Luke 23

(Matɨyui 27:1,2,11-14; Maakɨ 15:1-5; Jonɨ 18:28-38)

1Aꞌmwe yuyara daavɨna yeva gamɨnyɨ maarɨna yeva Paailatɨmyabanna makuna. 2Sara yeva kotɨyaꞌ gaai marina yadɨvɨꞌ wɨdɨna “Nemɨ aꞌmwe dazarɨ tɨnna wangamanɨgolyɨ. Nemɨjɨya yɨta savaakɨyaraavɨrebwi yɨpalasɨꞌda gamɨrebwi yɨvanɨkelyɨra. Sizaarɨ taakɨzɨya wɨjaayaꞌnajɨ kɨmaakɨya nedakɨvanɨkelyɨra. Nedadelyɨ ‘Nɨmɨ sainyɨ Kɨraazɨtɨyainyɨra. Kingɨyainyɨra.’ ” 3Wɨdɨna kyeꞌ Paailatɨ sahwarɨ yɨdaanganna “Gɨmɨ Juyaraavɨre kingɨyaigɨ daaka?” Wɨdɨna kyaꞌ Paailatɨmɨ jaꞌnawɨdɨna “Gɨmɨ saigɨ sara dɨwaanyaꞌ sahɨrɨsɨra.” 4Wɨdɨna kyaꞌ Paailatɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ kwala bwaꞌnaanyavɨyarajɨ saraavɨ wɨdɨna “Aꞌmwe datharɨ gamɨre yɨwetawakya aane pɨmɨlɨꞌ mabɨramaariwana!” 5Sarevɨ kɨrɨꞌ sahwara naanga dɨragɨnna kuna wɨdɨna “Sahwai aꞌmweraavɨ aꞌmwemɨlɨkaavɨ yagaala wɨjɨwaakada Juthɨya sɨmagɨ yunebanna lɨka yɨwainɨgwimanaawɨgasalyɨra. Galɨli sabadaaꞌnyɨ yamaaꞌdei sasare sabwi mɨjɨmabada yune davannanyɨra.”

6Paailatɨ kadɨka sara wɨꞌnaka sahwaraavɨ yɨdaanganna “Aꞌmwe dazai Galɨli mwaalyai daaka?” 7Yɨdaanganna yaka kumɨre jaꞌnawɨjaꞌ “Aꞌmwe kwaaka Erotɨyai maremwaaide sɨmagɨdaaꞌnyalyɨra,” kadɨka wɨꞌnaka yawɨbwaryaꞌnei Erotɨyaryawɨnnerɨ maryaasɨna. Dazagaaꞌ kɨgaaꞌ Erotɨyai kwalyɨ Jeruzaalemɨ mwaaidɨꞌnyɨ. 8Maryaasɨna kyaꞌ Erotɨyai Jizaazarɨ tɨnna wanganaka yɨlaaya naanga yɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwarɨna yagaalyaꞌna kadɨka wɨꞌnadei, saamɨnyagaaꞌ kuna “Sahwarɨ yɨwarɨma!” yawɨꞌdei. Nabaai “Sahwai atɨka maruꞌnata pɨrɨꞌ wɨjɨwaainyaꞌ kyojɨ wanganɨma!” yawɨꞌdei. 9Sare sagaaꞌ Erotɨyai kwalaalyanna bithangamuna. Sareꞌ Jizaazai gamɨre yagaalyangɨna yagaala aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mujaꞌna muraayɨ. 10Mujaꞌna muraayɨ kyaꞌ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Kɨwɨjarajɨ sara gamɨnyaba bahaidaaꞌna yɨna yeva kotɨyaꞌ dɨragɨnna marina. 11Sara yadaapi Erotɨyai gamɨre aawɨlasarajɨ yuna kayaaꞌna jɨwɨꞌnyɨna yada bɨraiyagaalyajɨ wɨdɨna. Miꞌna wɨdɨna yeva bɨralyaꞌna kingɨyare yɨvɨta nawɨꞌnyaanga pɨrɨꞌ maarɨna yeva marabwakaabɨna yeva Paailatɨmyawɨnna ayɨna maryaasɨna yaꞌ. 12Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ Erotɨyai Paailatɨjɨ yɨkamaanga yɨmaꞌnagɨlyaraalyɨ. Kɨrɨꞌ dahaaꞌ saraai nyaꞌmwana dɨnagɨla nawɨꞌnyɨna mwaalɨna.

(Matɨyui 27:15-26; Maakɨ 15:6-15; Jonɨ 18:39-19:16)

13Paailatɨ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangeraavɨjɨ aꞌmwe naangeraavɨjɨ aꞌmweraavɨjɨ jaka wɨdɨna kyaꞌ sarera biꞌbwaꞌnyɨna. 14Biꞌbwaꞌnyɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Aꞌmwe nɨmɨnyawɨnna nyɨmakabɨwaata dazarɨna sarɨmɨ dɨwaaꞌ ‘Aꞌmweraavɨrebwina nemaruwɨnakadelyɨra.’ Sareꞌna nabaai sarɨmɨre tɨnnyarɨ yɨdasaba yagaala dazahɨrɨꞌneꞌna yɨdangadaari. Yɨthaanyi! Sarɨmɨ kotɨya marivanɨgata dazaꞌneꞌ nɨmɨ gamɨre yɨwetawakya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mabɨramaariwelyɨra. 15Aawa. Erotɨyai kwalyɨ avaala sana yɨwakelyɨra. Sara yaka nemɨnyawɨnna nemaryasɨwaabɨkelyɨra. Yɨthaanyi! Aꞌmwe dazai nemɨ yɨnɨga wiꞌna maratamarɨmwaadeꞌ yɨwetawakya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ yadei mɨka! 16Sarevɨdaaꞌnyɨ wɨlyabaalyɨna lɨꞌbwaraꞌmujɨ wɨdaasɨdelyɨ.” 17Kumɨrebwi sasarebwi yadɨvɨsara “Yuya Pariꞌmaꞌmunne tewaanya sarɨkaavɨ Paailatɨ aꞌmwe kalavuzarɨ kumɨnyɨna wɨmaaryadelyɨ.”

18Sagaaꞌ kwala bwaꞌnaanyasɨ jaka naangaꞌna dara dɨna “Yɨsavɨri dɨmaratamarɨmwia! Sara yaꞌgɨzɨ Baravaazai nemɨnyawɨnna dɨnejaama!” 19Baravaazai sai anga naangeba gaꞌmaanɨyaraavɨ mala bwaꞌdelyɨ. Sara bwaꞌda aꞌmwerɨ tamakadaaꞌnyɨ kalavuzavɨ wɨmwaaihɨnɨkelyɨ. 20Jaka sara kadeꞌ Paailatɨ “Jizaazarɨ wɨdaasɨdeꞌnana,” yawɨraka ayɨna jaka wɨdɨna. 21Sara yadaaꞌnyɨ jaka wɨdɨna yeꞌ “Maaraꞌgɨzɨ yɨsavɨri jeramo! Yɨsavɨri jeramo!” 22Jaka sara wɨdɨna kyeꞌ dahasaai dahaaꞌ wɨdɨna “Beꞌnanaka! Aꞌmwe dazai be kayaaꞌnanyabwi yɨwakalaka! Nemɨ gamɨnyɨ yɨnɨga wiꞌna maratamarɨmwaade kayaaꞌnanya aane pɨrɨꞌ kɨrɨvɨ mabɨramaariwelyɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ wɨlyabaalyɨ lɨꞌbwaraꞌmujɨ maryaasɨma!” 23Wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ jaka dɨragɨnna naangaꞌna dɨna yɨna yeva jaka naanga dɨragɨnna kuna dɨna, “Sahwarɨ maaraꞌgɨzɨ yɨsavɨri jeramo!” Kumɨre jaka naanga bathɨwaweta sa Paailatɨmɨre yagaalyaꞌ dathɨwanna. 24Sara kyeꞌ Paailatɨ kumɨre yagaalyangɨ mɨdɨnna. 25Aꞌmwera jaka wɨdɨna aꞌmwe kalavuzavɨ mwaaidɨꞌnyɨya sarɨ ayɨna maaryaꞌna gaꞌmaanɨyaraavɨ mala bwaꞌda aꞌmwerɨ tamakakerɨ sagaaꞌ Paailatɨ kumɨre asɨrɨna wɨmaarina. Kumɨreburɨ mɨdɨnna yaka Jizaazarɨ aawɨlasaraavɨre asɨrɨna wɨmarɨmwaaihɨna.

Jizaazarɨ yɨsavɨri nilɨya wɨramesaꞌnesɨ.

(Matɨyui 27:32-44; Maakɨ 15:21-33; Jonɨ 19:17-27)

26Gamɨnyɨ makwodɨvɨꞌ aꞌmwe pwarɨ Saaimonɨ Saairini mwaalyarɨ galalɨmwanna. Sai anga naangeba wɨlaawiaꞌnei tutaanyavɨ kaanya yɨdɨꞌnyɨ. Galalɨmwanna yeva yɨta yovihɨrarannɨkeꞌ gamɨre egwevɨ yɨlamarakɨna kyeꞌ yɨkwavamakwoda Jizaazarɨ mɨdɨnna. 27Mɨdɨnna yadaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanya naanga, aꞌmwerajɨ aꞌmwejɨ gamɨnyɨ mɨdɨnna. Aꞌmwe sa kale wiadaaꞌnyɨ kɨnna dadɨvɨꞌ kaladaasajɨ damɨdɨnna. 28Damɨdɨnna yadaapi Jizaazai gɨnyɨmaꞌnyɨna yaka wɨdɨna “Aꞌmwe Jeruzaalemɨdaasangihi, nɨmɨnyɨna kɨnna madɨpɨnera! Aawa. Kɨnnyaꞌ yune sarɨmɨnyɨneꞌnajɨ sarɨnnya kaimɨraayangɨnajɨ dɨzideꞌnera. 29Yɨthaanyi! Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Dɨvi pɨgaaꞌ yɨmaꞌnajahaaꞌ dɨpɨꞌde ‘Aꞌmwe kaimɨraayanna yagɨnyajɨ bwaraminya kwazɨka kɨnɨnnakejɨ aamunya myaayadɨvɨsajɨ kumɨ sa yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga winadengɨra.’ 30Dazagaaꞌ aꞌmwera mugunyangɨ dangabɨꞌdengɨ ‘Mugunya keꞌnɨngihi bwalanelamwaalyɨla!’ Mugunya maalɨkerɨkaavɨ wɨdɨpɨꞌde ‘Mugunya ketɨrɨkaavihi bwalanelamwalabaihɨrakyɨla!’ Lɨka naanga yadɨvɨꞌ sara dɨpɨꞌdere. 31Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Yɨta gaalyarɨ dɨkeꞌ navɨridevaaibɨꞌ tewaanyainyɨ kɨrɨꞌ nyɨramakɨpɨjaꞌ yɨ yɨta yawakerɨ dɨkeꞌ yarai nasɨꞌdevaaibɨꞌ kayaaꞌnanyaihɨrɨ gathaꞌdareꞌ yɨhimaꞌnadeihɨlaka!”

32Aꞌmwe pwaraai kwaraarɨjɨ makuna. Aꞌmwe saraai kayaaꞌnanyabwi yadisaraarɨ. Saraai gamɨnyɨjɨ yeramyaꞌneraarɨ. 33Kaanya makuna yadɨvɨꞌ pɨba Gɨlemɨnyagɨnyaba woꞌnɨkebanna yɨꞌmavaawɨna yevegaaꞌ dazahɨba gamɨnyɨ yɨsavɨri wɨrameꞌ. Nabaai aꞌmwe kayaaꞌnanya saraai kwaraarɨjɨ yerameꞌ. Pwarɨ gamɨnyɨ aangasɨmagɨ tamɨna, pwarɨ kwanaamimagɨ tamɨna. 34Yɨsavɨri kurameꞌ Jizaazai wɨdɨna “Nɨmwaigɨ, kumɨre kayaaꞌna yɨwaata davurɨ tɨvɨkɨta dɨmarasɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨvanɨgata dahɨbwina myawɨryarera.” Wɨdɨna kyaꞌ aawɨlasara gamɨre kwaabɨyɨvɨta saza maramunyɨna yeva saatuyara gɨrɨdaꞌgɨrɨdata yeva pwai wavɨlavakei pɨvaaꞌ maarɨna. Sana sana yeva yuyara yunebanna maarɨna. 35Sare savɨ aꞌmwera bathakuna yeva baihanaꞌna. Sahwara baihanaꞌna yadaapi aꞌmwe naangera gamɨnyɨ bɨraiyagaala wɨdanganna “Sai aꞌmwe pwaraavɨ padaihasamaaꞌna mena yakelyɨ. Gotɨyare Kɨraazɨtɨyai, Gotɨyai dahɨlakadei mwaalajaꞌ yɨ sarei gamɨ sai padaihasamaaꞌnana! Nabaladɨka!” 36Bɨraiyagaala wɨdanganna yadaapi aawɨlata kwarajɨ bɨraiyagaala wɨdɨna yadɨvɨꞌ gamɨnyabanna wɨlaabɨna yɨna yeva “Waainɨya yɨrɨkeꞌ wɨjavaana!” deva yaamɨjɨ makina yeva 37dara dɨna “Juyaraavɨre kingɨyaigɨ mwaaidɨzaigɨ gɨmɨ saigɨ dɨvadaihasamaaꞌna!” 38Pɨkarya pɨrɨꞌ gamɨnyɨ munyaba yɨdaꞌnɨkeꞌ dɨna “Aꞌmwe dazai Juyaraavɨre Kingɨyalyɨra.”

39Aꞌmwe kayaaꞌnanya tamarɨmweta saraarɨdaaꞌnya pwai gamɨnyɨ bɨrala wɨdɨna “Kɨraazɨtɨyaigɨ daaka! Gɨmɨ saigɨ dɨvadaihasamaaꞌnana! Nabaai naarɨmɨ kwainaarɨjɨ dɨnehɨvadaihasamaaka!” 40Bɨrala sara wɨdɨna kyaꞌ kayaaꞌnanya pwai yagaala dazaꞌ kadɨka wɨꞌnaka maanga wɨdɨna “Sahwalyɨ daangeꞌ avaaina maꞌmwaanyaꞌna Gotɨyarɨna lɨka mijɨwaana! 41Naarɨmɨnyɨ nehɨramwaasaꞌ, saꞌ tewaanya yɨdasabwi yɨwaasasɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Naarɨmɨ taanga maaꞌmwola davwi naarɨmɨ yadata yuna yɨdata sabwina maaꞌmwoi. Kɨrɨꞌ aꞌmwe dava dai yɨwetawakya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ myadelyɨ.” 42Wɨdɨna yaka wɨdɨna “Jizaazaigɨ, dɨvi dɨragɨnna maremwaalaꞌgɨzɨ nɨmɨnyɨna nayaa dɨnyawɨꞌdeigɨnyɨ.” 43Dɨna kyaꞌ sai wɨdɨna “Nebulyaꞌna gɨthɨwa ‘Yuna dahaasagaaꞌ nɨmɨjɨ anga Tewaanyaba dɨmwaaideꞌnanyɨ Parathaazɨ.’ ”

Jizaazai mena balɨna yakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 27:45-56; Maakɨ 15:33-41; Jonɨ 19:28-30)

44Nyɨlyagaaꞌ sɨrɨgwajahaaꞌbɨsagaaꞌ yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ nyɨlyai balɨna. Sarevɨ jɨhɨnyaꞌ anga yuneba jɨnnaraka yune sawɨꞌjɨhɨnyaꞌ tɨri kɨlokɨyagaaꞌna sawɨsɨrɨ. 45Yɨrɨkeꞌ yɨmaanyɨna yaka dɨvidaaꞌnyɨ Gotɨyare Angevɨya kwaabɨyɨvɨta naangeꞌ jɨkɨꞌnadaaꞌdɨꞌnyɨya janne saꞌ yuneba kayaaka lihɨꞌna yɨna yaka pɨvakaai yɨmaꞌnyɨna. 46Sagaasagaaꞌ Jizaazai jaka naanga dɨragɨnna wɨdɨna “Nɨmwai nɨmɨre kuryai gɨmɨre asɨrɨ gwakɨwana.” Sai sara wɨdɨna yaka gannya kuryarɨ yaasɨna. 47Yaasɨna kyaꞌ aawɨlasaraavɨ maremwaaidei dazangɨ tɨnna wanganaka Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨlaka sai dɨna “Yuna nebulyasɨ. Aꞌmwe dazai yuna yɨdaꞌmaraangelyɨra.” 48Dɨna kyaꞌ kwala bwaꞌnaanya baihanasaꞌna biꞌbwaꞌnesara yɨmaꞌnaka sangɨ tɨnna wanganeva kunnya kɨhɨsangɨ kaleꞌna mala tannadɨvɨꞌ kaanna ayɨna yɨkwaweꞌ. 49Sarevɨ gamɨre yuya gyaꞌmwerajɨ aꞌmwe Galɨlidaaꞌnyɨ yawɨmaꞌneva gamɨnyɨ mɨdɨnaabesamɨlɨkajɨ sangirɨꞌ menyaba daaveva yuya yɨmaꞌnaka dazangɨ tɨnna wanganeꞌ.

Jizaazare kɨlaakejɨꞌ sikaviꞌnɨnnyavɨ wakesaꞌnesɨ.

(Matɨyui 27:57-61; Maakɨ 15:42-47; Jonɨ 19:38-42)

50Yɨthaa! Aꞌmwe pwai Jozepɨyai woꞌnɨkei Juyaraavɨre Anga Aarɨmathɨya sabadaaꞌnyai mwaalɨna. Sarei Juyaraavɨ kaajolɨyai, aꞌmwe tewaanyai yune yɨdaꞌmaraangei 51kaajolɨya pwaraavɨre sɨmunyabwinajɨ kumɨrebwinajɨ aala wɨvuꞌnadei, sai Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaidevɨna yemwaaidelyɨ. 52Aꞌmwe dazai Paailatɨmyawɨnna kaanna wɨna yaka sahwarɨ Jizaazare kɨlaakejɨꞌ maaryaꞌna yɨdaanganna. 53Sara yaka yagaalyaꞌ maarɨna yaka wɨna yaka yɨsavɨdaaꞌnyɨ gamɨre kɨlaakejɨꞌ makwalaabɨna yɨna yaka kwaabɨyɨvɨta yaakesɨ yewaaꞌbwaꞌna yɨna yaka simaangevɨna wɨlakaawɨna. Simaanga dazaꞌ sɨla naangevɨ lɨlɨsɨwinɨkeꞌ. Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ aꞌmwe bainɨka aane pwai kwarɨ mulakɨbwaayavɨ, mudɨꞌna wakaꞌ. 54Sagaaꞌ yɨrɨka tɨka munne yovɨrawakyaꞌnerɨkɨra. Kwazaakegaaꞌ maalɨkegaaꞌ yɨmaꞌnyaꞌnegaakɨ. 55Jozepɨyai sara yadaaꞌnyɨ aꞌmwe Galɨlidaaꞌnyɨ yawɨmaꞌneva Jizaazarɨ mɨjɨmabesa sahwarɨ mɨjamakuna. Yevemɨlɨka simaanga dazavɨ tɨnna wanganna yeva gamɨre kɨlaakejɨꞌ sara wakɨnɨkejɨꞌ tɨnna wanganna. 56Tɨnna mena wanganna yeve sagaaꞌ kunnya angengɨna ayɨna kaanna wɨna. Saremɨlɨka marazɨnanyajɨ welivananya wabatɨrɨnnaka nawɨꞌnyajɨ yovɨrawakɨna yeꞌ.

Sara yevemɨlɨka kwazaakegaaꞌ kɨwɨnyaꞌ sara dɨnɨkevɨna kave mwaalɨna yeꞌ.

Copyright information for `BYR