Luke 24

Jizaazai ayɨna dɨkaavakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 28:1-10; Maakɨ 16:1-8; Jonɨ 20:1-10)

1Wikɨya mudɨkerɨkɨ Saadehaaꞌ, byaaka wanyɨwanya yakegaaꞌ simaangeyabanne kaanna wɨna. Sɨnnawɨ mena tɨviꞌna yovɨrawaketa welivananya nawɨꞌnya tɨrɨnnaka sajɨ maarɨna yeva makuna. 2Sare dara wanganesaꞌ “O, sɨlyai kengimagɨ mena mwarangɨramwaihɨwaasai daaka!” Simaangevɨre tɨkuryavɨ marihɨꞌnaryadɨꞌnyɨ sara dɨna. 3Dɨna yeva kusawɨ wɨlɨna yeva dara wanganesaꞌ “O, Naanga Jizaazare kɨlaakejɨꞌ mwarijɨka!” 4Sara deve saꞌneꞌna sɨmunya kwalaalya yawɨꞌdaaꞌnadɨvɨꞌ navɨꞌnavɨka yɨdaaꞌnyɨna. Sara yadɨvɨꞌ, yɨthaa, aꞌmwe pwaraai kumɨnyabanna yɨmaꞌnaabahɨla daaꞌdakɨlyɨ wanganna. Saraai kɨrɨmɨre baazɨꞌmaꞌnyawaarɨdaaꞌnya lɨvamwadadaaꞌnyɨyaraai. 5Wanganna yeva lɨka naanga yadɨvɨꞌ kumɨre mɨnyagɨnya samwina tutaꞌnareva kwaakeyɨna baihanaꞌna yadapi saraai wɨdɨna “Aꞌmwe bainɨkeraavɨreba aꞌmwe gaala kɨnɨnnakerɨna beꞌna bɨꞌmanɨgatangihɨlaka! 6Dava mwarika. Aawa. Mena yɨdɨkaaꞌmwakerɨnera! Sɨnnawɨ sai Galɨli kuna mwaalakegaaꞌ yɨhɨthaka dazaꞌna ayɨna jawɨrila! 7Sai dara yɨhɨthaꞌ ‘Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai aꞌmwe kayaaꞌnanyaraavɨre asɨrɨ kumarɨmwangapɨjɨ yɨsavɨri tamarɨmupɨꞌdelyɨ. Sarei yɨrɨka darɨkaai darɨkɨ ayɨna dɨkaavadelyɨ.’ ” 8Sara wɨdɨna kyagi sa gamɨ kɨgaaꞌ yagaala wɨdaka sanna yawɨꞌna yɨna yeva 9simaangeyaba yagalyaꞌmakuna yeva sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwainanyaraavɨjɨ aꞌmwe yuya pwaraavɨjɨ yuya wanganeta dazanna wɨdaawɨna. 10Aꞌmwe sa, Maahɨthaala mwaalyaꞌ Maarɨyaasɨ Jowaanasɨ Maarɨyaaꞌ Jemɨzare ganaangesɨ sajɨ aꞌmwe pɨmɨlɨka yeꞌmwannamwaaina yesamɨlɨkajɨ sa apozelɨyaraavɨ yagaala dazaꞌ wɨdaawɨna. 11Sara wɨdaawɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ sahwara yawɨꞌna “Aꞌmwe da kɨrɨbɨbɨyagaala dahanedɨwaava!” Sara yawɨꞌna yeva kumɨre yagaalyangɨ myawɨralɨmwagina. 12Sara yadaapi Pitai simaangeyabannei yarai kaanyaveꞌna wɨna yaka walarutaꞌnyɨna yaka keꞌmu kusawɨnna wanganaasɨna yakei kwaabɨyɨvɨsanna gavenna waꞌdɨꞌnyɨ wanganna. Sarei angebanna ayɨna wɨna yaka mena wanganaka sanneꞌna sɨmugwalaalya yawɨꞌna.

Anga Emayaazɨne tutaanyavɨneꞌnesɨ.

(Maakɨ 16:12-13)

13Yɨthaa, yɨrɨka dazahɨrɨka sagaaꞌ kumɨnyɨdaaꞌnya pwaraai, saraai anga maalɨka pɨba Emayaazɨ woꞌnɨkebanna kaanya wɨna. Tuta saꞌ yune Jeruzaalemɨdaaꞌnyaꞌ Emayaazɨna yɨnamudarɨkeꞌ levenɨ kilomitaayababɨsaba. 14Saraai kaanya wodiꞌ yuya yɨmaꞌnaka dazanna yagaalyaꞌ dɨnɨguna. 15Kɨrɨmɨ saraai yɨdaanganyɨ yɨdaanganya yadiꞌ wɨna. Sara yɨnɨgodaakɨlyɨ Jizaazai gamɨ sai aya kɨbanna yɨmaꞌnadavaabɨna yɨna yaka saraalyɨ yeꞌmwannɨgwaanna. 16Saraalyɨ yeꞌmwannɨgwaanna yadaaꞌnyɨ kɨrɨꞌ kɨrɨmɨre tɨnnyangɨ nabinya pɨnɨ bɨꞌjɨralɨmwagaꞌdɨꞌnyɨ saraai myawɨri “Sai Jizaazai daaka!” 17Sara myawɨri kyagi sai wɨdɨna “Saraaihi, benna dɨnɨgodiꞌ wɨvanɨgɨla?” Sara wɨdaka saꞌna saraai daavɨna yagɨla sɨmunyaꞌ taanga winaꞌdɨꞌnyɨ sɨnnyɨꞌ gwarakuꞌna. 18Sara yagɨla aꞌmwe pwai Kɨlayopaazai woꞌnɨkei jaꞌnawɨdɨna “Aꞌmwe kwalaalya anga pɨbadaaꞌnya pɨbadaaꞌnyara dahaaꞌ Jeruzaalemɨ yune sabanna mwaaihava. Sareꞌna nabaai gɨmɨ gaveigɨ yune yɨrɨka dahɨnɨngɨ anga naanga Jeruzaalemɨ yɨmaꞌnɨwaka savɨ myawɨryaigɨ daaka!” 19Sai sara daka yadɨꞌnyɨ sahwai saraarɨ yɨdaanganna “Benɨnneka?” Yɨdaanganna kyaꞌ saraai wɨdɨna “Yɨmaꞌnɨwaka sa Jizaazai Naazaretɨ mwaalyarɨnera. Sahwai Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei Gotɨyare tɨnnyarɨjɨ aꞌmwe yuyaraavɨre tɨnnyarɨjɨ wawɨnya dɨragɨnyajɨ yada yagaala dɨragɨnyajɨ dadelyɨ. 20Sarerɨ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ nemɨre maremwaaidɨvɨsarajɨ Gaꞌmaanɨyare asɨrɨ marakesarɨnera. Sarerɨ Gaꞌmaanɨyai balyaꞌnerɨna yagaala jamungajakerɨnera. Sarerɨ tamarɨmwɨwaꞌdaasarɨnera. 21Sare kɨrɨꞌ kɨgaaꞌ nemɨ dɨragɨnna dara lɨmwagoine. Aꞌmwe dazai Yɨzɨrelɨyainaavɨ ayɨna nevadaihasamaaradei daaka! Yo, nabaai yagaala pɨrɨsɨ kuna warɨꞌ. Sasare daza mena yɨmaꞌnɨwaꞌdɨkevɨ yɨ dahaaꞌ yɨrɨka gamɨnne darɨkaai yaka darɨkɨnyɨ. 22Sarevɨ yuna dahaasagaaꞌ nemɨnyɨdaaꞌnya aꞌmwe pɨnɨ nemɨnyabanna kabathɨwaaꞌ lɨka yɨwaainɨwoinera. Yuna mwanyavɨ simaangeyabanna wawevemɨlɨka 23gamɨre kɨlaakejɨꞌ mwanganyɨwaasamɨlɨkera. Sara mwanganyɨ yeva ayɨna beva dara nedɨwaaꞌ ‘Nemɨ ejelɨya pwaraarɨ wangamwo. Sahwaraai nedɨwaai “Sai gaala mwaalɨꞌ.” ’ 24Nabaai nemɨnyɨdaaꞌnya pwaraai simaangeyaba wawogɨla aꞌmwe nedɨwaatabaai avaaina sarengɨ wangamwaalyaraalyɨ. Kɨrɨꞌ yune gamɨ sarɨ miwariwaala.” 25Sara wɨdɨna kyagi wɨdɨna “Kɨrɨmɨ sɨmunya maayaraaihi! Yagaala yuya pɨropetɨyara dɨhata sangɨna kɨrɨmɨre sɨmunyaꞌ dɨragɨnyaꞌ yawɨralɨmwadiꞌ mɨꞌ. 26Gathaꞌdarevɨnaka! Kɨrɨmɨ myawɨriwaai ‘Kɨraazɨtɨyai daangeꞌ aayagaaꞌ mena maarojɨyai dɨvi gannya byaanna dɨragɨnyavɨ wɨlamwaaladei daaka!’ ” 27Sara wɨdɨna yaka Mozɨzare yagaalyangɨnajɨ pɨropetɨya yuyaraavɨre yagaalyajɨ sareꞌ wɨjɨwaakɨna. Yune gamɨ sarɨna dɨnɨka Bukuyavɨ yuya aaya kaavɨlyajɨ maridɨna.

28Sarera saraai puꞌnɨgohɨla anga saba aya kɨbanna yɨꞌmaꞌna. Sarevɨ gamɨ “Sangirɨꞌ kɨbawa wɨma!” yawɨrakei sara yɨna. 29Sara yɨna yadaaꞌnyɨ saraai dahalalɨmwanna yagɨla wɨdɨna “Naarɨmɨjɨ yeꞌmwannamwalaana! Nyɨlyai gaai waladathakadaaꞌnyɨyagaaꞌ sawɨta mɨlyɨnɨgubala yaꞌne kɨbawa yadɨꞌnyɨ.” Sara dɨragɨnna wɨdɨna kyagi sai kusawɨ wɨlɨna yaka saraalyɨ wɨlyeꞌmwannamwaaina. 30Sara yɨna yeva dɨvi “Tɨka wapaa naana!” deva saraalyɨ walamwaaina yaka ayabaaibɨꞌ bɨretɨyaꞌ maarɨna yaka Gotɨyarɨ “Wapaayanna gɨmɨre yayaꞌ makimwa!” wɨdɨna yaka gunyɨna yaka saraarɨ wɨjaavɨna. 31Sai sara kyaꞌ kɨrɨmɨre tɨnnya padaꞌgalayenna yɨna yagɨla sagaaꞌ sahwarɨ yɨwaranganna. Sara mena kyagi sawɨ sai kaanna yɨmamajɨnaꞌna kyaꞌ saraai ayawɨ mwanganyɨ yagi. 32Sarevɨ saraai dɨnyɨna “Naarɨmɨ tutaanyavɨ badaakwoihɨlyɨyagaaꞌ yagaalyaꞌ nehɨzɨwaakada Bukuyavɨre yawɨta aaya kaavɨlyabwi nehɨzɨwakadaaꞌnya yɨ dazagaaꞌ naarɨmɨre sɨmunyaꞌ yuna nebwina nehidɨkaaꞌmwakeꞌ daaka!” 33Sara dɨnyɨna yagɨla dazagaasagaaꞌ kuna Jeruzaalemɨneraai ayɨna kaanna wɨna yagi. Wawogɨleraai yɨꞌbwaꞌnemwaaidapi sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwainanyaraavɨjɨ kɨryaꞌmwe pwaraavɨjɨ bɨramaaꞌna. 34Sara kyagi saraarɨ wɨdɨna “Naangei nebwina ayɨna dathɨkaaꞌmwaka! Saaimonɨmɨ mena yɨmaꞌnaabɨwakelyɨ.” 35Sara wɨdɨna kyeꞌ saraai tutaanyavɨ wodiꞌ wanganagɨlyanna wɨjɨwaakɨna. Saraai wɨdɨna “Sai gunyadaaꞌnyɨ naarɨmɨ yawɨrangamwolyarɨnera.”

Jizaazai gannya mɨdɨdɨvɨsaraayaba yɨmaꞌnaabakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 28:16-20; Maakɨ 16:14-18; Jonɨ 20:19-23; Apozelɨyara 1:6-8)

36Yagaalyaꞌ kuna dɨnɨbainadaaꞌdapi sahwai kumɨnyɨ tɨnnyaba yɨmaꞌnadavaabɨna yaka wɨdɨna “Kwaamuꞌ dɨmwaalyɨla!” 37Saꞌneꞌ lɨka yɨwaaineva lɨka naanga yɨna. “Kurya pwarɨ dahawangamwona,” yawɨreva lɨka yɨna kyeꞌ 38sai wɨdɨna “Sarɨmɨre sɨmunyai beꞌneꞌ yɨwɨnakɨvanɨgava! Nabaai sɨmunyangɨ yawɨta kwalaalya beꞌna yawɨꞌmanɨgava! 39Nɨmɨre asɨraalyɨ sɨvɨlyɨraalyɨ dɨnyanganyɨla! Nɨmɨ sainyɨ sahwainyɨra. Asa nyɨmwangadɨvɨꞌ dɨnyanganyɨla! Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Nɨmɨnyɨ nyangamwaatabaaibɨꞌ kuryai mɨwɨta yagɨnya kunelyɨ.” 40Sara wɨdɨna yaka kumɨnyɨ gamɨre ata sɨvɨla wɨjɨwaainyɨna. 41Tɨviꞌna wɨjɨwaainyɨna kyaꞌ yɨlaaya naanga yadɨvɨsaꞌnajɨ atɨka maruꞌnaꞌdɨvɨsaꞌnajɨ sareꞌ myawɨralɨmwagi yadaapi sai wɨdɨna “Dava sarɨmɨre tɨka wapaaya pɨnɨ mwarijɨka?” 42Wɨdɨna kyaꞌ yɨdɨka yakɨnɨka jawɨnya pimagɨnyavaaꞌ wɨmaarina kyeꞌ 43sai maaraka nadaaꞌnyɨ tɨnna wanganna.

44Sai kumɨnyɨ wɨdɨna “Kɨgaaꞌ sarɨmɨjɨ kuna mwaalena yagaala da mena yɨhɨthe. Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ nɨmɨnyɨna yuya yɨdaveta sa Mozɨzare Kɨwɨnyavɨjɨ pɨropetɨyaraavɨre bukuyangɨjɨ Saamɨyangɨjɨ yuya daza yɨ yunebanna sara yɨmaꞌnyaꞌnevɨnyɨ.” 45Wɨdɨna yaka sagaaꞌ Gotɨyare Bukuyavɨ yawɨranganyaꞌnera kumɨre sɨmunyangɨ yɨwɨrinyaꞌne sɨmunya wakɨna yaka 46wɨdɨna “Bukuyaꞌ dara dɨnɨꞌ ‘Kɨraazɨtɨyai daangeꞌ maarojɨyai yuna baladei yɨrɨka darɨkaai darɨkɨ ayɨna dɨkaavadelyɨ. 47Sarerɨneꞌna nabaai gamɨnne yayavɨ yuya ajɨmya yuyangɨyaraavɨ wɨjɨwakadaapɨri pwara sɨmunya mudɨkebwi kyawɨramaarapɨri Gotɨyai kumɨre gɨrɨkitaꞌnanya duimwagasɨꞌnaderera. Wawɨnya dazaꞌ Jeruzaalemɨdaaꞌnyɨ yamaapɨꞌderera.’ 48Yuya dazanna aꞌmweraavɨ jalɨkurakyaihɨlyɨ. 49Yɨthaanyi! Nɨmwai yune naanga nebulyaꞌna dakeꞌ yɨhɨzaayaꞌnerɨ sarɨmɨnyawɨnna yɨhyasaabɨdeꞌnanyɨ. Kɨrɨꞌ anga naanga dathahɨba kuna mwaalapɨjɨ yune keꞌmwewɨ Sɨgunyavɨdaaꞌnya dɨragɨnyaꞌ walaabazahaaꞌnanneihɨlyɨ.”

Gotɨyai Jizaazarɨ Sɨgunyavɨna makilaawakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 16:19-20; Apozelɨyara 1:9-12)

50Gamɨreraavɨ Betaani sabanna makuna yaka. Sara yakei gamɨre asɨraai munyaba makɨlaka Gotɨyare dɨragɨnya yanga wɨjaayaꞌnei kumɨnyɨ tewaanaangeꞌ winadeꞌ wɨdɨna. 51Kuna wɨdɨna yada kumɨnyɨ yagalyaꞌmakuna kyaꞌ Gotɨyai Sɨgunyavɨnerɨ makilaawɨna. 52Makilaawɨna yadaaꞌnyɨ sahwara gamɨnyɨ yɨlaaya wɨmarina yeva Jeruzaalemɨna ayɨna wawesara yɨlaaya naanga yɨna. 53Sarera yuyagaaꞌ Gotɨyare Angevɨ mwaaidɨvɨꞌ Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makidɨvɨsare.

Copyright information for `BYR