɨmwavananyavɨ yennadevaaibɨsalyɨ. 24Sareꞌ darevɨnyɨ. Sai gannya sɨnnyɨkɨ yennaka sangirɨꞌ kɨbawebanna woda yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ navɨka yɨwannyɨna yakelyɨ “Sɨnnyɨꞌ nɨmɨ gathaꞌdareinyɨ dɨngaka?” Sabaaibɨꞌ sai Gotɨyare wɨja navɨka yarai yadelyɨ. 25Kɨrɨꞌ kɨwɨnya dazaꞌ kayaaꞌnanyabure kalavuzɨwawɨnyavɨ ayɨna nemaaꞌdeꞌ saꞌ yune yɨdaꞌmaraangeꞌ yɨ dɨnɨka dazavɨre aaya kaavɨlyaꞌ aꞌmwei nayaa yawɨranganojɨ kuna mɨdɨnajai yɨ aꞌmwe dazai yɨlaaya yada tewaanaanga yɨnɨkei mwaaladelyɨ. Sai yaasɨwaꞌ kadɨkeꞌna muꞌnakyada navɨka myanna! Aawa. Gotɨyare yagaala tewaanyaꞌ sara yana! Yɨ dazarerɨ Gotɨyai tewaanya wiadelyɨ.

26Aꞌmwe pwai kwai dara yawɨꞌna “Nɨmɨ yɨdaꞌmaraanga tewaanyainyɨ. Gotɨyarɨ yɨlaaya nebwina yadɨnyainyɨra,” kɨrɨꞌ gamɨre maangevɨ nayaa mamaremwaainyai sare sai gannya sɨmunyavɨ kwaasɨ dɨdelyɨ. Aꞌmwe dazare dɨragɨnna lɨmwangebwi, yɨlaaya maryabwi yaasɨwakebulyɨra. 27Yɨdaꞌmaraangebwi nawɨꞌnya gɨrɨꞌmaaya mwaalyabwi Gotɨyai Nenɨmaangere tɨnnyarɨ yɨwetawakya maaya yɨmaꞌnyaꞌ daresɨ. Sɨgɨraayaraavɨjɨ yaanyɨwaakengɨjɨ sare samɨlɨka taanginya maaꞌmanɨgasamɨlɨkaavɨna nemɨ nayaa gaimwagaatheine. Nabaai nemɨre kaanya yamaryabwi nayaa maremwainaana! Kwaaka davakɨya dazabwi nemɨre sɨmunyangɨ gɨrɨkita naneyɨgaladɨka! Sasaresɨ.

Copyright information for `BYR