Luke 16

Wɨdaayadɨvɨsaraavɨ maremwaaide sɨduꞌnakei keꞌbaꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.

1Nabaai Jizaazai gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Aꞌmwe gɨlyɨvɨkɨravɨnaka pwai gamɨre wawɨnyavɨ maremwaaidei kɨnɨnnakelyɨ. Nabaai aꞌmwe pwara gɨlyɨvɨkɨravɨnaka saryawɨnna yɨkabɨna yeva wawɨnyavɨ maremwaaide sarɨna jɨdaꞌna ‘Gɨmɨre wawɨnyavɨ gɨmaremwaalyadei gɨmɨre gɨlyɨvɨsa yaasɨwaꞌna mariwɨnamaꞌna yɨvanɨkelyɨra.’ 2Sara jɨdaꞌna kyeꞌ sai gamɨre wawɨnyavɨ maremwaaiderɨ jaka jɨvwarɨjɨmaaꞌnyɨna yaka wɨdɨna ‘Gɨmɨnyɨna yagaala wɨꞌnɨweꞌ gathaꞌdarevaka! Kaanya wawaꞌgɨzɨ gɨmɨre wawɨnyaꞌne pɨkarɨyɨkwia yavadaꞌgalakaawɨna ja nɨmɨre gɨlyɨvɨta yuya maremwaaidɨnya sanna! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨ maremwaalyaꞌ ayahi pɨrɨsɨ jɨtheigɨ mɨka!’ 3Sarevɨ maremwaala dazai gamɨre sɨmunyavɨ dara dɨnyɨna ‘Aka, nɨmɨre naangei nɨmɨre maremwaala yadɨnya savɨ nyɨdaasadeꞌna nyɨwakeꞌna gara yɨdeinyaka? Nɨmɨ kwaakevaꞌ yɨnɨga malɨki yɨwɨneinyɨ dɨragɨnya maayainyɨra. Sareꞌna nabaai aꞌmwe pwaraavɨ wapejanna damaasaꞌna, nɨmɨnyɨ wagɨla nyɨvwaꞌnadeinyɨra. 4Kɨrɨꞌ dahaaꞌ nɨmɨ yawɨꞌmanɨge. Nɨmɨ gara yaꞌmujɨ yɨdeinyaka? O, miꞌna yawɨramaaꞌmwana! Naangei maremwaala savɨ nyɨdaasajahaaꞌ “Aꞌmwera kumɨre angengɨ wɨwɨjahaaꞌ nɨmɨnyɨ nyɨmaapɨka!” dadɨ mena yawɨꞌmwa.’ 5Sara yawɨꞌna yaka sarevɨ sai aꞌmwe gamɨre naangerɨ dinaaya damaaꞌdɨvɨsaraavɨ jaka wɨdɨna kyaꞌ sare sara pwaidaaꞌnyɨ pwaidaaꞌnyɨ gamɨnyawɨnna bɨna. Aꞌmwe pwaidaaꞌnyɨ sɨnnawɨ wɨlaabɨna kyaꞌ maremwaaidei yɨdaanganna ‘Nɨmɨre naangerɨ dinaaya gara gare gwarɨkaigɨnaka?’ 6Yɨdaanganna kyaꞌ sai wɨdɨna ‘(100) Waanɨ aadɨretɨ kwadɨka naanga welivanatainakengɨra.’ Wɨdɨna kyaꞌ maremwaaidei wɨdɨna ‘Gɨmɨre dinaaya dazaꞌne pɨkarɨyɨkwiaꞌ maaraꞌgɨzɨ sarevɨ walamwaaina yaꞌgɨzɨ yune (50) pivɨtiyaꞌna yarai jɨthaka! Nabaai nɨmɨnyɨna nayaa sara jawɨka!’ 7Nabaai dɨvidaaꞌnyɨ aꞌmwe pwai biꞌmaꞌna yɨna kyaꞌ sahwai yɨdaanganna ‘Gɨmɨre dinaaya gara garengaka?’ Sara wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna ‘Gɨlya naanga (100) waanɨ aadɨretɨ witɨyangɨra.’ Wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna ‘Gɨmɨre dinaayaꞌna pɨkarɨyɨkwia daꞌ maaraꞌgɨzɨ yune (80) eitiyaꞌna jɨthawakya!’ Sana sana yɨna. 8Sana sana yɨna kyaꞌ naangei sareꞌ yawɨranganna yaka maremwaala kayaaꞌnanya kukebwi yaka kɨrɨꞌ dazai aꞌmwe sɨduta yawɨꞌnɨkeibɨꞌ yade sabwineꞌna yɨ sahwarɨ wɨdɨna ‘Gɨmɨ saigɨnyɨ gaimwannyaꞌneigɨ sɨduꞌnakeigɨne!’ Aꞌmwe naangei sara yɨna. Sareꞌna dareꞌnanyɨ. Kumɨregaasaraavɨna aꞌmwe Kwaaka dathavakɨyabwinera kumɨre wawɨnya yabwina dɨragɨnya yadɨvɨsare. Sara yadɨvɨꞌ aꞌmwe baakevɨyabwineraavɨ wavɨlaꞌdɨvɨsare. 9Nabaai nɨmɨ sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwera nɨgwia maaꞌdɨvɨꞌ dazajɨ kayaaꞌnanya dala nabinabinyanna marayadɨvɨsare. Sare kɨrɨꞌ sarɨmɨ daza maarapɨjɨ dazajɨ nawɨꞌnyanna kamarayapɨjɨ sarɨnnya sɨryaꞌmwe yɨmaꞌnɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. ‘Dɨvi nɨgwia lɨmwagasagaaꞌ mena kiwawojɨ yɨ anga yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ nayaa kwaamuꞌ mwaalyaꞌnebanna Gotɨyai nemaramwaaihana!’ dapi sara jideihɨlyɨ. 10Aꞌmwe kwai gɨlyɨvɨta wana maalɨkeꞌna nayaa padaꞌgainemwaaina yajai yɨ sai gɨlyɨvɨta naanga kɨrɨvɨnajɨ nayaa padaꞌgainemwaaladelyɨ. Nabaai aꞌmwei gɨlyɨvɨta wana maalɨkeꞌna kayaaꞌna yɨna, yɨdaꞌna myajai yɨ sai gɨlyɨvɨta naanga kɨrɨvɨna kayaaꞌna yɨna, yɨdaꞌna mi yadelyɨ. 11Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ Kwaaka davakɨya nɨgwiajɨ kayaaꞌna marayadɨvɨta sanna mavadaꞌgainemwaalyɨ yɨpɨjaꞌ nebula nawɨꞌnya maremwaala yaꞌneihɨrɨ aaihwai yɨhɨzaavadeihɨlaka! 12Nabaai sarɨmɨ pware gɨlyɨvɨsangɨ nayaa mamaremwaalyɨ yɨpɨjaꞌ yɨ nebula nawɨꞌnya sarɨnnyannanyaꞌ Gotɨyai dɨragɨnna dakeꞌ yɨhɨzaavadeꞌ daaka! 13Angevɨ wɨdaayadei maremwaala yuyaraare wawɨnyawaai lɨmwagaradei aane pwai kwai mɨka. Aawa. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Maremwaala pwarɨna sɨmɨlɨka wimwaaina yojɨ pwarɨna tewaanna wimaꞌnyɨna yadei dɨngaka! Pwarɨ lɨmwagaꞌna yada pwarɨ buleꞌna wɨjaavɨna yadei dɨngaka! Sarɨmɨ Gotɨyarɨnajɨ gɨlyɨvɨsangɨnajɨ saburaarɨna wawɨnya wɨdaayɨpɨneihi mɨka!”

14Perɨzɨyara nɨgwianna tewaanya wimaꞌnadere. Sare sara Jizaazai dadaaꞌnyɨya yagaala yuya dazangɨ kadɨka wɨꞌnevera gamɨnyɨ bɨraiyagaala wɨdɨna. 15Sara yɨna yadaapi sai wɨdɨna “Sarɨmɨ yawɨꞌna ‘Aꞌmwera nenganapɨjɨ nemɨnyɨna yawɨpɨka! “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangerera.” ’ Yawɨꞌna yadɨvɨꞌ yɨvanɨgasaihɨlyɨra. Sara yadɨvɨta sabwina sarɨmɨre sɨmunyaburɨ Gotɨyai mena yɨhyawɨrangamanɨkelyɨ. Aꞌmwera yɨlaaya yadɨvɨsanna yɨ Gotɨyare tɨnnyarɨ gɨrɨkitaꞌnanya kayaaꞌnanyabulyɨra.

16Mozɨzare yagaala Kɨwɨnyavɨnesɨ pɨropetɨyaraavɨre yagaalyasɨ yune Jonɨmɨregaaꞌna waꞌmwaꞌdɨkengɨ. Kɨrɨꞌ yune Jonɨmɨregaaꞌdaasɨ yaka dahaakɨgaasɨ Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaidevɨne yagaala tewaanyaꞌ anga yuyabanya yɨmaꞌnɨvanaabɨkesɨ. Nabaai aꞌmwe yuyara maremwaaide dazavɨ wɨlamwaalyaꞌna dɨragɨnya kuna yɨvanɨgasare. 17Sɨgunyavasɨ Kwaakevasɨ yɨwawodeꞌ wawɨnya maalɨkesɨ. Kɨrɨꞌ kɨwɨnyavɨya maalɨka pimagɨnyamɨlɨꞌ saꞌ yɨwawodeꞌ wawɨnya naangesɨ. Yunenna yɨmaꞌnadengɨ.

(Matɨyui 5:31-32; 19:9; Maakɨ 10:11,12)

18Gazaizai gannya aꞌmwevɨ wɨdaasada aꞌmwe mudɨka pɨrɨvɨ maarajai baꞌdalavalɨmwangebwi yɨna. Ata lɨmwangebwi yɨna. Nabaai aꞌmwei aꞌmwe pɨrɨvɨ sɨnnawɨ gannya wasɨꞌnajavɨ kwala maarajai sai baꞌdalavalɨmwangebwi yɨna.

Gɨlyɨvɨkɨravɨnakelyɨ Lazaarazalyɨ saraarɨnesɨ.

19Aꞌmwe pwai gɨlyɨvɨkɨravɨnakei mwaalɨna yakelyɨ. Yuyagaaꞌ baazɨꞌmaꞌnya taaihɨja tewaanyanna tewaanyanna, baazɨꞌmaꞌnya wayaakejɨ wakadelyɨ. Sara yada yuya yɨrɨkerɨkaavɨ tɨka wapaa tewaanyanna tewaanyanna yovɨgalamaaꞌdelyɨ. 20Gamɨre angevɨne tɨkuryaba aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaaya pwarɨ walawɨmwaaihɨna yesalyɨ. Gamɨnne yayaꞌ Lazaarazai woꞌnɨkei gamɨre kɨlaakejɨkɨ yunebanna waꞌwaaya waꞌdɨsɨyai. 21‘Aꞌmwe gɨlyɨvɨkɨravɨnaka dazare yɨꞌbɨnya wapewakyaba wapaaya tɨrɨdɨrɨnya yɨꞌbɨnyavɨ dalaangewɨ bwalaꞌdawadaaꞌnyɨya maranɨdeinya. Sa maranadɨ munya nyɨnadeinya,’ yawɨꞌda nabaai jɨlɨkera wɨlaabɨna yadɨvɨꞌ gamɨre waꞌwaayangɨ kumɨre taalɨsajɨ yanyɨna. 22Dɨvi aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaaya dazai balɨna yɨna kyaꞌ sareꞌ ejelɨyara maarɨna yɨna yeva makuna yevera Evɨraamɨjɨ yeꞌmwannamwaihaawɨna. Nabaai aꞌmwe gɨlyɨvɨkɨravɨnaka sai kwalyɨ balɨna yɨna kyaꞌ lɨkirakɨna. 23Sai Dɨkevɨ mwaalaka daanga naanga wɨvɨnyɨna. Sara wɨvɨdaaꞌnyɨ munyaba kekina tɨnna maranganna. Evɨraamɨ saamɨnya menyaba mwaaidɨꞌnyɨ Lazaarazai sahwalyɨ yeꞌmwannemwaaidɨꞌnyɨ tɨnna wanganna. 24Tɨnna wanganna yaka gɨlyɨvɨkɨravɨnakei jaka danganna ‘Nɨmwai, Ne Evɨraamɨ, dɨka davɨ daanga naanga kayaaꞌna nyɨvɨmanɨkeꞌna nɨmɨnyɨna kale kagyozɨ “Gamɨre aꞌjawɨnyai aalyavɨ bwalapaihojɨ aꞌmwere taalɨsarɨ kudathɨwagaavojɨ yɨrɨla maalɨꞌna wɨdana!” daꞌgɨzɨ Lazaarazarɨ dɨmaryasaama!’ 25Sara danganna kyaꞌ kɨrɨꞌ Evɨraamɨ wɨdɨna ‘Kaimɨraayaigɨ, dahaaꞌ gɨmɨ pɨnɨnna jawɨka! Sɨnnawɨ gɨmɨ gaala mwaalagɨnegaaꞌ gɨlyɨvɨta yuya tewaanya maaragɨ. Nabaai Lazaarazai yuya kayaaꞌnanya maarakelyɨ. Kɨrɨꞌ dahaaꞌ anga dava gamɨre munyɨꞌ tewaanna waꞌmanɨka. Sara yadaaꞌnyɨ gɨmɨ daanga kayaaꞌnanyaꞌ maaꞌmanɨgɨ. 26Nabaai pɨnɨjɨyavɨ nemɨnyɨ tɨnna dava sarɨmɨnyɨjɨ nemɨnyɨjɨ Gotɨyai sitɨkulala naanga pɨrɨꞌ wakakesɨ. Sarevɨna aꞌmwe dava mwaaihasara sitɨkulala savɨ mavɨralavaabyapɨjɨ sarɨmɨnyawɨnna wɨyaꞌna wɨpɨnera mɨꞌ. Nabaai aꞌmwe kengimagɨ mwaaihasara sitɨkulalyavɨ mavɨraalayapɨjɨ nemɨnyawɨnna wɨlaabɨpɨnera mɨꞌ.’ 27Wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna ‘Sarevɨdaaꞌnyɨ Nɨmwai, gɨmɨnyɨ githaangamanɨge. Nɨmaamaangere angevɨna Lazaarazarɨ dɨmaryaasa! 28Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ atɨla nyɨdaaꞌnyɨgwaaravaava mwaaihasara kɨnɨnnakeinyɨ. “Saraayawɨnna Lazaarazai wawojɨ yagaala jalɨkurakɨna yana! Nabaai daanga naanga maaryaꞌne davanna sara kwarajɨ nabɨpɨdɨka!” dena githaangamanɨge. Sɨmunya mudɨkebwi yawɨramaapɨjaꞌ daanga wɨvɨnadera mɨka!’ 29Wɨdɨna kyaꞌ Evɨraamɨ wɨdɨna ‘Mozɨzare yagaalyajɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaasaraavɨrejɨ warɨka. Sare sangɨ kadɨka wɨꞌnɨpɨka!’ 30Wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna ‘Aawaawa, Nɨmwai Evɨraamɨ, saꞌ yɨnɨga wiꞌnanneꞌ mɨka! Aawa. Aꞌmwe bainɨka pwai bainɨkeraayawɨ ayɨna dɨkaavojɨ kumɨnyawɨnna kwawojɨ sahwara sɨmunya mudɨkebwina yawɨramaaꞌna yɨpɨꞌderera.’ 31Wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ wɨdɨna ‘Nabaai Mozɨzare yagaalyangɨjɨ wɨjaata pɨropetɨyaraavɨrengɨjɨ kadɨka muꞌnyɨ yɨpɨjaꞌ yɨ nabaai aꞌmwe pwai bainɨkeraayawɨ ayɨna dɨkaavajaꞌna nabaai saꞌ kɨrɨꞌnajɨ dɨragɨnna lɨmwabɨꞌdera mɨka!’ ”

Copyright information for `BYR