John 16

1‘Nɨmɨrera nɨmɨnyɨ nanyɨmarasɨꞌnɨpɨdɨka!’ dena yagaala sa kavena yɨhɨthɨwa. 2Aꞌmwera sarɨmɨnyɨna sɨmɨlɨka kulojɨ kumɨ yɨhɨthɨpɨꞌde ‘Nemɨre Lotuangevɨdaaꞌnyɨ yuna dalyula!’ Yɨthaa, kayaaꞌnanyagaaꞌ pɨgaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ aꞌmwera sarɨmɨnyɨ tamakɨna yɨhyapɨjɨ kwaasɨ dɨna ‘Yɨwoꞌ Gotɨyare wawɨnyaꞌ wɨdaayɨvanɨgoinera.’ 3Nɨmwarɨjɨ nɨmɨnyɨjɨ manehyawɨriwaasaꞌna sarɨmɨnyɨ kayaaꞌna sara yɨhipɨꞌdere. 4Sagaaꞌ sara yapɨjɨyagaaꞌ ‘Sarɨmɨ dara jawɨrila! “Ai, Jizaazai sara nedake yɨmaꞌnɨwakengɨ,’ ” dena yagaala sa kavena yɨhɨthɨweinyɨ.

“Kuryai Tewaanyai yadevulyɨ,” wɨdakeꞌnesɨ Jizaazai.

Sɨnnawɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨnyaba mwaaleꞌna yagaala sa mujɨna.
5Mujɨ yɨhyena kɨrɨꞌ dahaaꞌ dɨvi nyɨdasaabakeryawɨnna ayɨna wɨdeinyɨ yuya sa yɨhɨthɨvanɨgeinyɨ. ‘Ayɨna wɨdeinyɨ,’ kyɨhɨthɨwa kɨrɨꞌ sarɨmɨjɨya aane pwai kwai manyɨdaanganyɨwaꞌ ‘Gawɨnneigɨnaka?’ 6Sara kyɨhɨthɨwa sarɨmɨre sɨmunyangɨ kale naanga yuna yɨhyɨvanɨꞌ. Kale naanga kyɨhyɨvanɨꞌ kɨrɨꞌ 7nebulyaꞌ yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨnyɨne nɨmɨ kaanya wɨdeꞌ tewaanyabulyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ kaanya mwɨyɨ yɨwɨjaꞌ sarɨmɨnyawɨnna Maredadei mabi yadelyɨra. Arɨkawɨ. Sareꞌ nɨmɨ kaanya wɨna yɨwɨjaꞌ sarɨmɨnyawɨ sarɨ yasaabɨna. 8Sarɨ yasaabɨna kyaꞌmujɨ walaabɨna yojɨ Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨ mena wɨjɨwaainade ‘Sarɨmɨ yuyaihi kayaaꞌnanyabwi yɨvanɨgava. Yɨdaꞌmaraangeburɨna nayaa myawɨrivanɨgava. Gotɨyai kotɨyaꞌ sarɨmɨnyɨ yɨhɨzɨdavadelyɨra.’ 9Nɨmɨnyɨ manyɨlɨmwagyɨvanɨgasaꞌna kayaaꞌnanyabwi yɨvanɨgava. 10Nɨmwaryawɨnna tewaanyainyɨ kwawaꞌmwi yuyagaaꞌ sarɨmɨ tɨnna dɨnyanganyideinyɨ mɨꞌ. Saꞌna Kurya Tewaanyai ‘Aꞌmwera Jizaazarɨna nayaa yawɨpɨka!’ dozɨ yɨdaꞌmaraangebwi wɨjɨwaainade. 11Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨ maremwaaidei Saataanɨmɨ kotɨyaꞌ mena wɨjɨdavakeꞌna Gotɨyai yuyaraavɨ kotɨyaꞌ wɨjathelyɨ. Sana sana Kurya Tewaanyai Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨ wɨjɨwaainadelyɨ.

12Yagaala pɨnɨjɨ myɨhɨzɨwa. Aawa. Dahaaꞌ yagaala sa nayaa mamaari jideihɨlyɨ. 13Saꞌna kɨrɨꞌ dɨvi Kurya Tewaanyai nebulyaꞌ dadei sahwai walaabozɨ nebulya yuyangɨ nayaa yɨhibwarɨdaakwade. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kuryai yawɨrojɨ gannya sɨdusaꞌ mujɨ yɨhyade. Aawa. Nɨmɨjɨ Nɨmaamaangelyɨ wɨdakajaꞌ yɨhɨthathe. Dɨvi yɨmaꞌnyaꞌne yɨhɨthathelyɨra. 14Sahwai nɨmɨnyɨna dɨna ‘Naangelyɨ,’ yaka byaannakeinyɨ nyɨmwaaihadelyɨ. Nɨmɨre dɨwɨjaꞌ maarɨna yojɨ saꞌ yɨhɨthathelyɨ. Sara yɨhɨthozɨ byaannakeinyɨ nyɨmwaaihadelyɨra. 15Yuya Nɨmware sa nɨmɨrengɨra. Yuya Nɨmware yagaala sa wɨdadɨnyangɨ. Sareburɨdaasɨ ‘Nɨmɨre dɨwɨjaꞌ maarɨna yojɨ saꞌ yɨhɨthathelyɨ,’ yɨhɨthɨwa.

Kaleꞌnesɨ yɨlaayaꞌnesɨ sawaarɨnesɨra.

16Dɨvi maalɨkegaaꞌ tɨnna mwanganyɨ dɨnyidera. Sagaaꞌdaasɨ maalɨkegaaꞌ kwavɨlavojɨ tɨnna dɨnyanganyideinyɨ.” 17Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨre pwara gamɨre pwaraavɨ wɨdɨna “Nedɨwakeꞌ be yagaalavaka? Nedɨwaꞌ ‘Maalɨkegaaꞌ tɨnna mwanganyɨ dɨnyidera. Sagaaꞌdaasɨ maalɨkegaaꞌ tɨnna dɨnyanganyideinyɨ.’ Nabaai nedɨwaꞌ ‘Nɨmwaryawɨnna wɨdeꞌnanyɨ.’ 18Sara nedɨwake yagaala ‘Maalɨkegaaꞌna,’ be yagaalavaka? Nedɨvanɨkeꞌ myawɨrivanɨgoina,” wɨdɨna yeꞌ.

19Jizaazai kumɨre yɨwaarata wɨjaꞌna yawɨrakei, wɨdɨna “Yɨhɨthɨwa. Maalɨkegaaꞌ tɨnna mwanganyɨ dɨnyidera. Sagaaꞌdaasɨ maalɨkegaaꞌ tɨnna dɨnyanganyideinyɨ. Saꞌne sarɨmɨ sara jɨwaaraꞌnɨvanɨgava! 20Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨ kɨnna, kɨdaata dɨzideꞌ kɨrɨꞌ Kwaakevakɨ mwaalyara yɨlaaya yɨpɨꞌdesɨ. Sarɨmɨnyɨ kale yɨhyadeꞌ kɨrɨꞌ dɨvi sarɨmɨre kaleꞌ yɨlaaya yɨmaꞌnadesɨ. 21Mudangegaaꞌ aꞌmweꞌ gamɨregaaꞌ yɨmaꞌnakeꞌna bwaranyaryaba daanga wɨvɨda kale wiadesɨ. Nabaai mena maaꞌda gannya bwaranyai Kwaakevakɨ yɨmaꞌnadeꞌna yɨlaaya yɨna yadesɨ. Yɨlaaya yadeꞌna gannya kaleꞌna ayɨna myawɨryadesɨ. 22Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmweꞌ sara yadevaaibɨꞌ sarɨmɨ sara jideihɨlyɨ. Dahaaꞌ kale yɨhyɨvanɨkeꞌ kɨrɨꞌ tɨnna ayɨna wanganna kyɨhyaꞌmujɨ sarɨnnya kuryara yɨlaaya naanga yɨpɨꞌdeihɨlyɨ. Sarɨmɨre yɨlaaya saꞌ aꞌmwe aane pwai kwai kuka mipalamaari yadeihɨlyɨ.

23Yɨrɨka savɨ nɨmɨnyɨ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ miwaarayɨ dɨnyideinyɨ. Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Nɨmɨnyɨna nayaa yawɨꞌdɨvɨꞌ Nɨmwarɨ sara yɨwaarapɨja pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyai nɨmɨnyɨne yayavɨ sara yadelyɨ. 24Kɨgaaꞌ nɨmɨnyɨne yayavɨ myɨwaarayɨ yeꞌ. Dahaaꞌdaasɨ sara yɨwaaravapɨjɨ saꞌ daapɨna jideihɨlyɨ. ‘Nemɨre yɨlaayaꞌ naanga yɨnahu neyekuꞌnana!’ dapɨjɨ dɨthaapyideihɨlyɨ.

Jizaazarebwi Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨreburɨ wavɨlaꞌnɨkeꞌnesɨ.

25Yagaala da keꞌbaꞌnanyangɨ yɨhɨthɨwa. Sara yɨhɨthena aawaaya pɨgaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ keꞌbaꞌnanyangɨ kuna mujɨ yɨhideinyɨ. Aawa. Sagaaꞌ Nɨmwarɨna aangyagaalyaꞌ kave yɨhɨthɨdeinyɨ. 26Yɨrɨka savɨ nɨmɨnyɨne yayavɨjɨ yawɨꞌdɨvɨꞌ Gotɨyarɨ jɨwaarayidelyɨ. ‘Nɨmwarɨ sarɨmɨnyɨna yɨwaaravɨma!’ mujɨ yɨhideinyɨ. 27Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmwai sahwarɨ sarɨmɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnadeꞌna kadɨka nayaa yɨhuꞌnadelyɨ. Nɨmɨnyɨna tewaanya yɨhɨvuꞌnɨvanɨkeꞌnajɨ ‘Jizaazai Gotɨyarɨdaasalyɨ,’ yawɨꞌdɨvɨꞌ nyɨlɨmwamanɨgasaꞌnajɨ Nɨmwai sarɨmɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnɨvanɨkelyɨ. 28Nɨmwarɨdaasainyɨ walaabena Kwaakevakɨna bɨweinyɨ. Nabaai dahaaꞌ Kwaakevakɨdaasɨ yaꞌmavaꞌmwi Nɨmwaryawɨnna ayɨna wɨdeinyɨra.”

29Sagaaꞌ gamɨrera wɨdɨna “Yɨthaa, dahaasagaaꞌ aangyagaalyaꞌ kave nedɨvanɨgɨ. Keꞌbaꞌnanya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ manejɨvanɨgɨ. 30Dahaaꞌ dara yawɨꞌmwoꞌ ‘Ai, Jizaazai yuya yawɨꞌdelyɨ.’ Nemɨre yɨwaarata magɨzɨwogaaꞌ yuya sa nayaa yawɨꞌdɨ nayaa sara nedɨvanɨgɨ. Sarebwi yɨvanɨgɨnyavɨ dara gɨlɨmwamwoꞌ ‘Ai, sahwai Gotɨyarɨdaasai daaka!’”

31Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Dahaaꞌ danyɨlɨmwamanɨgava! 32Yɨthaa, aawaaya pɨgaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ dahaakɨ. Dahaaꞌ gazaigɨzaigɨ gɨnnya angevɨna lɨkaanya wɨna jɨtheigɨnyɨ. Pɨwɨnna pɨwɨnna yɨwɨnamaꞌna yapɨjɨ nɨmɨ gaveinyɨ mwaalɨdewɨ dɨnyagalyaꞌmayideihɨlyɨ. Nɨmɨ gaveinyɨ mwaalyaꞌna mɨꞌ. Nɨmwai nɨmɨjɨ mwaaladeꞌna gaveinyɨ mɨka. 33Nɨmɨ dɨna ‘Nɨmɨrera nɨmɨnyɨ kwaamuꞌnanyabwi kɨnɨnnakera mwaaibɨka!’ dena yuya sa yɨhɨthɨwa. Kwaakevakɨ daanga naanga kɨnɨnnakeihɨlyɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ kwaakevakɨya kayaaꞌnanya dathɨwamwenna jɨvaimwannyɨla!”

Copyright information for `BYR