John 5

Aalɨbunya Bethezɨtha Jizaazai aꞌmwe nalaavɨnakerɨ yɨdɨkaavakeꞌnesɨ.

1Sare mena kyɨmaꞌnaꞌ Juyara Gotɨyarɨna tɨka munneꞌ nadɨvɨsagaaꞌ kyɨmaꞌnaꞌ Anga Jeruzaalemɨna Jizaazai kaanna wɨna yaꞌ.

2Jeruzaalemɨ saba Sipɨzipɨtɨkuryaꞌ woꞌnɨkevɨ pimagɨnyavɨ aalɨbunyaꞌ dɨꞌnaꞌna yaꞌ. Aalɨbumaangevɨ yɨhulɨvɨlɨya ati mannɨꞌ. Aalɨbunya saꞌ “Bethezɨtha,” Yɨvɨruyagaala woꞌnɨkesɨ. 3Yɨhulɨvɨlɨyangɨ nalaavɨnaka kwala naanga mwaalɨna yeꞌ. Nalaavɨnakera pwara tɨbɨnyara, pwara sɨvɨla nadɨya yɨnɨkera, pwara kɨlaaka bainɨkera mwaalɨna yeꞌ. Savɨ yuyara aalyaꞌ kwaayakwaayaꞌna yemwaaina. 4Pɨgaaꞌ, pɨgaaꞌ aalyavɨ Sɨgunyavɨdaasai Naangere mamaayai ejelɨyai walaabɨna yaka aalyaꞌ gɨnyɨwanna. Sara gɨnyɨwanna kyaꞌ sagaaꞌ sɨnnawɨnyai nalaavɨnakei aalya sɨnaapwipulyavɨ yarai walaawɨna, yɨthaa, maamɨdaryai yɨmaꞌnakelyɨ. 5Yemwaaina yadɨvɨꞌ nabaai, aꞌmwe akwai yemwaaina yada kwarame naanga naanga (kwarame 38) wavɨlaꞌdaaꞌnyai nalaavɨnakei mwaalɨna. 6Sai mwaalɨna yadɨꞌnyɨ Jizaazai bɨna yaka yawɨꞌna “Weꞌ, aꞌmwe sai nalaavɨnakei kwarame kwalaalya mwaaidelyɨ,” yawɨꞌna yaka wɨdɨna “Gɨmɨre sɨmunya ‘Maamɨdaryainyɨ yɨmaꞌnɨma!’ yawɨꞌdɨnyaigɨ daaka?”

7Nalaavɨnakei jaꞌnawɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ, aalyaꞌ kwaaya yadaaꞌnyɨyagaaꞌ ‘Aalɨbunyavɨ nyɨmarapaihana!’ dena aꞌmwe bewai yanneka? Walaawɨna yadaazɨ sɨnnawɨ pwai yarai wavɨlaꞌna nyada aalyavɨ paihɨnyɨna yadelyɨ.”

8Jizaazai wɨdɨna “Daavaꞌgɨzɨ nalabwaryaꞌ pwalaꞌgɨzɨ kaanya dɨmakwo!” 9Sara kudaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ aꞌmwei maamɨdaryai yɨmaꞌnaka gannya nalabwaryaꞌ pwalaka kaanna wɨna yaꞌ.

Sagaaꞌ Juyaraavɨre Kwazaakegaaꞌ.
10Sarevɨdaaꞌnyɨ Juyara naangera nalaavɨnakei tewaanyai yɨmaꞌnakerɨ wɨdɨna “Juyainaavɨre Kwazaakegaakɨ. Nemɨre kɨwɨnyaꞌ dɨnɨꞌ ‘Kwazaakegaaꞌ nalabwaryaꞌ mamakunnera!’ Sara dɨnɨkegaaꞌ beꞌna makuvanɨgɨna?”

11Sai wɨdɨna “Aꞌmwei maamɨdarya nyɨdɨkaaꞌmwakei nyɨdɨwaꞌ ‘Gɨnnya nalabwaryaꞌ pwalaꞌgɨzɨ kaanya dɨmakwo!’ Sara kanyɨdɨwakɨra.”

12Kumɨ yɨwaaraꞌna “ ‘Gɨnnya nalabwaryaꞌ pwalaꞌgɨzɨ dɨmakwo!’ gɨthɨwakei aaihwalaka?” 13Yɨwaaraꞌna kyeꞌ kɨrɨꞌ tewaanya yɨmaꞌnakei myawɨrina. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aalɨbunyavɨ kwala naanga mwaaidapi Jizaazai kave wɨna kyaꞌ sai sahwarɨna wɨdaꞌ “Aaihwai dɨngaka?”

14Dɨvi sagaaꞌ Gotɨyare Angevɨ Jizaazai gamɨnyɨ bɨramaaraka wɨdɨna “Yɨthaa, dahaaꞌ maamɨdaryaigɨ mwaaihɨ. Kayaaꞌnanyabwi minna! Kɨgaaꞌ nabalya kayaaka gihaideigɨnyɨ. Aya kayaaꞌnanaanga gyadeꞌbɨta naanga pɨrɨꞌ nagyathɨka! Gɨmɨre kayaaꞌnanya minna!”

15Aꞌmwei Jizaazarɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yakegaaꞌ Juyara naangeraayawɨnna wɨdaawɨna “Aꞌmwei maamɨdarya nyɨdɨkaaꞌmwakei Jizaazalyɨ.” 16Sarevɨdaaꞌnyɨ naangera dara yawɨresaꞌ “Nɨwaava, Juyainaavɨre Kwazaakegaaꞌ kayaakaꞌna aꞌmwe sai sabwi yadei daaka!” Sara deva Jizaazaryawɨnna kaanna yeva sagaaꞌ Kwazaakegaaꞌ sara yakeꞌna “Balana!” deva maanga gaai wɨdɨna. 17Maanga gaai wɨdɨna yadɨvɨꞌ Jizaazai wɨdɨna “Dahaaꞌna nɨnnya Nɨmwai yɨvanɨkegaaꞌnanyɨ. Nabaai nɨmɨ yɨvanɨgeinyɨ.”

18Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai sara wɨdakegaaꞌ Juya naangera dɨnyɨna “Nemɨre kɨwɨnyaꞌ Kwazaakegaaꞌna kayaaka yɨwaꞌ. Saꞌ kayaaꞌnanyasɨ. Kayaaꞌnanyaꞌ kɨrɨꞌ nedɨwaꞌ ‘Gotɨyai nɨnnya Nɨmwalyɨ,’ saꞌ kayaaꞌnanaangesɨ. Yarai balana!” Jizaazai wɨdɨna “Gotɨyai nɨnnya Nɨmwalyɨ,” yaka “Nɨmɨ Gotɨyarɨ avaalyainyɨ,” dɨnɨkeꞌna dɨnyɨna yeꞌ Juyara.

Jizaazare dɨragɨnyaꞌnesɨ.

19Juya naangera dɨnyɨna yesagaaꞌ Jizaazai gamɨnyɨna wɨdaꞌ “Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Gawaalɨvaangei gamɨre sɨmunyavɨdaaꞌnyɨ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ yannei mɨꞌ. Aawa. Nɨmwai yadaawori wanganajanna yadelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuya Nɨmwai yade Gawaalɨꞌ yɨvanɨke sahɨnɨngɨ. 20Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmwarɨ Gawaalɨvaangerɨna wɨvuꞌnadeꞌna Nɨmwai sahwai wawɨnya yɨvanɨka yuya sa yɨbwarɨdaakwadelyɨ. Gawaalɨꞌ nabalɨnakerɨ tewaanya yaka wawɨnya maalɨkesɨ. ‘Sarɨmɨ atɨka maruꞌnaꞌna jɨla!’ daka Nɨmwai wawɨnya naange wibwarɨdaakwojɨ Gawaalɨꞌ sana yadelyɨ. 21Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmwai bainɨkeraavɨ yɨdɨkaaꞌda gaala wɨjaavadevaaibɨꞌ Gawaalɨꞌ ‘ “Sahwaraavɨ yɨdɨkaavɨma!” daꞌmujɨ wɨmwaaihɨma!’ dozɨ gaalyabwi wɨjaavadelyɨ. 22Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmwai aane pwarɨ kwarɨ kotɨyaꞌ mujadelyɨ. Aawa. Wawɨnya savɨna dɨragɨnyaꞌ Gawaalɨvaangerɨ kujaawaꞌ sai kotɨya yuyanna wɨdathelyɨ. 23Sarevɨ ‘Aꞌmwe yuyara Nɨmwainyɨne yayaꞌ munyabanna makimanɨgatabaaibɨꞌ Nyɨbwaalɨvɨne yayaꞌ makibɨka!’ daka wɨjaawakelyɨ. Gawaalɨvaangerɨne yayaꞌ munyaba mamakɨlyadei yɨ sai Nɨmwai wɨdasaabakerɨne yayaꞌ mamakɨlyadelyɨ.

24Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwei yagaalyavɨ kadɨka nyuꞌnajai Gotɨyai nyɨdasaabakerɨ lɨmwagaꞌna yojɨ sagaasagaaꞌ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi kɨnɨnnakelyɨ. Sai kotɨyaꞌ jɨdayaꞌneba wɨlaabathei mɨꞌ. Aawa. Sahwai balyaburɨdaaꞌnyɨ gaalyaburɨna mena gaꞌmaꞌna yɨwakelyɨ. 25Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Pɨgaaꞌ yɨmaꞌnyaꞌnegaaꞌ dahaaꞌ bainɨkera balyabwi yadɨvɨsara Gotɨyare Gawaalɨvaangere maanguraayaꞌ kadɨka mena wɨꞌnapɨjɨ nabaai, kadɨka wɨꞌnɨpɨjara gaala mwaaibɨꞌdere. 26Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmwai dɨragɨnna mwaalɨkei gamɨ sahwai gaalyabwine aaya kaavɨlyai mwaalɨkabaaibɨꞌ Gotɨyai Gawaalɨvaangerɨna dɨna kyaꞌ Gawaalɨvaangei gamɨ sahwai gaalyabwine aaya kaavɨlyalyɨra. 27Sahwai, Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai mwaalɨkeꞌna Gotɨyai wɨdaꞌ ‘Dɨragɨnyaꞌ kagɨzaawa aꞌmweraavɨna kotɨyaꞌ jawɨbwaꞌdeigɨnyɨ.’ 28Sara wɨdaka saꞌ atɨka mamaruꞌnapɨna! Dɨvi pɨgaaꞌ yɨmaꞌnajahaaꞌ wakadɨvɨsangɨdaaꞌnyɨ baryara gamɨre maanguraayavɨ wɨꞌnapɨri 29kunnya wakɨnɨkeba yagalyaꞌmaꞌna, walyaabɨna yɨpɨꞌdere. Pwara mwaalyagaaꞌ tewaanna mwaaibɨzara dɨkaavapɨjɨ gaalyabwi maapɨꞌdere. Pwara mwaalyagaaꞌ kayaaꞌna mwaaibɨzara kadɨkaavapɨjɨ kotɨyaꞌ jɨdasabwi maapɨꞌdere.

30Nɨmɨre sɨmunyavɨdaaꞌnyɨ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mi yɨwɨneinyɨ. Yagaala Nɨmware wɨꞌnɨwebaaibɨꞌ maryawɨbwaꞌmanɨge aꞌmweraavɨ kotɨyaꞌna. Nɨmɨre sɨmunyavɨ mabɨramaarivanɨge. Aawa. Nyɨdasaabaka sare sɨmunyaꞌ maaꞌmanɨgeꞌna nɨmɨre yawɨbwata saꞌ yɨdaꞌmaraangesɨ.

31Sahwainyɨ gaveinyɨ ‘Naangeinyɨ,’ jalɨkurakɨmujɨ kwajɨ pwara ‘Nebulyaꞌ mɨka!’ kadɨpɨdɨka! 32Nɨmɨnyɨna nayaa jalɨkurakadei pwai mwaalɨꞌ. Yagaala sara yɨhɨzalɨkurakɨvanɨkeꞌ ‘Jalɨkurakya saꞌ nebulyasɨ,’ yawɨꞌmwa. 33Jonɨmyawɨnna sarɨmɨ aꞌmweraavɨ kudaaseꞌ Jonɨ nebulyaburɨna yɨhɨzalɨkurakaꞌ. 34Sareꞌna aꞌmwe gaveraavɨ nɨmɨnyɨna jalɨkurakyabwina mamaaryadɨnyainyɨ. Aawa. ‘Sarɨmɨnyɨ nayaa yɨhɨvadaihasamaarɨma!’ dena yɨhɨthɨvanɨge. Jonɨ yɨhɨthakeꞌna 35Jonɨ dɨꞌbaakelyɨ. Dɨꞌbaaka sai naka aꞌmweraavɨna wanyɨna yakelyɨ. Jonɨ mwaalaka gannya baakeꞌ sarɨmɨnyɨna wanyɨna yakeꞌ, maalɨkegaaꞌ baaka savɨna gamɨre yagaalyavɨna yɨlaaya yesaihɨlyɨ. Jonɨ nɨmɨnyɨna nayaa yɨhɨthakelyɨ. 36Nabaai, nɨmɨnyɨna jalɨkurakya pɨnɨ warɨke Jonɨmɨre yagaalyavɨ wavɨlaꞌna yaka dɨnɨkengɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuya yɨvanɨge Nɨmwai ‘Sana ja!’ nyɨdade wawɨnya sa yɨvanɨge tɨnna wanganeva dara yawɨꞌmwaasaꞌ ‘O, Jizaazai sara yadeꞌna Ganɨmaangei wɨdasaabakei daaka!’ Jalɨkurakya sahɨrɨsɨ. 37Nɨmɨre wawɨnya sa nɨmɨnyɨna yɨhɨthɨvanɨka nabaai, Nɨmwai nyɨdasaabakei nɨmɨnyɨna nayaa jalɨkurakɨwakelyɨ. Sareꞌna sarɨmɨ gamɨre maanguraayaꞌ kadɨka muꞌnyadɨvɨꞌ gamɨre sɨnnyaꞌ tɨnna mwanganyadɨvɨsaihɨlyɨ. Arɨkawɨ. 38Sarɨmɨre sɨdusangɨ gamɨre yagaalyaꞌ mwarɨbainyɨꞌ. Sahwai nyɨdasaabakeinyɨ dainyɨ manyɨlɨmwagyadɨvɨsaꞌna gamɨre yagaalyaꞌ mwarɨbainyɨna. 39Sarɨmɨ yawɨꞌna ‘Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi kɨnɨnnakeinyɨ mwaalɨma!’ yawɨꞌna yadɨvɨsaꞌna Gotɨyare bukuyaꞌ kave bɨrɨna bɨrɨna yadɨvɨsaihɨlyɨ. Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨke sahɨnɨ nɨmɨnyɨna jalɨkurakɨnɨkeinyɨra. 40Nɨmɨnyɨna dɨnɨkeꞌna kɨrɨꞌ sarɨmɨ ‘Gaalyabwi kɨnɨnnakeinyɨ mwaalɨma!’ deva nɨmɨnyawɨnna dɨvideꞌ sarɨnnya sɨmunyangɨ myawɨrivanɨgaꞌ.

41Nɨmɨnyɨna ‘Yɨlaaya yaadeina daaka!’ dɨpɨjaꞌ sarɨmɨresɨ. Aꞌmweraavɨ byaannyaꞌ mamaarivanɨge. 42Aawa. Sarɨmɨnyɨna yawɨꞌmwa. Sarɨmɨnyɨ Gotɨyarɨna tewaanya yɨhɨvuꞌnadevwi mwariꞌ. Sareꞌ yawɨꞌmwa. 43Nɨmware dɨragɨnyaꞌ maarena gamɨnyɨne yayavɨ bɨwa. Kabɨwa kɨrɨꞌ sarɨmɨ nɨmɨnyɨ mamaari. Pwai gannya dɨragɨnyaꞌ maarojɨ gannya yayavɨ bazai, yɨ sahwarɨ dɨmaaryideihɨlyɨ. 44Sahwaihi sarɨmɨnyɨna ‘Aꞌmwe tewaanyalyɨ,’ deva yɨlaaya marivanɨgasaꞌ byaannyaꞌ wɨjaavanɨgasaꞌna ‘Gotɨyai gavei yɨlaaya neyana!’ majaihɨlyɨ. Sarɨmɨ sara yadɨvɨꞌ nɨmɨnyɨna gara dɨnyɨlɨmwagyideihɨlaka? ‘Naangeigɨnyɨ,’ gara dɨzideihɨlaka? 45Sareꞌna myawɨri yadɨvɨꞌ dɨvi sarɨmɨ dɨnyɨna yɨpɨꞌde ‘Ganɨmaangerɨ nemɨnyɨna kotɨyaꞌ jɨna yadei daaka!’ Sara myawɨpɨna! Aawa, nɨmɨ kotɨyaꞌ jɨna myɨwɨna! Sarɨmɨ Ne Mozɨzarɨna dɨnyɨna ‘Sai nevadaihasamaaradelyɨ,’ dɨnyɨna yadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ Ne Mozɨzai sarɨmɨnyɨna kotɨyaꞌ jɨna yɨhyathelyɨ. 46Sareꞌ dareꞌnesɨ. Mozɨzai nɨmɨnyɨna bukuyaꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌna sarɨmɨ Ne Mozɨzarɨ nayaa lɨmwanna yɨpɨjɨ kwajɨ kanyɨlɨmwabɨthɨka! 47Kwaasɨ yadɨvɨꞌ Mozɨzai yɨdaꞌnɨke malɨmwagi yeva yagaala yɨhɨthɨwe gara dɨnyɨlɨmwagyideihɨlaka?”

Copyright information for `BYR