John 3

Jizaazalyɨ Nikothimaazalyɨ saraarɨnesɨ.

1Juya pwara Perɨzɨkɨwɨnya yadɨvɨꞌ mwaalɨna yeve pwai Nikothimaazai woꞌnɨkei Perɨzɨyai mwaalɨna yakelyɨ. Sai aꞌmwe naangei Juyaraavɨ maremwaaidei mwaalakelyɨ. 2Mwaalɨna yaka sawɨta pɨrɨvɨ Jizaazaryawɨnna bɨna yaka bamwaaina yaka wɨdɨna “Wɨjɨwaakyaigɨ, ‘Gotɨyai gɨthasɨwaabɨkeigɨ bahɨna wɨjɨwaakɨna neyɨvanɨgɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwera wɨjɨwaainyangɨ yɨvanɨgɨ. Dɨragɨnya yɨvanɨgɨ. Gotɨyai magɨhaimwagyazɨ kwajɨ sara mi kyɨdɨꞌ dɨragɨnya davwi,’ sara yawɨꞌmwona.”

3Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Naanga nebulyaꞌna gɨthɨvanɨge. Aꞌmwe pwai kwai ayahi mudɨkei mimaꞌnyɨ yajai Gotɨyai maremwaaladeva tɨnna mwanganyɨ yannelyɨ.”

4Nikothimaazai wɨdɨna “Aꞌmwe naangei mudɨkei yɨmaꞌnadeꞌna gara yojɨ yɨmaꞌnadelaka? Pɨgasaai aꞌmwei ganaangevɨ munyɨkɨ ayɨna wɨlaminyɨna kyojɨ ganaangeꞌ gara maaradelaka ayahwala!”

5Sai jaꞌnawɨdɨna “Naanga nebulyaꞌna gɨthɨvanɨge. Kurya Tewaanyai aꞌmwerɨ aalya myɨ kyojɨ mudɨka mumwaaihi kyojɨ sai Gotɨyare maremwaaideva wɨladei mɨka! 6Aꞌmweyore kaimɨraayai mɨwɨꞌnaka yagɨnnakalyɨ. Gotɨyarei, gamɨre munyɨkɨ Kurya Tewaanyai bulamwaaina kyojɨ sai aꞌmwe Gotɨyare Kuryai kɨnɨnnakelyɨ mudɨkei. 7Gɨthɨweꞌna ‘Sarɨmɨnyɨ mudɨka ayahi yɨhɨmwaaihana!’ gɨthɨweꞌna atɨka maruꞌnata myɨnnera! 8Yɨhuta gamɨ saꞌ kaanna wɨna yadevaaibɨsasɨ. Yɨhusaꞌ kadɨka wɨꞌnadɨnyaigɨ ‘Sawɨnna wawadeꞌ daaka! Sabadaaꞌnyɨ batheꞌ daaka!’ dadɨnyaigɨ mɨꞌ. Aawa, sareꞌna Gotɨyare Kurya Tewaanyai gazaizare munyɨkɨ bulamwaaina yɨnɨkei mudɨka yɨmaꞌnɨꞌ. Mudɨkei tewaanna yada aꞌmwera tɨnna wangamanɨgaꞌ. Kumɨ mwanganyɨvanɨgaꞌ aaya kaavɨlyavɨ.”

9Nikothimaazai maꞌmaaꞌna, “Nyɨdɨwaanyaꞌ gara yɨmaꞌnɨnɨkavaka?”

10Sai wɨdɨna “Yɨzɨrelɨyainaavɨre nejɨwaakadɨnyaigɨ sabwi myawɨrivanɨgɨnyaigɨ daa? 11Naanga nebulyaꞌna gɨthɨvanɨge. Nayaa yawɨramaꞌdaanya yawɨꞌdaa yɨhɨthɨvanɨgo. Tɨnna nayaa wangadaanya yɨhɨthɨvanɨgo. Sara yɨhɨthɨvanɨgoꞌna nemɨre jalɨkurakyavɨ mamaaryɨvanɨgasaihɨlyɨ. Sabwi kadɨka myɨvanɨgata saꞌ baaꞌna yɨvanɨgaꞌ. 12Kwaaka davakɨ yɨnɨkengɨna kyɨhɨthɨwa malɨmwagyɨvanɨgaꞌ ‘Nebulyasɨ,’ sara majɨ yɨwaasaꞌ Sɨgunyavɨ yɨnɨkengɨna yɨhɨthɨwɨjaꞌ gara dɨlɨmwagyideihɨlaka! 13Sɨgunyavɨna yɨlaawakei aꞌmwei pwai kwai mɨka. Sɨgunyavɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai mwaalaka savɨdaaꞌnyɨ sai gavei walaabaꞌ.”

14Kɨgaaꞌ aꞌmwamaayaba Ne Mozɨzai kwaariꞌmakamaalyaꞌ yɨsavakɨ pwɨyaka daakuna yaaꞌ. Kamaalyarɨ makilyaakabaaibɨꞌ yɨsavakɨ tamakyaꞌna Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayarɨ sara makibɨꞌdelyɨra. 15Sahwai “Gazaizai nyɨlɨmwagarori gaala yuyagaaꞌnebwi maarana!” kadozɨ sara makibɨꞌdelyɨra. 16Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kwaaka davakɨyainaavɨna Gotɨyarɨ kale naanga kwiaꞌ Gotɨyai nemɨnyɨna Gawaalɨvaanga gaverɨ nejaavakelyɨ. “Gazaizai sahwarɨ wɨlɨmwagarojɨ myɨwawanna! Aawa. Gaala yuyagaaꞌnebwi maarana!” daka nejaavakelyɨ. 17Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gotɨyai dɨna “Nyɨbwaalɨvaangei aꞌmweraavɨ kotɨyaꞌna maryawɨbwaradela!” daka myasaabyaꞌ. Aawa. “Nyɨbwaalɨvaangerɨ aꞌmweraavɨna padaihasamaata yɨma!” daka kwaaka davakɨ yasaabɨna yaꞌ Gotɨyai.

18Gawaalɨvaangerɨna lɨmwagaza pwarɨ Gotɨyai kotɨyaꞌ maryawɨbwaꞌdei mɨꞌ. Malɨmwagyaza pwai kotɨyaꞌ mena yawɨbwaꞌnɨkelyɨ. Gotɨyare Gawaalɨvaanga gaverɨna gamɨre yayavɨnajɨ malɨmwagaryajaꞌna kotɨyaꞌ mena dɨnɨkesɨ. 19Kotɨyaꞌna dara dɨnɨꞌ “Nemɨre kwaaka davakɨ pwai nebulyaꞌ nejɨwaakakeꞌna Baakei walaabɨna yaka kɨrɨꞌ aꞌmwera kayaaꞌnanya yadɨvɨsara kayaaꞌnanyabwi jɨhɨnyaburɨna wɨvuꞌnakere. Baakerɨna wɨvuꞌnakara mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kumɨ yadɨvɨsa kayaaꞌnanyangɨra,” sareꞌna dɨnɨkesɨ. 20Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gazaizai kayaaꞌnanya yadei Baakerɨna sɨmɨlɨka wimanɨkei Baakeryawɨnna mabi yɨvanɨꞌ. “Baakeryaba pwara nɨmɨre kayaaꞌnanyabwi nanyangabɨka!” daka mabyɨvanɨꞌ. 21Sara yada kɨrɨꞌ pwai nebulyaꞌna tewaanna yadei Baakeryawɨnna nayaa bɨvanɨꞌ. “Baakeryabanna kwawaꞌmujɨ pwara yawɨtaꞌna ‘Gotɨyarɨ yuya sa tewaanna jɨvanɨka!’ ” daka kaanna bɨvanɨkelyɨ.

Jizaazalyɨ Jonɨjɨ saraarɨnesɨ.

22Sangɨ dɨvidaaꞌnyɨ Kwaaka Juthɨya sawɨ Jizaazalyɨ gamɨrerari kaanna. Miꞌna kaanna yaka saba kumɨjɨ mwaalaka bavɨtaazɨyaꞌ aalya yɨna. 23Bavɨtaazɨyaꞌ yadaaꞌnyɨ nabaai aalya naangeꞌ waꞌdɨꞌnyɨyaꞌna Jonɨ Kwaaka Yɨnonɨ Anga Selimɨ pimagɨnna wawaka bavɨtaazɨyaꞌ yɨna. Bavɨtaazɨyaꞌ yɨna yada gamɨnyawɨnna aꞌmwera aꞌmwe samɨlɨka badaapi kumɨnyɨ bavɨtaazɨyaꞌ yɨna yaꞌ. 24Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sagaaꞌ tewaanna mwaalaka kalavuza mumwaaihyagaaꞌ Jonɨmɨ.

25Sagaaꞌ Juyai yawɨꞌna “Aalya yɨnyaꞌnebwi yɨnɨga wiꞌna daaka? Be bavɨtaazɨyavaka nawɨꞌnyaꞌ?” Dɨna yaka Jonɨmɨreraavɨ yagaala naanga wɨdɨna kyaꞌ maanga dɨnyɨna. 26Miꞌna dɨnyɨna kyeꞌ Jonɨmyawɨnna gamɨrera bɨna yeva wɨdɨna “Wɨjɨwaakyaigɨ, kɨgaaꞌ Aalya Jothanɨ pimagɨ pihɨrɨ mwaalagɨna aꞌmwe pwalyɨ mwaalagɨna sarɨna nejalɨkurakagɨnyalyɨ. Yɨthaa, dahaaꞌ sai bavɨtaazɨyaꞌ yɨvanɨkeꞌ gamɨnyawɨnna yuyara wɨvanɨgaꞌ.”

27Jonɨ maꞌmaaꞌna “Sarɨna sɨmunya kwalaalya myawɨpɨnera! Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai aꞌmwerɨ mujaayɨ yajaꞌ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mamaari yannelyɨ. Gotɨyai dɨna ‘Aꞌmwe pwai naangelyɨ. Pwai maalɨkelyɨ,’ sana sana yɨna yadelyɨ Gotɨyai. 28Sarɨmɨ sahwaihi nɨmɨre yagaala kadɨka nyuꞌnesaihɨlyɨ. Dara yɨhɨthe. Gotɨyai dɨnɨka Kɨraazɨtɨyainyɨ mɨka! Aawa. Gotɨyai nɨmɨnyɨdaasɨ nyɨdaasakeinyɨ. Dɨvi sahwai bathelyɨ, sara yɨhɨthe. Keꞌbaꞌna yɨhɨthɨma! 29Mɨgɨnyai taayaꞌ maaꞌmwakelyɨ. Mudɨkangegaaꞌ mɨgɨnyaryawɨnna taayaꞌ wɨna. Wɨna kyɨwaꞌ mɨgɨnyai yɨlaaya yɨna yaka wɨdɨna. Wɨdɨna kyɨwaꞌ gyaꞌmwei mwaalaka gamɨre maanguraayavɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yaka yɨlaaya naanna yɨna. Taayaꞌ gyaꞌmweryawɨ mwaalɨkeꞌna yɨlaaya yɨna yɨwaꞌ. Saꞌbɨsaꞌna aꞌmwera Jizaazaryawɨnna wɨna yɨvanɨgasaꞌna yɨlaaya yuna yɨvanɨge. 30Gamɨ naangei nyavɨlavɨkelyɨ. Nɨmɨ naangeinyɨ myɨmaꞌnɨwɨneinyɨ. Nɨmɨ maalɨkeinyɨ yɨmaꞌnɨdeinyɨ,” wɨdɨna yaꞌ Jonɨ.

31Munyabadaasɨ dɨragɨnyai walaabakei yuyainaavɨ nevɨlavɨkelyɨ. Kwaakevakɨdaasɨ pwaina Kwaakevakɨyaina kwaakevakɨyabwi wɨdɨna, kwaasɨ kwaasɨ yagaala wɨdɨna yadaanyaine. Sɨgunyavɨdaasai yuyainaavɨ nevɨlavɨkelyɨ. 32Sai Gotɨyaryaba tewaanyabwi tɨnna wanganakengɨ kadɨka wɨꞌnakengɨ sangɨna jalɨkurakɨna. Sare jalɨkurakɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ aane pwai kwai kadɨka wɨꞌnaka gamɨre yagaalyaꞌ muꞌnyaꞌ. Aawa. 33Pwai gamɨre jalɨkurakyaꞌ daapɨna yakeꞌ yɨ, “Gotɨyai nebulyaꞌnanyai!” dɨragɨnna dɨna yaꞌ. 34Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwarɨ Gotɨyai yasaabɨna kyaꞌ Gotɨyare yagaalyangɨ wɨjɨwaakɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai sahwarɨna gamɨre Kuryarɨ wɨjaavɨna yaꞌ. Gotɨyai gamɨre Kuryarɨ maalɨꞌna wɨjaavakarɨna mɨꞌ. Naanga yuyabwi wɨjaavakerɨna. Gotɨyai gamɨre Kuryarɨ yɨnahu wɨjaavakeꞌna sai Gotɨyare yagaalyaꞌ nayaa wɨdɨna neyaꞌ. 35Gawaalɨvaangerɨna Ganɨmaangerɨ tewaanya wɨvuꞌnada yɨlaaya yada dɨragɨnyajɨ yuyajɨ mwangɨna yada wɨdɨna “Yuya dɨmaremwaala!” wɨdakerɨna. 36Gawaalɨvaangerɨ nayaa lɨmwagaꞌdei gaala yuyagaaꞌ yuyagaaꞌnebwi kɨnɨnnakelyɨ. Kwai Gawaalɨvaangerɨ malɨmwagaryadei gaalyabwi tɨnna mwanganyɨ. Aawa. Gotɨyarɨ sɨnna tɨka wɨdayabwi sahwarɨ kuna wɨwarɨkelyɨ.

Copyright information for `BYR