Luke 2

Maarɨyaaꞌ Jizaazarɨ maarakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 1:18-25)

1Yɨrɨka sangɨ Romɨ Gaꞌmaanɨya Maremwaaidei Sizaa Wohazɨtaazai wɨdaꞌ “Kwaaka yuyavakaavɨ mwaalyaraavɨre yaya bukuyavɨ maapɨka!” 2Sagaaꞌ yaya mudɨꞌna maaryagaaꞌ Kwirɨnɨyaazai Kwaaka Sɨrɨya maremwaaidehaakɨ. 3“Yaya maapɨka!” kudaꞌ sareꞌna kuvɨnɨmaangeraavɨre angewɨnna yuyara kaanna wɨna yeꞌ. Gazaizai gannya abwaibwalaasavɨna wɨna.

4Ne Devitɨmɨre yɨsavaakɨdaasai Jozepɨyai mwaalakelyɨ. Ne Devitɨmɨrei Kwaaka Galɨli Anga Naazaretɨdaaꞌnyai Kwaaka Juthɨya Anga Betɨlemɨna kaanna wɨna. Anga savɨ kɨgaakuna Kingɨya Devitɨmɨre angebanyɨ. Saba Devitɨmɨ ganaangeꞌ maryaakebanyɨ. 5Jozepɨyarɨne taayaꞌ dakɨnɨkeꞌ Maarɨyaaꞌ kaimɨraavɨmunnakeꞌ kɨrɨsɨ “Naarɨmɨre yaya maapɨka!” dahɨla kaanna wɨna. 6Kaanna wɨna yagɨla Betɨlemɨ mwaaidakɨlyɨ Maarɨyaaꞌ kaimɨraaya maaryagaaꞌ yɨbwakɨnaꞌ. 7Sara yaka gannya sɨraangei maarɨna. Maarɨna yaka kwaabɨhannya maryewaaꞌmwanna yaka bulɨmakaawoyaraavɨre wapaaya nadɨvɨsavɨ maradɨꞌgwalakɨna yaꞌ. Anga pwara waraawiaꞌnevɨ yuneba gɨrasɨꞌnakeꞌna bulɨmakaawoyaraavɨrevɨ maradɨꞌgwalakɨna yakelyɨ.

Ejelɨyara sipɨzipɨyangɨ maremwaaidɨvɨsaraavɨ wɨdesaꞌnesɨ.

8Saba angeba mwasɨlaa sipɨzipɨyangɨ maremwaaidɨvɨsara mwaaidɨvɨꞌ sawɨta savɨ kaabidaryawɨ sipɨzipɨyangɨ maremwaaina yeꞌ. 9Sipɨzipɨyangɨ maremwaaina yadapi Naangere ejelɨyai yɨmaꞌnaabɨna kyaꞌ Naangere byaanna dɨragɨnyaꞌ wannyɨna yakesɨ kumɨnyaba. Wannyɨna kyaꞌ lɨka naanga kyeꞌ 10mamaayai wɨdaꞌ “Lɨka mipɨna! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨthaanyi, yagaala tewaanyaꞌ makwaimanaabɨhe. Yagaala saꞌ yuyara wɨꞌnapɨjɨ yɨlaaya naanga yɨpɨꞌdeꞌ makwaimwaabe. 11Dahaasagaaꞌ Ne Devitɨmɨre angeba kaimalerɨ maaꞌmwakei. Sai sarɨmɨre kayaaꞌnanyaburɨjɨ pwaraavɨre kayaaꞌnanyaburɨjɨ yɨhɨvadaihasamaaradelyɨ. Sarɨ Gotɨyai dahɨlakaka maryasaabɨwakei Kɨraazɨtɨyalyɨ. Naangelyɨ. Sareꞌna kwalaalyara yɨlaaya naanga yɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. 12Sarɨmɨ wawapɨjɨ sarɨmɨnyɨ wɨjɨwaainyaꞌneꞌ dara wangabɨzaꞌ ‘Ai! Bulɨmakaawoyaraavɨre wapaaya nadɨvɨsavɨ kwaabɨhannya yewaaꞌmwannɨkei daaka!’ Tɨnna miꞌna wanganapɨjɨ jawɨryide ‘Nebulyasɨ. Sai nemaaradelyɨ.’”

13Ejelɨyaryaba ejelɨya kwala naangeꞌ yarai yɨmaꞌnaabɨna yeva Gotɨyare aamiyara Gotɨyarɨ yɨlaaya yadɨvɨꞌ yɨledaata pɨrɨꞌ naanna deꞌ

14“Gotɨyai Sɨgunyavɨ munya keꞌmwewɨ mwaalɨꞌ.
Sarɨna nemɨ yɨlaaya naanga yaana! Su!
Kwaakewɨnyaraavɨna Gotɨyarɨ kale wiada
‘Kwaamuꞌnanyabwi wɨwakɨma!’ dɨna yadelyɨ.”

Sipɨzipɨyangɨ maremwaaidɨvɨsara Jizaazarɨ tɨnna wanganyaꞌnera.

15Mamaayara Sɨgunyavɨnera ayɨna yɨlaawɨna kyeꞌ sipɨzipɨyangɨ maremwaaidɨvɨsara dɨnyɨna yeꞌ “Betɨlemɨna kaanyaana! Sara yɨmaꞌnɨwakevɨna Gotɨyai sara nedɨwakeꞌna tɨnna wanganaadeꞌna kaanyaana!” 16Dɨnyɨna yeva yarai kaanna wɨna yeva wanganna yeꞌ. Maarɨyaasɨ Jozepɨyalyɨ bulɨmakaawoyaraavɨre wapaaya nadɨvɨsavɨ kaimɨraayai wɨlaꞌdɨsɨyaba tɨnna wanganeꞌ. 17Gamɨnyɨ tɨnna wanganeva yagaala mamaayai wɨdakeꞌ wɨdeꞌ kaimɨraaya bwaranyarɨna. 18Kumɨ sara yagaala kadeꞌ pwara wɨꞌnyɨna yeva atɨka wɨꞌnareꞌ. 19Maarɨyaaꞌ gannya sɨmunyavɨ yagaala sa wakɨna yaka yawɨramaremwaaina yadesɨ. 20Sipɨzipɨyangɨ maremwaaidɨvɨsara ayɨna wodɨvɨꞌ “Ejelɨyai sara nedɨwakeꞌ nebulyasɨra. Nemɨ kadɨka wɨꞌnona tɨnna wangamwo naangeꞌnanyasɨ,” dɨwɨna yadɨvɨꞌ Gotɨyarɨ yayaꞌ byaannakeꞌ munyaba makina yeva Gotɨyarɨ yɨlaaya naanga yɨwɨna yeꞌ.

Jizaazarɨ yayaꞌ wɨdesaꞌnesɨ.

21Dɨvi sawɨta ati ata purɨdaaꞌnyɨ pɨrɨwaai miꞌna kajɨnnaꞌ kɨlaaka pimagɨnyajɨꞌ dawasɨꞌna yadɨvɨsagaaꞌ kaimɨraayare kɨlaaka dawasɨꞌna yeva “Jizaazala,” wɨdɨna yeꞌ. Kɨgaaꞌ Maarɨyaaꞌ kaimɨraavɨmunya kuneꞌ mwaaidɨꞌnyɨ mamaayai yaya saꞌ wɨdakeꞌ “Jizaazala,” wɨdɨna yeꞌ.

Gotɨyare Angevɨ Sɨmɨyonɨjɨ Anasɨ Jizaazarɨ wanganagɨlyaꞌnesɨ.

22Ne Mozɨzare Kɨwɨnya dɨnɨkeꞌna (yɨrɨka 40) Jozepɨyalyɨ Maarɨyaasɨ sayoi mudangeꞌne gɨrɨkitaꞌnanyaꞌ wasɨꞌnyaꞌneꞌna Angeba Jeruzaalemɨna kaanna wɨna. 23Nabaai Naangere Kɨwɨnya dɨnɨkabaaibɨsasɨ. Bwaranya sɨnnawɨnyai Naangerɨnelyɨ. Sara dɨnɨkeꞌna Jeruzaalemɨna kaimɨraayarɨ wɨjɨwaainyaꞌna kaanna makuna. 24Nabaai Naangere Kɨwɨnyaꞌ dɨnɨꞌ “ ‘Kwaamɨryawaai dahamwaaihi? Gulɨkwaamɨrya tihɨnyawaai dahamwaaihi?’ daꞌgɨzɨ dɨka yɨraꞌna yɨjaꞌ dɨka nasɨꞌna yadesɨ Gotɨyarɨneꞌ. Mudangeꞌne gɨrɨkitaꞌnanya marasɨꞌnyaꞌnebwinanyɨ.” 25Yɨthaa, Angeba Jeruzaalemɨ aꞌmwei Sɨmɨyonɨ woꞌnɨkei mwaalɨna yaꞌ. Sai aꞌmwe tewaanyai Gotɨyare yagaala dɨragɨnna lɨmwagaꞌdei Sɨmɨyonɨ Yɨzɨrelɨyaraavɨ tewaanya yɨvaimwaderɨna yemwaaina yakelyɨ. Gotɨyare Kuryai Tewaanyai gamɨnyɨ mwaaida yagaala naanga wɨdaꞌ 26“Sɨnnawɨ Naangere wɨdahɨlakyai Kɨraazɨtɨyarɨ tɨnna wanganaꞌgɨzɨ dɨvi dɨvaideigɨnyɨ. Sɨnnawɨ dɨvaideꞌ mɨka!” 27Sarei mwaalɨna kyaꞌ Kuryai Tewaanyai Gotɨyare Angevɨ wibwarɨdaakuna kyaꞌ sai kaanna wɨlaabɨna. Kaanna wɨlaabɨna yaka Gotɨyare Angevɨ mwaaidɨꞌnyɨ ganɨmaangelyɨ ganaangesɨ sayoi kaimɨraaya Jizaazarɨ makabɨna. “Gotɨyare kɨwɨnyaꞌ dɨnɨkeꞌna sara wɨjɨwainaawɨna yaka!” dahɨla makabɨna. 28Miꞌna makabɨna kyagi Sɨmɨyonɨ kaimɨraayarɨ asɨrɨ yɨlamarayagalakɨna yaka Gotɨyarɨna yɨlaaya yada wɨdɨna

29“Naangeigɨ, dahaaꞌ naanga nyɨdahɨnyaꞌ yɨwaa.
Gɨthaayadɨnyainyɨ nɨmɨre munya tewaanya waꞌdeinyɨ
Tewaanna yawɨꞌna yadɨnyainyɨ nayaa balɨdeinyɨ.
30Nayaa balɨde sareꞌ dareꞌnanyɨ.
Nɨnnya tɨnnyaraai dara wangamanɨgeꞌ
‘Gotɨyare nemɨnyɨ Nevadaihasamaaraderɨ dangamanɨge!’
31Sai tewaanyarɨ dahɨlakagɨna wɨmwaihɨwaa.
Aꞌmwe yuyara wanganyaꞌnerɨ wɨmwaihɨwaa.
32Sai baakei ajɨmya yuyangɨyaraavɨ wɨjɨwaakada
Gɨmɨreburɨ mudɨkera nayaa tɨnna wangabɨꞌdere.
Gɨmɨreina Yɨzɨrelɨyaina byaanna dɨragɨnyavɨ mwalaadeine.”
33Sɨmɨyonɨ kaimɨraayarɨna wɨdakeꞌna kaimɨraayare ganɨmaangelyɨ ganaangesɨ sawaai atɨka maruꞌnaꞌna yagi. 34Atɨka maruꞌnaꞌna yadaakɨlyɨ Sɨmɨyonɨ wɨdaꞌ “Gotɨyai tewaanya yanga yɨhyadelyɨ.” Wɨdaka ganaanga Maarɨyaavɨ wɨdaꞌ

“Gotɨyai kaimɨraaya darɨ dahɨlakakelyɨ.
Yɨzɨrelɨya pwara kuꞌnapɨjɨ munyaba makɨladerera.
Pwara muꞌnyɨ yɨpɨjara kwaakeba marulawakaderera.
Sai Gotɨyare sɨmunyaꞌ wɨjɨwaainada
Kwalaalyara sahwarɨ maanga wɨdɨpɨꞌdevɨneꞌna
35Yawɨta kayaaꞌnanya lɨka yulyaꞌdɨvɨsaraavɨna
Aꞌmwe yuyara nayaa yawɨrangabɨꞌdeꞌnanyɨ.
Kale naanga gyadeꞌna
Kwaariꞌmasɨramɨnya sɨnnakeꞌ gɨthavadevaaibɨsaꞌna
Kɨnna naanga dɨthatheꞌgɨnyɨ.”
36Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadeꞌ pɨropetɨyaꞌ Anaꞌ mwaalaꞌ. Saꞌ Panyɨwelɨmɨre garaavaangaꞌ, Ne sɨnnawɨnyai Aazarevaakɨdaaꞌnyasɨ. Aꞌmwe saꞌ nesɨ. Aꞌmwerɨ maaꞌnaka aꞌmwelyɨyagaaꞌ kwarame ati ata purɨdaaꞌnyɨ pɨrɨwaai mwaalaka 37yaanyɨwaakeꞌ kwarame 84 (aꞌmwe daraai daraalyaraavɨre atɨzɨvɨlɨraai yaka dawaai dawaai) wavɨlaꞌnɨkeꞌ aꞌmwe neꞌ mwaalaꞌ. Gotɨyare Angevɨ yagalyaꞌmata mi, yuyagaaꞌ Gotɨyarɨ dɨragɨnna yɨdaangadeꞌ wapaayajɨ manyɨ, kɨmaaka mwaaida Gotɨyarɨ wɨdada mwaalakesɨ. 38Sɨmɨyonɨ kuna wɨdadaaꞌnyɨyagaaꞌ aꞌmwe saꞌ bɨna yaka Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdaka kaimɨraayarɨna pwaraavɨ wɨdɨna. Gotɨyai Anga Jeruzaalemɨ mwaalyaraavɨ wiwawɨnyabwi yɨpalasɨꞌnyaꞌna yemwaalesara sahwaraavɨ wɨdɨna yaꞌ aꞌmwe saꞌ.

Anga Naazaretɨna ayɨna wɨna yesaꞌnesɨ.

39Naangere Kɨwɨnya dɨnɨka yuya miꞌna yeva Kwaaka Galɨli kunnya Anga Naazaretɨna ayɨna wɨna yeva mwaalɨna yeꞌ. 40Kaimɨraayai naanga gɨrina yaka dɨragɨnya yakelyɨ. Sai sɨmunya nayaa yawɨrakei Gotɨyare yanga wɨgaimwangebwi waꞌdelyɨ.

Gotɨyare Angevɨ kaimale Jizaazai mwaalakeꞌnesɨ.

41Kwarame yuyagaaꞌ Angeba Jeruzaalemɨna Jizaazare ganɨmaangelyɨ ganaangesɨ kaanna wɨna. Kɨgaakuna Gotɨyai Yɨzɨrelɨyaraavɨ maramyɨ yaka pariꞌmaꞌna yaakeꞌna Juyara Pariꞌmaꞌmunneꞌ nyɨna yadɨvɨsaꞌna sawaai kaanna wɨna yagɨlyawaalyɨ. 42Jizaazarɨ kwarame atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pɨrɨwaai kwavɨlavaꞌ sagaaꞌ ayabaaibɨꞌ munne tɨka nyaꞌna Jeruzaalemɨna wɨna yadiꞌ Jizaazarɨ makilaawɨna. 43Miꞌna makilaawɨna yagɨla munne nyɨna yagɨla kɨrɨnnya angevɨna kaanna wɨna. Kaanna wɨna yadaakɨlyɨ Anga Jeruzaalemɨ kaimale Jizaazai mwaalɨna. Saꞌna ganɨmaangelyɨ ganaangesɨ myawɨri yagɨla 44“Pwarajɨ wɨwaka,” dahɨla yɨrɨka sari kaanna wɨna. Kaanna wɨna yagɨla sawɨsɨrɨ “Gawɨ mwaalɨka?” dahɨla kɨrɨmɨjɨyaraayaba kɨryaꞌmweraayaba bɨrɨna bɨrɨna. 45Aawa. Kunewɨ wanganagɨla Jeruzaalemɨna ayɨna wɨna yagɨla 46yɨrɨka daryaai darɨkɨ Jizaazarɨ bɨramaaꞌna. Gotɨyare Angevɨ Gotɨyare kɨwɨnya wɨjɨwaakadɨvɨsara Juyaraayaba bɨramaaꞌna yagi. Saba Jizaazai walamwaaina yada wɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨre yagaala wɨꞌnaka kumɨnyɨ yɨwaaraꞌna yaꞌ. 47Sai sɨmunya nayaa yawɨꞌda yagaala nayaa wɨdakeꞌna aꞌmwera wɨꞌnyɨna yeva atɨka maruꞌnaꞌna yeꞌ. 48Nabaai ganɨmaangelyɨ ganaangesɨ tɨnna wanganagɨla atɨka maruꞌnaꞌna yagɨla ganaangeꞌ wɨdɨna “Kaimɨraayaigɨ, naarɨmɨnyɨna baaꞌna yɨwaa? Yɨthaa, gɨmaamaangelyɨ nɨmɨjɨ saꞌnaarɨ taanga nehyadaaꞌnyɨ gɨmɨnyɨna bɨꞌmanɨgoi.”

49Sai wɨdaꞌ “Nɨmɨnyɨna beꞌna bɨꞌmanɨgɨla? Nɨmware angevɨ mwaaimujaꞌna beꞌna bɨramarivanɨgɨla? Kɨrɨmɨ myawɨrijɨwaai?” 50Sara kudaꞌ kɨrɨꞌ sawaai myawɨramaaryagi wɨdakeꞌ.

51Anga Naazaretɨna kɨrɨmɨjɨ walaawaka mwaalaka kɨrɨmɨ sawaarɨ kwaakewɨ nayaa mwaalaꞌ. Jizaazai yuya yakeꞌna ganaangeꞌ gannya sɨmunyavɨ nayaa wakaka kave maremwaalaꞌ. 52Sɨmunya dɨragɨnna yawɨꞌdaaꞌnyɨ Jizaazare kɨlaakejɨsɨ sɨmunyasɨ tewaanna yada Gotɨyalyɨ aꞌmwerajɨ tɨnna wanganeva yɨlaaya yadaapɨjɨ mwaalaꞌ.

Copyright information for `BYR