Luke 21

Aꞌmwe yaanyɨwaakeꞌ Gotɨyarɨne nɨgwia wɨjaavakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 12:41-44)

1Maranganna yaka baihanaꞌdɨꞌnyɨ aꞌmwe gɨlyɨvɨta naangejɨyara Gotɨyarɨne nɨgwia wakadɨvɨta bukusarɨ nɨgwia sɨhumale wakɨ wakya yɨna. 2Wakɨ wakya yɨna yadaapi tɨnna baihanaꞌna yada aꞌmwe yaanyɨwaaka wɨgainaka pɨrɨvɨ tɨnna wanganna. Sahɨrɨꞌ bukusarɨ nɨgwia maalɨka pukaainanyɨkaai yɨrakakesɨ. 3Tɨnna wanganna yaka wɨdɨna “Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe yaanyɨwaaka wɨgainada dazaꞌ nɨgwia yɨrakɨvanɨkeꞌ aꞌmwe pwaraavɨ wavɨlaꞌmwakesɨra. 4Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuya dazara nɨgwia naanga kɨnɨnnakera, sarera Gotɨyarɨne wɨjaayaꞌne pimagɨnya maalɨkemɨlɨꞌna wɨjaavanɨgasarera. Kɨrɨꞌ aꞌmwe dazaꞌ yuna wɨgainadaaꞌnyɨ kɨrɨꞌ gamɨre nɨgwia yuya yɨrakɨna yɨvanɨkeꞌ, gamɨnne tɨka wapaaya mubyaꞌne pɨnɨ mivainyɨ yɨwakesɨra.”

Jeruzaalemɨ kayaaka yɨnyaꞌnesɨ. Aayagaaꞌne wɨjɨwaainyaꞌnesɨ.

(Matɨyui 24:1-2; Maakɨ 13:1-2)

5Aꞌmwe pwara Gotɨyare Angevɨna dɨna “Anga dazavɨ sɨla tewaanya paidapaide yɨꞌdejɨ mannɨkesɨra. Nabaai Gotɨyarɨne yuya nawɨꞌnya, sɨhumale sajɨ aaraare yawakadɨvɨsasɨra.” Sara dɨna yadaapi sai wɨdɨna 6“Dahaaꞌ sarɨmɨ tɨnna wangamanɨgata daza pɨgaaꞌ yɨmaꞌnajahaaꞌ sɨla pwai sɨla pwarɨ aꞌbadaaꞌnyɨ yɨlamɨwɨꞌnaradei mɨka! Yuya budawasɨꞌna yɨpɨja kewɨnɨ bwalaraawadengɨra.”

(Matɨyui 24:3-14; Maakɨ 13:3-13)

7Sahwarɨ yɨdaanganna wieꞌ “Nejɨwaakadɨnyaigɨ, dazaba gathɨhaasagaaꞌ yɨmaꞌnadevaka? Sarevɨ nemɨ yawɨranganaade ‘Sarevɨ saꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ aya kɨgaaꞌne wɨjɨwaainyaꞌ berɨvaka?’ ” 8Sara yɨdaanganna kyeꞌ sai wɨdɨna “Sarɨmɨ mala nayaa jɨwannyɨla! Kwaasɨyabwina nayɨhɨthɨpɨka! Sarevɨ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨnyawɨnna aꞌmwe kwalaalyara badɨvɨꞌ nɨmɨnyɨne yayaꞌ yɨhɨthadɨvɨꞌ wɨdɨna ‘Nɨmɨ sainyɨ sahwainyɨra.’ Nabaai sahwara yɨhɨthɨpɨꞌde ‘Aya kɨgaaꞌ mena yɨmaꞌnɨwakegaakɨra.’ Sara yɨhɨthɨpɨjaraavɨ namɨdɨbɨthɨka! 9Mala naanga bwaꞌnadɨvɨꞌ dadaapiya sangɨna sarɨmɨ kadɨka duꞌnyideihɨlyɨ. Sare sanna sarɨmɨ lɨka nyɨwaainɨpɨdɨka! Aawa. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sasare dazaza sɨnnawɨ mena yɨmaꞌnojɨ kɨrɨꞌ yɨrɨka aayarɨꞌnegaaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yɨmaꞌnadeꞌ mɨka!”

10Sagaaꞌ sahwai wɨdɨna “Aꞌmwe anga naanga pimagɨnyarajɨ aꞌmwe anga naanga pimagɨnya pwarajɨ mala bwaꞌnɨpɨꞌderera. Nabaai kingɨya pware savaasɨ kingɨya pware sarajɨ mala bwaꞌnɨpɨꞌderera. 11Kwaakevakɨ wɨnɨnya naangenna naangennanya lavirɨꞌmwagakadevakɨra. Anga pimagɨdaaꞌnyɨ anga pimagɨnna aꞌmweraavɨ mɨjɨka naangejɨ nabalya naangejɨ yɨmaꞌnaderera. Sɨgunyavɨ dala nabinabinya naangenna naangennanya wɨjɨwaainya yɨmaꞌnaabazangɨ lɨka yɨrɨꞌgalamihyaꞌne danganyideihɨlyɨ. 12Kɨrɨꞌ yuya daza mimaꞌnaabyadozɨ sarɨmɨnyɨ ata galayɨhɨlɨmwagapɨjɨ yuna kayaaꞌna yɨhipɨꞌdeihɨlyɨ. Lotuangengɨ kotɨya yɨhɨmaryadɨvɨꞌ kalavuzavɨ yɨhɨmwangɨmwaaihɨpɨꞌdeihɨlyɨ. Nɨmɨnne yaya savɨna ‘Marulawakaana!’ yawɨꞌdɨvɨꞌ kingɨyarajɨ Gaꞌmaanɨya naangerajɨ saraayawɨnna yɨhɨmakabadɨvɨꞌ yɨhɨmarɨdaakupɨꞌdeihɨlyɨ. 13Sasare savɨ nɨmɨnyɨna nayaa jalɨkurakɨna jideꞌnanyɨ. 14Sare savɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ yagaala kumɨnyɨ ayɨna wɨjaꞌne sarɨmɨre sɨmunyarɨ myawɨramaremwaaibɨna! 15Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨre maangikaavɨ nɨmɨ sainyɨ nɨmɨre yagaalya yɨhwakadɨ sɨmunya tewaanya yɨhɨzaavɨdeinyɨra. Sareꞌna sarɨmɨre yuya yɨkamaanga kwara nɨmɨre yagaala yɨhɨzaavɨwɨja dazavɨ marayɨhɨrɨvɨkɨpɨꞌdera mɨka! 16Sɨrɨnɨmaangerajɨ sɨrɨdaasɨrɨgwaaravajɨ avaalyarajɨ sɨryaꞌmwerajɨ sara yɨkamaangeraayawɨnna yɨhɨmaaripɨꞌdeihɨlyɨ. Sara yadaapi sarɨmɨnyɨdaaꞌnya pwaraavɨ tamakɨpɨꞌderera. 17Nabaai aꞌmwe yuyara nɨmɨnne yaya savɨna yawɨꞌdɨvɨꞌ sarɨmɨnyɨna sɨmɨlɨka wimwaaladeꞌnanyɨ. 18Kɨrɨꞌ sarɨmɨre mɨnyagɨnyangɨya mɨjata aane pwai kwai samwi yalaꞌdaavadei mɨka. Arɨkewɨ. 19Sarɨmɨ dɨragɨnna daavapɨjɨyavɨ sarɨmɨre gaalyabwi dɨmaaryideihɨlyɨra.

(Matɨyui 24:15-21; Maakɨ 13:14-19)

20Dɨvi Jeruzaalemɨna aamiyara aawɨlasara bapɨjɨ bahɨhɨpaidapi sarɨmɨ danganyidehaaꞌ jawɨryide ‘Anga naangeba kayaaka yɨgalakyaꞌnegaaꞌ mena nebawa mɨka!’ 21Dazagaaꞌ aꞌmwe anga Juthɨya mwaaibɨzara mugunyangɨna lɨkaanya yɨlaawɨpɨka! Nabaai aꞌmwe Jeruzaalemɨ mwaaibɨzara yarai yagalyaꞌmavapɨjɨ pɨwɨnnera wɨpɨka! Yɨ anga naangeba mwasɨlaa mwaaibɨzara sahɨba kusawɨ mulaawɨpɨna! 22Dazahɨgaaꞌ yɨ Gotɨyaregaaꞌ kayaaꞌnanyabwina tɨvɨkɨta yaꞌnegaaꞌ yɨmaꞌnadehaakɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala yuya Gotɨyare Bukuyavɨ yɨdaꞌnɨke sa yuna nebwina yɨmaꞌnadennanyɨra. 23Yɨrɨka sasarerɨkaavɨ aꞌmwe kaimɨraavɨmunnakenna weꞌ! Nabaai kaimɨraayangɨ aamunya yaꞌdaapɨjɨyanna weꞌ! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kwaaka dazavakɨ taanginya naangeꞌ yɨmaꞌnadevakɨra. Gotɨyare sɨnna tɨkeꞌ aꞌmwe dazaraavɨ aꞌmwe dazamɨlɨkaavɨ waradesɨra. 24Kwaariꞌmasɨramɨnyaꞌ yuneba tamaasaderera. Yɨkamaangera kalavuza maaꞌdɨvɨꞌ ajɨmya yuyangɨyaraavɨ marɨmwaaihɨpɨꞌdere. Aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyaraavɨre sɨvɨlyajɨ Jeruzaalemɨ paihɨꞌdɨvɨꞌ dathɨwagemwaaibɨꞌderera. Sara yapɨjɨyaraavɨregaaꞌ dɨvidaaꞌnyɨ ajɨmya yuyangɨya saraavɨregaaꞌna yɨnahu miꞌna kyɨmaꞌnojɨ Jeruzaalemɨ Juyara ayɨna nayaa maremwaaibɨꞌdesɨra.

(Matɨyui 24:29-31, Maakɨ 13:24-27)

25Nyɨlyarɨjɨ lawerɨjɨ sɨlɨngaamɨnyarɨkaavɨjɨ sɨgunya yunevɨ dala nabinabinya wɨjɨwaainyaꞌne yɨmaꞌnadengɨ. Nabaai Kwaakevakɨ saalaalyavɨre aalɨmavajɨnaakeꞌ yɨꞌmunyaꞌbɨꞌ wɨlapida gazamɨlɨsamɨlɨꞌ wɨlamujangɨꞌdaawori aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyaraavɨre sɨmunyavɨ yuna kayaaka wigaida lɨka naanga yɨpɨꞌderera. 26Aꞌmwera Kwaakevakɨ yɨmaꞌnade sanna yawɨꞌdɨvɨꞌ kumɨre kɨlaakejɨꞌna lɨka naanga yɨpɨꞌderera. Sareꞌna kumɨre tɨnnyara jɨhɨmihɨta kɨrɨbɨbɨnya wɨbwaaꞌnaderera. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨgunyavɨya dɨragɨnya dɨꞌnake sa yonyɨ yonyɨ yɨmaꞌnadeꞌnanyɨra. 27Dazaꞌ kimaꞌnojɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ yɨraaya pɨjɨkɨ waidavadaaꞌmuri dɨragɨnya naangesɨ byaanna naangesɨyainyɨ nyangabɨꞌdeinyɨ. 28Dɨvi yuya daza gaai yɨmaꞌnadaawori ‘Gotɨyai nemɨnyɨ ayɨna maaryaꞌnegaaꞌ aya kɨba menanyɨra,’ yawɨꞌdɨvɨꞌ sara yɨmaꞌnyaꞌneꞌna nayaa dɨragɨnna daavapɨjɨ sarɨmɨre mɨnyagɨnyɨꞌ kekina dɨhaihɨta jideihɨlyɨ.”

(Matɨyui 24:32-35; Maakɨ 13:28-31)

29Sahwai keꞌbaꞌna yagaala pɨrɨꞌ kumɨnyɨ wɨdɨna “Yɨta pihɨyɨkɨjɨ yɨta pukaavɨjɨ tɨnna wangadɨvɨsaihɨlyɨ. 30Yɨkwarakeꞌ yɨnarɨwaala kyaꞌnojɨ tɨnna wanganapɨjɨ sarɨmɨ saihi jawɨryide ‘Nyɨlyai gaai damaarojɨ tewaanyagaaꞌ aya kɨgaaꞌ yɨmaꞌnadeꞌ daaka!’ 31Sasare sahɨbaaibɨsaꞌ sasare sahɨnɨ kimaꞌnojɨ tɨnna wanganapɨjɨ jawɨryide ‘Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌ mena aya kɨba daaka!’ 32Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sarevɨ aꞌmwe sagaasara mabalyɨ kyapɨri yuya daza mena yɨmaꞌnadehaaꞌnanyɨ. Arɨkewɨ. 33Sɨgunyasɨ Kwaakesɨ mena yɨwɨna yojɨ kɨrɨꞌ nɨmɨre yagaalyaꞌ yɨwodeꞌ mɨka. Arɨkewɨ.

34Sarɨmɨ mala nayaa jɨwannyɨla! Biyaaya nyawaaihasaꞌna mɨnyagɨnyɨꞌ kɨrɨbɨbɨnya nyɨhimaꞌnadɨka! Biyaaya yuyagaaꞌ yaasɨwaꞌna nadɨvɨꞌ yɨmaka nyuibɨthɨka! Kɨlaakejɨkɨne sanna sɨmudaadaanya nyawɨꞌmwaainɨpɨdɨka! Sasare sabwi sarɨmɨre sɨmunyavɨ kuna dathɨvaina yɨhyojɨ yɨ sagaaꞌ naanyaꞌ yaawiarɨ lɨvavuꞌdɨhɨꞌdevaaibɨꞌ Naangere yɨrɨkerɨꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yɨhɨbɨramaaradeihɨlyɨ. 35Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨrɨka dazarɨꞌ aꞌmwe Kwaakevakɨ yuneba mwaaihata yuyaraavɨ yɨmaꞌnaderɨkɨ. 36Gazagaasagaaꞌ sarɨmɨ nayaa dɨvaihanaryɨla! Sara yadɨvɨꞌ ‘Nemɨnyɨ dɨragɨnya nejaavana!’ dapi Gotɨyarɨ dɨragɨnna jɨthaanganyɨla! Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ yɨmaꞌnaabathe yuya dazangɨ davɨlayideihɨlyɨra. Sara yapi Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyaba dɨthaayideꞌnanyɨra.”

37Yuya yɨrɨkerɨkaavɨ Gotɨyare Angevɨ aꞌmweraavɨ wɨjɨwaakakelyɨ. Sawɨsavɨ Mugunya Wolivɨ woꞌnɨkevɨna se yɨlaꞌdaawadelyɨ. 38Sarevɨ yuya aꞌmwera yuna mwanyavɨna dɨkakwalyodɨvɨꞌ Gotɨyare Angevna gamɨre yagaalyangɨ kadɨka buꞌnyaꞌnera badɨvɨsarera.

Copyright information for `BYR