John 21

Jizaazai gamɨrera ata yuyi ata purɨdaasɨ pwaraalyaraavɨ wɨjɨwaainnakeꞌnesɨ.

1Sa mena yɨmaꞌnakegaaꞌ dɨvi Aalɨbunya Taaivɨrɨyaazavɨ Jizaazai gannyaraavɨ ayɨna wɨjɨwaainnyɨna. Dara wɨjɨwaainnyɨna yakesɨ. 2Saaimonɨ Pitalyɨ Tomaazai gɨraꞌmɨraalyɨyalyɨ Nataanyalɨ Kwaaka Galɨli Anga Kena mwaalyalyɨ Sevathiyarɨ gawaalɨvaangeraalyɨ Jizaazare pwaraalyɨ sara yɨkabɨna yeva aalɨbunyavɨ mwaalɨna. 3Mwaalɨna yadapi Saaimonɨ Pitai pwaraavɨ wɨdɨna “Jawɨnya maaryaꞌneinyɨ wɨdeinyɨra.” Sara wɨdɨna kyaꞌ kumɨ wɨdɨna “Gɨmɨjɨ wawaana!” Sarera wɨna yeva aalyavɨ sɨpɨyaꞌ yɨlaꞌdɨsɨ yɨlamwaaina. Yɨlamwaaina yeva sawɨta yuyavɨ jawɨnyanne gɨlya wasɨꞌwasɨta yadaapi jawɨnya aane pwai kwai mabwalaminaawi yɨna. 4Mabwalaminaawi yadaaꞌnyɨ nyɨlyai gaai byɨlyɨrɨꞌdaasɨyagaaꞌ aalɨmaangevɨ Jizaazai daavɨna. Jizaazai daavɨna yadɨꞌnyɨ kɨrɨꞌ gamɨrera dɨna “Mudɨkelyɨ. Jizaazai mɨka!” 5Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai wɨdɨna “Kaimɨraayaihi, jawɨnya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ kɨnɨnnakeihi daaka?” Kumɨ jaꞌnawɨdɨna “Aawa.” 6Sai wɨdɨna “Sɨpɨyavɨ aangasɨmagɨ jawɨgɨlyaꞌ marasɨꞌna yapɨri jawɨnya bwalaminaapɨꞌdengɨ.” Sarevɨdaaꞌnyɨ aangasɨmagɨ jawɨgɨlyaꞌ marasɨꞌna yeva jawɨnya naanga naanga minnɨkeꞌna sɨpɨyavɨna ayɨna mamwagiꞌnyɨ yɨpɨnesɨ.

7Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazarɨ gannyarɨna tewaanya wɨvuꞌnakei Pitarɨ wɨdɨna “Naangelyɨ.” Sarevɨdaaꞌnyɨ Saaimonɨ Pitai “Naangelyɨ,” kadɨka wɨꞌnyɨna yaka yarai baazɨꞌmaꞌnyɨna yaꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Baazɨꞌmaꞌnya yɨrainakei kunei mwaalaꞌ. Sara yaka aalɨbunyavɨ dɨkwosɨꞌna. 8Aalyavɨ dɨkwosɨꞌna kyaꞌ sɨpɨyavɨ Jizaazare pwara yɨlamwaaina yeva, jawɨnya minnɨkeꞌ mwagiꞌnyɨna yadaapɨjɨ aalɨbumaangevɨna sɨpɨyaꞌ makuna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kwaakevɨdaaꞌnyɨ etaba mɨꞌ. Aawa. Mitaaya 100 (waanɨ aadɨretɨ) sɨpɨyaꞌ makuna. 9Sarevɨdaaꞌnyɨ maangebaarɨ sɨvɨla paihɨꞌna yeva wapaasɨ dɨkwaagidɨkevɨ jawɨnya pɨraayakejɨ sa tɨnna wanganna. 10Tɨnna wanganna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Jawɨnya maꞌmwaata pɨnɨ dɨmakabyɨla!”

11Sɨpɨyavɨna Saaimonɨ Pitai wɨna yaka aalɨmaangevɨna jawɨgɨlyaꞌ mwagiꞌnamaaꞌna. Gɨlya savɨ jawɨnya naanga minnyɨna. Jawɨnya 153 yuya sa minnyɨna yakengɨ. Jawɨnya naanga naanga sa minnaka kɨrɨꞌ gɨlyaꞌ mamumunyɨryakesɨ. 12Pitai gɨlyaꞌ mwagiꞌnamaaꞌna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Kaajɨla! Wapaaya dɨnyɨla!” Gamɨrerajɨya aane pwai kwai yawɨꞌna “Naangelyɨ,” yaka “Aaihwaigɨnaka?” dɨragɨnna myɨwaarayɨ, navɨka mwaalɨna. 13Navɨka mwaalɨna yadɨsɨ sangyawɨnna Jizaazai bɨna yaka wapaaya maarɨna yaka wɨjaavɨna yaꞌ. Nabaai jawɨnyajɨ wɨmaarina yaꞌ.

14Sareꞌ dahasaai dahaaꞌ Jizaazai gannyaraavɨ wɨjɨwaainnakelyɨ. Mena balakei ayɨna dɨkaaꞌna yaka dahasaai dahaaꞌ gannyaraavɨ wɨjɨwaainnyɨna yakegaakɨ.

Jizaazalyɨ Pitalyɨ saraarɨnesɨ.

15Sarevɨdaaꞌnyɨ mena nesagaaꞌ Jizaazai Saaimonɨ Pitarɨ wɨdɨna “Saaimonɨ, Jonɨmɨreigɨ, aꞌmwe daraavɨ nɨmɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnɨvanɨꞌ. Gɨmɨre gɨvuꞌnadevwi sahwaraavɨrebwi davɨlaꞌmanɨka?”

Pitai wɨdɨna “Naangeigɨ, yo, gɨmɨ mena yawɨꞌmwaa ‘Pitai nɨmɨnyɨ nyaꞌmwelyɨra.’ Sara yawɨꞌmwaanyasɨ.”

Jizaazai wɨdɨna “Nɨmɨre sipɨzipɨya maalɨkeraavɨna wapaaya duzaama!”
16Wɨdɨna yaka pɨgasaai Jizaazai wɨdɨna “Saaimonɨ, Jonɨmɨreigɨ, nɨmɨnyɨna tewaanya gɨvuꞌnɨvanɨkeigɨ daaka?” Wɨdɨna kyaꞌ “Yo, Naangeigɨ,” Pitai wɨdɨna “ ‘Pitai nyaꞌmwelyɨ,’ mena yawɨꞌmwaanyaigɨnyɨ.” Jizaazai wɨdɨna “Nɨmɨre sipɨzipɨyaraavɨ dɨmaremwaala!” 17Dahasaai dahaaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Saaimonɨ, Jonɨmɨreigɨ, nɨmɨ jaꞌmweinyɨ daaka?”

Dahasaai dahaaꞌ Jizaazai “Jaꞌmweinyɨ daaka?” wɨdakeꞌna Pitai kale wiadaaꞌnyɨ wɨdɨna “Naangeigɨ, yuyangɨna yawɨꞌmwaa. Nabaai ‘Pitai nyaꞌmwelyɨ,’ sara yawɨꞌmwaanyaigɨnyɨ.”

Jizaazai wɨdɨna “Nɨmɨre sipɨzipɨyaraavɨna wapaaya duzaama!”
18Naanga nebulyaꞌna gɨthɨvanɨge. Mɨgɨnyaigɨ mwaalagɨnegaaꞌ gɨnnya munnaanyaꞌ marina yadɨ ‘Yuyawɨnna wɨma!’ dɨna yadɨ sawɨnna wawagɨnyaigɨnyɨ. Sareꞌ yadɨ kɨrɨꞌ neigɨ jɨmaꞌnadehaaꞌ gɨnnya asɨraai yɨwɨbwaꞌnyɨna kyaꞌgɨri pwara gɨmɨnyɨ wɨla pwɨyɨna gyapɨjɨ ‘Sawɨnna mwɨwɨnera!’ yawɨꞌdɨnyawɨ sawɨnna makuna gyɨpɨꞌdeigɨnyɨ.” 19Saꞌ Jizaazai wɨdakeꞌ dara dɨna “Pitai sara balɨna kyori sareꞌna Gotɨyai byaannakei yɨmaꞌnadelyɨra.” Pitarɨ wɨdɨna “Dɨnyɨmɨdɨnaama!”

Jizaazalyɨ gamɨre pwalyɨ saraarɨnesɨ.

20Pitai gɨnyɨwannyɨna yaka dusɨmagɨ Jizaazare pwarɨ tɨnna wanganna. Sarɨna Jizaazarɨ tewaanya wɨvuꞌnakelyɨ. Sai kɨgaaꞌ wapaaya tɨka nyɨna yesagaaꞌ Jizaazaryaba walamwaainɨkeꞌ, Jizaazarɨ kave yɨwaaraꞌna “Naangeigɨ, gɨmɨnyɨ yɨkamaangeraavɨna givwarɨdaakwodei aaihwalaka?” sara yakelyɨ. 21Sarevɨdaaꞌnyɨ Pitai tɨnna miꞌna wanganna yaka Jizaazarɨ wɨdɨna “Naangeigɨ, dɨwaanyaꞌna aꞌmwe sarɨna berɨvaka?”

22Jizaazai wɨdɨna “Nɨmɨ sarɨna yawɨꞌna ‘Kaanya ayɨna bɨdehaaꞌna sai kuna yemwaaladelyɨ.’ Sara yawɨꞌna yɨwɨjaꞌ gɨmɨre wawɨnyaꞌ daaka! Sarebwina madɨnneigɨnyɨ. Dɨnyɨmɨdɨnaama!”

23Jizaazai sara wɨdakevɨdaaꞌnyɨ neyaꞌmwera dara dɨnesaꞌ “Ai, Jizaazarei sai mabalyɨ yadei daaka!” Sara kadeꞌ kɨrɨꞌ saꞌna Jizaazai majɨ “Mabalyɨ yadelyɨ,” Aawa. Majɨ yaka wɨdɨna “Nɨmɨ sarɨna yawɨꞌna ‘Kaanya bɨdehaaꞌna sai kuna yemwaaladelyɨ.’ Sara yawɨꞌna yɨwɨjaꞌ gɨmɨreꞌ daaka!” Sara wɨdɨna yakelyɨ Jizaazai.

24Jizaazarei sai dangɨna nejalɨkurakɨvanɨkeꞌ, nabaai sai yagaala da yɨdaꞌna yakelyɨ. Gamɨre wɨjalɨkurakyabwina nemɨ yawɨꞌmwo “Nebulyasɨra.”

Miꞌnanyaꞌnesɨ.

25Yɨthaa, Jizaazai yake pɨnɨ kwalaalyangɨne yagaala sa warɨkengɨ. “Yagaala yuya sa pɨkarya yɨdaꞌna yɨwɨjɨ kwajɨ Kwaaka yuyavakɨ maalɨkeba bukuya mwaki kyɨpɨdɨka! Bukuya naanga naanga kwaradɨkengɨ.” Sara yawɨꞌmweinyɨ.

Copyright information for `BYR