Luke 7

Aamiyaraavɨ maremwaaidere lɨmwangeburɨnesɨ.

(Matɨyui 8:5-13; Jonɨ 4:43-54)

1Aꞌmwera kadɨka wɨꞌnyaꞌne gamɨre yagaalya mena wɨdaka sabadaaꞌnyɨ anga Kaapanɨyamɨ sabanna yɨꞌmavaawɨna. 2Saba aꞌmwe atɨlyaraavɨre sɨvɨla atɨraalya aawɨlasaraavɨ maremwaaide akwai mwaalɨna. Sare sai gamɨre yaasɨwaꞌwawɨnyai sarɨna tewaanya wɨvuꞌnadei. Yɨ wɨdaayade dazai sagaaꞌ nalaayaꞌ kɨnɨnnakei mena balyaꞌneba yadaaꞌnyɨ 3aawɨlasaraavɨ maremwaaidei “Jizaazai bamwaalɨka!” kadɨka wɨꞌnyɨna yaka Juyaraavɨre aꞌmwe naanga pwaraavɨ dara wɨdaasɨna “Gɨmɨ baꞌgɨzɨ nɨmɨre nyɨdaayaderɨ tewaanya javadaꞌgaideigɨ daaka?” 4Wɨdaasɨna kyaꞌ sahwara Jizaazaryawɨnna yɨꞌmavaawɨna yɨna yeva sahwarɨ wɨdɨna yeva yagaala dɨragɨnna wɨdɨna “Sai aꞌmwe tewaanyarɨnera. Gɨmɨ yɨnɨga wiꞌna dɨhaimwaderɨnera. 5Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sai nemɨ Juyainaavɨna tewaanya wɨvuꞌnaderɨnera. Sai yune gamɨ sai nemɨre lotuangeꞌ madakerɨnera.” 6Sara wɨdɨna kyeꞌ sahwarajɨ Jizaazai yeꞌmwannɨguna yaka angeyaba aya kɨbanna mena yɨꞌmavaawɨna kyaꞌ aawɨlasaraavɨ maremwaaide dazai gyaꞌmwe pwaraavɨ maryaasɨna yɨna kyaꞌ Jizaazarɨ yagaalyaꞌ dara wɨjaꞌnera makabɨna “Naangeigɨ, nɨmɨnyawɨnna byaꞌneigɨnyɨ taanga nagɨzaavɨwɨdɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ aꞌmwe tewaanyainyɨ daaka! Nɨmɨre angevɨ bwidɨzaꞌna nɨmɨ yɨnɨga wiꞌna nawɨꞌnyaigɨbɨsainyɨ daaka! Tewaanyaigɨnyɨnera. 7Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ kwainyɨ yawɨꞌmwa ‘Nɨmɨ aꞌmwe nawɨꞌnyainyɨ daaka! Nabaai gɨmɨnyawɨnna yɨnɨga wiꞌna wɨdeinyɨ daaka!’ Aawa. Gɨmɨ yune yagaalyaꞌna kadaꞌgɨzɨ nyɨdaayadei ayɨna tewaanya yɨmaꞌnana! 8Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ kwainyɨ aꞌmwe naangera nyɨmaremwaaidɨvɨꞌ wawɨnya nyɨjaavadɨvɨsainyɨ. Sareinyɨ mwaaidɨ nabaai nɨmɨre aawɨlasara kɨnɨnnakeinyɨ kwaakewɨ nyɨmwaaihasara. Yɨ nabaai nɨmɨ pwarɨ kudaꞌmujɨ ‘Gɨmɨ dɨwona!’ yɨ sai kaanna wɨna yadelyɨ. Nabaai nɨmɨ pwarɨ kudaꞌmujɨ ‘Gɨmɨ kaaja!’ sai kaanna bɨna yadelyɨ. Nabaai nɨmɨre yaasɨwaꞌwawɨnyarɨ wɨdɨna ‘Gɨmɨ wawɨnya sasare saꞌ ja!’ Sara kudaꞌmujɨ yɨ sai wawɨnya saꞌ yɨna yadelyɨ. (Sarevɨdaaꞌnyɨ yune yagaalyaꞌna kadaꞌgɨzɨ nyɨdaayadei tewaanya yɨmaꞌnadelyɨ.)” 9Sara wɨdasaabɨna kyaꞌ Jizaazai yagaala dazavɨ kadɨka wɨꞌnaka atɨka maruꞌnaꞌna yaka gɨnyɨmaꞌnyɨna yaka kwala bwaꞌnaanyaꞌ mɨdɨdapiya saraavɨ wɨdɨna “Sarɨmɨnyɨ anga menyabadaaꞌnya sarɨna yɨhɨthɨvanɨge. Yune Yɨzɨrelɨ kɨbadaaꞌnyɨ yawɨralɨmwanga sasare sabwi kɨnɨnnaka aꞌmwe pwarɨ mabɨramaaryainyɨ.” 10Sara wɨdɨna kyaꞌ aawɨlasaraavɨ maremwaaidei maryasaabaka aꞌmwe dazara angevɨna ayɨna wɨna yeva wawɨnya wɨdaayaderɨ maamɨdaryai mena yɨmaꞌnakerɨ tɨnna wanganna.

Jizaazai yaanyɨwaakevɨrerɨ ayɨna yɨdɨkaavakeꞌnesɨ.

11Dɨvi maalɨkegaaꞌ mwanyavɨ anga naanga pɨbanna Nenɨ woꞌnɨkebanna kaanna wɨna. Gamɨre mɨdɨdɨvɨta kwarajɨ kwala bwaꞌnaanya naangerajɨ yeꞌmwannɨguna. 12Yeꞌmwannɨguna yadaapi sai kaadihɨta anga naangeyabanya dazayaba aya kɨbanna badaaꞌnyɨ, yɨthaa, aꞌmwe bainɨka pwarɨ makabɨna. Aꞌmwe bainɨka dazarɨ ganaangeꞌ kaimɨraaya yune gave dazahwainanyalyɨyasɨ. Aꞌmwe saꞌ yaanyɨwaakesɨ. Anga naanga dazabadaaꞌnya aꞌmwe kwala bwaꞌnaanya naangera aꞌmwe dazasɨ yeꞌmwannɨgavɨna. 13Sara yɨna kyeꞌ Naangei aꞌmwe dazavɨ tɨnna wanganna yaka gamɨnyɨna kale yenyɨꞌnyɨna yaka aꞌmwevɨ wɨdɨna “Kɨnna madɨnnera!” 14Sara wɨdɨna yaka aya kɨba gidɨkuꞌ wɨlɨna yaka aꞌmwe bainɨkei yɨlaꞌdɨꞌnyɨya yɨꞌbɨnya savɨ asaꞌ dathɨwanna kyaꞌ aꞌmwe barɨyɨꞌbɨnya saꞌ makabadaapiyara sana dakulɨna yɨna yadapi wɨdɨna “Mɨgɨnyaigɨ gɨmɨnyɨ gɨthɨvanɨge. Dɨthɨkaaka!” 15Sara wɨdɨna kyaꞌ mena bainɨka dazai dɨkaaꞌna yaka dɨkavamwaaina yaka yagaalyaꞌ gaai dɨna. Sara yadaaꞌnyɨ sai aꞌmwe dazarɨ ganaangevɨna wɨmaarina. 16Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe yuyara lɨka naanga yɨna yeva Gotɨyarɨne yayaꞌ byaannakeꞌ munya keꞌbeva makina. Sahwara dɨna “Nemɨnyɨ pɨropetɨya naangei Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei mena kimaꞌnaabɨka!” Nabaai dɨna “Gamɨre aꞌmweinaavɨ gaimwanga yaꞌne Gotɨyai mena bakelyɨreva.” 17Dɨna kyeꞌ aꞌmwera Juthɨya yuyabajɨ yuya bularaawia kɨbajɨ yamaryadɨvɨꞌ gamɨ yaka sanna yagaaikɨwɨnya bathɨwɨna.

Jonɨ gamɨre pwaraarɨ Jizaazaryawɨnneraarɨ wɨdasaabakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 11:2-19)

18Jizaazai yaka yuya dazangɨna Jonɨmɨre mɨdɨdɨvɨsara kalavuzangevɨ Jonɨmɨ wɨjɨwaakɨna. 19Sarevɨ Jonɨ gamɨre pwaraarɨ jaka wɨdɨna yaka Naangerɨ wɨjaꞌne yagaala pɨrɨꞌ makwɨyaꞌneraarɨ wɨdaasɨna. Sai saraarɨ wɨdɨna “ ‘Aꞌmwe bathelyɨra,’ Juyaina dadaanyaigɨ sahwaigɨ bahɨnyaigɨ dɨngaka? Pwarɨna yemwalaadeina dɨngaka?” 20Wɨdasaabɨna kyaꞌ aꞌmwe pwaraala dazaraai gamɨnyawɨnna mena yɨꞌmaꞌna yɨna yagɨla wɨdɨna “Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadei gɨmɨnyawɨnna nehɨmaryasɨwaabɨkeinaalyɨra. Sai dara dɨwaꞌ ‘ “Aꞌmwe bathelyɨra,” dadaanyaigɨ sahwaigɨ bahɨnyaigɨ dɨngaka? Pwarɨna yemwalaadeina dɨngaka?’ ” 21Wɨdɨna kyagi dazahɨgaaꞌ aꞌmwe kwalaalyaraavɨ tewaanya yavadaꞌgaidaaꞌnyɨyagaaꞌ. Nalaaya dala nabinabinya kɨnɨnnakeraavɨjɨ nabalya taanga wɨjaayaꞌne kɨnɨnnakeraavɨjɨ yɨmakera kɨnɨnnakeraavɨjɨ tewaanya yavadaꞌgaina. Nabaai tɨbɨnya kwalaalyara, yangeꞌna yavadaꞌgaidaaꞌnyɨ tɨnna yenyɨna. 22Sara yavadaꞌgaina yaka Jonɨmɨreraarɨ yɨwaarasaꞌna jaꞌnawɨdɨna “Kaanya wawokɨlyɨ Jonɨmɨ duthɨthaakwila! Dahaaꞌ tɨnna wangadiꞌ kadɨka wɨꞌnɨwaalyangɨna duthaawila! Aꞌmwe tɨbɨnyara tɨnna ayɨna yenyɨna, sɨvɨla kayaaꞌnanyara kaanya yamarina, samatanakeraavɨre kɨlaakejɨka nawɨꞌnya yɨmaꞌnyɨna. Nabaai aꞌmwe kadɨka muꞌnyɨmuꞌnyara yagaalyangɨ kadɨka wɨꞌnyɨna, aꞌmwe bainɨkera ayɨna dɨkaaꞌna, aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakɨna yadɨnyainyɨ. Sasarera sara yɨvanɨgaꞌ. 23Nabaai aꞌmwei nɨmɨnyɨ lɨmwangebwina yawɨta kwalaalya myaja sare sai yɨlaaya yada tewaanaanga yɨnɨkelyɨ.” Jizaazai Jonɨmɨna sara wɨdaꞌ.

24Jonɨ maryasaabaka saraai mena kaanna wodaakɨlyɨ kwala bwaꞌnaanyaraavɨ Jonɨmɨna wɨdɨna “Aꞌmwera maayabanna tɨnna bewarɨ wanganyaꞌneihi wɨwaꞌdaataihɨlaka? Suya pɨrɨꞌ yɨhusaꞌ galalɨwihɨrakerɨꞌbɨsarɨ tɨnna wanganyaꞌneihi wɨwaꞌdaasaihi dɨngaka? 25Aawa. Tɨnna bewarɨ wanganyaꞌneihi wɨwaꞌdaataihɨlaka? Baazɨꞌmaꞌnya wolasa baazɨꞌmaꞌnɨkerɨ wanganyaꞌneihi wɨwaꞌdaasaihi daaka? Yɨthaanyi! Baazɨꞌmaꞌnya nawɨꞌnyɨnaangenna wakadɨvɨꞌ kɨlaakejɨkɨne gɨlyɨvɨta nawɨꞌnyanna kɨnɨnnaka sasara aꞌmwe dazara kingɨyaraavɨre angengɨ mwaaidɨvɨsare. Sasarerabɨtarɨ mɨꞌ. 26Aawa. Tɨnna bewarɨ wanganyaꞌneihi wɨwaꞌdaataihɨlaka? Pɨropetɨya Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei dɨngaka? Yo, sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Sai pɨropetɨyai yaka kɨrɨꞌ yɨ pɨropetɨyaraavɨreburɨ wavɨlavɨkelyɨ. 27Nabaai aꞌmwe yune dazahwarɨna Bukuyaꞌ yɨdaꞌnɨkerɨnera. Dara dɨnɨꞌ

‘Yɨthaa, nɨmɨre yagaalyaꞌ makwɨyaꞌnerɨ maryasaabɨdeinyɨ.
‘Sɨnnawɨ gɨmɨnyɨ yɨbwaramakwaanna gyathelyɨ.
‘Sai gɨmɨnyɨna tusaꞌ maryovɨrawakɨna yadelyɨ.’
Sara dɨnɨkesɨ.
28Sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Jonɨ Kwaakevakɨ aꞌmweraavɨdaaꞌnyara yɨmaꞌnɨgata yuyaraavɨ wavɨlavɨkelyɨ. Aꞌmwe Gotɨyai maremwaalademɨlɨꞌ yɨmaꞌnajamɨlɨꞌ yuna maalɨkemɨlɨꞌ mwaaloriyamɨlɨꞌ kɨrɨꞌ Jonɨmɨ wavɨlavademɨlɨkɨra.” 29Sara wɨdɨna kyaꞌ sahwara kadɨka wɨꞌneva aꞌmwerajɨ aꞌmwe taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsarajɨ sahwara dɨna “Yo, Gotɨyare sabwi yɨdaꞌmaraangebulyɨ.” Jonɨmɨ sahwara bavɨtaazɨya maaresare. 30Kɨrɨꞌ nabaai Perɨzɨyarajɨ kɨwɨnyangɨ yawɨꞌdɨvɨta sɨduꞌnakerajɨ Jonɨmɨ bavɨtaazɨya maaretara mɨꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ sahwara Gotɨyai wibwarɨdakwadaaꞌnyɨya nawɨꞌnya savɨ buleꞌna wɨjaavesare.

31Jizaazai dɨna “Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ dazagaaꞌne aꞌmweraavɨna keꞌbaꞌnanya berɨꞌ yɨhɨthɨma! Sahwara gathaꞌdara aꞌmweraavaka! 32Sarera darebaaibɨsamɨlɨke. Avaannyaꞌne kaimɨraayamɨlɨka angwaasabanna mwaaidɨvɨꞌ kaimɨraaya pɨmɨlɨkaavɨna jaka dangadɨvɨsamɨlɨke (Jonɨ yaasɨwakebwi myaderɨna)

‘Kwala maaꞌnyaꞌne gware makuꞌmanɨgo.
Kɨrɨꞌ “Kwarame aala!” dɨvanɨgave!’
(Nɨmɨ angyɨrɨꞌmaasabwi yadɨnyainyɨna)

‘Nemɨ baryangɨne kɨdaata dɨvanɨgo.
Kɨrɨꞌ sarɨmɨre kɨdalaala mabwalayɨhɨravaawivanɨke!’
33Sareꞌ daꞌdareꞌnesɨ. Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadei bɨna yɨna yaka pɨgasa bɨretɨya tɨka manyɨ, yuyagaaꞌ waainɨya tɨka manyɨ. Sareꞌna nabaai sarɨmɨ dɨna ‘Yɨmakei kɨnɨnnakelyɨ.’ 34Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai bɨna yɨna yaka tɨka wapaa nada waainɨyasɨ nadaaꞌnyɨ sarɨmɨ dɨna ‘Yɨthaanyi! Sai aꞌmwe tɨka kwalaalya nadelyɨra. Sara yada waainɨya kwalaalyajɨ nadelyɨ. Yaawaryaibɨsalyɨ. Sai aꞌmwe taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsaraavɨjɨ aꞌmwe kayaaꞌna gɨrɨkitaꞌnanyaraavɨjɨ sahwaraavɨ kwɨyaꞌmwelyɨra.’ Sara dadɨvɨsaihɨlyɨ. 35Kɨrɨꞌ Jonɨjɨ sainaai Gotɨyare sɨdusabwine kaimɨraayainaai wawɨnya nawɨꞌnya yɨvanɨgolyainaalyɨ. Wawɨnya sa sɨduꞌnakera dara yawɨranganna ‘Gotɨyare sɨduta tewaanyabwina sara yɨvanɨgi. Yɨdaꞌmaraangesɨra.’”

Aꞌmwe kayaaꞌnanya pɨrɨꞌ Jizaazare sɨvɨlyɨrɨ welivananyaꞌ purakeꞌnesɨ.

36Perɨzɨya pwai gamɨjɨ tɨka wapaaya byeꞌmwannanyaꞌna Jizaazarɨ wɨdɨna. Sara wɨdɨna kyaꞌ Perɨzɨya dazare angevɨna kaanna wɨna yaka tɨka munne savɨ mwaalɨna. 37Yɨthaa! Anga naanga dazaba aꞌmwe kayaaꞌnanya yadeꞌ mwaalɨna. Sare saꞌ “Jizaazai anga Perɨzɨya dazare angevɨ tɨka wapaaya nɨvanɨkeva,” wɨꞌnyɨna. Sarevɨ aꞌmwe dazaꞌ gamɨre kayaaꞌnanyanna yawɨraka sitala (sɨla alɨvezɨta) saadaaya nawɨꞌnyaangeꞌ yɨꞌnɨkeꞌ makabɨna yɨna yaka 38wɨlaabɨna yɨna yaka Jizaazaryaba bulyɨmagɨ aya kɨba sɨvigɨꞌnyɨryawɨ gidɨkuꞌ bulagaidaaꞌna yɨna yaka kɨnna dɨwaainyɨna. Kɨnna dɨwainadaaꞌnyɨ gamɨre kɨdalaalya Jizaazare sɨvɨlyɨrɨ bwalaravaawɨna kyaꞌ gannya mɨjata saamɨnyasɨ yaalɨka yɨmwanna. Sara miꞌna yaka gamɨre sɨvɨlyɨrɨ buꞌbuta kwalaalya biwɨna yaka welivananya saadaayasɨ sɨvɨlyɨrɨ yevuꞌna. 39Sara yɨna yadaaꞌnyɨ Perɨzɨya gamɨnyɨ wɨjɨvwarɨjɨmaaꞌnaka dazai sasarevɨ tɨnna wanganaka sɨmunyavɨ dara yawɨꞌna “Aꞌmwe dathai sai pɨropetɨya nebulyai mwaalajɨ kwajɨ aꞌmwe gamɨnyɨ ata dathɨwamanɨka savɨ kyawɨranganadɨka! Nabaai gamɨre kɨburɨjɨ kyawɨranganadɨka! Yɨ dazaꞌ aꞌmwe kayaaꞌnanya yadeꞌ mwaalɨkeꞌnanyɨ.” 40Sara yawɨꞌna kyaꞌ Jizaazai gamɨre sɨmunyaburɨna jaꞌnawɨdɨna “Saaimonɨ, yagaala pɨrɨꞌ gɨthɨdeꞌ warɨꞌ.” Wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna “Nejɨwaakadɨnyaigɨ dɨnyɨdana!” 41Sara kudaꞌ wɨdɨna “Aꞌmwe pwaraai aꞌmwe pwarɨ dinaayaꞌ kɨnɨnnakeraai. Pwai dinaayaꞌ naanga naanga (K500) wɨwarɨkei, nabaai pwai yune kɨbawe (K50) wɨwarɨkei. 42Saraai dinaaya dazaꞌ yɨnɨga wiꞌna yɨkaderaai mɨka! Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe sai ‘Saraaihɨre dinaaya maarɨderaaihi mɨꞌ,’ wɨdɨna yadelyɨ. Nabaai sarevɨdaaꞌnyɨ dazahwaraarɨdaaꞌnyɨ pwai sahwarɨna tewaanya naanga wɨvuꞌnɨvanɨkei aaihwalaka?” 43Wɨdɨna kyaꞌ Saaimonɨ dara jaꞌnawɨdɨna “Nɨmɨ yawɨꞌmanɨge. Aꞌmwe dazai dinaaya naangeꞌ miꞌnanyaꞌ dakɨwakei dɨngaka!” Sara wɨdɨna kyaꞌ sahwarɨ wɨdɨna “Gɨmɨre yawɨbwata yɨwaanyaꞌ yɨdaꞌnanyasɨra.” 44Wɨdɨna yaka aꞌmwe dazayɨmagɨnna gɨnyɨmaꞌnyɨna yaka Saaimonɨmɨ wɨdɨna “Gɨmɨ aꞌmwe dathava davɨ tɨnna mwanganyɨjɨwaana! Angyɨrɨꞌmaasaraavɨna Juyaina yadaanyabaaibɨꞌ gɨmɨre angevɨ kabwimwa nɨmɨre sɨvɨlyavɨ aalya yɨnyaꞌneꞌ nyɨjawaanyaigɨ mɨka. Kɨrɨꞌ aꞌmwe dathaꞌ gamɨre kɨdaraaibɨrɨkesɨ nɨmɨre sɨvɨlyɨraarɨ nyɨwakesɨra. Sara yaka gannya mɨjasasɨ yaalɨka nyimwamwakesɨra. 45Gɨmɨ buꞌbuta maranyɨwaanyaigɨ mɨka! Kɨrɨꞌ nabaai nɨmɨ bwimwegaaꞌdaasɨ yaka kuna dahaakɨgaasɨ aꞌmwe dathaꞌ nɨmɨre sɨvɨlyawaarɨ buꞌbusaꞌ kuna maranyɨvanɨka. 46Nɨmɨre mɨnyagɨnyavɨ welivananyasɨ nyɨvuꞌmwaanyaigɨ mɨka! Kɨrɨꞌ aꞌmwe dathaꞌ nɨmɨre sɨvɨlyawaarɨ welivananya saadaayasɨ nyɨvuꞌmwakeinyɨra. 47Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨnyɨ gɨthɨvanɨge. Dazahɨrɨꞌ kayaaꞌnanya kwalaalyabwi yadevɨ gamɨre kayaaꞌnanya daza marasɨꞌmweꞌna, sarevɨdaaꞌnyɨ sahɨrɨꞌ nɨmɨnyɨna yuna nebwina wɨvuꞌnɨvanɨkesɨ. Kɨrɨꞌ aꞌmwei kayaaꞌnanya maalɨkemɨlɨꞌ yaderɨ nɨmɨ marasɨꞌnɨwɨja saꞌ yɨ sai nɨmɨnyɨna yuna maalɨꞌna wɨvuꞌnadelyɨ.” 48Wɨdɨna yaka sahɨrɨvɨ wɨdɨna “Gɨmɨre kayaaꞌnanya mena gɨmarasɨꞌmwengɨra.” 49Wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwera gamɨjɨ wapeyɨꞌbɨnyavɨ yeꞌmwannemwaalesara kumɨ sahwaraavɨ gaai dɨnyɨna “Aꞌmwe kayaaꞌnanyabwi marasɨꞌmwaka dazai bewai dɨngaka?” 50Sarevɨ Jizaazai aꞌmwe savɨ wɨdɨna “Nɨmɨnyɨ dɨragɨnna nyɨlɨmwamwaanyaꞌna gɨmɨnyɨ kayaaꞌnanyabwina gɨvadaihasamaaꞌmweꞌgɨnyɨ. Gɨmɨ kaanna wawoꞌgɨzɨ gɨmɨre munyɨꞌ kwaamuꞌ kave nayaa gwarana!”

Copyright information for `BYR