Luke 19

Sakɨyaazarɨna dɨnɨkeꞌnesɨ.

1Jeriko sawɨnna wɨlaawaka adutaanyavɨ kaanna wɨna. 2Yɨthaa, sagaaꞌ saba aꞌmwe pwai, Sakɨyaazai woꞌnɨkei mwaalɨna. Sai aꞌmwe taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsaraavɨ maremwaaide aꞌmwe naangelyɨ. Sare sai nɨgwia kwalaalya kɨnɨnnakelyɨ. 3Sahwai “Jizaazai bewai dɨngaka? Yawɨranganɨma!” daka yakelyɨra. Aꞌmwe kwala bwaꞌnaanyaꞌ mwaaidapi Sakɨyaazai sahwai aꞌmwe tuꞌnanyalyɨ. Sare sai gamɨnyɨ tɨnna mwanganyɨna. 4Sara mwanganyɨ yakegaaꞌ sɨnnawɨ gamɨdaaꞌnyɨ kaanyaveꞌna wɨlaawɨna yɨna yaka “Sahwarɨ tɨnna yɨwarɨma!” yawɨꞌna yaka yɨta mɨgɨlyarɨ keꞌmu yɨꞌnɨgina. Sahwai yawɨꞌna “Sarei tutaanyarɨꞌ darɨkɨ bathei daaka!” yɨladaaꞌna. 5Yɨladaaꞌna yaka yemwaaidɨꞌnyɨyɨmagɨnna Jizaazai biꞌmaꞌna yɨna yaka kekina maranganna yaka wɨdɨna “Sakɨyaazai, yɨta sarɨ yarai yagalyaꞌmaꞌna yaꞌgɨzɨ dalaama! Yuna dahaasagaaꞌ nɨmɨ gɨmɨre angevɨ mwaalɨdera.” 6Sara wɨdɨna kyaꞌ wɨꞌnyɨna yaka yarai walaabɨna yɨna yaka gamɨre sɨmunyaꞌ yɨlaaya yɨna yakegaaꞌ gamɨre angevɨnerɨ kaanna makuna. 7Nabaai aꞌmwe yuyara dazaꞌ tɨnna wanganeva kɨnɨmyagaala dɨna “Aꞌmwe kayaaꞌna yade pware angevɨ angyɨrɨꞌmaata yɨvanɨkelyɨra.” 8Kɨnɨmyagaala sara dɨna kyeꞌ Sakɨyaazai daavɨna yaka Naangerɨ wɨdɨna “Naangeigɨ, yɨthaa, nɨmɨre gɨlyɨvɨta yuya sa yune tɨnnyabanna jaapalɨdeꞌnanyɨra. Sara jaapalaꞌmujɨ pimagɨnyavaaꞌ aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨ yanga wɨjaavɨdeinyɨra. Nabaai nɨmɨ aꞌmwe gazarɨzarɨ kwaasɨ yagaala wɨdena gamɨre gɨlyɨvɨta pɨrɨꞌ kuka sara maarena yɨ gamɨnyɨ gɨlyɨvɨta dawaai dawaalya sanna ayɨna wɨrɨvɨkɨrɨdeinyɨra.” 9Sara wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai sahwarɨ wɨdɨna “Yuna dahaasagaaꞌ aꞌmwe anga dathavɨyarɨ Gotɨyai mena wɨvadaihasamaaꞌmwakelyɨra. Aꞌmwe dazai kwai Ne sɨnnawɨnya Evɨraamɨmɨrei nebwina yɨmaꞌnɨwakeꞌnanyɨ. 10Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai aꞌmwera yagalyaꞌmaꞌnɨkeraavɨ ayɨna bɨramaaryaꞌnei nabaai padaihasamaaryaꞌnei bɨwakelyɨra.”

Aꞌmwe atɨraalyara nɨgwia maaryaꞌnebwina keꞌbaꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.

(Matɨyui 25:14-30)

11Sagaaꞌ sahwara yagaala dazaꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yeva yawɨꞌna “Yuna dahaasagaaꞌ Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaladeꞌ kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabatheꞌna yɨwaka! Gotɨyai nevadaihasamaarojɨ Jizaazai nemɨre kingɨya naangerɨ yarai wɨmwaaihadeꞌnanyɨ.” Sara yawɨꞌna yɨna yesaꞌnajɨ nabaai anga Jeruzaalemɨna aya kɨba mena yɨꞌmata yaꞌneba yɨdɨꞌnyɨyaꞌnajɨ keꞌbaꞌna yagaala pɨrɨsɨ wɨdɨna. 12Sarevɨdaaꞌnyɨ dara wɨdɨna “Aꞌmwe naanga akwai anga saamɨnya menya pɨwɨnna kingɨyai yɨmaꞌnyaꞌnei yagalaawɨna yaꞌnei wɨna. 13Sɨnnawɨ sare sai gamɨre yaasɨwaꞌwawɨnya atɨraalyaraavɨ jaka jɨꞌbwaꞌna yaka nɨgwia kinaaya jaapaina yaka sɨvɨlatɨraala pwarɨ sɨvɨlatɨraala pwarɨ sana sana avaaina yanga wɨjaavɨna. Sara yakegaaꞌ wɨdɨna ‘Sarɨmɨ nɨgwia daza makwawopɨjɨ nɨmɨnyɨneba bɨzɨnɨzɨya pɨnɨ javɨkaryaawila! Yune nɨmɨ ayɨna bɨwɨjahaaꞌnaneihɨlyɨra.’ Sara wɨdɨna yaka kaanna wɨna. 14Kaanna wɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe anga dazabanyara dazalyɨya avaaimwaalyara sahwarɨna sɨmɨlɨka wimwaaina. Sɨmɨlɨka sara wimwaaina yadɨvɨꞌ gamɨnyɨ dɨvidaaꞌnyɨ aꞌmwe marewɨjaraavɨ maryaasɨna kyeꞌ sahwarɨ dɨvidaaꞌnyɨ mɨjamakuna. Sara yevera sahwara dɨna ‘Nemɨ yawɨꞌmwo. Aꞌmwe dazai nemɨre kingɨyai namwaaladɨka!’ 15Yagaala saꞌ mɨjamakuna kyeꞌ kɨrɨꞌ sarɨ kingɨya dahɨlakɨna yesai dɨvi ayɨna bɨna yɨna yakei. Sai wɨdɨna ‘Nɨmɨre nyɨdaayadɨvɨta sɨnnawɨ nɨgwia wɨjaavena maryaasage dazaraavɨ jaka duzɨla! Nɨmɨ yawɨranganɨdeꞌna aꞌmwe yuya pwaina pwainanyara nɨgwia kwaala gara gare maꞌmwaata dɨngaka?’ 16Sara wɨdɨna kyaꞌ sahwara bɨna yeveraavɨdaaꞌnyɨ pwai aayagaaꞌ maarakei wɨdɨna ‘Naangeigɨ, gɨmɨre nɨgwia tɨwedi kinaaya (20) dazangɨdaaꞌnyɨ bɨzɨnɨzɨya yavɨkaryena nɨgwia kwaala tu aadɨretɨ kinaaya (200) maaꞌmwana.’ 17Sara wɨdɨna kyaꞌ kingɨyai wɨdɨna ‘Nyɨdaayadɨnya tewaanyaigɨ, wawɨnya tewaanaangeꞌna yadɨnyaigɨnyɨra. Gɨlyɨvɨta maalɨkengɨneꞌna nayaa yavadaꞌgainadɨnyaigɨnyɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ dahaaꞌ anga atɨraalyangɨ dɨmaremwaaideigɨnyɨ gɨthahɨlakɨweigɨnyɨra.’ 18Nabaai ayawɨdaaꞌnyɨ pwai bɨna yaka buthɨna ‘Naangeigɨ, gɨmɨre tɨwedi kinaayajɨ (20) nɨmɨ bɨzɨnɨzɨwawɨnya yadɨ dahaaꞌ nɨgwia kwaala waanɨ aadɨretɨ kinaaya (100) maaꞌmwana.’ 19Sara wɨdɨna kyaꞌ kingɨyai wɨdɨna ‘Nabaai sabaaibɨꞌ anga atɨlyangɨ dɨmaremwaaideigɨnyɨ gɨthahɨlakɨweigɨnyɨra.’ 20Nabaai wawɨnya wɨdaayade pwai bɨna yɨna yaka wɨdɨna ‘Naangeigɨ, gɨmɨre nɨgwia tɨwedi kinaaya (20) dava warɨka dangaakana! Kwaabɨyɨvɨꞌbubunya pɨrɨvɨ yewaaꞌmwagena wake davaakana! 21Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨnyɨ gwangadɨ aꞌmwe kɨrɨꞌmɨryaigɨnyɨ. Gɨlyɨvɨta aꞌmwe pwara wakamaremwaaidɨvɨsa, sa gɨmɨ maarɨna yadɨnyaigɨnyɨ. Nabaai tɨka wapaaya aꞌmwe pwara burɨdɨvɨsa, sa gɨmɨ yabwarina yadɨnyaigɨnyɨ. Sareꞌna nɨmɨ gɨmɨnyɨna lɨka naanga yadɨnyainyɨ.’ 22Sara wɨdɨna kyaꞌ kingɨyai wawɨnya wɨdaayade dazarɨ wɨdɨna ‘Nyɨdaayadɨnya yuna kayaaꞌnanyaigɨ, yune gɨnnya yagaala dazahɨrɨvɨneꞌna kotɨyaꞌ gɨmarideigɨnyɨra. Gɨmɨ yawɨꞌdɨnyaigɨnyɨ. Nɨmɨ aꞌmwe kɨrɨꞌmɨryainyɨ. Nabaai gɨlyɨvɨsa aꞌmwe pwara wakamaremwaaidɨvɨsa nɨmɨ maaꞌdɨnyainyɨ dɨngaꞌ! Nabaai tɨka munne aꞌmwe pwara burɨdɨvɨsa, sa nɨmɨ yabwaryadɨnyainyɨ dɨngaka! Sasareinyɨ dɨngaka! 23Nɨnnya nɨgwia “Bengɨyavɨ wakɨma!” majaꞌneigɨ beꞌna yadɨnyaigɨnaka? Sara yɨjɨ kwajɨ nabaai ayɨna bena nɨgwia kwaalyajɨ yɨlakɨpɨja kabamaaꞌmudɨka!’ 24Nabaai aꞌmwe aya kɨba gaidaꞌdaavadapiyaraavɨ dara wɨdɨna ‘Dazahware tɨwedi kinaaya (20) dazaꞌ wɨdamaarapɨjɨ aꞌmwe tu aadɨretɨ kinaayajɨya (200) dazarɨ dumaarila!’ 25Sara wɨdɨna kyaꞌ sahwara wɨdɨna ‘Naangeigɨ, sai mena tu aadɨretɨ kinaaya kɨnɨnnakelyɨra.’ 26Sara wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna ‘Yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe gazaizai tewaanya kɨnɨnnakei lɨmwagazaꞌ nabaai nɨmɨ naanga pɨnɨjɨ yanga wɨjaavɨdeinyɨ. Kɨrɨꞌ aꞌmwe pwai tewaanya malɨmwagaryajai, sai yune maalɨkenna lɨmwagarajaꞌ sasare saꞌ marasɨꞌnɨdesɨ. 27Sare kɨrɨꞌ nɨmɨre yɨkamaanga dazara, sahwara yawɨꞌna “Sai nemɨre kingɨyai namwaaladɨka!” Sara yawɨꞌdɨvɨsaꞌna sarɨmɨ nɨmɨre tɨnna daryabanna makabapɨjɨ baramakila!’ ”

Jeruzaalemɨ Jizaazai kingɨya pwai wɨlaawakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 21:1-11; Maakɨ 11:1-11; Jonɨ 12:12-19)

28Jizaazai yagaala dazaꞌ mena jɨꞌmwannaka sɨnnawɨ anga Jeruzaalemɨna kaanya waanyɨna. 29Waanyɨna yadehaaꞌ anga Bepaaza anga Betaani sabanyaaina aya kɨbanna yɨꞌmaꞌna, mugunyavɨ Wolivɨ woꞌnɨkebanna, sare sabadaaꞌnyɨ gamɨre mɨdɨdita pwaraarɨ dara wɨdaasɨna 30“Kɨrɨmɨ saraaihi anga akyamwina dulaawideraaihɨlyɨra. Sara wɨlaawakɨlyɨ dogiya dɨwɨnya pwai wɨla yɨrakɨnɨkerɨ bɨramaaꞌna jideraaihɨlyɨ. Dogiya sai aaya mudɨꞌna aꞌmwe aane pwai kwai milamwalɨbwaayarɨ. Sare sai wɨlyaꞌ yarɨmakwaasakɨlyɨ dɨmakabidelyɨ. 31Sare savɨ nabaai aꞌmwe pwai kwai dara yɨhithaanganajai ‘Dogiya sarɨ beꞌna yɨralaꞌmanɨgɨleva!’ yɨ kɨrɨmɨ ayɨna dara duzideraaihɨlyɨ ‘Naangerɨ kumudaasɨwaꞌ bamaaꞌmwoi.’ ” 32Saraarɨ sara mena maryaasɨna kyaꞌ saraai kaanna wɨna yagɨla kɨrɨmɨnyɨ yuya sara wɨdaka sanna bɨramaaꞌna. 33Bɨramaaꞌna yagɨla dogɨya dɨwɨnya sarɨ wɨlaꞌnya yɨꞌdɨvalakɨnɨkeꞌ yaarɨna yadaakɨlyɨ dogɨya sahwarɨ kwɨyakwarava saraarɨ yɨdaanganna “Dogiya dɨwɨnya sarɨ wɨlyaꞌ beꞌna galyaaꞌmanɨgɨleva?” 34Sara yɨdaanganna kyeꞌ saraai wɨdɨna “Naangerɨ kumudaasɨwakɨra.” 35Wɨdɨna kyagi “Wikɨra,” wɨdɨna kyeꞌ Jizaazaryawɨnna saraai dɨwɨnya sai makabɨna yagɨla kɨrɨmɨre baazɨꞌmaꞌnya saamɨnya dogiyarɨ aꞌba yɨlakɨna kyagi Jizaazai aꞌba bulevɨ yɨlamwaaina. 36Dogiyarɨ yɨlamwaaina yadɨꞌnyɨ makuna yadaaꞌnyɨ aꞌmwera aꞌmwemɨlɨka yɨlaayaꞌna kumɨre baazɨꞌmaꞌnya saamɨnya tutaanya kaanya widavadaaꞌnyɨyavakɨ kwala pɨgɨlawakɨwɨlaawɨna. 37Kwala pɨgɨlawakɨwɨlaawɨna yadaapi sahwai aya kɨba tuꞌadaihɨsaba Mugunya Wolivɨ mena wɨlaabɨna. Mena wɨlaabɨna yakegaaꞌ aaya walaraimwannasaba gamɨre mɨdɨdɨvɨsara kwala bwaꞌnaanya yuyara Gotɨyarɨ yɨlaaya naanga yɨna. Yuya dɨragɨnya yɨjɨwakadaaꞌnya tɨnna wanganeta sanna yawɨꞌdɨvɨꞌ jaka dɨragɨnna dɨna yadɨvɨꞌ Gotɨyarɨ yayaꞌ munyaba makina. 38Jakeꞌ dara dɨna

“Naangerɨne yayavɨna bɨwaka Kingɨyarɨ
Tewaanya naanga yanga yana!
Sɨgunyavɨne naryaꞌ yarai yɨmaꞌnana!
Munyawɨnyarɨne yayaꞌ byaannakeꞌ makɨlaana!”
39Jaka sara dɨna yadaapi Perɨzɨya pwara kwala bwaꞌnaanyavɨdaaꞌnyara gamɨnyɨ wɨdɨna “Wɨjɨwaakadɨnyaigɨ, gɨmɨre gɨmɨdɨdɨvɨsaraavɨ mayagaala duthatheꞌnanyɨra.” 40Sara wɨdɨna kyeꞌ jaꞌnawɨdɨna “Yɨhɨthɨvanɨge. Kumɨre maange bɨpaibɨzaꞌ, yɨ sɨlyara kumɨ sara yagaala jaka dɨpɨꞌdera daaka!”

41Jeruzaalemɨ aya kɨbanna sai yɨꞌmavaka anga naangeba tɨnna wanganna yɨna yaka savɨna kɨnna maredɨna. 42Sai dɨna “Dahaaꞌ yɨrɨka darɨkɨ nabaai gɨmɨ kave mwaalya sabwina, naryavɨne mena kyawɨꞌdɨkebagɨ - weꞌ! Kɨrɨꞌ dahaaꞌ nɨmɨnyɨna myawɨryadɨnyaꞌna naryavɨ wakyaꞌnebwi myawɨramaarivanɨgɨ. (Nɨmɨnyɨna ‘Aala!’ dadɨvɨꞌ daza gɨmɨ tɨnna mwanganyɨvanɨgɨ.) 43Pɨgaaꞌ yɨmaꞌnajahaaꞌ mala bwaꞌnyaꞌne gɨmɨre yɨkamaangera gɨmɨnyɨ yunewɨnna kurɨta keꞌbeva saamɨnya gyamaapɨꞌdeꞌgɨnyɨra. Kurɨta dazavɨ yunebanna bamwadaꞌnarapɨjɨ yunebanna akyamwi akyamwi maragɨhɨpaledaaꞌna gyɨpɨꞌdeꞌgɨnyɨ. Akyamwidaaꞌnyɨ akyamwidaaꞌnyɨ mala makulaabɨpɨꞌdevagɨnyɨ. 44Sara yapɨjɨ gɨmɨnyɨ kayaaka kuna gihalakapɨjɨ gɨmɨjɨ gɨnnyarajɨ sanaaihɨrɨ kayaaka yɨhigalakɨpɨꞌdenaaihɨlyɨ. Sareꞌna gɨmɨnne sɨla pwarɨ wanganakɨpɨꞌdei mɨꞌ. Kurɨkavɨne sɨla pwarɨ aꞌba yɨlamwaalɨkei mwari yadelyɨ. Aawa. Yuya woꞌdalasɨꞌnɨpɨꞌdere. Aane pwai kwai waradei mɨꞌ. Aawa. Gotɨyai maryasaabakei gɨvadaihasamaaryaꞌnerɨ gɨmɨ sɨmunya myawɨri yagɨna bule wɨjaavanɨgɨnyaꞌgɨnyɨ.”

Gotɨyare Angevɨ Jizaazai yakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 21:12-17; Maakɨ 11:15-19; Jonɨ 2:13-22)

45Sai sara kɨnna maredɨna yada sara dɨna yakegaaꞌ Gotɨyare Angevɨ wɨlaawɨna yaka sahɨba kusawɨ nɨgwia mwagiꞌnadɨvɨsaraavɨ wɨlatamabwakɨraasɨna yada 46wɨdɨna “Gotɨyare Bukuyaꞌ dara yɨdaꞌnɨkesɨ. Nɨmɨre angeꞌ nɨmɨnyɨ wɨjaꞌneꞌ mannadesɨra. Sara dɨnɨka kɨrɨꞌ sarɨmɨ yɨwaasaꞌna aꞌmwe kukera lɨka yulyaryaꞌnebabɨsaba yɨmaꞌnɨwakebera.”

47Yuya yɨrɨkerɨkaavɨ Gotɨyare Angevɨ wɨjɨwaakada mwaalɨna. Sare sarɨna Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Gotɨyare Kɨwɨjarajɨ aꞌmweraavɨre aꞌmwe naangerajɨ “Sahwarɨ tamakaana!” deva yesare. 48Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe yuyara gamɨre yagaalyaꞌ kadɨka wɨꞌnyaꞌna dɨragɨnna yɨvanɨgasaraavɨneꞌna.

Copyright information for `BYR