Luke 18

Yaanyɨwaakeꞌ gamɨre kotɨyaꞌna yawɨbwaꞌderɨ jaka wɨjaꞌnesɨ.

1Sagaaꞌ yuyagaaꞌna Gotɨyarɨna yɨdaangabɨꞌdeꞌ, maaꞌna nyunadɨꞌdeꞌna Jizaazai keꞌbaꞌna dara wɨjɨwaakɨna 2“Anga naanga pɨba yawɨbwaꞌde pwai mwaalɨna. Yawɨbwaꞌde dazai Gotɨyarɨna myawɨri yada nabaai aꞌmwe kwaraavɨnajɨ sɨmunya kwalaalya myawɨryadei. 3Nabaai aꞌmwe pɨrɨꞌ yaanyɨwaakeꞌ anga naanga dazaba mwaalɨna. Yuyagaaꞌ yawɨbwaꞌde dazaryawɨnna bɨbya yɨbainadaaꞌdehaaꞌ wɨdadesɨ ‘Nɨmɨre yɨkamaangei kayaaka nyɨgalakadeꞌnanyɨ. Sahwarɨ gɨmɨ kotɨyavɨ nayaa dɨnyɨgaimwadeꞌnanyɨra.’ 4Sara wɨdɨwɨja yada sɨnnawɨ sagaaꞌ yawɨbwaꞌde dazai sahɨrɨvɨna kotɨyavɨ gaimwangeꞌna ‘Aala,’ yawɨꞌna. Sara yawɨꞌna yaka kɨrɨꞌ dɨvi sai gannya sɨmunyavɨ dara yawɨꞌna ‘Nɨmɨ Gotɨyarɨna lɨka mivanɨgeinyɨ. Nabaai aꞌmwe kwaraavɨnajɨ sɨmunya yawɨrɨkwaasa mivanɨgeinyɨ. 5Kɨrɨꞌ aꞌmwe dathava dathaꞌ yaanyɨwaaka dathaꞌ nɨmɨnyɨ taanga nyɨjaavadeinyɨra. Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ bɨbya yɨbainadaꞌdavadaawori dɨvi nɨmɨre kɨlaakejɨꞌ yuna maaꞌna nanyɨmaꞌnadɨka!’ daka gamɨre kotɨyaꞌna gaimwanna wina yakelyɨ.” 6Naangei sara wɨdɨna yaka dara wɨdɨna “Yawɨbwaꞌde kayaaꞌnanya dazare yagaalyaꞌ nayaa jawɨrila! 7Yawɨbwaꞌde kayaaꞌnanyai kave kave yawɨbwarakelyɨ. Gotɨyai avaalyai daaka! Gotɨyare dahɨlakakera yuya yɨrɨkerɨkaavɨjɨ yuya sawɨsarɨkaavɨjɨ sahwarɨ yɨdaangadɨvɨsaraavɨ kotɨyaꞌna yarai gaimwanna mwi yadei daaka! Sahwaraavɨ kave kave gaimwanna mwi yadei daaka! Aawa. 8Yɨhɨthɨvanɨge. Sai kotɨyaꞌna yarai wɨgaimwagathelyɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ dɨvi Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai bathehaaꞌ dazagaasagaaꞌ aꞌmwe Kwaakevakɨyaraavɨ tɨnna wanganajaꞌ dɨragɨnna lɨmwadɨvɨꞌ dɨngaka!” wɨdɨna.

Taakɨzɨya maaꞌdelyɨ Perɨzɨyalyɨ saraarɨna keꞌbaꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.

9Aꞌmwe pwara yayaꞌ yune kumɨ saraavɨneꞌna makinadɨvɨꞌ “Nemɨ aꞌmwe yɨdaꞌmaraangeinera. Aꞌmwe pwara yuna kayaaꞌnanaangerera,” dadɨvɨsaraavɨ keꞌbaꞌna dara wɨdɨna 10“Aꞌmwe pwaraai Gotɨyarɨ wɨjaꞌneraai Gotɨyare Angevɨna kaanna wɨlaawɨna. Pwai Perɨzɨyai. Nabaai pwai aꞌmwe taakɨzɨya maaꞌdelyɨ. 11Perɨzɨyai dazai daaꞌda yune gannya sɨmunyavɨna Gotɨyarɨna dara dɨna ‘Gotɨyaigɨ, nɨmɨ aꞌmwe pwarabɨtainyɨ mɨka! Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨnyɨna “Su! Su!” gɨthɨwa. Pwara kwaasɨ yɨna yadɨvɨꞌ kuka yɨna yadɨvɨsare. Nayaa yɨdaꞌmaraangebwi myadɨvɨsare. Pwaraavɨrengɨ ata lɨmwadɨvɨsare. Nabaai nɨmɨ aꞌmwe taakɨzɨya maaꞌde dazaibɨtainyɨ mɨka. Kɨrɨꞌ nɨmɨ aawa. 12Yuya wikɨyarɨkaavɨ yɨrɨka pɨrɨkaarɨna tɨka wapaaya kɨmaakɨya dakadɨnyainyɨ. Nabaai yuya maaꞌdɨnya ata yuyɨraai jaapaidɨ pimagɨnyavaaꞌ gɨmɨnyɨ gɨzaavadɨnyainyɨ.’ 13Sara wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe taakɨzɨya maaꞌdei menya saamɨnya keiba daavɨna yaka Sɨgunyavɨna kekina mamaranganyaꞌ. Aawa. Sai gamɨre kayaaꞌnanyabwina kale wiada gannya kɨhɨsaba mala tannyɨna yaka dɨna ‘Gotɨyaigɨ, nɨmɨ aꞌmwe kayaaꞌna yadɨnyainyɨ. Sareinyɨna kaleꞌna dɨnyɨgaimwana! Nɨmɨnyɨna gɨmɨre sɨnna tɨka wɨdaꞌdevwi dɨnyɨmarasɨꞌna!’ 14Sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe taakɨzɨya maaꞌde dazai, Gotɨyai gamɨre kayaaꞌnanyanna marasɨꞌnaka ‘Tewaanyaigɨnyɨra,’ wɨdakei sarei gannya angevɨna ayɨna wawakelyɨ. Kɨrɨꞌ nabaai aꞌmwe pwai aawa. Aꞌmwei yayaꞌ yune gamɨnneꞌna munyaba makɨlajai, Gotɨyai dalaangewɨ marulawakadelyɨ. Kɨrɨꞌ aꞌmwei gamɨnyɨne yayaꞌ munyaba mamakinyɨ yajai, yɨ Gotɨyai gamɨnyɨne yayaꞌ munyaba makɨladelyɨ.”

Jizaazai kaimɨraaya maalɨkemɨlɨkaavɨ ata nayaa dathɨwagakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 19:13-15; Maakɨ 10:13-16)

15Kaimɨraaya maalɨkemɨlɨkaavɨjɨ gamɨnyawɨnna makabɨna yɨna. Sahɨyura yawɨꞌna “Tewaanyaꞌna asaꞌ dathɨwagatheꞌna gamɨnyawɨnna makwawaana!” deva makabɨna yadaapi kɨrɨꞌ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara dazavɨ tɨnna wanganna yeva sahɨyuraavɨ maanga wɨdɨna. 16Maanga wɨdɨna yadaapi Jizaazai kaimɨraayamɨlɨkaavɨ gamɨnyabanna jaka jɨvwarɨjɨmaaꞌnyɨna yaka wɨdɨna “Kaimɨraayamɨlɨka yune nɨmɨnyawɨnna bɨpɨka! Sarɨmɨ magaladalɨmwabɨnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌ, yɨ sasaremɨlɨkaavɨnesɨ. 17Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Pwai kwai Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌ kaimɨraaya maalɨkemɨlɨꞌbɨꞌ mamaaryajai, yɨ sai kusawɨ yɨnɨga wiꞌna wɨladei mɨka. Arɨkewɨ.”

Aꞌmwe naangei gɨlyɨvɨkɨravɨnakerɨnesɨ.

(Matɨyui 19:16-30; Maakɨ 10:17-31)

18Aꞌmwe naanga pwai gamɨnyɨ yɨdaanganna “Wɨjɨwaakya tewaanyaigɨ, nɨmɨ gara yaꞌmujɨ gaala yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ tewaanya mwaalyaꞌneꞌ maarɨdeinyaka?” 19Yɨdaanganna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “ ‘Tewaanyaigɨnyɨreva,’ beꞌna nyɨdɨwaana? Tewaanyai, Gotɨyai yune gave sahwainanyalyɨra. Pwara aawa. 20Kɨwɨnya dɨnɨkevɨ mena yawɨꞌdɨnyaigɨnyɨ. Dara dɨnɨꞌ ‘Aꞌmwe pwaraavɨrengɨ ata malɨmwadɨnna! Aꞌmweraavɨ maramakɨnna! Kuka mamaaꞌdɨnna! Aꞌmwe pwarɨneꞌna kwaasɨ majalɨkurakɨnna! Gɨnnya gɨmaamaangelyɨ gwaangesɨ sawaare yagaalyangɨ nayaa dɨmɨdɨna! Kɨrɨmɨre yayaꞌ dɨmakɨla!’ ” 21Wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna “Kɨgaaꞌ yune kaweꞌnyagaaꞌdaaꞌnyɨ dahaakɨgaasɨ kɨwɨnya yuya dazangɨ mɨdɨmanɨgeinyɨ.” 22Jizaazai yagaala dazaꞌ kadɨka wɨꞌnaka sahwarɨ wɨdɨna “Yune gave pɨnɨnneꞌna kuna gɨmudaasɨvanɨkeigɨnyɨra. Aꞌmwera mubya gipɨꞌdeꞌna gɨmɨre gɨlyɨvɨta yuya duzaama! Nɨgwia maaraꞌgɨzɨ aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨ gɨmɨre nɨgwia duzaama! Gɨmɨ sasara yɨjaꞌ, Sɨgunyavɨne nawɨꞌnyaange kɨnɨnnakeigɨnyɨra. Sareigɨ dɨnyɨmɨdɨnaama!” 23Wɨdɨna kyaꞌ dazai yagaala dazaꞌ kadɨka wɨꞌnaka gamɨre sɨmunyai taanga yɨmaꞌnyɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwai aꞌmwe gɨlyɨvɨkɨravɨnakei. 24Gamɨre sɨmunyai taanga yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ Jizaazai sahwarɨ tɨnna wangada wɨdɨna “Aꞌmwe gɨlyɨvɨta kwalaalyajɨyara Gotɨyai maremwaaidevɨ yagɨyagɨ wibɨꞌderera. 25Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kaamelɨyaꞌ ‘Langerɨkɨre daibuꞌnyavɨ wɨlɨma!’ dozɨ yajaꞌ sara mi yadesɨ. Sahɨbaaibɨꞌ aꞌmwe gɨlyɨvɨkɨravɨnakei ‘Gotɨyai maremwaaidevɨ wɨlaawɨma!’ dada yagɨyagɨ yɨna yajaꞌ yadei mɨꞌ.” 26Wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwera dazaꞌ kadɨka wɨꞌnevera wɨdɨna “Nabaai sasara yajaꞌ aarɨ wɨvadaihasamaaradelaka? Gaala yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwaalyaꞌneꞌ maarojɨ mwaaladei aaihwalaka?” 27Sara wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Aꞌmwera yuya mi yɨpɨne sangɨ, sa Gotɨyai yɨnɨga wiꞌna yadengɨra.” 28Wɨdɨna kyaꞌ Pitai wɨdɨna “Yɨthaa, nemɨre angebanyajɨ gɨlyɨvɨsangɨjɨ mena yagalyaꞌmavoneinera. Sara yona gɨmɨnyɨ gɨmɨdɨdaanyaꞌnanyɨ.” 29Wɨdɨna kyaꞌ sai kumɨnyɨ wɨdɨna “Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe aane pwai kwai, Gotɨyai maremwaaidevɨna yawɨꞌda angevɨjɨ aꞌmwevɨjɨ gathaaꞌgahwaaravaavɨjɨ ganɨmaangeyorɨjɨ kaimɨraayangɨjɨ yagalyaꞌmavakerɨna, 30nabaai dahaasavɨ Gotɨyai kwalaalya sanna mibwaꞌmwagi yadei daaka! Nebulyasɨ. Nabaai sarei dɨvi naanga yɨmaꞌnajahaaꞌ gaala yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwaalyaꞌneꞌ maaradelyɨra.”

Jizaazai dahasaai dahaaꞌ “Balaꞌmujɨyainyɨ ayɨna dɨkaavɨdeinyɨra,” dakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 20:17-19; Maakɨ 10:32-34)

31Sagaaꞌ gamɨre atɨraai sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨ maarɨna yɨna yaka wɨdɨna “Yɨthaanyi, dahaaꞌ Jeruzaalemɨna wimanaabɨho. Sahɨba Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨna Gotɨyai pɨropetɨyaraavɨ kujaaꞌ yagaala yuya sa yɨdayaasangɨ yuna yɨmaꞌnyɨna yadeꞌnanyɨra. 32Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwainyɨ aꞌmwe Anga Naanga Pimagɨnyaraavɨna nyɨmarɨmwangɨpɨꞌdeinyɨra. Sara yapɨjɨ yagaaibɨraizɨkejɨ nyɨdangadɨvɨꞌ yuna kayaaꞌna nyɨgaidɨvɨꞌ nɨmɨre sɨnnyɨkɨ maagwala nyuraꞌmwawakɨpɨꞌdeinyɨra. 33Wɨlyabaalyɨ dɨka nyɨlɨꞌbwarapɨjɨ maratamanyɨrɨmupɨꞌdeinyɨra. Balaꞌmuri yɨrɨka daryaai darɨkɨ ayɨna dɨkaavɨdeinyɨra.” 34Wɨdɨna kyaꞌ yagaala dazaꞌ myawɨrina. Yagaala dazavɨne aaya kaavɨlyaꞌ kumɨnyɨ lɨka yulyaꞌna. Sahwara sɨmunyaꞌ nayaa myawɨri yagaala wɨdaka dazavɨ.

Jizaazai aꞌmwe tɨbɨnya pwarɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 20:29-34; Maakɨ 10:46-52)

35Sahwai anga Jeriko aya kɨbanna yɨꞌmaꞌna yaka, yadaaꞌnyɨ tuꞌmaangebaarɨ aꞌmwe pwai tɨbɨnyai walamwaaida aꞌmweraavɨ nɨgwianna jaka wɨdangadelyɨ. 36Sarevɨ sahwai aꞌmwe kwala bwaꞌnaanyaꞌ yɨkabɨvanɨgaveva, kadɨka wɨꞌnyɨna yaka sai aꞌmwe pwaraavɨ yɨdaanganna “Gathaꞌdara yɨvanɨgaveva?” 37Yɨdaanganna kyaꞌ jaꞌnawɨdɨna “Jizaazai Naazaretɨ mwaalyai kaanya bɨvanɨkeva.” 38Sara wɨdɨna kyeꞌ sai jaka wɨdanganna “Jizaazai, Devitɨmɨ gawaalɨꞌgɨ nɨmɨnyɨna kale gyana!” 39Jaka wɨdangadaaꞌnyɨ aꞌmwe aaya sɨnnawɨ yɨkwaadɨvɨsara maanga dara wɨdɨna “Maangeꞌ bɨpaina yaꞌgɨzɨ dɨmakuꞌnana!” Kɨrɨꞌ jaka naanga kuna danganna yada wɨdɨwɨja yɨna “Devitɨmɨ gawaalɨꞌgɨ, nɨmɨnyɨ kaleꞌna dɨnyɨgaimwana!” 40Sara wɨdɨwɨja yɨna yadaaꞌnyɨ Jizaazai bathaaꞌna yɨna yaka saraavɨ dɨragɨnna wɨdɨna “Davanna nɨmɨnyabanna dɨmakabila!” Wɨdɨna kyaꞌ sai mena aya kɨbanna wɨlaabɨna yɨna yaka yadɨꞌnyɨ sai sahwarɨ yɨdaanganna 41“Nɨmɨ gɨmɨnyɨ berɨꞌ gara gideꞌnanaka?” Yɨdaanganna kyaꞌ sai wɨdɨna “Naangeigɨ, ‘Nɨmɨ tɨnnyaꞌ ayɨna wanganɨma!’ dena yawɨꞌmanɨgena.” 42Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Gɨmɨre tɨnnyai ayɨna danganna! Gɨnnya dɨragɨnna lɨmwangebwi gɨmɨnyɨ tewaanya gyavadaꞌgaimwaka.” 43Sara wɨdɨna kyaꞌ jaahwasaꞌbɨꞌ gamɨre tɨnnyai tewaanya yɨmaꞌnyɨna yaka yennyɨna. Sarei Jizaazarɨ mɨdɨnna yɨna yaka Gotɨyarɨne yayaꞌ byaannakeꞌ munyaba makina. Sarevɨ aꞌmwera dazavɨ tɨnna wanganeva Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makina yeꞌ.

Copyright information for `BYR