Luke 9

Jizaazai gamɨre sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨ wɨdaasakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 10:5-15; Maakɨ 6:7-13)

1Sagaaꞌ gamɨre sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨ jaka wɨjɨvwarɨjɨmaaꞌnyɨna yɨna yaka sare saraavɨ dɨragɨnya naangesɨ naangaangenna yaꞌneraavɨne dɨragɨnyabulyɨ wɨjaavɨna. Yuya yɨmakeraavɨjɨ nalaaya dala nabinanyangɨjɨ marasɨꞌnyaꞌnebwi wɨjaavɨna. 2Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaidevɨjɨ wɨjɨwaakyaꞌneraavɨ nabaai nalaavɨnakeraavɨ tewaanya yavadaꞌgalyaꞌneraavɨ wɨdaasɨna. 3Wɨdaasɨna yakegaaꞌ wɨdɨna “Sarɨmɨ gɨlyɨvɨta kaanya yamaryaꞌne aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ namaapɨdɨka! Yadisarɨkajɨ gɨlya yɨvɨlyajɨ wapaayajɨ nɨgwiajɨ wana yuna namaapɨka! Nabaai sarɨmɨ baazɨꞌmaꞌnya pɨrɨwaaina namaapɨdɨka! 4Nabaai sarɨmɨ anga pɨrɨvɨ wɨlapɨjɨ yɨ yune anga dazahɨrɨvɨna dɨmwaalyideihɨlyɨ. Anga saba wɨjɨwaakɨna jideihɨlyɨ. Dɨvi anga dazavɨ yagalyaꞌmavapɨjɨ yɨ kaanna dɨwideihɨlyɨ. 5Pwara kumɨre angengɨna mihɨmakwi yɨhipɨjaraavɨ anga naanga dazaba jahalyaꞌmakwideihɨlyɨ. Sara yapɨjɨyaihi sarɨmɨre sɨvɨlyangɨ kwaatɨrɨdɨrɨnya dɨvurakɨrasɨꞌnɨgwideihɨlyɨ. Sahwara tɨnna wanganapɨjɨ kumɨre sabwinajɨ Gotɨyai taanga wɨjaayaꞌnajɨ yawɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. Kumɨnyɨne jalɨkurakyaꞌnesɨ.” 6Wɨdɨna kyaꞌ sahwara anga yuyabanya kaanya yamarina yadɨvɨꞌ yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakɨna yadɨvɨꞌ gazabazaba nalaavɨnakeraavɨ nawɨꞌnya yavadaꞌgalamwaaihɨna yeꞌ.

(Matɨyui 14:1-12; Maakɨ 6:14-29)

7Galɨli saba maremwaalaka maalɨkei Erotɨyai yuya dazangɨneꞌna kadɨka wɨꞌnyɨna yaka yawɨta kwalaalya yɨna. Jizaazarɨna aꞌmwe pwara dɨna “Jonɨ kaviꞌnɨnnyavɨdaaꞌnyai ayɨna dɨkaaꞌmwakerɨnereva.” 8Nabaai pwara dɨna “Ne Pɨropetɨya Yɨlaajai yɨmaꞌnaabɨvanɨkerɨnereva.” Nabaai pwara “Pɨropetɨya sɨnnawɨ kɨgaakunanya pwai ayɨna dɨkaaꞌmwakerɨnereva.” Sara wɨdesaꞌna yawɨta kwalaalya yɨna. 9Sarevɨ Erotɨyai dɨna “Nɨmɨ Jonɨmɨre tɨlɨnnyaꞌ mena woripuragerɨnera. Kɨrɨꞌ aꞌmwe dazai yagaala dazavɨ sasara wɨꞌnɨvanɨgei bewalaka?” Sara dakei “Aꞌmwe sahwarɨ tɨnna wanganɨma!” daka yakelyɨ.

Jizaazai aꞌmwe paaivɨ taawɨzanɨyaraavɨ (5,000) wapaaya wɨjaavakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 14:13-21; Maakɨ 6:30-44; Jonɨ 6:1-14)

10Wɨdaasakera apozelɨyara yagalaawɨna yeva yuya kumɨ yageta sanna gamɨnyɨ wɨdɨna. Mena wɨdɨna kyeꞌ sahwai sahwaraavɨ maarɨna yaka aꞌmwe pwaraavɨ yagalyaꞌmaꞌna yɨna yaka yune kumɨ sarana anga naanga pɨbanna Betɨzaaitha woꞌnɨkebanna kaanna makuna. 11Makuna kyaꞌ kɨrɨꞌ dɨvidaaꞌnyɨ aꞌmwera dazavɨna yawɨꞌna yeva sahwarɨ mɨjamakuna. Sara yevera gamɨnyawɨnna yɨkabɨna kyeꞌ gamɨnyawɨnna bahesaꞌna sahwai yɨlaaya yɨna. Yɨlaaya yɨna yaka Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaidevɨna wɨjɨwaakɨna. Sara yada aꞌmwe nalaavɨnakeraavɨ nawɨꞌnya yavadaꞌgaina. 12Sara kyaꞌ sawɨtɨrɨnyaburɨ gamɨre sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyara gamɨnyawɨnna bɨna yɨna yeva wɨdɨna “Gɨmɨ aꞌmweraavɨ kamaryaasaꞌgɨzɨ anga yuyabanyajɨ wawɨnangejɨ sawɨnna ‘Wawopɨjɨ wapaaya napɨjɨ se waꞌmwaraawɨpɨka!’ daꞌgɨzɨ dɨmaryaasa! ‘Nemɨ mwaaihoya dimagɨ aꞌmwera maayɨmagɨnyɨra,’ gɨthɨwoꞌnanyɨ.” 13Sara wɨdɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ wɨdɨna “Yune sarɨmɨ saihina tɨka nyaꞌne duzaayɨla!” Kɨrɨꞌ sahwara wɨdɨna “Nemɨ wapaaya kwalaalya manewarika. Bɨretɨya atina yaka jawɨnya pwaraalyɨna warɨka. Aꞌmwe yuya datharaavɨneꞌna nemɨ tɨka munne mubawaadeꞌna sara dahayawɨꞌmwaana?” 14Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Aꞌmwe paaivɨ taawɨzanɨya (5,000) darerabɨꞌ mwaaidapi. Gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Sarɨmɨ duzɨla! ‘Pivɨti pivɨtiyara avaala pɨba yɨꞌbwaꞌnapɨjɨ nayaa walamwaaina jɨla!’” 15Wɨdɨna kyaꞌ sara wɨdɨna yeva aꞌmwe yuyaraavɨ nayaa sara waladɨmwaaihɨna. 16Waladɨmwaaihɨna kyeꞌ bɨretɨya atɨlya sajɨ jawɨnyaraalyɨ maarɨna yaka Sɨgunyavɨna maranganna yaka “Wapaayanna yɨlaaya gɨmaryɨwa!” wɨdɨna. Sara mena yakegaaꞌ gunyɨna yaka aꞌmwe kwala bwaꞌnaanyaraavɨ yanga bumumulaawiaꞌne gamɨreraavɨ wɨmaarina. 17Wɨmaarina kyaꞌ yuyaraavɨna wɨjavaawɨna kyeꞌ yunebanna mena nyɨna yeva. Yuyara munya mena yɨnyɨna kwiaꞌ nɨganamudɨwɨraketa yuya sa kuna bwakwodɨꞌnyɨ soigɨlya sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pukaalyangɨ maramihɨna.

Pitai “Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨra,” jalɨkurakakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 16:13-28; Maakɨ 8:27-9:1)

18Pɨgaaꞌ sahwai gavei Gotɨyarɨ wɨdadaaꞌnyɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara gamɨjɨ yeꞌmwannemwaaina. Sagaaꞌ sahwai sahwaraavɨ yɨdaanganna “Kwala bwaꞌnaanya nɨmɨnyɨna nyɨdɨvanɨgata aaihwainyaka?” 19Sarevɨ nabaai sahwara jaꞌnawɨdɨna “Pwara ‘Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadelyɨra,’ gɨthɨvanɨgasaigɨnyɨ. Nabaai pwara ‘Yɨlaajalyɨra,’ gɨthɨvanɨgasaigɨnyɨ. Nabaai pwara dɨna ‘Pɨropetɨya sɨnnawɨ kɨgaakunanya pwai gɨlekaviꞌnɨnnyavɨ ayɨna dɨkaaꞌmwakelyɨreva.’ ” 20Sara jaꞌnawɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Nabaai yune sarɨmɨ saihi nɨmɨnyɨna nyɨdɨvanɨgata bewainyaka?” Sara wɨdɨna kyaꞌ Pitai jaꞌnawɨdɨna “Gɨmɨ Gotɨyai gɨthahɨlakaka maryasaabakeigɨ Kɨraazɨtɨyaigɨnyɨra. Gotɨyareigɨnyɨra.” 21Kɨrɨꞌ kumɨnyɨ dɨragɨnna wɨdɨna “Mala nayaa jɨwannyɨla! Aꞌmwe pwara kwaraavɨ yagaala dazaꞌ wɨjɨwaakyaꞌna kɨmaakɨya miꞌna dakɨwana!” 22Sara wɨdɨna yaka wɨdɨna “Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai taanga kwalaalya maaradelyɨra. Sarevɨ nabaai aꞌmwe naangerajɨ Gotɨyarɨne tamiraꞌdɨvɨta naangerajɨ Kɨwɨjarajɨ sahwarɨ buleꞌna wɨjaavɨpɨꞌdelyɨra. Sara yapɨjɨ sahwarɨ tamakɨpɨjai yɨrɨka daryaai darɨkɨ sahwarɨ ayɨna yɨdɨkaavadelyɨ.”

23Sahwai yuyaraavɨ wɨdɨna “Nabaai aꞌmwe pwai kwai nɨmɨnyɨ ‘Mɨdɨnɨma!’ yawɨrajai gamɨ sai gannya sɨmunyavɨ wiekɨrakada yuya yɨrɨkerɨkaavɨ gannya yɨta yovihɨrarannɨkeꞌ nayaa marikwavadeꞌbɨꞌna ‘Nɨmɨ Jizaazarɨna baimujaꞌ tewaanyasɨ. Aꞌmwera Jizaazarɨna kayaaꞌna nyɨpɨꞌdeꞌ wikɨra,’ yawɨꞌda nɨmɨnyɨ sɨvigɨꞌnyɨrɨ nayaa nyɨmɨdɨnadelyɨ. 24Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwai ‘Jizaazarɨna nanyɨramakɨpɨdɨka!’ dazai nɨmɨnyɨ nyɨmarasɨꞌnajai kuna mwaalade kɨrɨꞌ gamɨre gaala mwaalyabwi yagalyaꞌmavadevulyɨ. Kɨrɨꞌ pwai nɨmɨnyɨna yawɨrojɨ balajai dɨragɨnna nyɨlɨmwagazai yɨ yɨnɨga wiꞌnanyɨra. Sahware gaalyabwi tewaanna padaihasamaaꞌnadelyɨ. 25Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwai nɨgwia gɨlyɨvɨta saza Kwaakevakɨya yuya sa maarajai sarevɨ gamɨ sai yuna kayaaka yɨmaꞌnada nabaai gamɨre gaala mwaalyabwi yagalyaꞌmavojɨ gamɨ yuya maarɨna yaja sasare daza gamɨnyɨ gathaꞌdara gaimwagathengaka! 26Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwai nɨmɨnyɨnajɨ nɨmɨre yagaalyavɨnajɨ sangɨna ‘Wagɨla nanyɨvwaꞌnadɨka! Sahwarɨ wasɨꞌnɨma!’ dazai Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai gannya byaanna naangevɨjɨ Nɨmwarevɨjɨ ejelɨya tewaanyaraavɨrevɨjɨ walaabathehaaꞌ yɨ sahwai ‘Aꞌmwe dazai kwarɨna wagɨla nanyɨvwaꞌnadɨka! Bule wɨjaavɨma!’ wɨdathelyɨ. 27Sareꞌ kɨrɨꞌ nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Nabaai aꞌmwe pwara dava daakata dara yarai mabalyadapi Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaidevɨ tɨnna wangabɨꞌdehaaꞌnanyɨ.”

Jizaazai kɨlaakejɨꞌ nabinna yɨmaꞌnakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 17:1-13; Maakɨ 9:2-13)

28Yagaala daza mena dakegaaꞌ, dɨvi yɨrɨka ata purɨdaaꞌnyɨ daraai mena kwavɨlavaꞌ sahwai Pitarɨjɨ Jonɨmɨjɨ Jemɨzarɨjɨ maarɨna yɨna yaka mugunyavɨna Gotɨyarɨ wɨjaꞌnei yɨlaawɨna. 29Yɨlaawɨna yaka Gotɨyarɨ kuna wɨdɨvainadaaꞌdɨꞌnyɨ gamɨre sɨnnyɨꞌ mudɨka pwaibɨꞌ yɨmaꞌnyɨna yaka nabaai gamɨre baazɨꞌmaꞌnyaꞌ yuna yaakeꞌ wannyɨna, kɨmihɨmɨla yɨna. 30Sara kyaꞌ, yɨthaa, aꞌmwe pwaraai sahwalyɨ yagaala yeꞌmwannadɨna. Pwai Ne Mozɨzalyɨ. Pwai Ne Yɨlaajalyɨ. 31Yɨ sahwaraai byaanna naangevɨ yagɨleraai yɨmaꞌnaabɨna yagɨla sare saraai Jizaazai Jeruzaalemɨ yuneꞌna yaꞌna sanna dɨnyɨna. Sahwai Kwaaka davakɨ yagalyaꞌmavojɨ wawodelyɨra. 32Wɨdɨna yadaapi Pitalyɨ pwaraai gamɨjɨyaraalyɨ seyɨvɨta kwimaꞌnaꞌ kɨrɨꞌ yaaka dɨkavayɨmaꞌnyɨna yeva byaanna naangeꞌ sahwarɨdaaꞌnyɨ kimaꞌnaꞌ tɨnna nayaa wanganna. Nabaai aꞌmwe dazaraai kwaraalyɨ sahwalyɨ yeꞌmwannadaaꞌdakɨlyɨ tɨnna wanganna. 33Saraai “Gamɨnyɨ yagalyaꞌmavakwoihɨlyɨ wawaka!” dahɨla yadaakɨlyɨ Pitai Jizaazarɨ wɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ, nemɨ dava mwaaihoyaꞌ tewaanyasɨra. Sɨmɨnya dawaai dasa yarɨlaadeinera. Pɨrɨꞌ gɨmɨnyɨneꞌ, pɨrɨꞌ Mozɨzarɨneꞌ, pɨrɨꞌ Yɨlaajarɨneꞌ.” Pitai sahwai sɨmunya nayaa myawɨryakei yagaala dazaꞌ sara wɨdɨna. 34Kuna wɨdɨna yadaaꞌnyɨ yɨraaya pɨjɨꞌ galayewaaꞌmwanna. Yɨraayajɨꞌ galayewaaꞌmwanna yadaaꞌnyɨ sahwara lɨka naanga yɨna. 35Lɨka yɨna yadaapi yɨraaya savɨ kusawɨdaaꞌnyɨ maanguraaya pɨrɨꞌ jaka yɨnyɨna “Dathai nɨmɨre Nyɨbwaalɨvaangelyɨra. Nɨmɨ mena wɨdahɨlakelyɨra. Gamɨre yagaalyavɨ kadɨka duꞌnyɨla!” 36Maanguraaya dazaꞌ mena kabinɨgwawaꞌ Jizaazai yuna gavei mwaaidɨꞌnyɨ tɨnna wanganna. Sara yeva kumɨre maange bɨpaina. Nabaai dazagaaꞌ aꞌmwe aane pwai kwarɨ sahwara tɨnna wanganeta sanna mujɨna.

Jizaazai kaimɨraaya yɨmakei mwaaidɨꞌnyɨyarɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.

(Matɨyui 17:14-21; Maakɨ 9:14-29)

37Yɨrɨka ayawɨdaasarɨkɨ mugunyavɨ yagalyaꞌmaveva walaawɨna kyeꞌ aꞌmwe kwala bwaꞌnaanya naangeꞌ gamɨnyɨna burataꞌnyɨna. 38Burataꞌnyɨna kyeꞌ, yɨthaa, aꞌmwe pwai kwala bwaꞌnaanya dazavɨdaaꞌnyai jaka danganna, “Wɨjɨwaakadɨnyaigɨ, dɨragɨnna githaanganɨma! Nɨmɨre kaimɨraayarɨ tɨnna dɨnyanganya! Nɨmɨ kaimɨraaya yune gave dazahwainanyainyɨra. 39Sare sarɨ, yɨthaa, yɨmakei galapwelɨmwagaꞌdelyɨra. Sara wiadaaꞌnyɨ sahwai jaahwasaꞌbɨꞌ kayaaꞌjaka dadelyɨra. Nabaai sara yada yɨmaka dazai yuna kayaaꞌna galarɨvɨtawakadelyɨra. Sara wiadaaꞌnyɨ gamɨre maangevɨdaaꞌnyɨ maagwaitala yaakeꞌ yɨmaꞌnaabadelyɨ. Gamɨre kɨlaakejɨkɨ yuna kayaaka wigalakada yarai yagalyaꞌmakwodei mɨꞌ. 40Nabaai ‘Yɨmaka dazai marasɨpɨka!’ dena gɨmɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdena yagɨnna yɨdangadaari kɨrɨꞌ yuna aawaawa. Myɨ yɨpɨnere.” 41Jaka sara danganna kyaꞌ Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Sarɨmɨ aꞌmwe dathahaasaihi dɨragɨnna lɨmwangebwi kuneihi, sarɨmɨre sɨmunyaꞌ nayaa yɨdaꞌna mwarikeihi, sarɨmɨjɨ kuna gathaꞌdaregaaꞌna yɨhyeꞌmwannemwaalaꞌmujɨ sarɨmɨre taanginya maarɨdeinyaka! Gɨmɨre kaimɨraayai davanna dɨmakulaama!” 42Wɨdɨna kyaꞌ gamɨre kaimɨraayai kuna widavadaaꞌnyɨ yɨmaka dazai kwaakewɨ marawɨnangɨrakɨna yaka yuna kayaaꞌna yawɨnangɨrakɨna. Sara wiadaaꞌnyɨ kɨrɨꞌ Jizaazai yɨmaka dazarɨ maanga wɨdɨna yaka kaimɨraayarɨ tewaanya yavadaꞌgaina yɨna yaka ganɨmaangerɨ ayɨna wɨjaavɨna. 43Sarevɨ aꞌmwe yuyara Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ byaanna savɨ tɨnna wanganeva lɨka yɨwainɨgulɨna.

(Matɨyui 17:22-23; Maakɨ 9:30-32)

Aꞌmwe yuyara Jizaazai yaka yuya dazanna atɨka kuna maruꞌnaꞌna yadaapi gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna
44“Sarɨmɨ yagaala dathavɨneꞌna gɨthɨdeꞌ kadɨkikɨ nayaa dakyɨla! Daꞌdaresɨ. Dɨvi kɨbawe maalɨkegaaꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ nɨmɨre yɨkamaangeraavɨna nyɨbwarɨdaakwadeinyɨra.” 45Kɨrɨꞌ sahwara yagaala dazavɨ nayaa myawɨramaari. Yagaala dazavɨne aaya kaavɨlyaꞌ sahwaraavɨna kukuꞌnya wɨlaꞌna. Sarevɨdaaꞌnyɨ sahwara sahɨrɨvɨna nayaa myawɨramaari. Sarevɨ nabaai sahwara yagaala dazavɨna yɨdaanganyaꞌna lɨka yɨna.

Gamɨrera “Nemɨnyɨdaaꞌnya naangei aaihwai dɨngaka?” dɨnesaꞌnesɨ.

(Matɨyui 18:1-5; Maakɨ 9:33-37)

46Sagaaꞌ gamɨrera gemarasɨꞌnyɨyagaala pɨrɨꞌ “Nemɨjɨya naangei aaihwalaka? Nɨmɨnyɨra. Nɨmɨnyɨra,” geꞌ bivɨkɨꞌnɨguna. 47Geꞌ bivɨkɨꞌnɨguna yadaapi Jizaazai kumɨre sɨmunyavɨ gemarasɨꞌnyɨyagaalyavɨ yawɨranganna. Yawɨranganna yaka sarevɨ sahwai kaimɨraaya maalɨka pɨmɨlɨꞌ maarɨna yaka gamɨjɨ maryeꞌmwannadaaꞌna. 48Sara yaka sai wɨdɨna “Aꞌmwe pwai kaimɨraaya maalɨka dathamɨlɨkɨ nɨmɨnyɨne yayavɨna maarajai sai nɨmɨnyɨ nyɨmaaradelyɨ. Nabaai sai nɨmɨnyɨ nyɨmaarajai yɨ nɨmɨnyɨ nyɨmaryasaabaka dazarɨ maaradelyɨ. Sarebwi dareꞌnebulyɨ. Aꞌmwei sarɨmɨ yuyaihɨrɨneꞌna tɨnnyabanyai yuna maalɨka mwaalajai yɨ Gotɨyarɨna sai yuna naangelyɨ.”

(Maakɨ 9:38-40)

49Jonɨ jaꞌnawɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ, aꞌmwe pwai gɨmɨnyɨne yayavɨ yɨmakeraavɨ wɨdasadaaꞌnyɨ tɨnna wangamwoine. Sara yada kɨrɨꞌ nemɨnyɨ manemɨdɨnyɨvanɨkeꞌna sahwarɨna kɨmaakɨya dakɨwolyɨ.” 50Wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ Jizaazai sahwarɨ wɨdɨna “Sahwarɨna kɨmaakɨya madakɨpɨnera! Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Aꞌmwei sarɨmɨnyɨna yɨkamaanga mihivanɨkei sai sarɨmɨnyɨnelyɨra. Yɨkamaangei mɨka!”

Samerɨya mwaalyara kunnya angeba Jizaazarɨna kaanya tihɨresaꞌnesɨ.

51Jizaazarɨ Sɨgunyavɨna makilaawia yaꞌne Gotɨyaregaaꞌ aya kɨgaaꞌ mena kimaꞌnaꞌ gamɨre sɨmunyai yovɨrawakɨna yaka Jeruzaalemɨna kaanya wɨyaꞌna. 52Sarevɨ gamɨnyɨ sɨnnawɨ yovɨrawakaawiaꞌna pwaraarɨ yagaalyaꞌ wɨdaasɨna. Miꞌna wɨdaasɨna kyaꞌ dazaraai kaanna wɨna yeva Samerɨya mwaalyaraavɨre anga pɨbanna wɨlaawɨna. 53Sabanna wɨlaawɨna kyagi kɨrɨꞌ anga dazabanyara Jizaazarɨ kumɨre angengɨna makwɨyaꞌna “Aala!” dɨna, mamaari. Sahwara yawɨꞌdɨvɨꞌ “Sahwai Jeruzaalemɨna wawadeꞌnanyɨra. Nemɨre naangebanna mɨꞌ.” Sahwara gevwi yadɨvɨsaꞌna “Aala!” dɨna. 54“Aala!” dɨna kyeꞌ gamɨre mɨdɨdisaraai Jemɨzalyɨ Jonɨjɨ sahwaraai sasare saburɨ wanganagɨla wɨdɨna “Naangeigɨ, kayaaꞌna sara yɨwaasaꞌna Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ dɨkeꞌna kudawaajɨ dɨkeꞌ walaabozɨ aꞌmwe datharaavɨ dɨkeꞌ nakadeꞌna sɨmunya myawɨrijɨwaana?” 55Wɨdɨna kyagi kɨrɨmɨnyɨmagɨ gɨnyɨmaꞌnyɨna yaka maanga wɨdɨna. 56Maanga wɨdɨna yaka sahwara anga pɨbannera kaanna wɨna.

Aꞌmwera “Jizaazarɨ mɨdɨnɨma!” dɨpɨjara yadɨvɨsaraavɨnesɨ.

(Matɨyui 8:19-22)

57Sahwara tutaanyavɨ kaanya wodɨvɨꞌ aꞌmwe pwai gamɨnyɨ wɨdɨna “Gɨmɨ kaanya yamarija anga yuya sabanya nɨmɨ kwainyɨjɨ gɨmɨdɨnamarideinyɨ.” 58Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Kavɨjɨlɨkera kwaakevakɨ kumɨre daibuꞌnya kɨnɨnnakerera. Nabaai sɨgunyavɨne yuta kwarajɨ arɨsa kɨnɨnnakerera. Sareꞌ kɨrɨꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai gamɨre mɨnyagɨnyɨꞌ yɨladɨhaihɨta yaꞌneba kunelyɨra.” 59Wɨdɨna yaka aꞌmwe pwarɨ wɨdɨna “Nɨmɨnyɨ dɨnyɨmɨdɨnaama!” Kɨrɨꞌ sai wɨdɨna “Gɨmɨ nɨmɨnyɨna ‘Ya,’ majɨ jɨtheigɨ dɨngaka? Nɨmɨnyɨ nɨmaamaangerɨ tɨviꞌna maralɨkirakaawaꞌmujɨneinyɨra. (Miꞌna kabalojɨ bɨdeinyɨra.)” 60Wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ sahwarɨ wɨdɨna “Baaꞌnana! Pwara, Gotɨyarɨna majadɨvɨsara, kurya bainɨkera baryaraavɨ maralɨkirakɨpɨꞌderera. Kɨrɨꞌ gɨmɨ kaanya wawaꞌgɨzɨ Gotɨyai maremwaaidevɨna aꞌmweraavɨ duzɨwakaawa!” 61Wɨdɨna kyaꞌ nabaai aꞌmwe pwai wɨdɨna “Naangeigɨ, gɨmɨnyɨ gɨmɨdɨmune kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨna ‘Ya,’ kyawɨraꞌgɨzɨ nɨmɨ wawoꞌmujɨyagaaꞌ nɨmɨjɨ avaaimwaalya yuyaraavɨ ata yuneꞌna bwaꞌnaawɨdeinyɨ.” 62Sarevɨ Jizaazai sarɨ wɨdɨna “Pwai nɨmɨre wawɨnya yadei kwai kɨrɨꞌ yuyagaaꞌ dusɨmagɨnna gamɨre ayabwina gɨnyɨmaꞌnangadei sasare sai Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌna wɨjɨwaakyaꞌnei yɨnɨga wiꞌna yadei mɨka.”

Copyright information for `BYR