James 3

Nemɨre yagaalyanna nayaa maremwainaadeꞌnanyɨ.

1Nɨmɨre nyaꞌmweihi, sarɨmɨnyɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe kwalaalyara “Nemɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨjɨwakadaanyaina yɨmaꞌnaana!” nyawɨpɨdɨka! Darevɨnyɨ. Dɨvi sagaaꞌ Gotɨyai nemɨ wɨjɨwaakyainaavɨ maryawɨbwasaꞌ yawɨꞌna “Sahwara sɨduꞌnakera midaakajɨ, dɨragɨnna maryawɨbwarɨdeinyɨ sahwaraavɨ. Aꞌmwe pɨmɨlɨkaavɨ kɨbawana yɨdeinyɨ.” 2Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ yuyaina dala pɨnɨnnanyangɨ yɨwetawakya kwalaalya yadaanyaine. Aꞌmwe pwai kwai gamɨre yagaalyaꞌ yɨwetawakya myajai sai aꞌmwe tewaanya naanga yune nebulyaꞌnanyalyɨ. Nabaai sasarei gamɨre kɨlaaka yuya kɨjɨꞌ yɨnɨga wiꞌna maremwaainannelyɨ. 3Nemɨ aꞌmweina kwaariꞌmayagɨnya maalɨkemɨlɨꞌ ozɨyare maangevɨ nemɨre saburɨ mɨdɨda kaanya yamaryaꞌnebwina wakadaanyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨre kɨlaakejɨꞌ naangejɨꞌ warɨka kɨrɨꞌ yuya kɨlaaka sajɨꞌ tutaanya pɨrɨvɨ kwawojɨ nemɨ gɨnyɨwadaanyɨ. 4Nabaai sɨpɨya kɨrɨvɨnajɨ jawɨrila! Sɨpɨya sa naangengɨra. Nabaai yɨhuta dɨragɨnya naangeꞌ yɨhuꞌmaanarya wiadaaꞌnyɨ saalaalyavɨ aꞌba gaꞌnɨgwodengɨ. Sɨpɨyavɨyaꞌ aꞌmwei gɨnyɨwagɨnyɨwangeꞌ yune maalɨkesɨ. Kɨrɨꞌ sɨpɨyavɨ maremwaaidei “Pimagɨnna wɨma!” dozɨ gɨnyɨwagɨnyɨwangeꞌ gɨnyɨwadaaꞌnyɨ sɨpɨyaꞌ sawɨnna wɨna yadesɨ. 5Sasare sahɨbaaibɨꞌ taalɨsaꞌ kɨlaakejɨkɨna pimagɨnya maalɨkejɨkɨ. Kɨrɨꞌ saꞌ gamɨ savɨna yayaꞌ munyaba makida naangenna naangenna dadesɨ. Yɨthaanyi, dɨka maalɨkeꞌ naanga bidamakɨlojɨ kurɨdarya naangevɨ yɨꞌnaadarya yuyavɨ dɨka yuya nasɨꞌna yadesɨ. 6Nabaai taalɨsaꞌ dɨka sahɨrɨsasɨ. Yuya kɨlaakejɨkɨneꞌna kusaba warɨkeꞌ Kwaakevakɨya kayaaꞌnanya dala pɨbwina pɨbwinanyabwi marimaꞌnaabadesɨ. Sara yada kɨlaaka yuyajɨkɨ gɨrɨkita yɨgalakadesɨ. Sarevɨ kɨlaakejɨkɨya saburɨ dɨka naanga yɨdade sabɨꞌ dɨhaaꞌbwaꞌdevulyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨre kaanya yamarya sabwi kayaaꞌnanyabwi yɨmaꞌnadevulyɨ. Yɨ Saataanɨ Kayaaꞌnanyare dɨka dazaꞌ dɨka sahɨrɨvɨ yewɨtawakadesɨ. Dɨka naangebanne yɨmakera nemɨre taalɨsaꞌ dɨhaaꞌbwaꞌdɨvɨsavɨna taalɨta saꞌ aꞌmwe Kwaaka yuyavakɨyaraavɨ taanginya dɨkeꞌbɨꞌ marimaꞌnaabadesɨ. 7Aꞌmwera malakayaawaryarajɨ yɨkurɨyaawiarajɨ yusarajɨ kamaalyarajɨ saalaalyavɨ wɨlaꞌderajɨ yɨ yuya dala pɨnɨnnanyaraavɨ nayaa yɨnɨga wiꞌna maremwaaibɨnerera. Sahwaraavɨ dalaangewɨ wɨlaꞌnadɨvɨsara. Nabaai kɨgaasɨ dahaaꞌ mena sara yadɨvɨsare. 8Kɨrɨꞌ gamɨre taalɨsaꞌ yɨnɨga wiꞌna maremwaaladei aꞌmwe pwai kwai mɨꞌ. Aane pwai kwai sara myadelyɨ. Yuyagaaꞌ taalɨta saꞌ dɨkebɨꞌ yɨdamaryada yagaala kayaaꞌnanya yɨnɨgidaavadesɨ. Naawɨnaanyara kumɨre kwaamɨnya aꞌmweraavɨ tamakyaꞌne daꞌdɨvɨtabaaibɨꞌ taalɨsa aꞌmweraavɨre sɨmunyangɨ kayaaka yuna yɨgaidɨvɨsangɨ. 9Taalɨsasɨ Naangei Nenɨmaangerɨne yaya munyaba makɨlyaꞌne dadaa “Su! Su!” dadaanyaine. Nabaai taalɨta sasɨ Gotɨyai yune gamɨbɨsaraavɨ yavɨkaryaakeraavɨ nemɨ paasiyagaala sahwaraavɨ kayaaka yɨgalyaꞌne yagaala kayaaꞌnanya dadaanyaine. 10Yagaala Gotɨyarɨna yaya munyaba makɨlyaꞌnejɨ paasiyagaala kɨnɨjɨ yagaala pɨrɨwaala sasare sa yune maanga gave pukɨdaaꞌnyɨ yɨmaꞌnadengɨ. Nɨmɨre nyaꞌmweihi, nemɨ sasare sabwi sara nyaadɨka! Nawɨꞌnyabwi mɨꞌ. 11Aalɨyɨmɨnya pɨrɨꞌ pɨgaaꞌ aangaalyasɨ yaka pɨgaaꞌ aalya yɨrɨkesɨ yeꞌmwannayɨrɨꞌdaavadeꞌ daaka! 12Nɨmɨre nyaꞌmweihi, yɨta pihɨya pɨrɨꞌ yɨsɨla wolivɨyavɨre yɨnɨga tinadeꞌ dɨngaka! Nabaai wɨla gɨraipɨyabaai yɨsɨla pihɨya yɨꞌnadevaai dɨngaka! Yɨ saalaalɨyɨmɨnyaꞌ aangaalya nawɨꞌnyaꞌ mirɨyɨ yannesɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨre maangikɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨ yɨleyagaalyajɨ aꞌmweraavɨ paasiyagaalyajɨ sara nadaathɨka!

Sɨmunya tewaanyaꞌ Gotɨyaryabadaaꞌnyɨ yɨmaꞌnaabadeꞌnesɨ.

13Sarɨmɨnyɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe kwai sɨmunya nawɨꞌnyajɨ yawɨta tewaanyajɨ kɨnɨnnakei dɨngaka? Sasare sai gamɨre kaanya yamarya sabwi tewaanya yɨmaꞌnana! Sɨdusabwine kwaamuꞌna yajai tewaanyabwina yojɨyabwi aꞌmweraavɨ sɨmunya nawɨꞌnyaburɨna yɨbwarɨdaakwana! 14Pwaraavɨreburana sarɨmɨ tɨganaarya dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakeihi mwaaibɨzaꞌ nabaai sarɨmɨre yaya yuya sangɨna dɨhaaꞌbwasabwina yawɨꞌdɨvɨꞌ sarɨmɨre sɨmunyangɨ “Pwaraavɨ wavɨlavɨma!” yawɨpɨjaꞌ sarɨmɨre yawɨta sabwina yɨlaaya mipɨnera! “Nɨmɨ sɨduꞌnakeinyɨ,” kwaasɨ nadɨpɨdɨka! Sarɨmɨ pihadɨkebwi yɨpɨjaꞌ nebulyaburɨ kayaaꞌna yɨpɨjaꞌ pwara “Sɨduꞌnakeinyɨ midaakajɨ, gamɨrebwina ‘Kwaasɨyalyɨ,’ neyɨbwarɨdaakuvanɨꞌ,” nadɨbɨthɨka! 15Sɨmunya sasare sabwi Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ waidaavadevwi mɨꞌ. Gotɨyareꞌ mɨꞌ. Aawa. Yune Kwaaka dathavakɨyabulyɨ. Sɨmunya yawakeburɨdaaꞌnyɨ yɨmaꞌnadevulyɨ. Kurya Tewaanyarɨnebwi mɨꞌ. Sare sahɨrɨvɨneꞌna Saataanɨ Kayaaꞌnanyai gyakwalaangelyɨ. 16Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe pwara aꞌmwe pwaraavɨreburana tɨganaarya yadɨvɨꞌ kumɨre yaya makɨlyaꞌnera dɨhaaꞌbwasabwina yawɨꞌdaapiyaꞌna aꞌmwe sasare sara nayaa padaꞌgalemwaaidɨvɨtara mɨꞌ. Gavamarasɨꞌnyɨyagaala dɨdɨvɨsare. Nabaai sahwara kayaaꞌnanya yuya dala pɨbwinanyabwi yadɨvɨsare. 17Kɨrɨꞌ aꞌmwe pwara sɨmunya munyabadaaꞌnyaꞌ Gotɨyarɨ maaꞌdɨvɨsara darebwi yadɨvɨsare. Aaya mudɨꞌnanyaꞌ, sɨmunya yɨdaꞌmaraangebwi mɨdɨnna. Nabaai ayawɨdaasaꞌ, aꞌmwerajɨ avaaimunyɨꞌna mwaalɨna, sara yadɨvɨꞌ kwaamuꞌna yɨna, pwaraavɨre yagaala dɨpɨja kadɨka nayaa wɨꞌnyɨna. Kaleꞌna gaimwanga naanga yɨna, tewaanyabwina yɨsɨla nawɨꞌnyabɨsabwina yadɨvɨsare. Sahwara yuyaraavɨ sɨmunya avaainanyabwina yadɨvɨꞌ nabaai kwaasɨ myadɨvɨꞌ kwaasɨ majadɨvɨsabulyɨ. 18Nabaai sahwara avaaimunyɨꞌna yɨpɨjaꞌ “Pwaraavɨ munya yɨrɨla dɨwangeburɨ wɨmwaaihɨma!” yawɨpɨjara tɨka munne wia burɨjabɨꞌ yɨpɨnere. Kwaamuꞌnanya ya sasare sabwi yɨdaꞌmaraanga saburɨ tɨka munne tewaanya yɨꞌbwaramadakya yɨmaꞌnadevulyɨ.

Copyright information for `BYR