John 7

Jizaazalyɨ gyaꞌmwerari kɨdarakaavɨnesɨ.

1Sare mena kyɨmaꞌnaꞌ Kwaaka Galɨli saba Jizaazai kaanya yamarina. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Juya naangera dɨnyɨna “Jizaazarɨ tamakaana!” dɨnyɨna yesaꞌna gamɨre sɨmunyavɨ “Kwaaka Juthɨya kaanya myamari yɨdera.” 2Sagaaꞌ Juyara “Aya kɨgaaꞌ Tɨka Munne Sɨmɨnangeꞌ munneꞌ naadesɨ,” desagaakɨ. 3Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨre gyaꞌmwera gamɨnyɨna muꞌnyadɨvɨꞌ wɨdɨna “Nɨmɨ naangeinyɨ daakajɨ, dava yaꞌmavaꞌgɨri Kwaaka Juthɨya dɨwodera. ‘Naange yɨvanɨgenna nɨmɨrera tɨnna wangabɨka!’ daꞌgɨzɨ dɨwodera. 4Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aane pwai kwai yawɨꞌna ‘Yuyara nyangabɨka!’ daka yɨnɨkeꞌ lɨka myulyarivanɨꞌ. Sara yɨja kwaaka yuyavakɨ kuꞌmaayaba sara jɨthera,” wɨdeꞌ. 5Sareꞌ dareꞌnesɨ. Pwara gamɨnyɨna “Naangelyɨ,” malɨmwagyesaꞌ nabaai, gyaꞌmwera malɨmwagyesare.

6Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai wɨdɨna “Nyɨdɨwaasaꞌ nɨmɨnyɨne tewaanyagaaꞌ myɨmaꞌnyɨwaꞌ. Yuyagaaꞌ sarɨmɨnyɨne tewaanyagaaꞌ warɨꞌ. 7Kwaakevakɨ mwaalyara sarɨmɨnyɨna sɨnna tɨka mudayɨ yɨpɨneihɨlyɨ. Kɨrɨꞌ nɨmɨ ‘Sarɨmɨre yadɨvɨsabwi kayaaꞌnanaangebulyɨ,’ wɨjalɨkurakɨvanɨgeꞌna aꞌmweraavɨ nɨmɨnyɨna sɨnna tɨka davɨna yɨvanɨkere. 8Tɨka munneꞌ nɨpɨꞌdewɨ jɨlaawila! Dahaaꞌ Munne savɨ milaawɨwɨna! Nɨmɨre tewaanyagaaꞌ yuna myɨmaꞌnyɨwaꞌ.” 9Sara wɨdɨna yaka Kwaaka Galɨli pɨzɨꞌgwa mwaalɨna yaꞌ.

Ne sɨnnawɨnyara sɨmɨnya yamwalyaasavɨya Munnevɨ Jizaazai mwaalakeꞌnesɨ.

10Munnevɨ gyaꞌmwera mena wawesagaaꞌ Jizaazai mwaalɨna yaka savɨna kave wɨna. Aꞌmwe kwala naangerajɨ mwɨyɨ. Aawa. Dɨvi kɨmaꞌnyɨkaanyabɨꞌ kave wɨna. 11Sarevɨdaaꞌnyɨ Munnevɨ Juyara yaamɨjɨ bɨrɨna yeva yɨwaaraꞌnyɨna “Gava mwaalɨka?”

12Kwala bwaꞌnaanyavɨ aꞌmwera gamɨnyɨna aꞌmabyahaala dɨnyɨna dɨnyɨna. Pwara wɨdɨna “Aꞌmwe nawɨꞌnyalyɨ.” Pwara wɨdɨna “Sareꞌ mɨꞌ. Aawa, aꞌmweraavɨ kwaasɨ wɨdadelyɨ.” 13Aꞌmabyahaala dɨnyɨna yeveꞌ kɨrɨꞌ Juya naangeraavɨna lɨka yesaꞌna kuꞌmaayaba aane pwai kwai mujɨ yaꞌ.

14Munnevɨ tɨnnyagaaꞌ Gotɨyare Angevɨ Jizaazai wɨlaawɨna yaka wɨjɨwaakɨna. 15Wɨjɨwaakɨna yadaaꞌnyɨ Juya naangera atɨka maruꞌnaꞌna yadɨvɨꞌ dɨnyɨna “Nemɨre sɨkulɨyangɨ myakeꞌ sɨduta naangeꞌ gara yawɨramaarakalaka?” 16Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Wɨjɨwaakadɨnyaꞌ nɨmɨre wɨjɨwaakyaꞌ mɨka! Aawa. Wɨjɨwaakya saꞌ Nyɨdasaabakeresɨ. 17Pwai kwai gannya sɨdusavɨ dɨna ‘Gotɨyai sara kanedozɨ sara nebwina yɨma!’ Dɨna yajaꞌ yawɨta kɨrɨꞌ dathelyɨ ‘Gotɨyai Jizaazarɨ wɨjɨwaakyaꞌ kujaavaꞌ Jizaazai sara nejɨwaakɨvanɨkelyɨ.’ Nabaai yawɨta pɨrɨꞌ dathelyɨ ‘Jizaazai gavei yawɨraka yaasɨwaꞌna nejɨwaakɨvanɨkelyɨ.’ Yɨ Gotɨyare sɨmunyavɨ mɨdɨnajai sɨdusavɨ dɨragɨnna dara yawɨꞌna yadeꞌ ‘Ai, Jizaazare nejɨwaakadeꞌ Gotɨyarɨdaaꞌnyaꞌ daaka!’ 18Aꞌmwei gannya sɨdusavɨdaaꞌnyɨ gannyabwi aꞌmweraavɨ wɨdada ‘Nɨmɨnyɨna aꞌmwera dɨnɨpɨka! “Aꞌmwe sai naangelyɨ,” sara dɨnɨpɨka!’ yawɨꞌdelyɨ. Sara yada kɨrɨꞌ pwai yawɨꞌna ‘Aꞌmwera nyɨdasaabakerɨna dɨnɨpɨka! “Gotɨyai naangelyɨ. Byaannakelyɨ,” ’ yawɨꞌna yada nebulyabwi dadelyɨ. Sai nadɨyabwi gamɨnyɨ mwariꞌ. 19Ne Mozɨzai Kɨwɨnyaꞌ yɨhɨzayaakei daaka! Yɨhɨzayaaka kɨrɨꞌ sarɨmɨjɨya aane pwai kwai Kɨwɨnyaꞌ dɨnɨkebwi myadelyɨ. Nɨmɨnyɨna dɨnyɨna ‘Sarɨ tamakaana!’ Saꞌna baaꞌna dɨmanɨgataihɨlaka?”

20Kwala bwaꞌnaanya saꞌ jaꞌnawɨdɨna “Yɨmakei gɨmwaalɨkeigɨ! Aai gɨramakajɨwaka!”

21Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Kwazaakegaaꞌ dɨragɨnya pɨrɨꞌ kye yuyaihi atɨka maruꞌnaꞌna yesaihɨlyɨ. 22Ne Mozɨzai dɨnɨꞌ ‘Sawɨta ati ata purɨdaaꞌnyɨ pɨrɨwaalyɨ kajɨnnojɨ gɨnnya kaimɨraayare kɨlaakejɨꞌ dɨthako!’ Dɨnɨkeꞌna pɨgaaꞌ Kwazaakegaaꞌ kaimalerɨ davesaihɨlyɨ. Sara yadɨvɨꞌ ‘Tewaanyasɨ,’ dadɨvɨkɨ. Sabwi sɨnnawɨ Mozɨzai yakebwi mɨꞌ. Aawa. Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ waryaakebulyɨ. 23Sarɨmɨ dɨnyɨna ‘Kɨlaaka dayaꞌna Mozɨzare Kɨwɨnya kayaaka nyɨgalaadɨka! Kwazaakegaaꞌna yawɨta myaanna! Kwazaakegaaꞌ kaimalerɨ kɨlaakejɨꞌ davaadeinera.’ Sara dɨnyɨna yadɨvɨꞌ Kwazaakegaaꞌ nabalɨnakerɨ maamɨdarya yɨnahu yɨdɨkaaveinyɨna sɨnna tɨka beꞌna yɨhɨthaꞌmwaka! 24Sareꞌna sarɨmɨ mwasɨmagɨnyaꞌ tɨnna wanganna yadɨvɨꞌ mipɨna! Aawa. Yawɨbwata yɨdaꞌmaraangebwi nayaa jɨla!”

“Kɨraazɨtɨyai daaka?” dɨnesaꞌnesɨ.

25Sarevɨdaaꞌnyɨ Anga Jeruzaalemɨ mwaalya pwara dɨnyɨna “Sarɨna ‘Tamakaana!’ dɨmanɨgasai daaka! 26Yɨthaa, kuꞌmaayaba aꞌmweraayaba wɨdɨvanɨkelyɨ. Maiyagaala aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ yuyara mujɨvanɨgaꞌ. Nɨwaava, aꞌmwe naangera mena dɨnyɨna ‘Sai Kɨraazɨtɨyalyɨ. Gotɨyai dahɨlakyaakelyɨ,’ nayaa dɨnyɨna yɨvanɨgasara midɨngaka! 27Sareꞌna kɨrɨꞌ Kɨraazɨtɨyai kabozɨ aane pwai kwai gamɨnyɨna dɨnyɨna ‘Gawɨdaasɨ bɨwakalaka! Aawa, myawɨryadaanyaine.’ Aꞌmwe dai bakewɨnna yuyaina yawɨꞌmwo.”

28Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyare Angevɨ Jizaazai wɨjɨwaakakegaaꞌ sagaaꞌ naangaveꞌna wɨdɨna “Nɨmɨnyɨna tɨvɨ yawɨꞌmwaasainyɨ daaka! Nɨmɨ bahewɨnna jawɨꞌmanɨgava! Nɨmɨ sainyɨ sɨdusaꞌ yawɨrena mabye. Aawa. Nebulyai nyɨdasaabakei sahwarɨ myawɨranganyadɨvɨsalyɨ. 29Kɨrɨꞌ sai kanyɨdasaabaꞌ gamɨnyawɨdaaꞌnyɨ baheꞌna sarɨ yawɨꞌmanɨge.”

30Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe naangera dɨna “Jizaazarɨ wɨla pwɨyawaajɨ kalavuzavɨ wakaana!” dɨna yeva yaamɨjɨ yɨna yɨna yeva Jizaazare balyaꞌnegaaꞌ kuna mimaꞌnyɨ yakeꞌna aane pwai kwai magalalɨmwagi yeꞌ. 31Kwala bwaꞌnaanyavɨ aꞌmwe kwalaalyara gamɨnyɨ lɨmwanna yeva dɨnyɨna “Kɨraazɨtɨya kwai bozɨ dahware yɨjɨwaainya yɨvanɨke wavɨlaꞌna yadei daaka! Aawa.”

Jizaazarɨ wɨla pwɨyaꞌna damera wawesaꞌnesɨ.

32Kwala bwaꞌnaanyaꞌ sangɨ Jizaazarɨna aꞌmabyahaala dɨdaapi Aꞌmwe Perɨzɨyara kadɨka wɨꞌnyɨna yeva “Sahwarɨ wɨla yɨpɨka!” deva sahwarajɨ Gotɨyarɨne tamiraꞌdɨvɨta naangerajɨ sara Gotɨyare Angevɨ dameraavɨ wɨdaasɨna. 33Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai kwala bwaꞌnaanyaꞌ wɨdɨna “Pɨzɨꞌgwa sarɨmɨnyaba mwaalaꞌmujɨ dɨvi nyɨdasaabakeryawɨnna kaanya wɨdeinyɨ. 34Nɨmɨnyɨna ‘Tɨnna wanganaana!’ dɨzideꞌ kɨrɨꞌ mabɨramaari dɨnyideihɨlyɨ. Sagaaꞌ mwaaimujawɨnna mwɨyɨ jideihɨlyɨ.”

35Sarevɨdaaꞌnyɨ Juyara naangera dɨnyɨna “Mabɨramaari yaanneꞌna gawɨnnelaka? Aꞌmwe Gɨrikɨyaraavɨre angengɨ Juyara mwaaidɨvɨsangɨna wawojɨ Gɨrikɨyaraavɨ wɨjɨwaakadei daaka? 36Nedɨwaꞌ ‘Nɨmɨnyɨna “Tɨnna wanganaana!” dɨzideꞌ kɨrɨꞌ mabɨranyɨmaari dɨnyidera. Mwaaimujawɨnna mwɨyɨ jideihɨlyɨ.’ Sara nedɨwakeꞌ be yagaala nedɨwaka?”

Aalya nawɨꞌnya walyuna yadenna gaalyabwinengɨnesɨ.

37Munnevɨ aayagaaꞌ sagaaꞌ naangegaakɨ. Sagaaꞌ Jizaazai daavɨna yaka naangaveꞌna wɨdɨna “Pwai kwai aalyaꞌna mɨjɨka wiajai nɨmɨnyawɨnna bozɨ nadelyɨra. 38Gotɨyare bukuyaꞌ nɨmɨnyɨna dɨnɨkabaaibɨꞌ ‘Pwai lɨmwanna nyada gamɨre munyavɨdaaꞌnyɨ aalya gaalyaꞌne walaawɨna yadengɨra.’ ” 39Jizaazai nabaai Gotɨyare Kuryarɨna wɨdɨna. Aꞌmwera Jizaazarɨ lɨmwanna yadɨvɨꞌ maalɨkegaaꞌ kumɨre munyangɨ Kuryai maapɨꞌdelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sagaaꞌ Jizaazai mabalyɨ yaka madɨkaayɨ yaka Nawɨꞌnyaba byaannakei kuna myɨmaꞌnyakeꞌna Kuryaregaaꞌ mɨꞌ. Dɨvi Jizaazai yɨlaawɨna kyaꞌ Kuryarɨ wɨjaayagaaꞌ yɨmaꞌnakegaakɨra.

Aꞌmweraavɨre yawɨta jaapainanyaꞌnesɨ.

40Kwala bwaꞌnaanyavɨ aꞌmwe pwara yagaala sa kadɨka wɨꞌnyɨna yeva wɨdɨna “Nebulyasɨ. Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei pɨropetɨya kwarɨna yemwaaimanɨgolyɨ.”

41Pwara wɨdɨna “Sai Gotɨyai dahɨlakyaakei Kɨraazɨtɨyalyɨ.”

Wɨdɨna yesaꞌ kɨrɨꞌ pwara wɨdɨna “Nɨwaava, Kɨraazɨtɨyai Galɨlidaaꞌnyai daaka!
42Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨꞌ ‘Kɨraazɨtɨyai Ne Devitɨmɨre yɨsavaakɨdaaꞌnyalyɨ. Nabaai, Devitɨ mwalyaakeba anga Betɨlemɨ saba Kɨraazɨtɨyarɨ ganaangeꞌ maaradelyɨ.’ Sara dɨnɨkeꞌ daaka!” 43Sarevɨdaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanyavɨ jaapalyaꞌ yɨmaꞌnyɨna. Pwara Jizaazarɨna yɨlaaya yadaapi pwara yɨlaaya mi. 44Pwara yawɨꞌna “Kalavuzangevɨ wɨmwaihaana!” yawɨꞌna yeveꞌ kɨrɨꞌ aane pwai kwai ata magalalɨmwagi yeꞌ.

Juya naangera Jizaazarɨ muꞌnyesaꞌnesɨ.

45Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Aꞌmwe Perɨzɨyarajɨ wɨdaaseta saraayawɨnna damera ayɨna wɨna kyeꞌ sahwara yɨwaaraꞌna “Gamɨnyɨ mamakabyɨ beꞌna yɨwaava?”

46Damera jaꞌnawɨdɨna “Pwara manejesare dahaaꞌ aꞌmwe nedɨvanɨkabaaibɨꞌ.”

47Sarevɨdaaꞌnyɨ Perɨzɨyara jaꞌnawɨdɨna “Gamɨre kwaasɨ yagaalyaꞌna ‘Nebulyasɨ,’ dathɨwaaꞌ! 48Aꞌmwe naangerajɨ Perɨzɨyainajɨ sainaavɨdaasai pwai kwai gamɨnyɨ lɨmwamanɨkei daaka! 49Aawa. Kwala bwaꞌnaanya daꞌ Ne Mozɨzare Kɨwɨnyaꞌ myawɨryeva gamɨnyɨ yaasɨwaꞌna lɨmwamanɨgasaꞌna Gotɨyai Dɨkevɨ sahwaraavɨ marasɨꞌnaderera.”

50Nikothimaazai kumɨjɨyai mwaalɨna. Sɨnnawɨ Jizaazaryawɨ sai angyɨrɨꞌmaata yakelyɨ. Sai mwaalɨna yada 51wɨdɨna “Nabaai, ‘Yaasɨwaꞌna kotɨyaꞌ ja!’ madɨnyɨka nemɨre kɨwɨnyaꞌ. Dara dɨnɨꞌ ‘Aꞌmwere yagaalya nayaa wɨꞌnyɨna yaꞌgɨzɨ gamɨrebwina nayaa yawɨraꞌgɨzɨ dɨvi sagaaꞌ kotɨyaꞌna “Kayaaꞌnanyaigɨ,” dɨzɨdaꞌdeigɨnyɨ,’ ” wɨdaꞌ.

52Kumɨ jaꞌnawɨdɨna “Nabaai, Galɨlidaasaigɨ daaka! Gotɨyarɨna yɨdaꞌnɨkengɨ nayaa wanganaꞌgɨzɨ dara jawɨꞌdeꞌ ‘Pɨropetɨya pwara Galɨlidaaꞌnyara yɨmaꞌnɨpɨꞌdera daa!’ ”

53Sagaaꞌ wɨna. Gazaizai gannya angebannelyɨ.

Copyright information for `BYR