John 20

Simaanga kuneꞌ waꞌdɨsɨyavɨnesɨ.

(Matɨyui 28:1-8; Maakɨ 16:1-8; Lukɨ 24:1-2)

1Wikɨyavɨne yɨrɨka sɨnnawɨnyaꞌ Saadehaaꞌ yɨrɨkunyagaaꞌ jɨhɨnyavɨ simaangevɨna Maahɨthaala mwaalyaꞌ Maarɨyaaꞌ wɨna yaka tɨnna dara wanganakeꞌ “O, Nɨwaava, simaadɨkuryavɨ sɨlaangeꞌ davasɨnadaavɨka!” 2Sarevɨdaaꞌnyɨ kaanyaveꞌna kaanyaveꞌna wɨna. Jizaazarɨ gannya pwarɨna tewaanya wɨvuꞌnadei salyɨ Saaimonɨ Pitalyɨ saraaryawɨ yɨꞌmaꞌna yaka saraarɨ wɨdɨna “Simaangevɨdaaꞌnyɨ pwara Naangerɨ makwalyuna kyɨwaaꞌ nemɨ yawɨꞌna ‘Gazɨyaka? Gɨlaayarɨ gazɨ makuwaatabanaka?’ ”

3Sarevɨdaaꞌnyɨ Pitalyɨ Jizaazare pwalyɨ yaꞌmaꞌna yagɨla walyaabɨna yagɨla simaangevɨna yarai wɨna. 4Saraai kaanyaveꞌna wodaakɨlyɨ kɨrɨꞌ Jizaazare pwai kaanyaveꞌna naanga yaka Pitarɨ wavɨlaꞌna yaka sɨnnawɨ simaangevɨ yɨꞌmaꞌna. 5Miꞌna yɨꞌmaꞌna yaka walarutaꞌnyɨna yaka kusawɨ kwaabɨhannya saamɨnya tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yaka kɨrɨꞌ kusawɨnna mulaawina. 6Kusawɨnna mulaawi yadaaꞌnyɨ dɨvidaasɨ Saaimonɨ Pitai bɨna yaka simaanga kusawɨnna yarai bulaawɨna. Yarai bulaawɨna yaka savɨ kwaabɨhannya saamɨnya waꞌdɨsɨ tɨnna wanganna. 7Nabaai Jizaazarɨ mɨnyagɨnyavɨ kwaabɨhannya saamɨnyaꞌ gwavaaihɨꞌnɨkeꞌ tɨnna wanganna. Kwaabɨhannya saꞌ kwaabɨhannya saamɨnya pɨnɨngyaba mwari yaꞌ. Aawa. Gabinyaba gwavaaihɨꞌnɨkeꞌ waꞌdɨsɨ tɨnna wanganna. 8Pitai tɨnna wanganna yakevɨdaaꞌnyɨ sɨnnawɨ simaangevɨ Jizaazare pwai yɨꞌmavakei sagaaꞌ wɨlɨna yaka tɨnna wanganna yada Jizaazarɨna lɨmwanna yaꞌ. 9Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sagaaꞌ Gotɨyare Bukuyaꞌ dɨnɨkeꞌ “Sai mena balori ayɨna dɨkaavadelyɨra,” saꞌ dɨnɨkeꞌna kɨrɨmɨ myawɨri yagɨlyaraalyɨ. 10Sarevɨdaaꞌnyɨ kɨrɨnnya angevɨna saraai Jizaazareraai ayɨna wɨna yagi.

Maarɨyaaꞌ, Maahɨthaala mwaalyayaba Jizaazai daavɨna yakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 28:9,10; Maakɨ 16:9-11)

11Maarɨyaaꞌ ayɨna bɨna yaka simaangevɨ mwasawɨ daavɨna yaka kɨnna dɨna. Kɨnna kuna dɨna yadevɨdaaꞌnyɨ walarutaꞌnyɨna yaka simaangevɨ kusawɨ tɨnna wanganna yaka 12Gotɨyare mamaaya ejelɨyaraarɨ tɨnna wanganna. Ejelɨyaraai baazɨꞌmaꞌnya yaaka baazɨꞌmaꞌnagɨleraai. Jizaazarɨ kɨlaakejɨꞌ warakeba saraai walamwaaina yagi. Mɨnyagɨnyayaba pwai walamwaaina, sɨvɨlyaraaryaba pwai walamwaaina yagi. 13Maarɨyaaꞌ tɨnna wanganna kyaꞌ saraai wɨdɨna “Aꞌmweꞌgɨ, kɨnna baaꞌna dɨvanɨgɨna?” Aꞌmweꞌ wɨdɨna “Pɨwɨnna nɨmɨre Naangerɨ makuna kyɨwaaꞌ kumɨ wakɨna yɨwaasaꞌna nɨmɨ mwanganyɨweꞌnyɨ.”

14Sara wɨdɨna yakegaaꞌ gɨnyɨmaꞌnyɨna yaka saba Jizaazai daaꞌdɨsɨyarɨ tɨnna wanganna yaꞌ. Saꞌ kɨrɨꞌ dara myawɨryakeꞌ “O, Jizaazai daaka!” 15Saꞌna majɨ kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Aꞌmweꞌgɨ, kɨnna baaꞌna dɨvanɨgɨna? Aarɨna bɨꞌdɨ dɨvanɨgɨ?” Wɨdɨna kyaꞌ aꞌmweꞌ yawɨꞌna yada “Yɨwawɨnyaꞌ yadelyɨ,” wɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ, gɨmɨ damakuwaana? Sara yagɨna nyɨdana! ‘Yɨnagaavaihaba sabanna wakuwana.’ Sara kanyɨdaꞌgɨzɨ sawɨnna wawaꞌmuri maraawɨdeꞌnyɨ nɨmɨ.” 16Jizaazai wɨdɨna “Maarɨyaaꞌ!” Aꞌmweꞌ gamɨnyɨna gɨnyɨwanna yaka “Jizaazalyɨ,” daka Yɨvɨruyagaala wɨdɨna “Raavoni!” Yagaala saꞌ “Nyɨjɨwaakadɨnyaigɨ!” dɨnɨkesɨra. 17Jizaazai wɨdɨna “Manyɨgalalɨmwadɨnnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmwaryawɨnna mena ayɨna yimwaaweinyɨ daaka! Saꞌna nyaꞌmweraayawɨ nɨmɨnyɨne wɨdɨna ‘Nɨmwaryawɨnna ayɨna yɨlaawɨdeinyɨ. Sai Nɨmaamaangelyɨ. Sai Sɨrɨnɨmaangelyɨ. Sai Nɨnnya Gotɨyalyɨ. Sai sarɨmɨre Gotɨyalyɨ. Saryawɨnna ayɨna yɨlaawɨdeinyɨ,’ sara duthana.”

18Maarɨyaaꞌ Maahɨthaala mwaalyaꞌ bɨna yaka gamɨreraavɨ wɨdɨna “Ai, Naangerɨ tɨnna wangamweꞌnyɨ,” wɨdɨna yaka Jizaazai wɨdakeꞌ sara wɨdɨna yakesɨra.

Gannyaraayawɨ Jizaazai daavakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 28:16-20; Maakɨ 16:14-18; Lukɨ 24:36-39)

19Sarevɨdaaꞌnyɨ Saadehaaꞌ sawɨsavɨ angevɨ Jizaazarera yɨkabɨna yeva kaanya lokɨya nayaa tihɨꞌna. Juya naangeraavɨna lɨka yɨna yadɨvɨꞌ kaanya lokɨya nayaa tihɨꞌna yeꞌ. Tihɨꞌnyɨna yadɨꞌnyɨ Jizaazai yɨmaꞌnaabɨna yaka kumɨnyaba daavɨna. Tɨnnyaba daavɨna yaka wɨdɨna “Nyaꞌmweihi, kwaamuꞌnanyaꞌ yɨhwarana! Tewaanya dɨmwaalyɨla!” 20Sara wɨdɨna yaka gannya aꞌararaalyawaalyɨ gannya lɨgɨlɨgɨsaba wɨjɨwaainnyɨna yaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨrera Naangerɨ tɨnna wanganeva yɨlaaya naanga yɨna. 21Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai ayawɨ wɨdɨna “Nyaꞌmweihi, kwaamuꞌnanyaꞌ yɨhwarana! Nɨmwai nyɨdasaabakabaaibɨꞌ sara yɨhɨthaasɨdeinyɨra.” 22Saꞌ wɨdɨna yaka kumɨnyɨ pwaꞌnyɨ makuraasɨna yaka wɨdɨna “Kuryai Tewaanyai sarɨmɨnyɨ yɨhɨmwaalana! 23Kyɨhɨmwaalori sarɨmɨ pwara kwaraavɨre yɨwetawakya wasɨꞌna kyapɨjɨ Gotɨyai sara mena wasɨꞌna yadelyɨ. Kwara pwaraavɨre yɨwetawakya kuna jaꞌnayɨpɨjaꞌ Gotɨyai avaaina mena jaꞌnayadelyɨra.” Sara wɨdɨna yaꞌ.

Jizaazalyɨ Tomaazalyɨ saraarɨnesɨ.

24Kumɨnyabanna Jizaazai bakegaaꞌ Jizaazarera sɨvɨlyɨraai ata purɨdaasɨ pwaraalyai Tomaazai kumɨjɨ mamwaalyɨna. Mamwaalyai Tomaazai gɨraꞌmɨraalyai. 25Sarevɨdaaꞌnyɨ sai ayɨna bɨna kyaꞌ sahwara wɨdɨna “Naangerɨ tɨnna miꞌna wangamworɨnera.” Wɨdɨna kyeꞌ Tomaazai wɨdɨna “Kwaasɨ nyɨdɨwaaꞌ. Gamɨre asawaarɨ nilɨya tamwaꞌdaata yɨwihwaaryawaarɨ tɨnna mwanganyɨ yɨwɨjaꞌ yɨwihwaarya sawaarɨ nɨnnya asai malakulayɨwɨjaꞌ gamɨre lɨgɨlɨgɨsaba nɨnnya asi malakulayɨwɨjaꞌ malɨmwagyɨ yɨdeinyɨ. Arɨkawɨnyɨ.” Wɨdɨna yaꞌ Tomaazai.

26Wikɨya ayawɨnyarɨkɨ angevɨ kusawɨnna Jizaazarera ayɨna yɨkabɨna yeva angevɨ bamwaaina. Nabaai Tomaazalyɨ mwaalɨna. Sagaaꞌ kaanya yuya lokɨya nayaa tihɨꞌnɨkengɨ. Yuyara mwaalɨna yadapi kaanya tihɨꞌnadɨꞌnyɨ kɨrɨꞌ Jizaazai yɨmaꞌnaabɨna yaka tɨnnyaba daavɨna yaka wɨdaꞌ “Nyaꞌmweihi, kwaamuꞌnanyaꞌ yɨhwarana!” 27Sara wɨdaka Tomaazarɨ wɨdɨna “Davɨ gɨnnya asai dakɨ! Nɨmɨre asɨraarɨ tɨnna dɨnyangana! Gɨnnya asi yɨwɨbwaꞌna yaꞌgɨzɨ nɨmɨre lɨgɨlɨgɨsaba dɨnyulakaa! Nɨmɨ kwaihwaainakeinyɨna kuna manyɨlɨmwagyadɨnyaigɨ mamwaaidɨnna! Aawa. Nyɨlɨmwadɨnyaigɨ dɨmwaala!” 28Tomaazai wɨꞌnyɨna yaka jaꞌnawɨdɨna “Nɨnnya Naangeigɨnyɨ. Nɨnnya Gotɨyaigɨnyɨra.” 29Jizaazai wɨdɨna “Tɨnna nyanganagɨna danyɨlɨmwamwaa? Pwara tɨnna manyanganyevera kɨbanna nyɨlɨmwamwaaꞌ. Sarera yɨlaaya naanga yadɨvɨꞌ tewaanaanga winɨkeraavɨ Gotɨyai wɨmwaaihaderera.” Jizaazai sara wɨdɨna yakelyɨ.

Bukuya daꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌnesɨ.

30Sarevɨdaaꞌnyɨ pɨrɨꞌ daresɨ. Bukuya davɨ Jizaazai yɨjɨwaainya sajɨ tewaanya sajɨ yakengɨ yɨdaꞌmwa. Gannyaraayaba Jizaazai naanga pɨnɨjɨ tewaanya pɨnɨjɨ kwalaalya yɨna yaꞌ. Sangɨna bukuya davɨ myɨdayɨ yɨweinyɨ. 31Pɨrɨꞌ daresɨ. Sara yɨdaꞌmwe yawɨꞌna yadɨ “Pwara yagaala da tɨnna wanganapɨri dara lɨmwabɨka! ‘Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨra. Gotɨyai Jizaazarɨ dahɨlakakelyɨra. Yɨthaa, Jizaazai Gotɨyare Gawaalɨvaangelyɨra.’ ‘Sara lɨmwabɨka!’ dadɨ yɨdaꞌmwa.” Nabaai yɨdaꞌmwe yawɨꞌna yadɨ “Sahwara sara lɨmwagaꞌdɨvɨꞌ yuyagaaꞌ gamɨre yayavɨ Jizaazarɨne gaalyabwi kɨnɨnnakera mwaaibɨka!” Sara dɨna yadɨ bukuya daꞌ yɨdaꞌmwa.

Copyright information for `BYR