John 6

Jizaazai aꞌmwe kwalaalyaraavɨ (5,000) wapaaya wɨjaavakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 14:13-21; Maakɨ 6:30-44; Lukɨ 9:10-17)

1Sare mena kyɨmaꞌnaꞌ Aalɨbunya Galɨli (yaya pɨrɨꞌ Aalɨbunya Taaivɨrɨyaazavɨ) Jizaazai sɨpɨyavɨ wɨlamwaaina kyaꞌ pimagɨnna makuna. 2Makuna kyaꞌ kwala bwaꞌnaanyaꞌ mɨdɨnna. Yɨjɨwaainya naange Jizaazai nalaavɨnakera tewaanyaraavɨ wɨmwaaihɨna yake tɨnna wanganna yesaꞌna Jizaazarɨ mɨdɨnna yeva gamɨnyawɨnna bɨna. 3Miꞌna bɨna kyeꞌ mugunyavɨ yɨlaawɨna yaka saba gamɨrerari walamwaaina. 4Sagaaꞌ Juyaraavɨre Pariꞌmaꞌmunneꞌnegaaꞌ aya kɨgaaꞌ yɨmaꞌnakegaakɨ. 5Walamwaaina yaka Jizaazai wanganaasɨna yaka tɨnna dara wanganakeꞌ “Nɨmɨnyawɨnna kwala naanga davɨvanɨgaꞌ!” Sara dakeꞌna Pilipɨmɨ wɨdɨna “ ‘Aꞌmwe dara wapaaya nɨpɨka!’ dona gɨrɨkula yuyaraavɨne gawɨ mubaazɨwona?” 6Jizaazai Pilipɨmɨna dɨna “Gara nyɨdazɨhyɨwaka? Yaamɨjɨ wɨdɨma!” Sareꞌ dareꞌnesɨ. “Sara yɨdeinyɨ,” mena yakei.

7Pilipɨ jaꞌnawɨdɨna “Weꞌ, ‘Gazaizai maalɨkeꞌ maarana!’ dona kinaaya 200 (tu aadɨretɨ) wapaaya bɨretɨyanne mubaazɨ kwajɨ wiꞌna yɨmaꞌnadeꞌ mɨꞌ.”

8Gamɨre pwai Edɨruyai Saaimonɨ Pitare gahwaalaangei Jizaazarɨ wɨdɨna 9“Dava kaimale pwai yɨsɨla baali bɨretɨya atɨlyajɨ jawɨnya pɨrɨwaalyɨ sa kɨnɨnnakei mwaalɨꞌ. Sare kɨrɨꞌ aꞌmwe kwalaalya darera tɨka nyaꞌne wapaaya sa benɨngaka!”

10Jizaazai wɨdɨna “Aꞌmweraavɨ aꞌmwengɨ duzɨla! ‘Dalamwaalyɨla!’ ” Saba kurɨdarya naangebe. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwera aꞌmwe walamwaaina. Aꞌmwera gavera kwalaalyara (5,000) mwaalɨna yeva walamwaaina. 11Yuya, aꞌmwera aꞌmwe walamwaaina kyeꞌ Jizaazai bɨretɨya sa maarɨna yaka Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdɨna kyaꞌ bɨretɨya naanga yɨmaꞌnadaaꞌnyɨ aꞌmwe walamwaaina yadapiyangɨna yanga wɨjaavɨna. Wɨjaavɨna yaka bɨretɨya wɨjaavakabaaina jawɨnyawaai wɨjaavɨna kyaꞌ “Sareꞌ nɨma!” yawɨꞌdɨvɨꞌ sara nyɨna kyeꞌ munya winaꞌ. 12Munya kwinaꞌ sai gamɨreraavɨ wɨdaꞌ “Nagihɨwaasa yaasɨwaꞌ warya nyadɨka! Wapaaya waꞌmwaka yuya dɨmaaryi!” 13Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨrera sara yeva soigɨlya atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pɨrɨwaalyangɨ mihɨna mihɨna kyeꞌ maanga yekuꞌnyɨna. Aꞌmwera aꞌmwe yɨsibaalibɨretɨya nagihesa soigɨlya sangɨ maanga yekuꞌnyɨna yaꞌ.

14Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwera Jizaazai yɨjɨwaainya saꞌ yakeꞌ tɨnna wanganna yeva dɨnyɨna “Gotɨyai wɨjaaka ‘Kwaakevakɨ nyuꞌnawɨjɨwaakadei bathelyɨra,’ wɨjaakei sahwalyɨ. Nebulyasɨra. Sahwalyɨ.” 15Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai dara wanganakeꞌ “ ‘Kingɨyai nemaremwaaladei yɨmaꞌnana!’ dapi yarai galalɨmwanna nyɨpɨꞌdera daaka!” Sara daka mugunyavɨ ayɨna yɨlaawɨna yaꞌ gavei.

Aalɨbunyavɨ Jizaazai gaꞌnɨgokeꞌnesɨ.

(Matɨyui 14:22,23; Maakɨ 6:45-52)

16Sawɨtɨrɨnyagaaꞌ aalɨbumaangebaarɨna gamɨrera walaawɨna yeva 17sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina kyeꞌ aalɨbunyavɨ Anga Kaapanɨyamɨna makuna. Sawɨsaꞌ kajɨnnaꞌ kumɨnyawɨnna Jizaazai kuna mabyaꞌ. 18Sɨpɨyaꞌ makuna yadaaꞌnyɨ yɨhuta naangeꞌ yaka aalɨmavajɨnaaka naanga yɨna yadaaꞌnyɨ 19naangeba (5 kilomitaaya pɨnɨ, 6 kilomitaaya kɨnɨ) gamɨrera sɨpɨyaꞌ yɨsajɨ aalyavɨ maarɨmaarya yɨna. Sarevɨdaaꞌnyɨ aalyavɨ aꞌba Jizaazai gaꞌnɨguna yaka sɨpɨyavɨ aya kɨbanna yɨꞌmaꞌna yakerɨ tɨnna wanganna yeva lɨka naanga yɨna. 20Lɨka naanga yɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Nɨmɨnyɨra. Lɨka mipɨnera!” 21Sara wɨdɨna kyaꞌ gamɨrera dɨna “Sɨpɨyavɨ yɨlamwaalana!” Dɨna kyeꞌ sahwai yɨlamwaaina kyaꞌ sagaaꞌ “Sabanna yɨꞌmavawaana!” desabanna sɨpɨyaꞌ yarai yɨmaꞌnaabɨna yaꞌ.

Aꞌmwera Jizaazarɨna bɨresaꞌnesɨ.

22Mwanyavɨ aalɨbunya pimagɨ kwala bwaꞌnaanyaꞌ kuna mwaalɨna yeva dara yawɨresaꞌ “O, wona sɨpɨya pɨnɨ mwari kyɨwaꞌdɨꞌ gaveꞌ yɨlaꞌmwaꞌdɨkeꞌ daaka!” Nabaai, dara yawɨresaꞌ “Sɨpɨyaꞌ gannyarajɨ Jizaazai milamwaalyɨ yawaalɨꞌ. Aawa. Sahwarɨ yaꞌmaꞌna kyawaaihaꞌ sɨpɨyaꞌ gavera damakwiawaalɨka!” 23Dadaapi Anga Taaivɨrɨyaazɨdaaꞌnyɨ aalɨbumaanga sabaarɨna sɨpɨya pɨnɨ bɨna. Naangei Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdɨna kyaꞌ kwala bwaꞌnaanyaꞌ bɨretɨya nesaba samwinebanna sɨpɨya sa bɨna. 24Sarevɨdaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanyaꞌ dara wanganesaꞌ “O, Jizaazai pwai midaaka! Jizaazarera pwara midaaka!” Mena deva sɨpɨya sangɨ yɨlamwaaina yeva “Jizaazarɨna bɨraana!” deva Anga Kaapanɨyamɨna wɨna yeꞌ.

“Jizaazai Sɨgunyavɨne Wapaayalyɨ,” dɨnɨkeꞌnesɨ.

25Aalɨbunyavɨ aꞌmwera gaꞌmaꞌna yeva Jizaazarɨna bɨrɨna bɨrɨna yeva bɨramaaꞌna yeva yɨwaaraꞌna “Wɨjɨwaakyaigɨ, dava gathɨngaaꞌ bɨwaa?”

26Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Nɨmɨ dɨragɨnna yadɨnyangɨna yɨjɨwaainyangɨna sɨdusaꞌ nayaa myawɨryadɨvɨꞌ nyɨbɨꞌmanɨgaꞌ. Aawa. Bɨretɨya neva munya yɨhinyawaalɨkeꞌna nyɨbɨꞌmanɨgaꞌ. 27Wapaaya bwia buꞌdenna wawɨnyaꞌ minna! Aawa. Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyaꞌne wapaaya ge waragwode sanna wawɨnyaꞌ jɨ! Wapaaya sa Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai gɨzaavadengɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai Ganɨmaangei gannya dɨragɨnyaꞌ kujaavaꞌ baavanaka sahwai sara yadelyɨra.”

28Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨ wɨdɨna “ ‘Nemɨ Gotɨyare wawɨnyanna yaana!’ dona gara yawaajɨ yaadeinaavaka?”

29Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Gotɨyare wawɨnya saꞌna daresɨ. Sahwai wɨdasaabakerɨna dɨragɨnna dɨlɨmwagarila!”

30Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨ wɨdɨna “Nabaai, ‘Nemɨ tɨnna wanganawaajɨ gɨlɨmwagaana!’ dawaajɨ yɨjɨwaainyaꞌ garɨvɨ dɨneyɨdevaka? Berɨꞌ jɨzɨwaana? 31Aꞌmwamaayaba Ne sɨnnawɨnyara sɨgunyavɨdaaꞌnya wapaaya manaaya nyaasare. Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨkabaaibɨsasɨ. Sɨgunyavɨdaasɨ wapaaya tɨka nyaꞌne wɨjaavaꞌ. Sara dɨnɨkesɨ.”

32Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai wɨdɨna “Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Mozɨzai Sɨgunyavɨdaaꞌnya wapaayaꞌ mena yɨhɨzayaakei mɨka! Aawa. Nɨmaamaangei yuyagaaꞌ Sɨgunyavɨdaaꞌnya Wapaaya Nebulyarɨ yɨhɨzaavadelyɨ. 33Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare Wapaayai Sɨgunyavɨdaaꞌnyai Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨna gaalyabwi wɨjaavadelyɨ yuyagaaꞌ.”

34Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨ wɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ, yuyagaaꞌ wapaaya nedɨwaanyaꞌ dɨnejaadeigɨnyɨ.”

35Jizaazai wɨdɨna “Gaalyabwine wapaaya sai sahwainyɨ. Aꞌmwera aawapaaya tɨka nyɨna yadɨvɨꞌ ayawɨ mɨjɨka yɨna. Aalya nyɨna yadɨvɨꞌ ayawɨ mɨjɨka yadɨvɨtara. Pwai nɨmɨnyawɨnna wɨlaabozɨ gannya kuryai mɨjɨka mwi. Arɨkewɨ. Sai nyɨlɨmwagozɨ aalyaꞌna mwinyɨ yadelyɨ. Arɨkawɨ. 36Aawa. Nabaai, pɨrɨwaaina dara yɨhɨthɨwa. Tɨnna nyangamwaasainyɨ. Manyɨlɨmwagyɨvanɨgasaihɨlyɨ. 37Nɨmwai nyɨjaavajara yuyara nɨmɨnyawɨnna bɨpɨꞌdeinyɨ. Nɨmɨnyawɨnna sara bozɨyarɨ mwasɨmagɨnna marasɨꞌnɨdei mɨka. Arɨkewɨ. 38Nɨmɨ ‘Nɨmɨre sɨmunyabwi miwɨna! Aawa. Nyɨdasaabakere sɨmunyabwi yɨma!’ dena Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ walaabeinyɨ. 39Nyɨdasaabakere sɨmunyabwi daresɨ. Nɨmɨnyɨna yuyaraavɨ nyɨjaavake aane pwarɨ kwarɨ myagalyaꞌmayainyɨ. Aawa. Yɨrɨka Aayagaaꞌ sahwarɨ tewaanna yɨdɨkaavɨdelyɨ. 40Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmaamaangere sɨmunyabwi dara yawɨꞌmanɨkesɨ. Gazaizai Nyɨbwaalɨvɨ wanganojɨ sahwarɨ lɨmwagarojɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi maarana! Sara kanyɨdaꞌ Yɨrɨka Aayagaaꞌ sahwarɨ yɨdɨkaavɨdelyɨ.”

41Jizaazai wɨdɨna “Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ Wapaayainyɨ walaabeinyɨ.” Wɨdɨna yakeꞌna Juyara pwara jɨkurya yeva kɨnɨmyagaala dɨna. 42Sarevɨdaaꞌnyɨ dɨnyɨna “Baaꞌna nedɨwaꞌ? Aꞌmwe dai Jizaazai Jozepɨyare gawaalɨvaangei daaka! Ganɨmaangerɨnajɨ ganaangevɨnajɨ yawɨꞌmwo. ‘Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ walaabeinyɨ,’ gara nedɨwakelaka!”

43Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Jɨkurya yeva kɨnɨmyagaala dɨmanɨgasaꞌna mipɨnera! 44Nɨmwai nyɨdasaabakei nɨmɨnyawɨnna aane pwarɨ kwarɨ mamwagiꞌnya yajaꞌ sai nɨmɨrei yɨmaꞌnyaꞌnei mabyɨ yannelyɨ. Nɨmwai sahwarɨ mwagiꞌnyɨ yajarɨ Yɨrɨka Aayagaaꞌ tewaanna mwaaladeꞌna yɨdɨkaavɨdeinyɨ. 45Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakyara yɨdayaasangɨ dara dɨnɨkesɨ. Gotɨyai aꞌmwe yuyaraavɨ wɨjɨwaakadelyɨ. Sara dɨnɨkeꞌ gazaizai Nɨmwarɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yojɨ gamɨre wɨjɨwaakyaꞌ maarɨna yada sahwai nɨmɨnyawɨnna bathelyɨ. 46Aꞌmwe pwai kwai Nɨmwarɨ mwanganyadei mɨꞌ. Gotɨyaryawɨdaasai dazahwai gaveina wanganaꞌ Nɨmwarɨ. 47Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe nyɨlɨmwagarajai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi kɨnɨnnakelyɨ. 48Sahwainyɨ gaalyabwine Wapaayainyɨ. 49Aꞌmwamaayaba sarɨmɨre Ne sɨnnawɨnyara wapaaya manaayaꞌ nyaata kwara balɨna. 50Balɨna yaasaꞌ Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ Wapaayai walaabɨna yakeꞌ daresɨ. Pwai kwai Wapaaya sarɨ maranajai mabalyɨ yadelyɨ. 51Wapaaya sai Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ walaabeneinyɨ sahwainyɨ. Aꞌmwe pwai kwai Wapaaya sainyɨ nyɨnajai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ tewaanya mwaaladelyɨ. Wapaaya nɨmɨ wɨjaavɨwɨjaꞌ nɨmɨre mɨwɨsajɨꞌna nabaai Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨna mɨwɨta sajɨꞌ mubaꞌmujɨ Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨ gaalyabwi wɨmaaridezɨkɨra.”

52Sara wɨdakevɨdaaꞌnyɨ Juyara maanga naanga dɨnyɨna yeva yɨwaaraꞌnyɨna “Aꞌmwe dai gannya mɨwɨsajɨꞌ nyaꞌneꞌ gara nejaavannelaka!”

53Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai wɨdɨna “Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayare mɨwɨsajɨsɨ gamɨre tawesɨ manyɨ yɨjaꞌ sahwaigɨnyɨ gaalyabwi kɨnɨnnakeigɨ mɨꞌ. 54Aꞌmwei nɨmɨre mɨwɨsajɨꞌ nyɨna, nɨmɨre taweꞌ najai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi kɨnɨnnakelyɨ. Yɨrɨka Aayagaaꞌ sai baryarɨ yɨdɨkaavɨdelyɨ. 55Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨre mɨwɨsajɨꞌ wapaaya nebulyasɨ. Nɨmɨre taweꞌ aalya nyɨnyaꞌne nebulyasɨ. 56Aꞌmwei nɨmɨre mɨwɨsajɨꞌ nyɨna, nɨmɨre taweꞌ najai nɨmɨnyɨ wɨlamwaaina nyadelyɨ. Sarɨ wɨlamwaaina yɨdelyɨ. 57Nɨmwai yuyagaaꞌ gaala mwaaida mwaalɨkei nyɨdasaabakeinyɨ Nɨmware dɨragɨnyaꞌna mwaaihevaaibɨꞌ aꞌmwei nyɨnajai nɨmɨre dɨragɨnyaꞌna mwaaladelyɨ. 58Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ Wapaaya sai walaabakelyɨ. Ne sɨnnawɨnyara wapaaya manaayaꞌ neva balyaasaꞌ wapaaya sabaaibɨtaꞌ mɨka! Aꞌmwei Wapaaya sai najai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ gaala mwaaladelyɨ.”

59Anga Kaapanɨyamɨ Juyaraavɨre lotuangevɨ wɨjɨwaakɨna yada yuya sa sara wɨdaꞌ.

Aꞌmwera tewaanya mwaalyabwina dɨnɨkesɨ.

60Sarevɨdaaꞌnyɨ wɨdakeꞌ gamɨrera kwalaalyara kadɨka wɨꞌnyɨna yeva dɨnyɨna “Yagaala saꞌ taangesɨ. Aai wɨꞌnojɨ daapadevaka!”

61Jizaazai gannya sɨmunyavɨ dara yawɨrakeꞌ “Nɨmɨre mɨdɨdɨvɨsara savɨna kɨnɨmyagaala yɨvanɨgasara daaka!” Sara daka wɨdɨna “Yɨhɨthɨweꞌna sarɨmɨre sɨmunyaburɨ navɨka galayɨgala jɨhyɨwaka! Nɨmɨnyɨ dɨnyasɨꞌnyideihi daaka? 62Sarevɨdaaꞌnyɨ sɨnnawɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai mwaalakewɨnna ayɨna yɨlaawɨna kyojɨ sarɨmɨ wangabɨzaꞌ sagaaꞌ garevaka! 63Yuyagaaꞌne gaala sabwi Gotɨyare Kuryai yɨhɨzaavadelyɨ. Aꞌmweraavɨre mɨwɨsajɨkɨ dɨmaaryidevwina mɨꞌ. Yagaala sa nɨmɨnyɨna yɨhɨthɨvanɨge sa Gotɨyare Kuryaina yɨhɨthɨvanɨge. Yagaala sa gaalyabwinenna yɨhɨthɨvanɨge. 64Sare kɨrɨꞌ sarɨmɨ pwaihi manyɨlɨmwagyɨvanɨgasaihi mwaaihaꞌ.” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aayawɨdaasɨ Jizaazai malɨmwagyɨ yɨpɨjaraavɨna mena yawɨrakeꞌ nabaai sɨnnawɨ “Yɨnagaawai yɨkamaangeraavɨ nɨmɨnyɨna wibwarɨdaakwadei daaka!” mena yawɨrakelyɨ. 65Sai wɨdaka wɨdɨna “Sarevɨ dara yɨhɨthɨwa. Nɨmwai aane pware kware sɨdusavɨ ‘Jizaazarɨ dɨmɨdɨna!’ yawɨta mwaki yajaꞌ nɨmɨnyawɨnna aꞌmwe sai mabi yannelyɨ.”

66Sarevɨ gamɨrera kwalaalyara gamɨnyɨ yagalyaꞌmaveva ayɨna wɨna. Yuyagaaꞌ gamɨjɨ ayɨna myamari yeꞌ. 67Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai gamɨrera sɨvɨlyɨraai ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨ wɨdɨna “Nabaai, sahwaihi dɨnyaꞌmayideihi daaka?”

68Saaimonɨ Pitai jaꞌnawɨdɨna “Naangeigɨ, aaryawɨnna wawaadeinaavaka! Aawa, yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwine yagaalya kɨnɨnnakeigɨnyɨ. 69Gɨlɨmwagaꞌmanɨgo. Gɨmɨnyɨna dara yawɨꞌmwo. Gotɨyare Tewaanaangeigɨnyɨ. Gɨrɨka maayaigɨnyɨ. Sara yawɨꞌmwo.”

70Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Sɨvɨlyɨraai ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaihɨrɨ dahɨlakeihi daaka! Yo, sareꞌ sarɨmɨnyɨdaaꞌnya pwai yɨmakelyɨ.” 71Saaimonɨ Yɨzɨkerɨyotɨyarɨ gawaalɨꞌ Juthaazarɨna wɨdɨna yaꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Jizaazarei aꞌmwe atɨraai sɨvɨla purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyai Juthaazai kwalyɨ mwaaleva kɨrɨꞌ dɨvi maalɨkegaaꞌ yɨkamaangeraavɨna Jizaazarɨ wibwarɨdaakwadelyɨ.

Copyright information for `BYR