John 2

Anga Kena aꞌmwei kwala maarakeꞌnesɨ.

1Yɨrɨka daryaai darɨkɨ Kwaaka Galɨli Anga Kena savɨ kwala maarya yɨna. Kwala maarya yɨna kyeꞌ tɨka munnevɨ Jizaazarɨ ganaangeꞌ mwaalɨna yadɨꞌnyɨ nabaai, 2Jizaazalyɨ gamɨrerari saraavɨ munneꞌna jɨvwaramaaꞌna. 3Sara yɨna kyeꞌ munneꞌ nyɨna yadaapɨjɨ aalya waainɨyaꞌna wɨgainyɨna yadaaꞌnyɨ ganaangeꞌ Jizaazarɨ wɨdɨna “Aalya waainɨyaꞌ maayarera.” 4Wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna “Aꞌmweꞌgɨ ‘Sana sana ja!’ baaꞌna nyɨdɨwaana? Nɨmɨregaaꞌ mɨka!” 5Sara wɨdɨna kyaꞌ ganaangeꞌ wɨdaayadɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Sara yɨhɨthatheꞌna sara jɨla!”

6Juyara aalya yɨnyabwina waꞌdɨꞌnyɨ si-aalɨtala atina ata purɨdaaꞌnyɨ nyɨdala kune warakengɨ. Aalɨtala gazasaꞌ maanga kyekuꞌnaꞌ aalya naanga (80, 100 litaaya) dɨꞌnaꞌnɨkesɨ. 7Si-aalɨtala sa kune warake, sahwai wɨdaayadɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Aalɨtala sa aalya maanga yunebanna yekuꞌnade dɨmaradɨngikaabyɨla!” Wɨdɨna kyaꞌ maanga yekuꞌnyaꞌne aalya maradɨngikɨna maradɨngikɨna kyeꞌ 8wɨdɨna “Aalya pɨrɨꞌ yɨrapɨjɨ tɨka munnevɨ maremwaaiderɨna dumaryaawila!” Sara wɨdɨna kyaꞌ makuna yeva wɨjaavɨna kyeꞌ sai yaamɨjɨ nyɨna. 9Aalya saꞌ sɨnnawɨ aangaalyaꞌ dɨꞌnaꞌdɨꞌnyɨ dɨvi aalya waainɨyaꞌ yɨmaꞌnyɨna yɨnɨkesɨ. Yaamɨjɨ nyɨna yaka dɨna “Waburyasɨ. Waainɨya daꞌ gawɨdaaꞌnyavaka?” Sai myawɨri yada sareꞌna wɨdaayadɨvɨsara yawɨreva aalya wɨjaavɨna yesarera. Kuna myawɨri yada mɨgɨnyai taayaꞌ maarakerɨ munnevɨ maremwaalakei wɨdɨna “Kaajo!” 10Wɨdɨna yaka wɨdɨna “Nemɨnyɨna tewaanya yɨwaana! Sɨnnawɨ aꞌmwe pwara gazarazara aalya waainɨya nawɨꞌnyaꞌ munne wɨjaavɨna yadɨvɨꞌ dɨvi aꞌmwera waainɨya naanga nadɨvɨꞌ nayaa myawɨryaraavɨna aalya waainɨya yɨrɨkeꞌ wɨjaavɨna yadɨvɨsare pwara. Sareꞌna yadɨnyaigɨ mɨka! Kwaigɨ aalya waainɨya nawɨꞌnyaꞌ navɨka yɨꞌnadɨꞌnyɨ, waainɨya pɨrɨꞌ miꞌna kanɨwo dɨvi nawɨꞌnyaꞌ wɨjaavɨna neyɨwaanyaigɨnyɨ,” wɨdɨna yaꞌ.

11Kwaaka Galɨli Anga Kena saba Jizaazai wɨjɨwaainyaꞌne saꞌ yɨna yaꞌ. Wɨjɨwaainyaꞌne sɨnnawɨnyaꞌ yakesɨ. Gannya byaanna dɨragɨnyabwi wɨjɨwaainakeꞌna wɨjɨwaainyaꞌne saꞌ yakesɨ. Gamɨrera naangebwi wanganeva gamɨnyɨ lɨmwanna yeꞌ.

12Mena yakegaaꞌ sagaaꞌ Anga Kaapanɨyamɨ sabanna gamɨjɨ ganaangesɨ gyaꞌmwerari gamɨrerari walyuna yeva yɨrɨka pɨrɨꞌ pɨrɨꞌ saba bamwaaina yeꞌ.

Gotɨyare Angevɨna Jizaazai wawokeꞌnesɨ.

(Matɨyui 21:12,13; Maakɨ 11:15-19; Lukɨ 19:45,46)

13Juyara dɨna “Aya kɨgaaꞌ Pariꞌmaꞌmunneꞌ naadera Gotɨyai nemɨnyɨna dɨragɨnna kavadaihasamaryaaꞌ yaasɨwaꞌwawɨnya Yɨzɨpɨ saba yagalyaꞌmayaawoꞌ yawɨtaꞌnegaaꞌ.” Juyara dɨdaapi Anga Jeruzaalemɨ sabanna yɨlaawɨna. 14Yɨlaawɨna yaka Gotɨyare Angevɨ wɨlɨna yaka dara wanganakeꞌ “O, aꞌmwera bulɨmakaawoyarajɨ sipɨzipɨyarajɨ kwaamɨryarajɨ damubɨvanɨgava! Nɨgwia nawɨꞌnya Gotɨyarɨ wɨjaayaꞌna nɨgwia pɨmɨlɨka yanga yɨnyɨna yadɨvɨsara kunnya yɨꞌbɨnyangɨ damwaaihava!” 15Dɨna yaka “Sabwi mipɨnera!” daka wɨlyabaai maarɨna yaka mala lɨꞌbwaryaꞌneꞌ yavɨkarina yaka Gotɨyare Angevɨdaaꞌnyɨ sipɨzipɨyarajɨ bulɨmakaawoyarajɨ saraavɨ tamaasɨna yaka nɨgwia mariwɨnasɨꞌna yaka yanga yɨnyɨna yadɨvɨsaraavɨre yɨꞌbɨnya yarai marapuratawasɨꞌna. 16Sara miꞌna yaka kwaamɨryaraavɨ mubadɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Sa dɨmakwalyula! Nɨmware angeꞌ mubangeꞌna mɨka. Dɨmakwila!” 17Wɨdɨna kyaꞌ gamɨrera yawɨꞌna “Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnyɨna ‘Gotɨyaigɨ gɨmɨre angevɨna yɨlaaya dɨka nɨmɨre sɨmunyavɨ nyɨnadevaaibɨsasɨ.’ Dɨnɨkesɨ Gotɨyare bukuyaꞌ, sahwarɨna.”

18Sara yakevɨdaaꞌnyɨ Juya naangera sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ yɨwaaraꞌna “Yɨwaanyaꞌna aai gɨthɨwaka? Gotɨyai naangeigɨnyɨ gɨmwaaihɨwakeꞌ yawɨraadeꞌna dɨragɨnya wɨjɨwaainyaꞌ ja!” 19Yɨwaaraꞌna kyeꞌ wɨdɨna “Gotɨyare anga nawɨꞌnya darɨ kayaaka kyɨgalapɨri yɨrɨka daryaai darɨkɨ ayɨna yɨdɨkaavɨdesɨ.” 20Sarevɨdaaꞌnyɨ Juyara wɨdɨna “Saꞌ beꞌna dɨwaana! ‘Yɨrɨka daryaai darɨkɨ yarai madɨdesɨ,’ dɨwaaꞌ kɨgaaꞌ kwarame pɨjaakuna (46) sara wavɨlavakesɨ anga daꞌ madaapi. Yɨrɨka daryaai darɨkɨ gaverɨkaavɨ dɨmadeigɨ dathɨwaana!”

21Wɨdɨna yesaꞌna kɨrɨꞌ sahwai gannya kɨlaakejɨkɨna wɨdɨna sɨlangavɨna mɨꞌ. 22Sara wɨdɨna kyeꞌ dɨvi Jizaazarɨ ayɨna yɨdɨkaaꞌna kyaꞌ gamɨrera yagaalyaꞌ wɨdakeꞌna yawɨꞌna yeva dɨna “Gotɨyare bukuyaꞌ sara dɨnɨkeꞌna kɨgaakuna Jizaazai wɨdakeꞌ nebulyasɨ,” dɨna, lɨmwanna yeꞌ.

Jizaazai aꞌmwe yuyaraavɨrebwi yawɨꞌna yakeꞌnesɨ.

23Anga Jeruzaalemɨ sagaaꞌ Pariꞌmaꞌmunnegaaꞌ mwaalɨna yada nawɨꞌnyajɨ dɨragɨnyajɨ yadaaꞌnyɨ aꞌmwe kwalaalyara tɨnna sara wanganeva gamɨnyɨna dɨna “Sahwai naangelyɨ,” gamɨnne yayaꞌ lɨmwanna. 24Sara lɨmwanna kyeꞌ aꞌmweraavɨrebwina aꞌmwera yaasɨwaꞌwɨꞌnya yesaꞌna nayaa yawɨꞌda kumɨnyɨna yɨlaaya yarai myɨna. 25Aꞌmweraavɨre yawɨtaꞌnajɨ kumɨre sɨdusaꞌnajɨ nayaa yawɨꞌdei. Sarebwi pwai mujɨwaakyɨ yaꞌ. Sarebwi wɨgainadei mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwai aꞌmweraavɨne sɨduꞌnakei nayaa yawɨralɨmwagarɨkelyɨ.

Copyright information for `BYR