Luke 22

Aꞌmwe naangeraavɨna Jizaazarɨ wibwarɨdaakwiaꞌna Juthaazai nebwina wɨdakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 26:1-5; 14-16; Maakɨ 14:1-2,10,11; Jonɨ 11:45-53)

1Gɨrɨkula lɨwɨnya mavamidakyaꞌne munnegaaꞌ nawɨꞌnyagaaꞌ aya kɨgaaꞌ mena yɨmaꞌnyɨna. Yɨ “Pariꞌmaꞌmunneva! Gotɨyai Ne sɨnnawɨnyaraavɨ yɨvainyaakegaaka!” dadɨvɨsagaakɨ. 2Aya kɨgaaꞌ mena yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Kɨwɨjarajɨ sahwara aangaꞌmweraavɨna lɨka yɨna yeveꞌna kuna dɨnyɨna “Nemɨ sahwarɨ kave gathaꞌdara yawaajɨ tamakaadelaka?”

3Sagaaꞌ Kayaaꞌnanyai Saataanɨ Juthaazare sɨmunyavɨ wɨlamwaaina. Sai Yɨzɨkerɨyotɨyala woꞌnɨkei, sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨdaaꞌnyai. 4Sarei wawokegaaꞌ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨtara pɨrizɨya naangerajɨ Gotɨyare Angevɨ maremwaaidɨvɨta naangerajɨ yagaalyaꞌ jamungajɨna. Sahwarɨ kumɨnyɨneba wɨmaaryaꞌne tusarɨꞌna bɨryaꞌnei. 5Sara mena jamungajevera yɨlaaya yeva Juthaazarɨ nɨgwia wɨjaayaꞌneꞌna jamungajakɨna. 6Sarevɨ kumɨre yagaalyavɨna Juthaazai “Ya!” wɨdɨna yakei sahwarɨ kumɨnyɨneba wɨmaaryaꞌne tusarɨꞌna bɨrɨna bɨrɨna. Sarei yune gave pɨgaaꞌnei, aꞌmwera aꞌmwe gamɨjɨ myeꞌmwannamwaalyadapiyagaaꞌnei.

Tɨka wapaaya yeꞌmwannanyaꞌne aayaꞌnesɨ.

(Matɨyui 26:17-25; Maakɨ 14:12-21; Jonɨ 13:21-30)

7Gɨrɨkula lɨwɨnya mavamidakyaꞌne yɨrɨkeꞌ yɨmaꞌnyɨna. Yɨrɨka dazarɨkɨ Pariꞌmaꞌmunne sipɨzipɨya dɨwɨnyai tadɨvɨsagaakɨ. 8Sarevɨ sai Pitarɨjɨ Jonɨmɨjɨ saraarɨ maryaasaꞌneraarɨ wɨdɨna “Kɨrɨmɨ wawokɨlyɨ nemɨnne tɨꞌmunne tɨka naade jovɨrawakaawila!” 9Wɨdɨna kyaꞌ saraai wɨdɨna “Naarɨmɨ gawɨ yovɨrawakadeꞌna nehɨthɨwaana?” 10Wɨdɨna kyagi sai wɨdɨna “Yɨthaanyi! Anga naangebanna wɨlaawakɨlyɨ aꞌmwe pwai kwadɨka naangevɨ aalyaꞌ makwojɨyai tutaanyavɨ kɨrɨmɨnyɨ yɨhurataꞌnajai. Yɨ kɨrɨmɨ sarɨ mɨjamakuna yakɨlyɨ anga gamɨ wɨlaja savɨna kwaraaihɨlyɨ wɨlɨna jidesɨra. 11Sara yakɨlyɨ anga dazavɨ gyakwalaangerɨ nayaa dara duzideraaihɨlyɨ ‘Nejɨwaakadei gɨmɨnyɨ gɨthɨwakeigɨnyɨ “Nɨmɨrerajɨ tɨꞌmunne naadeꞌ nɨmɨnne kuꞌdɨkeꞌ gava warɨka?” ’ 12Sara kudakɨlyɨ sai kuꞌdɨka yarinɨka naangeꞌ munyawɨ, wapeyɨꞌbɨnyajɨ namwaalyɨsajɨ kɨnɨnnakevɨ yɨhibwarɨdaakwadelyɨ. Kuꞌdɨka dazahɨrɨvɨ tɨꞌmunne jovɨrawakyideraaihɨlyɨ.” 13Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ maryaasakeraai kaanna wɨna yagɨla gamɨ wɨdaka kɨbaaina sana yɨna yagi. Sara yagɨla Pariꞌmaꞌmunne yovɨrawakɨna.

(Matɨyui 26:26-30; Maakɨ 14:22-26; 1 Koridɨ 11:23-25)

14Tɨka nyaꞌnegaaꞌ mena kimaꞌnaꞌ yɨꞌbɨnyavɨ sai walamwaaina yadaaꞌnyɨ wɨdaasadera apozelɨyara walayeꞌmwannemwaaina. 15Sai wɨdɨna “Sarɨmɨjɨ Pariꞌmaꞌmunne daꞌ yeꞌmwannanyaꞌna tewaanya dɨragɨnna nyɨvuꞌnɨvanɨꞌ. Sara yaꞌmujɨyainyɨ dɨvi daanga maarɨdeinyɨra. 16Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dara yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨjɨ tɨꞌmunne ayawɨdaaꞌnyɨ sasara yɨhyeꞌmwannanɨdeinyɨ mɨka. Arɨkawɨ. Kɨrɨꞌ Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaalade sa yune nebwina yɨmaꞌnajahaaꞌna yɨ sagaaꞌ ayɨna nɨdeinyɨ.” 17Wɨdɨna yaka kaapɨvananyai maarɨna yaka Gotɨyarɨ suya wɨdɨna yaka wɨdɨna “Sarɨmɨ dathaꞌ maarapɨjɨ yanga dɨmunɨgulaawila! 18Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dara yɨhɨthɨvanɨge. Dahaasɨ dɨvi kɨgaasɨ waainɨwɨlyabaarɨdaaꞌnya yɨsiaalya manyɨ yɨdeinyɨra. Arɨkawɨ. Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaalade saꞌ yuneꞌ nebwina yɨmaꞌnajahaaꞌna yɨ sagaaꞌ ayɨna nɨdeinyɨ.” 19Wɨdɨna yaka gɨrɨkulyaꞌ maarɨna yaka Gotɨyarɨ suya wɨdɨna yaka gunyɨna yaka wɨjaavɨna yakegaaꞌ wɨdɨna “Dazaꞌ nɨmɨre kɨlaakejɨkɨra. Sarɨmɨnyɨneꞌna wɨjaavɨnɨdezɨkɨra. Sarɨmɨ yuyagaaꞌ sasara yadɨvɨꞌ nɨmɨnyɨna ayɨna jawɨryidevwinesɨ.” 20Wɨdɨna kyaꞌ mena nevegaaꞌ kaapɨvananya sahwarɨ avaaina sana yɨna, “Kaapɨvananya dathai nɨmɨre tawevɨya yagaala wɨlɨmwagarɨke mudɨkesɨra. Sarɨmɨnyɨneba nɨmɨre taweꞌ yɨhɨthɨngikɨdesɨra. Nyɨramakɨpɨꞌdesɨra. 21Kɨrɨꞌ yɨthaanyi, aꞌmwe nɨmɨnyɨ yɨkamaangeraavɨna nyɨbwarɨdaakwiaꞌnei yɨꞌbɨnya dava davɨ nɨmɨjɨ yeꞌmwannamwaaihola dalaakana! 22Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ sɨnnawɨ Gotɨyai tuta yawɨbwarakakevɨ mɨdɨmanɨge. Kɨrɨꞌ weꞌ! Yɨkamaangeraavɨna nyɨbwarɨdaakwiaꞌne dazarɨ kayaaka gara yɨgainadei dɨngaka! Weꞌ!” 23Sai sara daka yadɨꞌnyɨ kumɨ sara yɨdaanganyɨ yɨdaanganya binɨgulɨna “Sasare sabwi aaihwai yadeꞌnevaka?”

24Dɨvi maalɨkegaaꞌ sahwara gavamarasɨꞌnyɨyagaala dɨnyɨna, “Aꞌmweraayaba nemɨnyɨdaaꞌnyɨ nemɨre aꞌmwe naangei aaihwalaka? Nɨmɨ dɨngaka!” 25Sara wɨdesavɨna sai wɨdɨna “Ajɨmya yuyangɨya kingɨyara kwaakewɨnna aꞌmweraavɨ marulawakadɨvɨsara. Aꞌmweraavɨ maremwaalyabwine dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakera yawɨꞌna ‘Aꞌmwera nemɨnyɨna yawɨpɨka! “Sahwara yanga neyadɨvɨsarera.” ’ 26Kɨrɨꞌ sarɨmɨ sasare sabwi nyɨpɨdɨka! Aawa. Aꞌmwe sarɨmɨnyɨdaaꞌnyɨ pwai naanga yɨmaꞌnajai sai aaya dɨviyai yɨmaꞌnana! Nabaai sarɨmɨre maremwaalyai sara yɨhɨthaayadei mwaalana! 27Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe naangei aaihwalaka? Aꞌmwei yɨꞌbɨnyavɨ namwaalyɨsarɨ mwaaidei dɨngaka? Aꞌmwei wapaaya bulawɨjaayaꞌne wɨdaayadei dɨngaka? Namwaalyɨsarɨ yɨlamwaalaka tɨka munne nada aꞌmwe dazai sahwalyɨra. Kɨrɨꞌ sarɨmɨnyɨ tɨnnyaba sarɨmɨnyɨ gaimwanga yaꞌneinyɨ yɨhɨthaayadeibɨsainyɨra.”

28“Nɨmɨnyɨ yɨjɨwaalaꞌne yɨmaꞌnakegaaꞌ sarɨmɨ kwaihɨlyɨ kuna nyeꞌmwannamwaaimanɨgasaihɨlyɨ. Nyagalyaꞌmakuvanɨgataihi mɨka. 29Sarevɨ nɨmɨnyɨna Nɨmaamaangei maremwaalyaburɨ nyɨjaavakabaaibɨꞌ sarɨmɨnyɨna maremwaalyabwi yɨhɨzaavɨdeinyɨra. 30Nɨmɨre maremwaaidɨnyainyɨre yɨꞌbɨnyavɨ tɨꞌmunne nyeꞌmwannanadɨvɨꞌ aalya nyeꞌmwannanyaꞌneihi yɨhɨzaavɨdeihɨlyɨ. Nabaai kingɨyaraavɨre namwaalyɨsaraavɨ mwaalapɨri aꞌmwe Yɨzɨrelɨya yɨta savakaavɨya sɨvɨlɨrɨdaaꞌnya pwaraalyaraavɨne yawɨbwaꞌdɨvɨsaihi dɨmwaalyideihɨlyɨ.”

(Matɨyui 26:31-35; Maakɨ 14:27-31; Jonɨ 13:36-38)

31“Saaimonɨ! Saaimonɨ! Yɨthaa! Kayaaꞌnanyai Saataanɨ sarɨmɨnyɨ maaryaꞌna mena wɨdɨwakeihɨlyɨ. Witɨya asasɨ gɨrɨdavalɨlɨvaidevaaibɨꞌ yɨjɨwaalyaꞌneihɨrɨ walayɨhɨvapalakadeihɨlyɨra. 32Sare kɨrɨꞌ Gotɨyarɨ gɨmɨnyɨna dara yɨdaangamweigɨnyɨ ‘Saaimonɨmɨre dɨragɨnna lɨmwagasabwi mimaananna!’ Sareigɨ nɨmɨnyɨna ayɨna gɨnyɨmaꞌnaawaꞌgɨzɨ baꞌgɨzɨyaigɨ gɨmɨjɨya jaꞌmweraavɨ jɨvaimwadeigɨnyɨra.” 33Sara wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna “Naangeigɨ, gɨmɨjɨ kalavuzangevɨna yeꞌmwannɨgwɨyaꞌnajɨ gɨmɨjɨ yeꞌmwannabalyaꞌnajɨ mena yawɨmaꞌnɨweinyɨra.” 34Sara wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna “Pitaigɨ gɨthɨvanɨge. Sawɨta datharɨkɨ yɨrɨkunyagaaꞌ kukuraayai jaka majadoriyagaaꞌna dahasaai dahaaꞌ ‘Jizaazarɨ mwanganyainyɨra,’ duthatheigɨnyɨra.”

35Sai yuya sahwaraavɨ wɨdɨna “Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ nɨmɨ yɨhɨmaryaaseihi, nɨgwɨpaawɨzɨyajɨ gɨlyajɨ kwaariꞌmasɨvɨlyajɨ mamakwɨyɨ yesaihɨlyɨ. Dazahɨgaaꞌ sarɨmɨ gɨlyɨvɨta pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ yɨhɨmudaasakeihi daaka?” Wɨdɨna kyaꞌ sahwara wɨdɨna “Aawa. Nemɨnyɨ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mɨka!” 36Wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Kɨrɨꞌ dahaaꞌ aꞌmwei nɨgwɨpaawɨzɨya kɨnɨnnakei sai saꞌ nayaa maarana! Gɨlya kɨrɨsɨ avaala sara jɨla! Aꞌmwei kwaariꞌmasɨramɨnya maayai gannya yɨvɨsaꞌ nɨgwianna mubɨna yojɨ kwaariꞌmasɨramɨnya pɨrɨꞌ mubathelyɨra. 37Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dara yɨhɨthɨvanɨge. Gotɨyare bukuyavɨ yɨdaꞌnɨkeꞌ yunebanna nɨmɨnyɨ nyɨmaꞌnana! Dareꞌ dɨnɨꞌ ‘Aꞌmwe kɨwɨnyangɨ galazekɨvaidɨvɨsarajɨ yeꞌmwagakɨpɨꞌdelyɨra.’ Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuna dazahɨrɨsaꞌna nɨmɨnyɨna yɨdaꞌnɨke dazaꞌ, saꞌ yunebanna dahaaꞌ nebwina nyɨꞌmwannadeꞌnanyɨ. (Aꞌmwera nɨmɨnyɨna kayaaꞌna yawɨꞌmanɨgatabaaibɨꞌ nabaai sarɨmɨnyɨna yawɨpɨꞌdevɨna yɨhɨthɨwa.)” 38Sara wɨdɨna kyaꞌ sahwara wɨdɨna “Naangeigɨ, yɨthaa, kwaariꞌmasɨramɨnya pɨrɨwaai dathawaalaakana!” Wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Saꞌ yɨnɨga wiꞌnanyɨra!”

(Matɨyui 26:36-46; Maakɨ 14:32-42)

39Anga naangebadaaꞌnyai walyawoka yuyagaaꞌ ayabanna widaawadeva Mugunya Wolivɨnei kaanna wɨna yadaaꞌnyɨ mɨdɨdɨvɨsara sahwarɨ mɨdɨnna. 40Sara yadaapɨjɨ sɨmagɨ kɨba mena yɨꞌmavaka sahwaraavɨ wɨdɨna “Naangerɨ nayaa duzɨla! Yɨjɨwaalaꞌne kayaaꞌnanyabwi sarɨmɨnyɨ nyɨhɨbɨramaaradɨka!” 41Wɨdɨna yaka saraavɨ yagalyaꞌmaꞌna yaka menya sangirɨꞌ aꞌmwei sɨla lɨwakadaaꞌnyɨ waꞌdaawadevanna wɨna. Miꞌna wɨna yaka kwadaai walagina yaka wɨdɨna 42“Nɨmwai, gɨmɨ tewaanna nyawɨraꞌgɨzɨ kaapɨvananya dai dɨmarasɨꞌdevaaibɨꞌ balyaꞌne daꞌ dɨmarasɨka! Sareꞌ kɨrɨꞌ nɨmɨrebwi mamɨdɨdɨnna! Aawa. Yune gɨnnyabwina dɨmɨdɨna!” 43Wɨdɨna kyaꞌ Sɨgunyavɨdaaꞌnya ejelɨya pwai gamɨnyawɨnna walaabɨna yaka dɨragɨnna yɨvaimwanna. 44Sagaaꞌ Jizaazai gamɨre kɨlaakejɨkɨ taanga naanga widaaꞌnyɨ yɨbwakɨda Gotɨyarɨna dɨragɨnna naanga kuna wɨdɨna. Sara wɨdadaaꞌnyɨyavɨ gamɨre dɨkwagɨlyaꞌ taweꞌbɨꞌ yɨmaꞌnyɨna yaka kwaakevakɨna bwalaravaawɨna. 45Bwalaravaawɨna kyaꞌ mena wɨdakegaaꞌ daavɨna yaka gamɨreraayawɨnnei kaanna wɨna. Sarei gamɨreraavɨ tɨnna dara wanganakeꞌ “Se dakava!” Sɨmunyai taanga winaꞌdaaꞌnyɨ, sarevɨdaaꞌnyɨ waꞌdapi. 46Sara daka wɨdɨna “Se daꞌ beꞌneꞌ wakava! Dɨkaavapɨjɨ Gotɨyarɨ duzɨla! Sarɨmɨnyɨ yɨjɨwaalaꞌne kayaaꞌnanyabwi bozɨ nayɨhɨlɨmwagathɨka!”

(Matɨyui 26:47-56; Maakɨ 14:43-50; Jonɨ 18:3-12)

47Sahwai yagaalyaꞌ kuna dadaaꞌnyɨyagaaꞌ, yɨthaa, kwalaalyara yɨkabɨna. Aꞌmwe dazai Juthaazai woꞌnɨkei, sai sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨdaaꞌnyai, yɨ sahwai wibwarɨdaakuna. Sarei maangwɨdaayɨlaaya yaꞌnei Jizaazaryaba aya kɨbanna wɨlaabɨna. 48Wɨlaabɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ Jizaazai wɨdɨna “Juthaazaigɨ, Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayarɨ maangwɨdaayɨlaaya yɨwaanyaꞌ yɨ dazaꞌ nɨmɨre yɨkamaangeraavɨ nyɨmarɨmwangɨdeꞌna daaka!” 49Wɨdɨna kyaꞌ gamɨnyaba daavesara yɨmaꞌnyavɨna yawɨranganna yeva dɨna “Naangeigɨ, dahwaraavɨ nemɨ kwaariꞌmasɨramɨnyasɨ tamakaadeꞌna gɨmɨ gara yawɨꞌmwaana?” 50Dɨna kyeꞌ gamɨre pwai Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangere wɨdaayaderɨ mala yarai tamɨna yaka kadɨka aangasɨmagɨnyɨꞌ yuna dakuꞌna kyaꞌ bwalaraawɨna. 51Sare savɨ Jizaazai tɨnna wanganaka jaꞌnawɨdɨna “Sabwi mipɨna!” Sara wɨdaka aꞌmwe dazare kadɨkikyaba ata dathɨwanna yɨna yaka aꞌmwerɨ ayɨna tewaanya padaꞌgalawɨmwaaihɨna. 52Tewaanya padaꞌgalawɨmwaaihɨna yaka Jizaazai Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Gotɨyare Angevɨ maremwaaidɨvɨsarajɨ aꞌmwe naangerajɨ sara gamɨnyɨ galalɨmwangeꞌna yɨkabesaraavɨ wɨdɨna “Kuka yɨpalasɨꞌnaderɨ yɨravɨmaaryaꞌneihi badɨvɨtabaaibɨꞌ kwaariꞌmasɨramɨnya darɨkajɨ kɨlɨka dajɨ makabɨwaata daihi bɨwaasaihi daaka! 53Yuya yɨrɨkerɨkaavɨ Gotɨyare Angevɨ sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannemwaaidɨnyainyɨra. Sare sagaaꞌ galanyɨlɨmwadɨvɨtainyɨ mɨka. Aawa. Dahaaꞌ sagaaꞌ yuna sarɨmɨregaakɨra. Dahaaꞌ jɨhɨnyavɨre dɨragɨnyaꞌ wavɨlavadehaakɨra.”

Pitai Jizaazarɨna “Mwanganyainyɨra,” wɨdakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 26:57-58,69-75; Maakɨ 14:53,54,66-72; Jonɨ 18:12-18,25-27)

54Sarɨ galalɨmwanna yeva makuna. Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangere angevɨna makwina. Sagaaꞌ Pitai kwalyɨ mɨdɨnna yake kwai kɨrɨꞌ menyaba sangirɨꞌ mwaalɨna. 55Angwɨrɨka byarihwinaakevɨ dɨkeꞌ yɨraꞌna yeva mwaihulɨna. Sara mwaaidapiyaba dɨvidaaꞌnyɨ Pitai walajaꞌnagaimwaaina. 56Sarei dɨkevɨ mwaaidɨꞌnyɨ wɨdaayade aꞌmwe pɨrɨꞌ tɨnna wanganna. Wɨdaayade dazaꞌ baihanaꞌna yaka wɨdɨna “Aꞌmwe dazai kwalyɨ sahwalyɨ yeꞌmwannemwaaidakɨlyɨ wangamwaꞌdelyɨra.” 57Dɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ sai “Aawa,” wɨdɨna yaka wɨdɨna “Aꞌmweꞌgɨ nɨmɨ mwanganyainyɨra.” 58Wɨdɨna kyaꞌ dɨvi maalɨkegaaꞌ aꞌmwe pwai tɨnna wanganakei wɨdɨna “Gɨmɨ kwaigɨ sahwarajɨyaigɨnyɨra.” Sara wɨdɨna kyaꞌ Pitai wɨdɨna “Aꞌmwaagaigɨ, nɨmɨ sahwainyɨ mɨka!” 59Dɨvi kɨbawa nyihaanya pɨrɨꞌ mena kabwawaꞌ aꞌmwe pwai dɨragɨnna wɨdɨna “Naanga nebulyasɨ. Aꞌmwe dazai kwalyɨ yeꞌmwannemwaaidelyɨra. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sai aꞌmwe Galɨlidaasalyɨra.” 60Wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ Pitai wɨdɨna “Aꞌmwaagaigɨ, yagaala dɨwaanya savɨ nɨmɨ myawɨryainyɨra.” Sai kuna dadaaꞌnyɨ jaahwasaꞌbɨꞌ kukuraayai jaka dɨna. 61Jaka dɨna yakegaaꞌ Naangei gɨnyɨmaꞌnyɨna yaka Pitarɨ maranganna. Pitarɨ maranganna kyaꞌ sai ayɨna yawɨꞌna yagaala Naangei wɨdaka saꞌna. Sagaaꞌ dara wɨdakeꞌna “Sawɨta dazarɨkɨ kukuraayai jaka majadori gɨmɨ dahasaai dahaaꞌ dɨthatheigɨnyɨ ‘Jizaazarɨ mwanganyainyɨra.’ ” 62Sara yawɨꞌna yaka mwasɨlaanna walyuna yaka kɨnna walyadɨna.

Jizaazarɨ bɨraiyagaalyajɨ wɨdadɨvɨꞌ mayagaala wɨdesaꞌnesɨ.

(Matɨyui 26:67-68; Maakɨ 14:65)

63Aꞌmwera gamɨnyɨ galalɨmwanna yeva bɨraiyagaala wɨdadɨvɨꞌ mala tamɨna 64yadɨvɨꞌ kwaabɨyɨvɨsasɨ gamɨre tɨnnyarɨ kawaaka yɨrakɨna yeva yɨdaanganna “Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨdadɨnyabaaibɨꞌ dɨnedana! Malyaꞌ aai gɨramanɨka!” 65Yagaala kayaaꞌnanya kwalaalya pɨnɨjɨ bɨraizɨka wɨdɨna yeꞌ.

Jizaazai Paailatɨmyabajɨ Erotɨyaryabajɨ daavakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 26:59-66; Maakɨ 14:55-64; Jonɨ 18:19-24)

66Nyɨlyai bilyɨrɨꞌdaasɨyagaaꞌ aꞌmweraavɨre aꞌmwe naangera savaakɨyara, Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naanga kwarajɨ Kɨwɨja kwarajɨ sara yɨꞌbwaꞌnemwaaina. Sarera gamɨnyɨ kumɨre kaajolɨyaraayawɨnna makuna yɨna yeva wɨdɨna 67“Gɨmɨ Kɨraazɨtɨyaigɨ mwaaidɨzaigɨ dɨnedana! Kɨraazɨtɨyaigɨ daaka?” Dɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Nabaai nɨmɨ yɨhɨthɨwɨjaꞌ sarɨmɨ dɨragɨnna myawɨralɨmwagi jideihɨlyɨ. 68Nabaai yagaala pɨnɨnna yɨhithaangamujaꞌ, nɨmɨre yɨhɨthɨwɨjavɨ dɨnyɨjaꞌnajideihi mɨka! Arɨkewɨ. 69Kɨrɨꞌ dahaasɨ yuya dɨvi kɨgaasɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai Gotɨyare aangasɨmagɨ dɨragɨnya naangesɨyaba walamwaaladelyɨ.” 70Wɨdɨna kyaꞌ yuyara wɨdɨna “Sarevɨdaaꞌnyɨ yuna gɨmɨ saigɨ Gotɨyare Kaimɨraayaigɨ daaka?” Dɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Sarɨmɨ saihi dɨwaasaꞌ. Yɨ nɨmɨ sahwainyɨra.” 71Wɨdɨna kyaꞌ sahwara dɨnyɨna “Yagaalyaꞌ jalɨkurakyaraavɨreꞌ kadɨkeꞌ ayɨna beꞌna wɨꞌnaajɨwona! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gamɨre maangikɨdaaꞌnyɨ yagaala dazaꞌ kadɨwaꞌ nemɨ mena wɨꞌnɨwona.”

Copyright information for `BYR