John 8

Aꞌmwe ata lɨmwagakevɨnesɨ.

1Kunnya angengɨna wɨna kyeꞌ Mugunya Wolivna Jizaazai yɨlaawɨna. 2Yɨlaawɨna yaka yuna mwanyavɨ yɨrɨkeꞌ purakegaaꞌ Gotɨyare Angevɨna ayɨna wɨna. Ayɨna wɨna kyaꞌ gamɨnyawɨnna aꞌmwe yuyara yɨꞌbwaꞌna yɨna kyeꞌ Jizaazai walamwaaina yɨna yaka wɨjɨwaakɨna. 3Wɨjɨwaakɨna yadaaꞌnyɨ Juyaraavɨre Kɨwɨjarari Perɨzɨyarari sara aꞌmwevɨ makulaabɨna. Aꞌmwe saꞌ pwarɨ ata lɨmwadaaꞌnyɨ galalɨmwanna yesasɨ. Aꞌmwevɨ makulaabɨna yeva aꞌmwe yuyaraayaba tɨnnyaba wɨmwaaihɨna. 4Miꞌna wɨmwaaihɨna yeva Jizaazarɨ wɨdɨna “Wɨjɨwaakyaigɨ, aꞌmwe daꞌ ata lɨmwagyawaalɨkevɨ pwara galalɨmwagyawaaihaꞌ. 5Nemɨre Kɨwɨnyavɨ Ne Mozɨzai dakɨnɨkeꞌ ‘Aꞌmweꞌ ata lɨmwagazaꞌ tamakyaꞌna sɨlyajɨ dɨlɨwakyidesɨ.’ Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨ gara dadɨnyaigɨnaka?” 6Kumɨ yawɨꞌna “Jizaazarɨ yaamɨjɨ yɨjɨwalaana! ‘Sai kayaaꞌna wɨdɨna kyojɨ kotɨyaꞌ jɨna yaana!’ dara wɨdaana!” yawɨꞌna yeva wɨdɨna. Wɨdɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ Jizaazai walarutaꞌnyɨna yaka kwaakevɨ gannya asɨlyɨ pɨkarya yɨdaꞌna. 7Pɨkarya yɨdaꞌna yadaaꞌnyɨ kumɨ kwara daavɨna yeva kuna yɨwaaraꞌna kyeꞌ sai daavɨna yaka wɨdɨna “Sarɨmɨjɨyai pwai dɨna ‘Kayaaꞌnanyasɨ,’ dɨna yojɨ yuyagaaꞌna kayaaꞌnanya myade sai sahwaidaaꞌnyɨ sɨlyaꞌ lɨwakadelyɨ.” 8Wɨdɨna yaka ayɨna walarutaꞌnyɨna yaka kwaakevɨ pɨkarya yɨdaꞌna. 9Pɨkarya yɨdaꞌna yadaaꞌnyɨ wɨdakevɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yeva kunnya kayaaꞌnanya yawɨreva yuyara yaꞌmaꞌna. Pwai wɨna, pwai wɨna, sara yaꞌmaꞌna. Sɨnnawɨ aꞌmwe naangera wɨna, dɨvi aꞌmwera wɨna, dɨvi mɨgɨnyara wɨna. Yuyara yaꞌmaꞌna kyeꞌ Jizaazai gavei mwaalɨna. Aꞌmweꞌ tɨnnyaba daavɨna yadɨꞌnyɨyasɨ Jizaazai gavei mwaalɨna. 10Gavei mwaalɨna yaka daavɨna yaka aꞌmwevɨ wɨdɨna “Aꞌmweꞌgɨ, gawɨ mwaaihaꞌ! Yuyara ‘Aꞌmwe kayaaꞌnanyasɨra,’ gɨzɨdaveva sɨla magɨlɨwakiwaatara daa!” 11Aꞌmweꞌ wɨdɨna “Naangeigɨ, aawa, aane pwai kwai mɨka!”

Jizaazai wɨdɨna “Nabaai, sara yɨwaasaꞌ nɨmɨjɨ sara magɨzɨdaꞌmuna! Wawaꞌgɨzɨ kɨrɨꞌ dahaaꞌdaasɨ kayaaꞌnanyabwi ayɨna minna!”

Kwaakevakɨna Jizaazai dɨꞌbaakerɨnesɨ.

12Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyare Angevɨ kwala bwaꞌnaanyaꞌ mwaaidapiyaraavɨ Jizaazai ayɨna wɨdɨna “Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨre Baakeinyɨ. Pwai nyɨmɨdɨnaabozɨ jɨhɨnyavɨ kaanya myamari yadelyɨ. Arɨkewɨ. Aawa. Sahwai Gaalyaꞌne Baakei kɨnɨnnakei mwaaladelyɨ.”

13Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe Perɨzɨyara wɨdɨna “Gɨmɨ sahwaigɨnyɨna nejalɨkurakɨwaanyaꞌ yaasɨwaꞌna nedɨwaa. Sabwi gaveigɨ dadɨnyaigɨre jalɨkurakyaꞌ nebulaꞌ mɨꞌ.”

14Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Aawa, nɨmɨnyɨna yɨhɨzalɨkurakɨwɨjaꞌ kɨrɨꞌ nɨmɨre yɨhɨthadɨnyaꞌ nebulyasɨ. Kaanya bahevɨdaaꞌnyaꞌ yawɨꞌmweꞌ kaanya wɨdewɨnnyaꞌ yawɨꞌmweꞌna nebulyasɨ nɨmɨre yagaalyaꞌ. Kaanya bevɨdaaꞌnyaꞌ sarɨmɨ myawɨriwaasaꞌ kaanya wɨdewɨnnyaꞌ myawɨriwaasaꞌnanyɨ. 15Sarɨmɨ aꞌmweraavɨrebwi kɨlaakejɨsɨyabwi yawɨꞌdɨvɨꞌ yawɨbwaꞌdɨvɨsaihɨlyɨ. Dahaaꞌ aane pwarɨ kwarɨ kotɨyaꞌ myawɨbwarivanɨge. 16Kɨrɨꞌ yawɨbwaꞌmujaꞌ nɨmɨre yawɨbwata saꞌ nebulyasɨ. Gaveinyɨ mɨka. Aawa. Nɨmɨjɨ nyɨdasaabakelyɨ sainaai wɨdakadeꞌna nebulyaꞌ wɨdadɨnyainyɨ nɨmɨ. 17Nabaai sarɨmɨre Kɨwɨnyaꞌ dara dɨnɨkesɨ. Aꞌmweraare jalɨkurakyaꞌ nebulyasɨ. 18Sara dɨnɨkeꞌna nɨmɨnyɨna yɨhɨzalɨkurakɨvanɨgeꞌ, nabaai, nyɨdasaabakei Nɨmwai nɨmɨnyɨna nayaa yɨhɨzalɨkurakɨvanɨkelyɨ.”

19Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨ yɨwaaraꞌna “Gɨmaamaangei gawɨ mwaalɨka?” Wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Sarɨmɨ nɨmɨnyɨ myawɨriwaaꞌ. Nɨmaamaangerɨ myawɨriwaaꞌ. Nɨmɨnyɨna yawɨpɨjaꞌ Nɨmwarɨna kyawɨpɨdɨka!” 20Gotɨyare Angevɨ kuꞌdɨka Gotɨyarɨna nɨgwɨbukusa waꞌdɨꞌnyɨyaba Jizaazai wɨjɨwaakada yagaala yuya sa wɨdɨna. Sara wɨdakerɨ aane pwai kwai kalavuzaꞌna magalalɨmwagi. Gamɨregaaꞌ balyaꞌnegaaꞌ mimaꞌnyɨ yakeꞌna magalalɨmwagi yeꞌ.

“Nɨmɨ wɨwɨjawɨnna dɨwideihi mɨꞌ,” wɨdakeꞌnesɨ.

21Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai ayɨna wɨdɨna “Kaanna kwawaꞌmuri sarɨmɨ yaasɨwaꞌna bɨrɨna nyapɨjɨ kɨrɨꞌ sarɨmɨre kayaaꞌnanyaburɨ dɨvalyideihɨlyɨ. Nɨmɨ wɨwɨjawɨnna sarɨmɨ mabyɨ yɨpɨneihɨlyɨ.”

22Sarevɨdaaꞌnyɨ Juyara naangera dɨnyɨna “Nemɨnyɨ ‘Nɨmɨ wɨwɨjawɨnna sarɨmɨ mabyɨ yɨpɨneihɨlyɨ,’ wɨdɨna neyɨwakeꞌna gamɨnyɨ tamakɨnadei daaka? Gara nedɨwaka?” 23Sara dɨnyɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Sarɨmɨ dava kwaakewɨnyangɨdaaꞌnyaihɨlyɨ. Nɨmɨ Munyabadaaꞌnyainyɨ. Kwaaka davakɨdaaꞌnyaihɨlyɨ. Kwaaka davakɨdaaꞌnyainyɨ mɨꞌ. 24Sarevɨdaaꞌnyɨ dara yɨhɨthɨwe. Sarɨmɨre kayaaꞌnanyangɨ dɨvalyideihɨlyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. ‘Mwaaiheinyɨ nɨmɨnyɨra,’ yɨhɨthɨvanɨgeꞌ malɨmwagyɨ yɨpɨjaihi sarɨmɨre kayaaꞌnanyangɨ dɨvalyideihɨlyɨ.”

25Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨ wɨdɨna “Bewaigɨnaka?” Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Aayawɨdaaꞌnyɨ yɨhɨthadɨnyainyɨ. 26Yagaala kwalaalya yɨhɨthɨwɨjaihɨlyɨ. Yadɨvɨta kwalaalyangɨna yɨhɨthɨwɨjainyɨ. Sarengɨna yɨhyawɨbwaꞌmujainyɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ nyɨdasaabakei nebulyalyɨ. Nyɨdɨwake yagaala sa kadɨka wɨꞌnadɨ kwaakevakɨ mwaalyaraavɨ wɨdadɨnyainyɨ.”

27Ganɨmaangerɨna wɨdakeꞌ sɨdusa myawɨrina. 28Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai wɨdɨna “Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayarɨ makilarɨmwapɨjɨ dara jawɨryideꞌ ‘O, Jizaazai nedaꞌ “Mwaaiheinyɨ nɨmɨnyɨra,” nedakeꞌ nebulyaꞌ daaka!’ Nabaai ‘O, gamɨnyɨ sɨmunyavɨ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mijɨvanɨka!’ Aawa. Nɨmwai sara nyɨjɨwaakɨwakabaaibɨꞌ nayaa sare yɨhɨthɨvanɨge. 29Nyɨdasaabakei nɨmɨjɨ mwaaidelyɨ. Nyɨdasaabakei yɨlaaya yade yuyagaaꞌ sara yadɨnyaꞌna nɨmɨ gaveinyɨ manyaꞌmayɨwakelyɨ.”

30Yagaala sa Jizaazai wɨdake aꞌmwe kwalaalyara kadɨka wɨꞌnyɨna yeva gamɨnyɨ lɨmwanna yesalyɨ.

Yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨnajɨ aꞌmwe dɨragɨnyaraavɨnajɨyaꞌnesɨ.

31Sarevɨdaaꞌnyɨ Juyara Jizaazarɨ lɨmwanna yesaraavɨ Jizaazai wɨdɨna “Nɨmɨre yagaalyavɨ sara mwaaibɨzaihi nɨmɨreihi nebulyaihi dɨmwaalyideihɨlyɨ. Sara yapɨjɨ nayaa dɨnyɨmɨdɨnyideihɨlyɨ. 32Nɨmɨre nebulyabwi yɨpɨjaihi nebulyabwina sarɨmɨre yaasɨwaꞌwawɨnya yɨhɨmarasɨꞌnadengɨra.”

33Kumɨ wɨdɨna “Ne Evɨraamɨmɨre yɨsɨlyaina. Gamɨre kaimɨraayainera. Yuyagaaꞌ yaasɨwaꞌwawɨnya myadaa mwaaihoinera. ‘Sarɨmɨre yaasɨwaꞌwawɨnyaꞌ yɨhɨmarasɨꞌnadengɨra,’ nedɨwaanya be yagaalavaka?”

34Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Gazaizai kayaaꞌnanyabwi yada kayaaꞌnanyabwineꞌna yaasɨwaꞌwawɨnyalyɨ. 35Yaasɨwaꞌwawɨnya kwai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ angevɨ mamwaalyadelyɨ. Gawaalɨꞌ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ angevɨ mwaaidelyɨ. 36Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨ Gawaalɨꞌ sarɨnnya yaasɨwaꞌwawɨnya kyɨhipalasɨꞌnojɨ dɨragɨnyaihi nebwina dɨmwaalyideihɨlyɨ. 37Sarɨnnya kɨlaakejɨkana ‘Evɨraamɨmɨre yɨsɨlyaihɨlyɨ,’ yawɨꞌmwa. Saꞌna kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨna dɨna ‘Nemɨre sɨdusangɨ gamɨre yagaalyaꞌ mulannera!’ dɨna yadɨvɨsaꞌna ‘Sarɨ tamakaana!’ dɨnyɨna yɨvanɨgasaihɨlyɨ. 38Nɨmwaryaba yawɨrangane sara yɨhɨthɨvanɨge. Sarevɨdaaꞌnyɨ sɨrɨnɨmaangerɨ wɨꞌneva sara yɨvanɨgasaihɨlyɨra.”

39Kumɨ jaꞌnawɨdɨna “Aawa, Ne Evɨraamɨ nenɨmaangelyɨ. Sahwalyɨ.” Wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Evɨraamɨmɨreihi mwaaibɨzɨ kwajɨ Evɨraamɨ yaake avaalyabwi kyɨpɨdɨka! 40Yuyagaaꞌ Gotɨyarɨ kadɨka wɨꞌnena nebulyaꞌ sara yɨhɨthadɨnyainyɨ. Sara yadɨ kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨna dɨnyɨna ‘Sarɨ tamakaana!’ Sabwi Evɨraamɨ myɨna. 41Sɨrɨnɨmaangei yadevwi yɨvanɨgasaihɨlyɨ.” Sara wɨdɨna kyaꞌ kumɨ yarai wɨdɨna “Aꞌmwe yaasɨwaꞌ maryawakɨdɨvɨꞌ nemwaaihɨnɨkeina mɨꞌ. Nenɨmaanga gavei kɨnɨnnakeine Gotɨyai.”

42Jizaazai wɨdɨna “Gotɨyai sɨrɨnɨmaangei nebwina mwaalajɨ kwajɨ nɨmɨnyɨna kyɨhɨvuꞌnadɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyarɨdaaꞌnyainyɨ walaabɨna yena dava mwaaihe. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨmunya nɨmɨrevɨdaaꞌnyɨ bɨna yeinyɨna mɨꞌ. Aawa. Gotɨyai sahwai nɨdasaabakeinyɨ. 43Yagaalyaꞌ yɨhɨthɨvanɨgeꞌ myawɨramaari baaꞌna yɨvanɨgaꞌ? Nɨmɨre yagaalyaꞌna sarɨmɨ muꞌnyɨ yɨpɨneihɨlyɨ. Sarɨmɨ dɨnyɨna ‘Kadɨka muꞌnaannera!’ 44Sɨrɨnɨmaangei Kotɨyaꞌ Jadereihɨlyɨ. Sɨrɨnɨmaangere yawɨsajɨ gamɨrebulyɨ sangɨna dɨnyɨna ‘Sabwi yaana! Nevuꞌnɨvanɨkebulyɨ.’ Sahwai sɨnnawɨdaaꞌnyɨ aꞌmweraavɨ tamakadelyɨ. Gamɨre sɨdusavɨ nebulyaꞌ maaya kunesɨ. Sareꞌna yuyagaaꞌ nebulyaburɨ madaayadelyɨ. Sareꞌna yuyagaaꞌ nebulyaꞌna sɨnna tɨka wɨdaꞌdelyɨ. Kwaasɨ yagaalyaꞌ dadei gamɨ sahwarebwi yadelyɨ. Kwaasɨ yagaalyaburɨ gyakwalaangelyɨ. Sareꞌna kwaasɨ yagaalyaꞌ dada gannyangɨ dadelyɨ. 45Nebulyaꞌ yɨhɨthadɨnyaꞌna manyɨlɨmwagyadɨvɨta gamɨreihɨlyɨ. 46Nɨmɨnyɨna nebwina aai wɨdɨwaka ‘Kayaaꞌnanyabulyɨyalyɨ!’ Aawa. Nebulyaꞌ yɨhɨthadɨ malɨmwagyɨ baaꞌna nyadɨvɨtaihɨlaka? 47Gotɨyarɨdaaꞌnyai Gotɨyare yagaalya kadɨka wɨꞌnadelyɨ. Sarevɨ sarɨmɨ Gotɨyarɨdaaꞌnyaihi Gotɨyareihi mamwaalyɨgasaꞌna yagaala sa muꞌnyɨvanɨgasaihɨlyɨra.”

Jizaazalyɨ Ne Evɨraamɨjɨ saraarɨnesɨ.

48Juyara Jizaazarɨ jaꞌnawɨdɨna “Gɨmɨnyɨna ‘Sai kayaaꞌnanyai Kwaaka Samerɨya mwaalyalyɨ. Yɨmakei kɨnɨnnakelyɨ,’ nebwina sara dɨnoina daaka!”

49Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Yɨmakei maayainyɨ. Aawa. Nɨmaamaangerɨne yayaꞌ munyaba makidɨnyainyɨ. Sara makidɨnya kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨne yayaꞌ marulawakadɨvɨsaihɨlyɨ. 50‘Nɨmɨ aꞌmwe naangeinyɨ, byaannakeinyɨ,’ majadɨ mabɨrivanɨge aꞌmweraavɨna. Aawa. Pwai nɨmɨnyɨna ‘Aꞌmwe naangei byaannakelyɨ,’ dada nɨmɨnyɨna ‘Nebwina dadelyɨ,’ jawɨbwaꞌdelyɨ. 51Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Pwai kwai nɨmɨre yagaalyaꞌ mɨdɨnajai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ balyabwi mwanganyɨ yadelyɨ. Arɨkawɨ.”

52Juyara wɨdɨna “Sareꞌna gɨmɨnyɨna ‘Sarei yɨmakei kɨnɨnnakelyɨ,’ dɨragɨnna yawɨꞌmwo. Ne Evɨraamɨ balɨna yaaꞌ. Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakyara pɨropetɨyara balɨna yaaꞌ. Sareꞌ kɨrɨꞌ nedɨwaa ‘Pwai kwai nɨmɨre yagaalyaꞌ mɨdɨnajai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ balyabwi myagaanganyɨ yadelyɨ. Arɨkawɨ.’ 53Neyakwalaanga Evɨraamɨ balyaakerɨna, ‘Evɨraamɨ maalɨkelyɨ. Nɨmɨ naangeinyɨ,’ sara danedɨwaa! Nabaai, pɨropetɨyara balɨna yaasaꞌ gɨmɨ sahwaigɨnyɨna yawɨꞌdɨnyaigɨ bewaigɨnaka!”

54Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Nɨmɨ gaveinyɨ wɨdɨna ‘Aꞌmwe naangeinyɨ, byaannakeinyɨ,’ sara wɨdɨna yɨwɨjaꞌ nɨnnya byaannyaꞌ yaasɨwaꞌna yɨmaꞌnadesɨ. Saꞌ kunesɨ. Nɨmɨnyɨna ‘Sai byaannakelyɨ,’ wɨdɨna yade Nɨmaamaangelyɨ. Nɨmwai sahwarɨna sarɨmɨ dɨnyɨna ‘Nemɨre Gotɨyalyɨ,’ dɨnyɨna yadɨvɨta sahwalyɨ. Sareꞌna nɨmɨnyɨna avaaina kadɨpɨdɨkeihɨlyɨ. 55Yuyagaaꞌ gamɨnyɨ myawɨramaarivanɨgasaꞌ kɨrɨꞌ gamɨnyɨ yawɨramaaꞌmanɨge. ‘Sarɨ myawɨrivanɨge,’ yɨhɨthɨwɨjɨ kwajɨ kwaasɨ dadɨnyainyɨ sarɨmɨbɨsainyɨ kyɨmaꞌnɨwɨdɨka! Sareꞌna gamɨnyɨna yawɨꞌmanɨgeꞌ gamɨre yagaalyaꞌ sara mɨdɨdɨnyainyɨ. 56Sɨrɨnɨmaanga Evɨraamɨ nɨmɨnyɨna dɨna ‘ “Gotɨyai dahɨlakakeregaaꞌ wanganɨma!” daꞌmujɨ yɨlaaya yɨwɨjainyɨ.’ Dɨna yaka sareꞌ tɨnna wanganaka yɨlaaya yɨna yaaꞌ.”

57Sarevɨdaaꞌnyɨ Juyara wɨdɨna “Neigɨ daaka! Kwarame pwaraare sɨvɨlatɨraai pware atɨraalya gwavɨlavakeigɨ daaka! Ne sɨnnawɨnya Evɨraamɨmɨ tɨnna danganye!” 58Jizaazai wɨdɨna “Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sɨnnawɨ Ne Evɨraamɨ mimaꞌnyagaaꞌdaaꞌnyɨ sahwainyɨ nɨmɨnyɨra.” 59Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨ “Sɨla lɨwakaana!” deva lɨvɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ Jizaazai yulyaꞌna yaka Gotɨyare Angevɨna yaꞌmaꞌna yɨna yaꞌ.

Copyright information for `BYR