Luke 20

“Wawɨnya dɨragɨnyaꞌ aai gɨzaawakavaka?” Jizaazarɨ yɨdaanganesaꞌnesɨ.

(Matɨyui 21:23-27; Maakɨ 11:27-33)

1Yɨrɨka pɨrɨkɨ pɨgaaꞌ Gotɨyare Angevɨ sai aꞌmwemɨlɨka aꞌmweraavɨ wɨjɨwaakɨna yɨna yada yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakɨna. Sara yadaaꞌnyɨyaba gamɨnyawɨnna Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Kɨwɨjarajɨ nabaai aꞌmwe naangerajɨ yɨkabɨna. 2Sara yɨkabɨna yeva wɨdɨna “Nemɨnyɨ dɨnedana! Daza yɨvanɨgɨnyanna be dɨragɨnyasɨ yɨvanɨgɨnyavaka? Dɨragɨnya dazaꞌ aaihwai gɨzaawakavaka?” 3Sara wɨdɨna kyeꞌ sai kumɨnyɨ jaꞌnawɨdɨna “Nabaai nɨmɨ kwainyɨjɨ yagaala pɨrɨꞌna yɨhithaanganɨdeꞌnanyɨra. Nɨmɨnyɨ dɨnyɨjɨla! 4Jonɨmɨre bavɨtaazɨya yadeꞌ Sɨgunyavɨyaꞌ dɨngaka? Saꞌ aꞌmweraavɨre sɨmunyaburɨdaaꞌnyaꞌ dɨngaka?” 5Sara jaꞌnawɨdɨna kyaꞌ sarevɨ kumɨ sara dɨnyɨna “Nabaai nemɨ wɨdaazaꞌ ‘Sabwi Sɨgunyavɨyabulyɨra,’ sai nedathe ‘Jonɨmɨre yagaalyavɨna dɨragɨnna malɨmwagyaihi beꞌna yadɨvɨtaihɨlaka!’ 6Nabaai nemɨ wɨdaazaꞌ ‘Sabwi yune aꞌmweraavɨre sɨmunyaburɨdaaꞌnyabulyɨra,’ sara wɨdaazaꞌna aꞌmwe yuyara sɨla nanelɨwakɨpɨdɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuyara ‘Jonɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei, pɨropetɨyalyɨra,’ dɨragɨnna yawɨꞌdɨvɨsaꞌnanyɨra.” 7Sara dɨnyɨna yeva jaꞌnawɨdɨna “Nemɨ myawɨrivanɨgo. Jonɨmɨre bavɨtaazɨyaꞌ gawɨdaaꞌnyɨ yɨmaꞌnakeꞌ dɨngaka?” 8Jaꞌnawɨdɨna kyeꞌ Jizaazai kumɨnyɨ wɨdɨna “Sasare savɨdaaꞌnyɨ ‘Nɨmɨ dɨragɨnya gathaꞌdaresɨyainyɨ yadɨnyainyakeva,’ mayɨhɨzɨ yɨhideinyɨ.”

Kayaaꞌnanyara gɨraipɨwawɨnyavɨ maremwaaidɨvɨsaraavɨnesɨ.

(Matɨyui 21:33-46; Maakɨ 12:1-12)

9Aꞌmweraavɨ keꞌbaꞌna yagaala dathaꞌ gaai wɨjɨwaakɨna “Aꞌmwe pwai gɨraipɨwawɨnya pɨjɨꞌ yaburɨdakɨna yajazɨkɨ. Gɨraipɨwawɨnya sajɨꞌ ‘Aꞌmwe pwara maremwaaibɨkajɨ,’ wɨjaavɨna yakei gamɨ sai anga menya pɨwɨ saamɨnyagaaꞌ mwaalyaꞌnei. 10Gɨraipɨwawɨnyajɨkɨ tɨka munne yabwaryagaaꞌ gamɨre wawɨnyavɨ maremwaaidɨvɨsaraayawɨnna gamɨre wɨdaayade pwarɨ maryasaabɨna. ‘Wawɨnya maremwaaidɨvɨta sangɨdaaꞌnyɨ tɨka munne pɨvaaꞌ wiabwaripɨkajɨ,’ maryasaabɨna. Sara yɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe wawɨnyavɨ maremwaaidɨvɨsara wɨdaayaderɨ mala tamɨna yeva kunerɨ ayɨna maragaibwakɨrasaabɨna. 11Sara yɨna kyeꞌ nabaai wawɨnya wɨdaayade pwarɨ ayɨna ayawɨnna maryaasɨna. Maryaasɨna kyaꞌ nabaai sai kwarɨjɨ mala tamɨna yeva bɨralyabwi yɨna yeva maragaibwakɨrasaabɨna. 12Nabaai ayɨna ayawɨnna pwarɨna maryaasɨna. Sarerɨ yɨnahu tamɨna yeva gaꞌbwarala naanga yɨnɨkerɨ mwasɨlaa marasɨꞌnyɨna kyeꞌ sai kunei ayɨna bɨna. 13Sara yadaapɨri wawɨnyavɨ gyakwai dɨna ‘Gathaꞌdara yɨdeinyaka? Nɨnnya nyɨbwaalɨvaangei nawɨꞌnyɨna tewaanna wivanɨgei maryaasɨdera. Sahware yagaalyavɨ kadɨka yɨnɨga wiꞌna wɨꞌnɨpɨꞌdei dɨngaka?’ 14Maryaasɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ wawɨnya dazavɨ maremwaaidɨvɨta dazara gamɨre gawaalɨvaangei badaaworiyarɨ tɨnna wanganna yeva kumɨ sara dɨnyɨna ‘Aꞌmwe dazai dɨvi ganɨmaangere yuya sa maaradelyɨra. Yarala, tamakaana! “Wawɨnya dazɨꞌ yune nemɨ saina lɨmwagaraana!” dawaajɨ tamakaana!’ 15Sara dɨnyɨna yeva gɨraipɨwawɨnya sajɨkɨ mwasɨlaa makwalyuna yeva yɨnahu tamakɨna. Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨraipɨwawɨnya sajɨkɨ gyakwai sahwaraavɨ gathaꞌdara wiadelaka! 16Aꞌmwe wawɨnyavɨ maremwaaidɨvɨsaraavɨna bɨna yojɨ kayaaka wigalakadelyɨ. Sara yojɨ gɨraipɨwawɨnya sajɨꞌ aꞌmwe mudɨka pwaraavɨ wɨjaavadezɨkɨ.” Jizaazai sara wɨdɨna kyaꞌ saꞌ kadɨka wɨꞌnevera wɨdɨna “Sasare sabwi myɨmaꞌnanna! Arɨkawɨ.” 17Sara wɨdɨna kyeꞌ sahwai kumɨnyɨ tɨnna wanganaka wɨdɨna “Bukuyavɨ yagaala dazavɨ be kaavɨlaꞌ warɨkavaka?

‘Sɨla dazai anga madɨvɨsara yawɨbwarasɨꞌnesai,
Angevɨ simɨjamaanga yuna naangei yɨmaꞌnɨwakelyɨra.’
18Sara dɨnɨkeꞌ aꞌmwe gazaizai sɨla dɨragɨnaanga dazarɨ walatannojɨyai, yuna kayaaka wɨsɨꞌnadelyɨ. Nabaai sɨla dazai aꞌmwe pwai kwarɨ aꞌbadaaꞌnyɨ walaramajai dazai yuna kayaaka mɨlɨkiꞌnyɨna yojɨyai yune surɨnya yɨwagakɨna yadelyɨra.”

19Aꞌmwe Kɨwɨjarajɨ Gotɨyarɨne tamiraꞌdɨvɨta naangerajɨ sahwara yawɨꞌna “Yuna dazagaaꞌ sahwarɨ galalɨmwagaana!” dɨnyɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. “Sahwai yagaala dazaꞌ nemɨnyɨneꞌna kwaasɨ dɨvanɨkeva.” Kɨrɨꞌ aꞌmwe yuyara mwaaidapiyavɨna lɨka naanga yɨna yeva kave mwaalɨna.

Sizaarɨ taakɨzɨya wɨjaayabwina yɨdaanganesaꞌnesɨ.

(Matɨyui 22:15-22; Maakɨ 12:13-17)

20Sagaaꞌ gamɨnyɨ baihanaꞌna yadɨvɨꞌ aꞌmwe pwaraavɨ gamɨreburɨ kwaasɨ yawɨramaataꞌneraavɨ maryasaabɨna. Aꞌmwe dazara kwaasɨ darebwi yadɨvɨꞌ “Nemɨnyɨna ‘Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangerera,’ yawɨrana!” yawɨresaraavɨ “Gamɨre yagaala kayaaꞌnanyaꞌ wɨꞌnawaajɨ Gaꞌmaanɨya naangeryaba kotɨyavɨ marakaana!” deva maryasaabɨna. 21Sarera kwaasɨ dara yɨdaanganna “Wɨjɨwaakadɨnyaigɨ, nemɨ nayaa yawɨꞌmanɨgo ‘Gɨmɨre yagaalyaꞌ yɨdaꞌmaraangesɨra. Sara yadɨ gɨmɨ saigɨ aꞌmwemɨlɨkaavɨ aꞌmweraavɨ yagaala nebulyaꞌna wɨjɨwaakadɨnyaigɨnyɨra. Aꞌmwe naangeraavɨna lɨka myadɨnyaigɨnyɨ. Aawa. Yuyaraavɨ Gotɨyarebwi yune nebulyabwina wɨjɨwaakadɨnyaigɨnyɨra.’ 22Sareigɨ gara yawɨꞌmanɨgɨna? Gotɨyare kɨwɨnyaꞌ berɨꞌ dɨnɨkavaka? Sizaarɨ taakɨzɨya wɨjavaadeina dɨngaka? Mujaayɨ yaadeina dɨngaka?” 23Sara yɨdaanganna kyeꞌ sahwai kwaasɨ yagaala wɨdadaapiya dazabwina mena yawɨꞌna. Sarevɨ sai wɨdɨna 24“Taakɨzɨnɨgwia pɨrɨꞌ dɨnyɨjɨwaainyɨla! Nɨgwia dazavɨ pɨkaryasɨ pikɨzaayasɨ warɨkeꞌ aarɨnevaka?” Wɨdɨna kyaꞌ sahwara wɨdɨna “Sizaarɨnesɨra.” 25Sara wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Yɨ Sizaarɨne sa, Sizaarɨ duzaayidengɨra. Nabaai Gotɨyare sa, yɨ Gotɨyarɨ duzaayidengɨra.” 26Sara nayaa wɨdɨna kyaꞌ aꞌmweraayaba gamɨre yagaalyavɨna magalalɨmwagi yeꞌ. Yagaala kumɨnyɨ wɨrɨvɨkɨꞌdaasɨya dazanna atɨka maruꞌnaꞌna. Sara yeva yagaala majɨna.

Aꞌmwera baidɨvɨꞌ ayɨna dɨkaasabwina yɨdaanganesaꞌnesɨ.

(Matɨyui 22:23-33; Maakɨ 12:18-27)

27Aꞌmwe pwara Sazuzɨyaraavɨre yɨsavaakɨdaasara gamɨnyawɨnna bɨna. Sahwara Sazuzɨyara yuyara dara dadɨvɨsare “Aꞌmwe baidɨvɨsara ayɨna madɨkaayɨ yɨpɨꞌderera.” 28Sarera bɨna yeva yɨdaanganyaꞌ wɨdɨna “Wɨjɨwaakadɨnyaigɨ, nemɨnyɨna Mozɨzai yagaala pɨrɨꞌ dara yɨdayaakesɨra ‘Aꞌmwe pwai kwai kwala maarojɨyai dɨvidaaꞌnyɨ kaimɨraavɨmaayai balɨna yajaꞌ nabaai gamɨjɨya gathaaꞌgahwaai pwai aꞌmwe savɨ kwala maarɨna yojɨ baryarɨne kaimɨraayai yɨmavɨdaakuna yana!’ 29Sara yɨdaꞌnɨkevɨdaaꞌnyɨ kumɨ avaalyadaraka ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyara mwaalɨna. Sareraavɨdaaꞌnyɨ pwai aaya sɨraangei aꞌmwevɨ kwala maarɨna. Sarei sai kaimɨraavɨmaayai balɨna. 30Sara balɨna kyaꞌ ayawɨdaaꞌnyɨ gahwaalaanga pwai aꞌmwe dazavɨ kwala maarɨna, balɨna. 31Dɨvidaaꞌnyɨ ayawɨ gahwaalaanga pwai avaaina sana yɨna. Sasare savɨ ata purɨdaaꞌnya pwaraala yuya sadaraka aꞌmwe savɨ kwala maareva yuyara kaimɨraavɨmaayara balɨna. 32Yuyara sara balɨna kyeꞌ dɨvidaaꞌnyɨ aꞌmwe saꞌ kɨrɨsɨ balɨna. 33Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe baidɨvɨsara ayɨna dɨkaapɨjahaaꞌ aꞌmwe dazaꞌ aꞌmwe aaihwareꞌ mwaaladevaka? Yɨdaanganya sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyara aꞌmwe savɨ kwala maareva kumɨre aꞌmweꞌ mwaalakeꞌnanyɨra.”

34Jizaazai kumɨnyɨ wɨdɨna “Yuna dahaasara kwala maaꞌdɨvɨꞌ kwala maaꞌnadɨvɨsare. 35Kɨrɨꞌ dɨvi nawɨꞌnya sagaaꞌ kurɨnakera mwaaibɨnera, ayɨna dɨkaapɨnera yɨ dazara kwala mamaari yɨna, kwala mamaaꞌnyɨ yɨna yɨpɨꞌderera. 36Sareꞌ dareꞌnesɨ. Ayawɨdaaꞌnyɨ ayɨna mabalyɨ yɨpɨꞌdera. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Ejelɨyarabɨꞌ mwaaibɨꞌderera. Gotɨyai baryaraavɨ ayɨna yɨdɨkaavajaꞌna gamɨre kaimɨraayara mwaaibɨꞌderera. 37Nabaai aꞌmwe bainɨkera ayɨna dɨkaapɨꞌdeꞌ Mozɨzai kwalyɨ nejɨwaakadelyɨ. Yɨta maalɨkikɨ dɨtaalɨta yɨdadaaꞌnyɨyaꞌnajɨ kɨwɨnya dara dadelyɨ ‘Dahaaꞌ Naangei Evɨraamɨmɨre Gotɨyalyɨ. Aazakɨmɨre Gotɨyalyɨ. Jaikopɨmɨre Gotɨyalyɨ.’ Sara dɨnɨkesɨ. 38Sasare savɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai yune aꞌmwe bainɨkeraavɨna Gotɨyai mɨka. Aawa. Sai Gotɨya aꞌmwe gaala kurɨnakeraavɨnelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai yawɨꞌna ‘Aꞌmwera yawɨꞌna “Bainɨkerera,” kɨrɨꞌ yuyara gaala kurɨnakerera.’ ” 39Sara wɨdɨna kyaꞌ Kɨwɨja pwara gamɨnyɨ jaꞌnawɨdɨna “Wɨjɨwaakadɨnyaigɨ gɨmɨ tewaanya dɨwaana.” 40Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwera ayɨna yɨdaanganya aane pɨrɨꞌ kɨrɨsɨ wɨjaꞌneꞌ lɨka naanga yesaꞌnanyɨ.

Jizaazai gamɨzarɨna Perɨzɨyaraavɨ yɨdaanganakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 22:41-46; Maakɨ 12:35-37)

41Kumɨnyɨ wɨdɨna “Gathaꞌdarevɨ dadɨvɨtavaka? ‘Kɨraazɨtɨyai, Gotɨyai dahɨlakakei, Devitɨmɨre kaimɨraayalyɨreva.’ 42Yɨdaanganya sareꞌ dareꞌnesɨ. Bukuya Saamɨyavɨ Devitɨ gamɨ sai dara wɨjaaꞌ

‘Naangei nɨmɨre Naangerɨ dara wɨdaꞌ
“Gɨmɨ nɨmɨre aangasɨmagɨ dɨragɨnyaba mwaaidaꞌgɨzɨ
43Yɨkamaangeraavɨ gɨmɨre sɨvɨlyɨraarɨ marulawakɨdehaaꞌnanyɨ,” ’
44Sara dɨnɨkevɨdaaꞌnyɨ Devitɨ gamɨ sai dɨna ‘Naangelyɨra.’ ‘Sai gamɨre kaimɨraayala,’ gathaꞌdarevɨnaka?”

(Matɨyui 23:1-36; Maakɨ 12:38-40; Lukɨ 11:37-54)

45Aꞌmwe yuyaraayaba, yuyara kadɨka wɨꞌnyɨna yadaapi, sai gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna 46“Aꞌmwe Kɨwɨja daraavɨna yawɨrapɨjɨ nayaa javadaꞌgainyideihɨlyɨra. Mala nayaa jɨwannyideihɨlyɨra. Dareraavɨnesɨ. Baazɨꞌmaꞌnya saamɨnya baazɨꞌmaꞌnadɨvɨꞌ kaanya yamaryaꞌna tewaanna wɨvuꞌnaderera. Aꞌmwe aꞌmwera kwala yɨꞌbwaꞌnemwaaidɨvɨsaba wabwiwayagaala ‘Aꞌmwe naangeigɨ!’ wɨjavwina tewaanna wɨvuꞌnaderera. Lotuangevɨ nawɨꞌnyaba aꞌmweraavɨre tɨnnyarɨ walamwaalyaꞌna tewaanna wimaꞌnaderera. Sara yadɨvɨꞌ tɨka munne naangengɨ namwaalyɨta nawɨꞌnyarɨ yɨlamwaalyaꞌna tewaanna wɨvuꞌnaderera. 47Sarera aꞌmwe yaanyɨwaakengɨ kwaasɨ yagaala wɨdadɨvɨꞌ kunnya angengɨya kuka yuna maaꞌdɨvɨsarera. ‘Aꞌmwera nemɨnyɨna “Tewaanyarera,” yawɨpɨka!’ deva Gotɨyarɨ wɨjavwina saamɨnyabwi mɨjeꞌmwamwodɨvɨsarera. Sara yadɨvɨta sabwineꞌneꞌ wɨrɨvɨkɨryaꞌnegaaꞌ taanginya naangeꞌ pwaraavɨ wavɨlasaꞌ kuna maapɨꞌderera.”

Copyright information for `BYR