Luke 13

Aꞌmwei sɨmunya mudɨkebwi myawɨramaari yajai sai yɨnahu kayaaka yɨnadeꞌnesɨ.

1Sahɨgaaꞌ aꞌmwe pwara bamwaaina yeva aꞌmwe Galɨli mwaalya pwaraavɨna wɨdɨna. Sahwaraavɨ Paailatɨ tamakaka Naangerɨna Pɨrizɨyara sɨmakurɨꞌdɨka tamiraꞌmwaꞌdaata sangɨre tawesɨ sahwaraavɨre tawesɨ waramwannyɨna kyɨwaꞌdɨꞌ balɨna yɨwaꞌdaasaraavɨna wɨdɨna. 2Wɨdɨna kyeꞌ sai jaꞌnawɨdɨna “Sarɨmɨ dahayawɨꞌmanɨgaꞌ ‘O, aꞌmwe Galɨlidaaꞌnya dazara taanginya sara maaꞌmwaꞌdaasaꞌna nemɨ yawɨꞌmwo “Galɨlidaaꞌnya yuya pwaraavɨre yuna kayaaꞌnanya gɨrɨkitaꞌnanyabwi wavɨlakasarera.” ’ Sara dahayawɨꞌmanɨgaꞌ? 3Nɨmɨ yɨhɨthɨvanɨge. Sasarebwi mɨꞌ. Aawa. Sarɨmɨ sɨmunya mudɨkebwi myawɨramaari yɨpɨjaꞌ sarɨmɨ yuya kwaihi yuna kayaaka avaaina sasara jɨmaꞌnyideihɨlyɨ. 4Nabaai aꞌmwe (18) eitinɨyara kɨgaaꞌ anga saamɨnaanga Silowamɨneꞌ kumɨnyɨ dɨthɨngɨta tamaka tamakɨna yakere. Saꞌna sarɨmɨ dara dahayawɨꞌmanɨgaꞌ? ‘Baihɨraka saraavɨre tɨvɨkɨsabwina aꞌmwe pwara anga Jeruzaalemɨ mwaaihata saraavɨre kayaaꞌnanyangɨne saburɨ wavɨlavɨkebwi dɨngaka!’ 5Nɨmɨ yɨhɨthɨvanɨge. Sasarebwi mɨꞌ. Aawa. Sarɨmɨ sɨmunyabwi mudɨkebwi myawɨramaari yɨpɨjaꞌ sarɨmɨ yuya kwaihi yuna kayaaka saꞌbɨꞌna jɨmaꞌnyideihɨlyɨ.”

6Keꞌbaꞌnanya daꞌ wɨjɨwaakɨna yɨna “Aꞌmwe pwai gamɨre gɨraipɨwiwawɨnyajɨkɨ yɨta pihɨyaꞌ waayɨkesɨ. Sara waayɨkevɨ pɨgaaꞌ tɨka munne pɨnɨ yɨꞌnajanna bɨramaaryaꞌnei kaanna bɨna. Aawaawa, pɨnɨ miꞌnyɨna. 7Sarevɨdaaꞌnyɨ wawɨnyavɨ wɨdaayaderɨ wɨdɨna ‘Yɨthaa, kwarame dawaai dasangɨ yɨta pihɨya savɨ yɨsɨla yɨꞌnajanna bwanganyaꞌneinyɨ, kɨrɨꞌ miꞌnyɨ yadesɨ. Sareꞌna yɨta saꞌ dawasɨꞌna jɨthesɨ. Kwaakevakɨya mɨnarya sajɨꞌ yaasɨwaꞌna beꞌna yɨgainamayɨꞌdezɨkaka!’ 8Sara wɨdɨna kyaꞌ sai jaꞌnawɨdɨna ‘Aꞌmwe naangeigɨ, kwarame dahaasa davɨ wanganakɨna jɨthelyɨ. Pɨzɨꞌgwa waayadelyɨ. Yɨta sɨkɨ kaavɨlyawɨ kwaakejɨꞌ lɨkaꞌmujɨ bulɨmakaawoyaraavɨre lɨkejɨ marakaabɨdehaaꞌnanyɨ. 9Kwarame ayawɨdaasa pɨrɨvɨ yɨsɨlya tewaanya yɨꞌnadiꞌ dɨngaka? Sarevɨ nabaai miꞌnyɨ yajɨꞌ dapalasɨꞌna jɨthikɨ.’ ”

Kwazaakegaaꞌ Jizaazai aꞌmwe pɨrɨvɨ tewaanya yavadaꞌgaina yakeꞌnesɨ.

10Kwazaakegaaꞌ lotuanga pɨrɨvɨ aꞌmweraavɨ wɨjɨwaakɨna. 11Yɨthaa, sagaaꞌ aꞌmwe pɨrɨꞌ nalaaya yɨmakei mwaaidɨꞌnyɨyaꞌ mwaalɨna. Sarevɨ yɨmaka dazai nalaayaꞌ kuna wɨjavadaaꞌnyɨ kwarame (18) eitinɨya wavɨlaꞌnɨkesɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe dazavɨre bulayagɨnyarɨꞌ naadɨya gɨhaarɨꞌnɨkerɨkɨ. Sara yɨnɨkevɨ yɨdaꞌna nayaa madaayɨ yadesɨ. 12Jizaazai wɨjɨwaakɨna yada aꞌmwe sahɨrɨvɨ tɨnna wanganna yɨna yaka jaka jɨvwarɨjɨmaaꞌnyɨna yakegaaꞌ wɨdɨna “Aꞌmweꞌgɨ, gɨmɨre nalaayaꞌ mena wɨla gyaaꞌmwesɨra.” 13Sara wɨdaka aꞌmwe dazavɨ asaꞌ yɨladathɨwanna kyaꞌ jaahwasaꞌbɨꞌ yɨdaꞌna tewaanna daavɨna. Yɨdaꞌna tewaanna daavɨna yaka Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makida yɨlaaya naanga yɨna. 14Yɨlaaya naanga yɨna kyaꞌ lotuangevɨ maremwaaidei Jizaazai kwazaakegaaꞌ tewaanya yavadaꞌgaidaaꞌnyɨyaꞌna sɨnna tɨka davɨna. Sarevɨ maremwaaidei kwala bwaꞌnaanyavɨ wɨdɨna “Wawɨnya yaꞌne yɨrɨterɨka ata purɨdaaꞌnyɨ pwaina. ‘Aꞌmwera nemɨre nalaaya nemarasɨpɨka!’ yawɨpɨjaihi wawɨnya yaꞌne yɨrɨka dazarɨkaavɨ dɨvideihɨlyɨ. Sasare sa yaꞌneihi kwazaakegaaꞌ mikabɨpɨnera!” 15Sara wɨdɨna kyaꞌ Naangei jaꞌnawɨdɨna “Kwaasɨ yadɨvɨsaihi! Kwazaaka sagaaꞌ sarɨmɨ yuyaihi wodɨvɨꞌ bulɨmakaawoya pwaraavɨjɨ dogiya kwaraavɨjɨ pwɨyɨnɨkeraavɨ yɨralawaasadɨvɨsaihɨlyɨ. Sara yadɨvɨꞌ aalya nyaꞌneraavɨ aalyayawɨnna makwodɨvɨsaihɨlyɨ. Saꞌ tewaanyabulyɨ. 16Kɨrɨꞌ aꞌmwe dathaꞌ aꞌmwesɨ. Ne sɨnnawɨnya Evɨraamɨmɨresɨ. Sarevɨ Saataanɨ, yɨthaanna, kwarame (18) eitinɨyangɨ dathɨwagamaremwaaidesɨ. Sareꞌ pwɨyɨnɨkesɨ. Kwazaakegaaꞌ sasare pwɨyɨnɨka dazaꞌ wɨla yaaꞌmujaꞌ, yɨ saꞌ kayaaꞌnanyaꞌ dɨngaka!” 17Sai sara kudaꞌ sagaaꞌ gamɨre yɨkamaangera wagɨla maarɨna. Nabaai sai nawɨꞌnya byaannaka yaka sangɨ kwala bwaꞌnaanya yuyaꞌ wanganeva yɨlaaya naanga mɨjɨwɨlɨna.

Yɨsɨla maazɨtetɨyarɨnajɨ yɨzɨyavɨnajɨ keꞌbaꞌna dɨnɨkesɨ.

(Matɨyui 13:31-33; Maakɨ 4:30-32)

18Sarevɨdaaꞌnyɨ ayahi pɨnɨjɨ wɨdɨna “Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌ berɨꞌbɨtavaka! Nɨmɨ gathaꞌdara yɨhɨzɨwaakɨwɨnevaka! 19Davaaibɨsasɨra. Aꞌmwe pwai arajɨla pɨrɨꞌ maaraka gannya wawɨnyajɨkɨ maraburɨnna. Sara maraburɨnna yaka savɨ naanga yɨrɨꞌna yaka yɨsɨꞌ yɨmaꞌnyɨna. Sara yakikɨ sɨgunyavɨya yusara taanyabaraavɨ bamwaaina. Sabaaibɨsasɨra.”

20Sarei ayɨna wɨdɨna “Nɨmɨ Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaidevɨna gathaꞌdara yɨhɨzɨwaakɨwɨnevaka! 21Davaaibɨsasɨra. Aꞌmwe pɨrɨꞌ yɨzɨyaꞌ maaraka gɨrɨkwimaaꞌgula naangevɨ yegɨnyɨwanna kyaꞌ dɨvidaaꞌnyɨ gɨrɨkula yuya sa lɨwɨnya pamidakɨna. Saꞌbɨsasɨra.”

Kaadihɨta maalɨkerɨkɨnesɨ.

(Matɨyui 7:13,14; 21-23)

22Sahwai Jeruzaalemɨ sabannei kaanya woda anga naanga pɨbanyajɨ anga maalɨka pɨbanyajɨ sabanyaavɨ lotavamarina. Kaanya sara lotavamaryadehaaꞌ yuyaraavɨ wɨjɨwaakɨna. 23Lotavamarina yadaaꞌnyɨ aꞌmwe pwai yɨdaanganna “Naangeigɨ, Gotɨyai aꞌmwe pwaina pwainanyaraavɨna padaihasamaaradei dɨngaka?” Sara yɨdaanganna kyaꞌ yuyaraavɨ wɨdɨna 24“Kaadihɨta maalɨka dazarɨkɨ wɨlyaꞌnevɨ sarɨmɨre yagɨnya nayaa dɨragɨnna taabɨrɨwala dɨthaayɨla! Nɨmɨ yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe kwalaalyara ‘Kusawɨ wɨlaana!’ dapɨjɨ yɨpɨjara kɨrɨꞌ yɨnɨga wiꞌna wibɨꞌdera mɨꞌ. Sareꞌna sarɨmɨre yagɨnya nayaa dɨragɨnna taabɨrɨwala dɨthaayɨla! 25Dɨvi sagaaꞌ anga savɨ gyakwalaangei angevɨya kaadihɨsaꞌ kaanya maratihɨꞌna yajavɨ. Sarɨmɨ mwasaba bathaaꞌna yapɨjɨ kaanyavɨ mala baramɨdaaꞌnadɨvɨꞌ jaka dara dɨna jideihɨlyɨ ‘Naangeigɨ, nemɨnyɨ kaanyaꞌ dɨnebasamaraama!’ Sara kudapɨjɨ sai sarɨmɨnyɨ dara yɨhɨthathelyɨ ‘Nɨmɨ mayɨhwanganyadɨnyainyɨra. Sarɨmɨ aꞌmwe anga gavadaasaihɨlaka!’ 26Sareꞌna nabaai sarɨmɨ gaai duzideihɨlyɨ ‘Nemɨ gɨmɨjɨ tɨka wapaaya aalya yeꞌmwannanoneinera. Nabaai gɨmɨ nemɨre tusabanyaavɨ nemɨnyɨ nejɨwaakagɨnyaigɨnyɨra.’ 27Kɨrɨꞌ sahwai sarɨmɨnyɨ ayɨna yɨhɨthathelyɨ ‘Nɨmɨ mayɨhwanganyadɨnyainyɨra. Sarɨmɨ aꞌmwe anga gavadaasaihɨlaka! Sarɨmɨ aꞌmwe kayaaꞌnanyabwina yadɨvɨsaihi, sareihi yuyaihi nɨmɨnyɨ dava ganyɨla!’ 28Sarɨmɨ Ne Evɨraamɨmɨjɨ Ne Aazakɨmɨjɨ Jaikopɨmɨjɨ pɨropetɨya yuyaraavɨjɨ tɨnna danganyideihɨlyɨ. Yɨ sahwara Gotɨyai maremwaaidevɨ mwaaidapɨjɨ kɨrɨꞌ sarɨmɨ saihi yɨnahu mwasɨlaa yɨhɨmarasɨꞌnajaihi dɨmwaalyideihɨlyɨ. Sarevɨ sarɨmɨ kɨnna dadɨvɨꞌ sarɨnnya maangerɨkaavɨ dɨhɨzɨvainyidesɨra. 29Yɨ, aꞌmwerajɨ aꞌmwejɨ nyɨlyai bilyɨrɨꞌdimagɨdaaꞌnyarajɨ nyɨlyai walakadimagɨdaasarajɨ akyamwidaaꞌnyarajɨ sahwara Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaidevɨ tɨka munne nyemwaaibɨꞌdere. 30Yɨthaanyi, aꞌmwe pwara kumɨre yaya kwaakeba warɨkera dɨvi kumɨre yaya munyaba waraderera. Nabaai pwara kumɨre yaya munyaba warɨkera dɨvi kumɨre yaya kwaakeba waraderera.”

Jizaazai Jeruzaalemɨ mwaalyaraavɨna kɨnna dakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 23:37-39)

31Sagaasagaaꞌ gamɨnyawɨnna Perɨzɨya pwara yɨkabɨna yɨna yeva wɨdɨna “Erotɨyai gɨmɨnyɨ gɨramakadeꞌna anga dathava yagalyaꞌmavaꞌgɨzɨ pimagɨnna dɨwodeigɨnyɨra.” 32Sara wɨdɨna kyeꞌ kumɨnyɨ wɨdɨna “Kavɨjɨlɨka kayaaꞌnanya dazarɨ dara duthaawila! ‘Yɨthaanyi! Dahaasɨ mwanyagaasɨ nɨmɨ yɨmakeraavɨ wɨdaasadɨ aꞌmwe nalaavɨnakeraavɨ tewaanya yavadaꞌgaimanɨgehaakɨ. Sarevɨ yɨrɨka daryaai darɨkɨ nɨmɨre wawɨnyaꞌ yuneba yɨꞌmwannɨdehaakɨ.’ 33Sareꞌ kɨrɨꞌ dahaasɨ mwanyagaasɨ alyɨjɨ nɨmɨ kaanya wɨdehaakɨ. Anga pɨba pɨropetɨya aane pwarɨ tamakɨpɨꞌdei mɨꞌ. Aawa. Yune Jeruzaalemɨ sahɨbanna nyɨramakɨpɨꞌdeinyɨ. 34Jeruzaalemɨgɨ, Jeruzaalemɨgɨ pɨropetɨyaraavɨ tamakadɨnyabagɨnyɨ. Sara yadɨ Gotɨyai aꞌmweraavɨ gɨmɨnyawɨnna maryasaabaderaavɨ sɨlyajɨ lɨwakadɨnyabagɨnyɨ. ‘Kukuraayaꞌ gannya pɨyayawɨ bwaranyangɨ marulakamaremwaaidevaaibɨꞌ saamɨnya kwalaalya naangegaaꞌ gɨmɨre kaimɨraayangɨ mariꞌbwarɨma!’ dena yɨweinyɨ. Sarɨmɨ ‘Aala,’ dadaapɨjɨnyɨ. 35Yɨthaanyi! Gɨmɨre angevɨ Gotɨyai mena yagalyaꞌmaꞌmwakesɨ. Sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨwɨ dɨpɨja sagaaꞌna ‘Naangerɨne yayavɨna bɨvanɨka dazarɨ yayaꞌ munyaba makɨlaana!’ dɨnyanganyideinyɨ. Pɨgaaꞌ nɨmɨnyɨ ayawɨdaaꞌnyɨ dɨnyanganyideinyɨ mɨka! Arɨkewɨnyɨ.”

Copyright information for `BYR