James 4

Gotɨyarɨ dalaangevɨ marulawakɨnaadeꞌnesɨ.

1Maimayagaala sarɨmɨnyaba yɨhimaꞌnɨvanɨka sangɨne aaya kaavɨlyaꞌ berɨvaka? Yɨ munyɨꞌ dɨkaata sabwi yɨhwaꞌdevulyɨ. Sara yada sarɨmɨre kɨlaaka yuyajɨkɨ mala yɨhyadezɨkɨ. Nabaai sasare dazahɨbwi maimayagaala sabwi dɨhaaꞌbwaꞌdesɨ. Sasare mi yadevwi dɨngaka! 2Sarɨmɨ gɨlyɨvɨta dala nabinabinya maaryaꞌneihɨrɨ tewaanya yɨhɨvuꞌnadeihɨlyɨ. Kɨrɨꞌ sarɨmɨ mamaari yɨpɨneihɨlyɨ. Sara yadɨvɨꞌ sarɨmɨ aꞌmweraavɨre gɨlyɨvɨta maaryaꞌneihi sahwaraavɨ tamakyaꞌna yawɨꞌdɨvɨsaihɨlyɨ. Sarɨmɨ gɨlyɨvɨsangɨna tɨganaarya yadɨvɨta sare sangɨ sarɨmɨ mamaaryadɨvɨsaihɨlyɨ. Sare savɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ maimayagaala kayaaꞌna dadɨvɨꞌ mala tannadɨvɨsaihɨlyɨ. Sarɨmɨ Gotɨyarɨ gɨlyɨvɨsa maaryaꞌna yɨdaangadɨvɨtaihi mɨꞌ. Sara yadɨvɨꞌ sarɨmɨ mamaaryadɨvɨsaihɨlyɨ. 3Pɨgaaꞌ sarɨmɨ gɨlyɨvɨsa maaryaꞌna yɨdaangadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ sarɨmɨ mamaaryadɨvɨsaihɨlyɨ. Gathaꞌdarevɨnaka? Sarɨmɨre sɨmunyabwi nayaa yɨdaꞌna myadɨvɨꞌ Gotɨyarɨ yɨdangadaapi “Nemɨ yune wabahɨlaaka yaꞌneina gɨlyɨvɨta sa maraana!” yawɨꞌdɨvɨꞌ yɨdaangadɨvɨsaꞌnanyɨ. 4Sarɨmɨ aꞌmwe pwaraavɨrengɨ ata lɨmwadɨvɨta sarabɨsaihɨlyɨ. Kwaaꞌnyɨ-aꞌmwebɨsaihɨlyɨ. Dara myawɨrijɨvanɨgaꞌ! Aꞌmwei Kwaaka davakɨyabwina yɨlaaya yajai, sai Gotɨyarɨ yɨkamaangei yɨmaꞌnɨwakelyɨ. Dazavɨ myawɨranganyɨvanɨgasaihi daaka! Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe pwai kwai Kwaakevakɨya sabwi “Nyaꞌmwana wɨdɨma!” dozɨ yajai, yɨ sai Gotɨyarɨna yɨkamaangei yɨmaꞌnadelyɨ. 5Gotɨyare Bukuyaꞌ dara dɨnɨꞌ “Kuryai dazai Gotɨyai nemɨnyɨ kusawɨ nemwaaihadei yune gamɨre saburɨna dɨragɨnna yawɨꞌda yune dɨragɨnaangelyɨ. Pɨburaavɨ yaꞌnejɨ pwaraavɨ yɨlaaya maryaꞌnejɨ ‘Arɨkewɨ!’ yawɨrɨbainyɨna yada ‘Gotɨyai gave pwainanyarɨ yɨlaaya marina jɨla!’ yawɨꞌdelyɨ.” Sarɨmɨ dara dahayawɨꞌmanɨgaꞌ? “Yagaala dazaꞌ yaasɨwaꞌnanyaꞌ dɨngaka!” Woi! Naangesɨ. Sareꞌna kayaaꞌnanya dazabura jahalyaꞌmayɨla! 6Kɨrɨꞌ nemɨ kayaaꞌnanyabwi dathɨwagyaꞌneinaavɨ Gotɨyai yanga gaimwanga naangeꞌ nejaavadelyɨ. Sarevɨ Bukuyavɨ dara dɨnɨꞌ “Gotɨyai aꞌmwe pihadɨka yadɨvɨsaraavɨ tɨvɨpalasɨꞌdelyɨra. Sara yada kɨrɨꞌ aꞌmwe kumɨre sɨmunyaꞌ walamarakya yadɨvɨsaraavɨ yanga gaimwangeꞌ wiadelyɨ.” 7Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨre sɨmunyaꞌ walamarakya yapɨjɨ Gotɨyarɨ dalaangewɨ dɨmwaalyɨla! Sarɨmɨ Saataanɨ Kayaaꞌnanyarɨ dɨrɨvɨpalasɨꞌnyɨla! Sara kyapɨjɨ yɨhyagalyaꞌmavojɨ lɨkaanya wawodelyɨra. 8Sarɨmɨ Gotɨyaryaba aya kɨbanna nayaa dulaawila! Nabaai sahwai sarɨmɨnyaba aya kɨbanna bathelyɨ. Aꞌmwe kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsaihi, aꞌmweigɨ gɨnnya asɨraai aalya jɨnana! Taabɨrɨwaizɨmunya kɨnɨnnakeigɨ nawɨꞌnya tewaanya wannadevaaibɨꞌ gɨrɨkita kayaaꞌnanya gɨnnya sɨmunyavɨ dɨthuimwagasɨꞌnana! 9Sarɨmɨre kayaaꞌnanyanna sarɨmɨ sɨmunyaꞌ taanga maaꞌdɨvɨꞌ kale yɨhyadeihi kɨnna kwalaalya dɨzɨla! Sarɨmɨ jɨka givanɨgasaihi sarɨmɨre jɨka gyavwi maroyɨmaaꞌnapɨjɨ kɨnna dɨzɨla! Sarɨmɨ aꞌmwe dahaaꞌ yɨlaaya yɨvanɨgasaihi yɨlaaya ya sabwi maroyɨmaaꞌnya kyapɨjɨ kale naangeꞌ yɨhyana! 10Nabaai Naangere tɨnnyarɨ sarɨmɨ saihi kwaakewɨ dɨmarulawakɨnyɨla! Nabaai sara yɨpɨjaꞌ Naangei sarɨmɨnyɨ munyaba yɨhɨmakɨladelyɨ.

11Nyaꞌmweihi, sarɨmɨ sɨryaꞌmweraavɨ yagaala kayaaꞌnanya mudɨpɨnera! Aꞌmwei gyaꞌmwe pwarɨ yagaala kayaaꞌnanya, yaasɨwakyagaala wɨdazai gannya gyaꞌmwerɨ jɨdavajai sai kɨwɨnya dɨnɨkevɨna yagaala kayaaꞌnanya wɨdozɨ Kɨwɨnyaꞌ jɨdavadelyɨ. Nabaai kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ jɨdaꞌna yɨjaꞌ yɨ gɨmɨ Kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ nayaa mɨdɨdɨnyaigɨ mɨꞌ. Aawa. Yawɨbwaꞌdɨnyaigɨ wɨjɨdaꞌdɨnyaigɨnyɨ. 12Gotɨyai yune gave pwainanyai kɨwɨnya dɨnɨka daza wakadengɨ. Sai sara yada yawɨbwaryaꞌnei mwaaidelyɨ. Sai yune gave sahwai aꞌmweraavɨ yɨnɨga wiꞌna padaihasamaarannei, aꞌmweraavɨ kayaaka yɨgalakannei mwaalɨꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe pwarɨ wɨjɨdayaꞌneigɨ aai gɨmwaaihakaigɨnaka!

Nemɨ pihadɨka myaannebwinesɨ.

13Dara dɨdɨvɨsaihi nayaa dɨnyuꞌnyɨla! “Dahaaꞌ pɨgaaꞌ, mwanyagaaꞌ kɨgaaꞌ anga naanga pɨba wawaajɨ kwarame pɨrɨvɨ yɨnɨga wiꞌnanneꞌ mubyaꞌneina wawɨnya yaadeinera. Sarevɨ nabaai nemɨ nɨgwia kwalaalya naanga maraadeinera.” Yɨ sarɨmɨnyɨ dara yɨhɨthɨma! 14Sarɨmɨ myawɨrivanɨgaꞌ. Yɨrɨta mwanyagaaꞌ benɨ yɨmaꞌnade dɨngaka? Sarɨmɨre gaala mwaalyabwi gathaꞌdarebulaka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨ jɨta yide saꞌbɨsaihɨlyɨ. Jɨsaꞌ yidehaaꞌ kɨbawa maalɨꞌna waꞌda yarai yɨmaanyɨna yadevaaibɨta sarɨmɨre gaala mwaalyabulyɨ. 15Pɨgaaꞌna sara dahɨlakyaꞌna madɨpɨnera! Aawa. Dara dɨpɨjaihɨlyɨ “Naangei gannya sɨmunyaburɨ sara yawɨrajaꞌ nemɨ gaala kuna mwalawaajɨ wawɨnya pɨrɨꞌ wawɨnya kɨrɨꞌ yaadeine.” 16Sare kɨrɨꞌ sarɨmɨre wawɨnyaꞌna yaasɨwaꞌ yagaala naanga damaryadɨvɨꞌ sarɨmɨnne yaya munyaba makinadɨvɨsaihɨlyɨ. Sasare yuya pihadɨka yuya sa, kayaaꞌnanyangɨ. 17Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe nawɨꞌnya ya sabwina Gotɨyai wibwarɨdaakwojɨyabwina yawɨꞌdei, sasare sabwi mi yajai pɨbwi yajai yɨ aꞌmwe dazai wana kayaaꞌnanyabwi yadelyɨ.

Copyright information for `BYR