Luke 1

Lukɨyai yavɨkaryaꞌ yagaala daꞌ Tɨyopilaazarɨnesɨ.

1Aꞌmwe naanga Tɨyopɨlaazaigɨ, yagaala davɨ duꞌnana!

Kɨgaaꞌ aꞌmwe kwalaalyara Kɨraazɨtɨyarɨna nayaa yɨdavesaꞌ nemɨnyawɨ Gotɨyai sara yakeꞌna yɨdavesasɨ.
2Sɨnnawɨ sagaaꞌ aꞌmwe pwara yuya sa tɨnna nayaa wangadɨvɨꞌ nayaa jalɨkuraketabaaibɨta yɨdaveꞌ. Aꞌmwe kwaraavɨre tɨnnyasɨ wanganɨkeraavɨ mɨdɨdɨvɨꞌ yɨdaveꞌ. Aꞌmwe sara Gotɨyare yagaalyasɨyara sahwaraavɨre maangikɨ mɨdɨneꞌ. 3Tɨyopilaazaigɨ, dɨragɨnyaigɨ, nɨmɨ sara yɨdavesavɨjɨ sara nyɨdesavɨjɨ yawɨramaarena Naangerɨne yagaala aaya kaavɨlyangɨ sabura bɨramaarena “Sareꞌna yavɨkarideꞌna tewaanyasɨ,” yawɨrena yagaala da yavɨkarivanɨgeinyɨ. Sɨnnawɨnyasɨ tɨnnyabanyasɨ dɨviyasɨ yagaala yuya sa yavadaꞌgalakena gɨmɨnyɨne nayaa yavɨkarivanɨge. 4Savɨdaaꞌnyɨ tɨnna wanganaꞌgɨzɨ jawɨka! “Yagaala saꞌ nɨmɨ kadɨka miꞌna wɨꞌneꞌ naanga nebulyaꞌna yawɨramaarɨma!” daꞌgi jawɨka! Sareꞌna gyavɨkarivanɨge.

Ejelɨyai Sekaraayarɨ “Jonɨmɨ maaradesɨ,” wɨdakeꞌnesɨ.

5Naanga Erotɨyai Kwaaka Juthɨya maremwaalakelyɨyagaaꞌ Sekaraayai mwaalɨna. Sai Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdelyɨ pɨrizɨyai sahwai. Gamɨjɨyara pɨrizɨyara yɨta pɨvaakɨya Avaazarera. Nabaai gamɨre balaangeꞌ Yɨlɨzavetɨyaꞌ Eronɨmɨ yɨsavaakɨdaasasɨ kɨrɨsɨ. Eronɨ sai Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei aaya sɨnnawɨnyalyɨ. 6Sayorɨna Gotɨyai yawɨꞌna “Tewaanna mwaaidisawaalyɨ. Nɨmɨre kɨwɨnyajɨ yagaalyajɨ nayaa mɨdɨdisawaai,” yawɨꞌna yakeyolyɨ. 7Sayoi kaimɨraaya kunewaai. Yɨlɨzavetɨyaꞌ kwazɨka mwaaidɨꞌnyɨyaꞌna kunewaai. Nabaai kɨrɨmɨ sawaai newaai.

8Pɨgaaꞌ Sekaraayalyɨyara Gotɨyare Angevɨ yadaapiyagaaꞌ Sekaraayai sai Gotɨyarɨna yɨna. 9Pɨrizɨyara kunnya wawɨnyanna dɨnyɨna yadɨvɨꞌ Sekaraayai dahɨlakesai “Wabatɨrɨnyaꞌne yɨkunaabɨthɨka mariravɨma!” daka Gotɨyare Angevɨ wɨlɨna. 10Sagaaꞌ pɨrizɨyai yɨkunaabɨthɨka yɨraꞌna yadehaaꞌ Juya pwara mwasawɨ yɨꞌbwaꞌnemwaaidɨvɨꞌ Gotɨyarɨ wɨdadɨvɨsabulyɨ. 11Gotɨyare Angevɨ wɨlɨna kyaꞌ yɨkunaabɨthɨka yɨraꞌnɨke dɨꞌbɨnyavɨ Gotɨyare mamaayai ejelɨyai yɨmaꞌnaabɨna yaka dɨꞌbɨnyavɨ tewaanyaba aangasɨmagɨnna daavɨna. 12Daavɨna yadɨsɨ Sekaraayai tɨnna wanganaka sɨmunya kwalaalya yawɨraka lɨka naanga yɨna. 13Lɨka naanga yɨna kyaꞌ sagaaꞌ mamaayai wɨdaꞌ “Sekaraayai lɨka minnera! Gotɨyai gɨmɨre yɨdaanganyaꞌ guꞌnɨwakeꞌnanyɨ. Gɨmɨre aꞌmweꞌ Yɨlɨzavetɨyaꞌ gɨmɨre kaimalei maaradesɨ. Gamɨre yayaꞌ ‘Jonɨma,’ duthathelyɨ. 14Sai kimaꞌnojɨ yɨlaaya naanga jɨtheigɨnyɨ. Aꞌmwera aꞌmwe yɨlaaya yɨpɨꞌdengɨ sahwarɨna. 15Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai tɨnna wangada sarɨna dathe ‘Aꞌmwe naangelyɨ.’ Sai aalya waainɨyasɨ bɨyaayaꞌbɨsasɨ aawa, manyɨ yadelyɨra. Ganaangevɨre munyɨkɨ mwaaidori aayawɨdaasɨ Gotɨyare Kuryai yuneꞌna wɨlamwaaladelyɨ. 16Aꞌmwei yɨmaꞌnojɨ Gotɨyarɨna wɨjɨwaakɨna kyojɨ Yɨzɨrelɨya kwala naanga sɨmunya mudɨka maarapɨri kunnya Gotɨyai Naangerɨ yɨlaaya ayɨna yɨpɨꞌdengɨra. 17Kɨgaaꞌ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei pɨropetɨyai Yɨlaajai dɨragɨnna yaakabaaibɨꞌ sai waanyɨna, wɨdɨna kyojɨ dɨvi Naangei bathelyɨ. Dɨragɨnna wɨjɨwakamaryadaawori kuvɨnɨmaangera kumɨre kaimɨraayangɨ tewaanya yɨpɨꞌderera. Nabaai Gotɨyarebwi myawɨryaraavɨ mwagiꞌnamaarojɨyara yɨdaꞌmaraangeraavɨre sɨmunyaburɨ mɨdɨbɨꞌdeꞌnanyɨ. Sara jovɨrawakɨna kyojɨ Naangerɨna yemwaaibɨꞌdere.”

18Sekaraayai ejelɨyarɨ wɨdaꞌ “Nyɨdɨwaanyaꞌ gara yojɨ nyɨdɨwaanya sareꞌ yawɨramaarɨdeinyaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ neinyɨ. Nɨmɨre aꞌmwevɨ kwarame naanga naanga wavɨlaꞌnɨkesɨ.”

19Ejelɨyai jaꞌnawɨdɨna “Nɨmɨ Gevɨrɨyelɨnyɨ. Gotɨyare sɨnnyɨkɨ daaꞌdɨnyainyɨ. Gotɨyai kanyɨdasɨwaabɨꞌ walaabena yagaala tewaanyaꞌ gɨmɨnyɨ gɨzaꞌneinyɨ makwalaabeneinyɨ. 20Sara yɨweꞌ kɨrɨꞌ nɨmɨre yagaalyaꞌ malɨmwagiwaa. Dɨwe sa, nebulya yɨmaꞌnadengɨ kumɨregaaꞌ. Yɨthaa, nɨmɨre yagaalyaꞌ manyuꞌnyɨwaanyaꞌna yagaala majɨ yɨnneigɨnyɨ. Yagaala majaigɨ kuna mwaalaꞌgɨri gɨthɨwe kimaꞌnaabozɨyagaaꞌna dɨthatheigɨnyɨra.”

21Sara dɨdaakɨlyɨyagaaꞌ mwasawɨ aꞌmwera Sekaraayarɨ yemwaaidɨvɨꞌ yawɨꞌdɨvɨꞌ “Gotɨyare Angevɨ naangegaaꞌ beꞌna wɨlamwaalɨꞌ?” yawɨꞌdɨvɨꞌ atɨka maruꞌnaꞌna yadɨvɨꞌ mwaalɨna. 22Mwaalɨna yadapi walyuna yaka yagaala majɨ yannei kamwaalaꞌ dara wanganesaꞌ “O, Gotɨyare Angevɨ aꞌmabaaitɨnna wanganakei daaka!” Miꞌna kadeꞌ yagaala majai asaꞌna yɨna yakelyɨ.

23Gotɨyare Angevɨ Sekaraayai gannya wawɨnyaꞌ miꞌna yakegaaꞌ gamɨre angevɨna wɨna. 24Angevɨna wɨna kyaꞌ dɨvi gamɨre aꞌmweꞌ Yɨlɨzavetɨyaꞌ kaimɨraavɨmunnakeꞌ mwaalɨna. Kaimɨraavɨmunnakeꞌ mwaalɨna yada gannya angevɨ lawe atina kave wɨlamwaaina. 25Wɨlamwaaina yada dakesɨ “Naangei nɨmɨnyɨna kale wiadaaꞌnyɨ tewaanna dara nyaka aꞌmweraayawɨnna nɨmɨre wagɨla maare saꞌ nyɨmarasɨꞌmwaꞌ.”

Jizaazare mudangeꞌna wɨdakeꞌnesɨ.

26Lawe ati ata purɨdaaꞌnyɨ pukɨ Yɨlɨzavetɨyaꞌ kaimɨraavɨmunnakeꞌ mwaaidɨꞌnyɨyagaaꞌ Gotɨyai Ejelɨya Gevɨrɨyelɨmɨ wɨdasaabaꞌ “Kwaaka Galɨli Anga Naazaretɨna dalaawa! 27Nɨmɨre yagaalyaꞌ sɨdɨraayavɨ duthana! Sɨdɨraaya Ne Devitɨ yɨta savaakɨdaaꞌnyai Jozepɨyarɨna dakɨnɨkesɨ. Sɨdɨraaya saꞌ Maarɨyaasɨ.” 28Gotɨyai kudasaabaꞌ ejelɨyai taayayawɨ wɨlaabɨna yaka wɨdaꞌ “Kwaamuꞌnanyabwi gwarana! Gotɨyai gɨmɨjɨ mwaalɨꞌ. Gotɨyai tewaanya naanga gyɨwakeꞌgɨnyɨ.” 29Ejelɨyai sara wɨdakeꞌna Maarɨyaaꞌ sɨmunya kwalaalya yawɨꞌda dɨna “Saꞌ be yagaala nyɨdɨwakeꞌnyaka?” 30Dɨna yaka ejelɨyai wɨdaꞌ “Maarɨyaaꞌ, lɨka minnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai tewaanya gyɨvanɨꞌ. 31Yɨthaa, kaimɨraavɨmunnakeꞌgɨ mwaalaꞌgɨzɨ kaimɨraayai mɨlaꞌgi gamɨre yayaꞌ ‘Jizaazala,’ dɨthathelyɨ. 32Sai naangei yɨmaꞌnadelyɨ. Aꞌmwera gamɨnyɨna dɨna ‘Gotɨyai munya keꞌmwewɨnyare Gawaalɨvaangelyɨreva.’ Naangei Gotɨyai kingɨyarɨ wɨmwaaihadelyɨ. Kɨgaaꞌ Ne sɨnnawɨnyai Devitɨ gamɨre gyakwalaangei kingɨyai mwalyaakabaaibɨꞌ mwaaladelyɨ. 33Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ Jaikopɨjɨyaraavɨ maremwaaladelyɨ. Sai aꞌmweraavɨ maremwaalagwotheꞌ kayaaka mi yadesɨ.”

34Maarɨyaaꞌ ejelɨyarɨ yɨdaanganaꞌ “Kwala manyɨmaaryaꞌnyɨ mwaaihevɨ gara yɨmaꞌnadeꞌna dɨwaana?”

35Mamaayai jaꞌnawɨdɨna “Kuryai Tewaanyai gɨmɨnyawɨ walaabathelyɨ. Nabaai Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ gɨvwakalɨmwagaradeꞌgɨnyɨ. Gotɨyai sara kyojɨ kaimɨraaya tewaanyarɨna ‘Gotɨyare Gawaalɨvaangelyɨ,’ dɨpɨꞌdelyɨ. 36Yɨthaa, gɨmɨnyɨ jɨnyɨwanaanga Yɨlɨzavetɨyaꞌ neꞌ mwaaida ‘Kaimɨraaya mamaaryadesɨ,’ deta kɨrɨꞌ dahaaꞌ kaimɨraavɨmunnakeꞌ mwaaidɨꞌnyɨ lawe ati wavɨlaꞌmwakesɨ. 37Gotɨyai mi yade pɨnɨ aawa; mwarika! Sareꞌna gamɨre yagaala gazasaꞌ sara yɨmaꞌnadesɨ.”

38Maarɨyaaꞌ wɨdaꞌ “Gotɨyare wɨdaayadɨnyaꞌnyɨ. Gotɨyare yagaalyaꞌ sara nyɨdɨwaanyabaaibɨꞌ nyɨmaꞌnadeꞌnyɨ.” Miꞌna kudaꞌ mamaayai kaanna wɨna yaꞌ.

Maarɨyaaꞌ Yɨlɨzavetɨyavɨ angyɨrɨꞌmaata yakeꞌnesɨ.

39Yɨrɨka sangɨ Maarɨyaaꞌ yarai kaanna wɨna. Kwaaka Juthɨya sabanne mugunyangɨna kaanna wɨna. 40Kaanna wɨna yaka angebanna yɨꞌmavaawɨna yaka Sekaraayare angevɨ wɨlɨna yaka Yɨlɨzavetɨyavɨ wɨdaꞌ “Aama!” 41Miꞌna kudaꞌ sagaaꞌ Yɨlɨzavetɨyaꞌ kadɨka kuꞌnaꞌ gamɨre munyavɨ bwaranyai yarai yɨtaꞌna. Bwaranyai yarai yɨtaꞌna kyaꞌ Kuryai Tewaanyai Yɨlɨzavetɨyavɨ sɨmunyavɨ yunebanna wɨlamwaaina kyaꞌ 42jaka naanga wɨdɨna “Gotɨyai gamɨre bwaranyarɨ maaryaꞌneꞌgɨnyɨ dahɨlakakeꞌna aꞌmwe yuya pɨnɨngɨna Gotɨyai tewaanya naanga yanga gyadeꞌnanyɨ. Nabaai bwaranyai gɨmɨre munyavɨ minɨkerɨ Gotɨyai tewaanya naanga yanga yadelyɨ. 43Nɨmɨre Naangerɨ ganaangeꞌgɨ nɨmɨnyɨ angyɨrɨꞌmaata nyɨwaa. Nɨmɨ aꞌmwe naangeꞌnyɨ daaka! Maalɨkeꞌnyɨ. 44Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨthaa, ‘Aama,’ kanyɨdɨwaa nɨmɨre munyɨkɨ bwaranyai yɨlaaya yada yarai nyɨtaꞌmwakeꞌnyɨ. 45Gɨmɨ dahɨna ‘Naangei nyɨdɨwakeꞌ nebulyaꞌ yɨmaꞌnadesɨ,’ dahɨna yɨlaaya yadɨ tewaanaanga yɨnɨkeꞌgɨnyɨra.” Wɨdaꞌ Yɨlɨzavetɨyaꞌ.

Maarɨyaaꞌ yɨledaata dakeꞌnesɨ.

46Maarɨyaaꞌ wɨdaꞌ

“Nɨmɨre sɨmunyavɨ Naangerɨ yɨledaata dɨvanɨge.
47Gotɨyai nɨmɨre padaihasamaaryaꞌnerɨ sahwarɨ
Nɨmɨre kuryai yɨlaaya yɨwaꞌ.
48Gotɨyare wɨdaayadɨnyaꞌ nyɨ maalɨkeꞌnyɨ nyawɨꞌmwakeꞌna
Nɨmɨ saꞌnyɨ yɨlaaya naanga yɨvanɨge.
Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dɨragɨnyai nawɨꞌnyabwina nyɨwaꞌ.
Mɨjayɨmaꞌnɨgwɨyara ‘Maarɨyaaꞌ tewaanaanga yɨnɨkesɨra,’ maredɨmwɨpɨꞌdeꞌnanyɨ.
49Dɨragɨnya Naangei naangenna nyɨwakenneꞌ dɨwɨpɨꞌdesɨ.
Gotɨyarɨna yayaꞌ tewaanyaꞌ makɨlaana!
50Gotɨyarɨna ‘Naangelyɨra,’ dadaanyainaavɨnajɨ
Dɨvi mɨjayɨmaꞌnɨgwɨyara mɨjayɨmaꞌnɨgwɨpɨꞌderaavɨnajɨ dɨwɨpɨꞌderaavɨnajɨ
Yuyainaavɨna Gotɨyai kaleꞌna negaimwadelyɨ.
51Gamɨre atasɨ dɨragɨnna yɨna yada
Pihadɨkeraavɨre sɨmunyavɨ ‘Tewaanyainyɨ,’ yawɨꞌdɨvɨsaraavɨ,
Sara yɨpɨꞌdera dɨngakajɨ
Gazawɨzawɨ marasɨꞌnamarina yadelyɨ.
52Gotɨyai maremwaaidɨvɨsaraavɨ kwaakeba marulawakadelyɨ.
Aꞌmwe kwaamuꞌnanyaraavɨ munyaba makɨladelyɨ.
53Aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌ maaya kuneraavɨ yanga wɨjaavade
Aꞌmwe kwalaalyajɨyaraavɨ mujaayɨ yojɨ
Kuneraavɨ wɨdaasɨna yadere gɨlyɨvɨꞌnakeraavɨ.
54Nemɨre Ne sɨnnawɨnyaraavɨ wɨjaakeꞌ yawɨꞌda
Yɨzɨrelɨyaina wɨdayadaanyainaavɨ kaleꞌna negaimwamwaꞌ.
55Evɨraamɨmɨnajɨ neyakwalaangeraavɨnajɨ kale wiada
Gotɨyai sahwaraavɨ nayaa wɨjaakabaaibɨꞌ
Yuyagaaꞌ Evɨraamɨmɨrevaakɨdaaꞌnyainaavɨ tewaanna negaimwadelyɨ.”
56Maarɨyaaꞌ sara daka Yɨlɨzavetɨyayaba lawe dɨkaai dɨꞌ mwaalɨna yaka gannya angebanna ayɨna wɨna yaꞌ.

Jonɨ Bavɨtaazɨya Yaderɨ maarakeꞌnesɨ.

57Yɨlɨzavetɨyaꞌ kaimɨraaya maarya yunegaaꞌ yɨbwakɨnaka kaimɨraayai maarɨna. 58Kaimɨraayai maarɨna kyaꞌ anga avaalyabanyarajɨ gamɨjɨyarajɨ dara wɨꞌnesaꞌ “Ai, sareꞌna Naangei Yɨlɨzavetɨyavɨna kale naanga wiwakei daaka!” Miꞌna deva gamɨjɨ yɨlaaya yɨna yeꞌ. 59Sawɨta ati ata purɨdaaꞌnyɨ dawaai kwavɨlavaꞌ bwaranyare kɨlaaka pimagɨnyajɨꞌ dawasɨꞌnyaꞌna beva yawɨꞌdɨvɨꞌ “Ganɨmaangere yaya Sekaraayai wɨdaana!” 60deva saꞌ ganaangeꞌ jaꞌnawɨdɨna “Aawa, gamɨre yayaꞌ Jonɨ.” 61Kumɨ wɨdeꞌ “Gɨmɨjɨya aane pwai kwai yaya savɨ mamwaalyɨka.” 62Sara wɨdeva ganɨmaangerɨ yayaꞌna asaꞌna yɨna yeꞌ.

63Sekaraayai yagaala majai pɨkarɨyɨkwiasɨ pɨkarɨyɨsarɨsɨ makabyaꞌneraavɨ ata akwebwata kyaꞌ miꞌna wɨjaavɨna kyeꞌ pɨkarya yɨdavaꞌ “Gannya yayaꞌ Jonɨ.” Sara kidavaꞌ atɨka maruꞌnaꞌna. 64Atɨka maruꞌnaꞌna kyeꞌ sagaaꞌ Sekaraayai maanga tavadɨna, Gotɨyarɨ yɨlaaya wiada yɨleyagaala wɨdɨna. 65Yɨleyagaala wɨdɨna kyaꞌ anga avaalyabanyara lɨka yɨna yeva dɨvi Kwaaka Juthɨya mugunya yunebanna dɨwɨna yagaala saꞌ. 66Dɨwɨna yeva yuyara savɨ wɨꞌneva sɨmunyavɨ nayaa yawɨrakɨna yeva dɨnyɨna “Kaimɨraaya sai bewaibɨtai yɨmaꞌnadelaka?” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Tɨnna dara wanganesaꞌ “Gotɨyare dɨragɨnyabwi gamɨjɨ damwaaimwaka!” Deva sara dɨnyɨna yeꞌ.

Sekaraayai yɨleyagaala dakeꞌnesɨ.

67Jonɨmɨ ganɨmaangei Sekaraayare sɨmunyavɨ Kuryai Tewaanyai yuneꞌna wɨlamwaaina yadɨꞌnyɨ Sekaraayai Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakɨna yada wɨdaꞌ

68“Naangerɨ yɨlaaya wiaana!
Naangerɨ yɨledaata wɨdaana!
Yɨzɨrelɨyainaavɨre Gotɨyarɨ wɨdaana!
Gamɨreinaavɨ negaimwamwakeꞌna
Wiwawɨnyabwi neyɨpalasɨꞌnaka
Nemaaꞌmwakeꞌna yɨlaaya yaano!
69Wɨdaayadei Devitɨmɨre yɨsavaakɨdaasarɨ wɨmwaaihadelyɨ.
Ayawɨ nevadaihasamaaraderɨ Dɨragɨnyarɨ wɨmwaaihadelyɨ.
70Aayawɨdaasɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨ wɨjaakabaaibɨꞌ
Sahwara tewaanyara nemɨnyɨna yɨdayaasaꞌ
71Naangeꞌnanyaꞌ yɨhɨthɨwaꞌ
‘Yɨkamaangeraavɨ yɨhɨvadaihasamaarɨde
Sarɨmɨnyɨna sɨmɨlɨka wimwaaiderera.
Sahwaraavɨre dɨragɨnya marasɨꞌnɨderera.’
72Nemɨre Ne sɨnnawɨnyaraavɨna wɨdaꞌ
‘Nɨmɨre lɨmwagaka tewaanyaꞌ yawɨꞌdɨ
Sarɨmɨnyɨ kale yɨhɨgaimwamanɨge Gotɨyainyɨ.
73Ne Evɨraamɨmɨ dɨragɨnyaꞌ wɨdena
Yune naanga nebulyaꞌ wɨde
“Yɨkamaangeraavɨ yɨhɨvadaihasamarɨde
Lɨka myadɨvɨsaihi dɨnyɨdaayideihɨlyɨ.
75Yuyagaaꞌ mwaaibɨzagaaꞌ tewaanyaihi
Nɨmɨnyɨna yɨdaꞌmaraangebwi yawɨꞌdɨvɨsaihi
Nɨmɨnyaba tewaanna dɨmwaalyideihɨlyɨ.” ’ ”
76Sekaraayai daka gawaalɨꞌ Jonɨmɨ wɨdaꞌ

“Nyɨbwaalɨꞌ, gɨmɨnyɨna pwara dɨpɨꞌdeꞌ
‘Gotɨyai munya keꞌmwewɨ mwaalɨka
Sahwarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadelyɨ pɨropetɨyai.’
Gɨthɨwe sareꞌ daꞌdareꞌnesɨ.
Dɨvidaaꞌnyɨ Naangei bathevɨna
Sɨnnawɨ waanyɨna yaꞌgɨzɨ
Tusaꞌ javadaꞌgalakya jɨthesɨra.
77Sarevɨna gamɨreraavɨ duthatheꞌnanyɨ,
‘Naangei sarɨmɨre kayaaꞌnanyabwi yɨhɨmarasɨꞌnojɨ
Yɨhɨvadaihasamaarojɨyai gannya tewaanyabwi yɨhyadelyɨ.’
78Nemɨre Gotɨyai kaleꞌna negaimwadelyɨ;
Nawɨꞌnya tewaanyabwi nemaremwaaidelyɨ.
Sɨgunyavɨya yɨrɨkerɨ nemɨnyɨna yasaabathe.
79Baakei walaabozɨ jɨhɨnyawɨ mwaidaanyaina
Balyaꞌna lɨka yadaanyabwi marasɨꞌnojɨ
Kwaamusagaaꞌ tewaanya mwalaadevwi nejaavadelyɨ.”
Sekaraayai sara wɨdaꞌ.

80Kaimɨraaya sai gɨrina yada gamɨre kɨlaakejɨsɨ kuryalyɨ naanga yaꞌ. Aꞌmwera mamwaalyaba mwaalaka dɨvidaaꞌnyɨ aꞌmwe Yɨzɨrelɨyaraayawɨ kuꞌmaayaba gamɨre wawɨnyaꞌ yakegaaꞌnanyɨ.

Copyright information for `BYR