Mark 10

Aꞌmwera aꞌmwamarya wasɨꞌdɨvɨsabwina wɨjɨwaakaꞌ Jizaazai.

(Matɨyui 19:1-12; Lukɨ 16:18)

1Sabadaasai sai Kwaaka Juthɨya wavɨlavaka Aalya Jothanɨ gaꞌmavaka kwaaka saba kamwaalaꞌ gamɨnyawɨ kwala bwaꞌnaanya mwaaidapi wɨjɨwaakadevaaibɨꞌ aya kɨnɨ nayaa wɨjɨwaakɨna. 2Sara wɨjɨwaakɨna yadaaꞌnyɨ Perɨzɨya pwara wɨlaabeva “Sahwai kayaaꞌnanyaꞌ yana!” deva yaamɨjɨ yɨwaaraꞌna “Pwai gannya balaangevɨ wasɨꞌnajaꞌ sabwi tewaanna yadevwi daaka? Kayaaꞌna yadevwi daaka?” 3Sara yɨwaaraꞌna kyeꞌ wɨdɨna 4“Savɨneꞌ Ne Mozɨzai sɨrɨnɨmaangeraavɨ yagaala berɨvɨ wɨjaihɨlaka?” Sahwara wɨdɨna “Mozɨzai daꞌ dɨnɨꞌ ‘Aꞌmwe pwai yawɨrojɨ “Nɨnnya aꞌmweꞌ wasɨꞌnɨma!” dozɨ pɨkarɨyɨkwiavɨ yagaala saꞌ yɨdavojɨ gannya balaangeꞌ yunakunyavɨ wasɨꞌnadelyɨra.’ ” 5Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Sarɨmɨre sɨmunyangɨ galarɨlavɨmwaaihɨnyɨna yɨwaata sabwina kɨwɨnya saꞌ Ne Mozɨzai dɨnɨkesɨra. 6Dɨnɨkeꞌ sɨnnawɨ sagaaꞌ Gotɨyai yuya wakyaakegaaꞌ Gotɨyare yagaala dɨnɨꞌ ‘Gotɨyai kwalyalyɨ gannya balyasɨ yavɨkaryaakeꞌna 7aꞌmwe pwai ganɨmaangelyɨ ganaangesɨ sawaarɨ yagalyaꞌmakuna yojɨ aꞌmweꞌ maarɨna yojɨ 8gamɨre aꞌmwesɨ mwaalɨna yakɨriyagaaꞌ kɨyoi avaalyawaalyɨ. Kɨlaaka gavejɨꞌ yɨmaꞌnikadewaalyɨ.’ Saꞌ dɨnɨkeꞌna aꞌmwe pwalyɨ aꞌmwe pɨrɨsɨ sawaai mɨka. Aawa. Kɨlaaka gavejɨsɨyawaalyɨ. 9Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai kɨlaaka gavejɨsɨyawaarɨ wakakeꞌna kwalaangei gannya balaangevɨ mwasɨꞌnannesɨra.”

10Salyɨ gamɨrerari angevɨ bulamwaaina kyeꞌ gamɨrera aꞌmwevɨ wasɨꞌnyaꞌna yɨwaaraꞌna. 11Savɨneꞌ yɨwaaraꞌna kyeꞌ wɨdɨna “Pwai kwai gannya balaangevɨ wasɨꞌnojɨ aꞌmwe mudɨkevɨ kamaarojɨ Gotɨyai wanganojɨ ‘Gannya balaanga ayavɨna aꞌmwe mudɨkevɨ ata lɨmwamwakelyɨra,’ dathelyɨra Gotɨyai. 12Nabaai aꞌmweꞌ gannya kwalaangerɨ byenɨdaꞌmakwalyuna yajaꞌ aꞌmwe pwarɨ kamaaꞌnojɨ ‘Gannya kwalaangerɨna aꞌmwe mudɨkerɨ ata lɨmwamwakesɨra,’ dathelyɨra Gotɨyai.”

Jizaazai kaimɨraayangɨna tewaanna wɨdaꞌ.

(Matɨyui 19:13-15; Lukɨ 18:15-17)

13Aꞌmweyura “Sahwai ata yɨmetavana!” deva gamɨnyawɨnna kunnya kaimɨraayaraavɨ makabɨna kyeꞌ gamɨrera maanga wɨdɨna “Mipɨnera!” 14Jizaazai dara wanganakeꞌ “Ai, nɨmɨrera maanga duthɨvanɨgava!” Daka sɨnna tɨka kudavaꞌ wɨdɨna “Nɨmɨnyawɨnna kaimɨraaya bɨpɨka! Kumɨnyɨna kaanya maribɨnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai maremwaaideva pwara kaimɨraaya darabɨsara Gotɨyarɨ lɨmwadɨvɨsara mwaaibɨꞌdengɨra. 15Nebwi yɨhɨthɨwa. Pwai kwai ‘Gotɨyareba mwaalɨma!’ dazai ‘Kaimɨraayai Gotɨyarɨ yɨlaaya yadeibɨsainyɨ yɨmaꞌnɨwɨjainyɨ,’ majɨ kyori Gotɨyare maremwaaide nawɨꞌnyaba mulaabi yadelyɨra. Arɨkawɨnyɨra.” 16Sara wɨdaka kaimɨraaya gannya asawaalyɨ mujɨꞌna yaka ata yɨmetaꞌna yaka “Gotɨyai gɨmɨnyɨ tewaanna gyathelyɨra,” wɨdɨna wɨdɨna yaꞌ.

Aꞌmwei gɨlyɨvɨta naangejɨyarɨnesɨ.

(Matɨyui 19:16-30; Lukɨ 18:18-30)

17Angebadaasai kwaakaanya wodaaꞌnyɨ aꞌmwei gamɨnyawɨnna kaanyaveꞌna wawaka “Naangelyɨra,” daka kwadaai gɨlaka yɨwaaraꞌna “Nejɨwaakadɨnya tewaanyaigɨ, ‘Gotɨyare yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi maarɨma!’ daꞌmujɨ gara yɨdeinyaka?” 18Sara wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “ ‘Tewaanyaigɨ,’ nyɨdɨwaanyaꞌ baaꞌna nyɨdɨwaa? Pwara kayaaꞌnanyara, Gotɨyai gavei tewaanyalyɨra. 19Yagaaikɨwɨnya dara yawɨꞌmwaa. Aꞌmwe maramakɨnna! Aꞌmwengɨ ata malɨmwadɨnna! Kuka minna! Kwaasɨ yagaala majalɨkurakɨnna! Kwaasɨya yaꞌgɨzɨ pwarengɨ kuka mamaaꞌdɨnna! Gɨmaamaangelyɨ gwaangesɨ gɨzɨkaja sara jɨthengɨra. Kɨrɨmɨre yayaꞌ dɨmakɨla!” 20Aꞌmwei sare wɨꞌnaka wɨdɨna “Nejɨwaakadɨnyaigɨ, yagaaikɨwɨnya sangɨ kaweꞌnyagaaꞌdaaꞌnyɨ sara mɨdɨdɨnyainyɨ.” 21Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wanganaka gamɨnyɨna wɨvuꞌnakerɨ wɨdɨna “Gave pɨrɨꞌna gɨhainɨvanɨꞌ. Wawaꞌgɨzɨ gɨnnya gɨlyɨvɨsa yaasaꞌgɨzɨ nɨgwia maaraꞌgɨzɨ gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨ yanga wɨjaavaꞌgɨzɨ Gotɨyareba warade gɨlyɨvɨsajɨyaigɨ nyɨmɨdɨnaadeigɨnyɨra.” 22Sara wɨdakeꞌna aꞌmwere kale wiadaaꞌnyɨ “Aala,” dɨna jɨkurya yaka kavena wɨna yaꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gamɨre gɨlyɨvɨta kwalaalya kɨnɨnnakelyɨ. 23Miꞌna wɨna kyaꞌ Jizaazai aꞌmweraavɨ maranganaka gamɨreraavɨ wɨdɨna “Gɨlyɨvɨkɨraya naangejɨyara wawɨnya naanga yɨna yɨna yɨpɨjara kwajɨ Gotɨyai maremwaaideva tewaanyaba kupɨdɨkerera.” 24Sara wɨdɨna kyaꞌ gamɨrera atɨka maruꞌnakulɨna. Atɨka maruꞌnakulɨna kyeꞌ Jizaazai ayɨna maꞌmaaꞌna “Kaimɨraayaihi, Gotɨyai maremwaaidevanna wɨlyaꞌna wawɨnya naangesɨra. 25Langa lɨlɨtavaloꞌmaꞌnɨkerɨkɨ jɨlɨkyaawarya kaamelɨyai wɨlaawadeꞌna wawɨnya maalɨkesɨ. Gotɨyai maremwaaideva gɨlyɨvɨta naangejɨyai wɨlaawadeꞌna wawɨnya naangesɨra.” 26Sara kudaꞌ atɨka maruꞌnaꞌmuluna yeva dɨnyɨna “Gotɨyarebanna aai yɨlaawadevanaka? Aarɨ padaihasamaaradelaka?” 27Dɨnyɨna kyeꞌ Jizaazai kumɨnyɨ tɨnna wanganaka wɨdɨna “Aꞌmwera yapi mulaawi yɨpɨꞌdera. Aawa. Gotɨya gavei kyojɨ wɨlaawɨpɨꞌderera. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai yuyanna yadelyɨra.” 28Pitai sarɨ gaai wɨdɨna “Yɨthaa, nemɨ yuyangɨ yaꞌmawakona gɨmɨdɨnaabɨho.” 29Sara wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Nebwi yɨhɨthɨwa. Aane pwai kwai nɨmɨnyɨneꞌnajɨ yagaala tewaanyaꞌnajɨ gannya angeꞌ gyaꞌmwera gyaꞌmwe ganaangeꞌ ganɨmaangei gannya kaimɨraaya gannya wawɨnya yaꞌmawakojɨ 30kɨrɨꞌ dahaasagaaꞌ anga kwalaalya, gyaꞌmwe kwala naange, ganaanga kwalaalya, kaimɨraaya kwala naanga naanga, wawɨnya naangevaꞌ mamaari yadei midaaka! Kwaaka davakɨ naanga naanga maarade kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨneꞌna pwara taanginya wɨjaavɨpɨꞌde dɨvi yɨmaꞌnadehaaꞌ Gotɨyare nawɨꞌnyaba yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi maaradelyɨra. 31Saꞌna Kwaaka davakɨ pwarɨna ‘Aꞌmwe sɨnnawɨnyalyɨra,’ dɨmanɨgasarɨna Gotɨyareba ‘O, aayaangemɨlɨkɨra,’ dɨnɨpɨꞌdelyɨra. Yɨ pwarɨna ‘Aꞌmwe aayaangemɨlɨkɨ,’ dɨmanɨgasarɨna Gotɨyareba ‘O, sɨnnawɨnyalyɨra,’ dɨnɨpɨꞌdelyɨra. Yɨ kwalaalyaraavɨna sara dɨnɨpɨꞌderera.”

Dahasaai dahaaꞌ Jizaazai gannya baryagaaꞌna wɨdaꞌ.

(Matɨyui 20:17-19; Lukɨ 18:31-34)

32Jeruzaalemɨnera tusavɨ kaanya widawadaapi Jizaazai kaanya wodaaꞌnyɨ pwara “Sabannei lɨka myɨwaka,” deva atɨka maruꞌnakulɨna yeva mɨdɨnna yesara lɨka yɨna. Lɨka yɨna kyeꞌ sai gamɨreraavɨ pɨba wɨmwaaihaka gamɨnyɨna yɨmaꞌnyaꞌneꞌna wɨdɨna 33“Yɨthaanyi! Jeruzaalemɨneina yimanaawɨgo. Saba Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ maarapi sipɨzipɨya Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ yagaaikɨwɨjarajɨ saraavɨ kanyɨmarɨmwaaihori aꞌmwe sara nɨmɨnyɨna ‘Sai baladelyɨra,’ jɨdavapi anga naanga pimagɨnyaraavɨ (Romɨ mwaalyaraavɨ) nyɨmarɨmwaaihɨpɨꞌderera. 34Kanyɨmarɨmwaaihapi bɨrala nyapɨri maagwala nyopwasɨꞌnapɨri lannaka wɨlyabaalyɨ mala nyɨramapɨri nyɨramakɨpɨꞌdeinyɨ. Kabalaꞌmuri yɨrɨka daryaai darɨꞌ kwavɨlavojɨ kwaihwaainakeinyɨ ayɨna dɨkaavɨdeinyɨra.”

Jemɨzalyɨ Jonɨjɨ kɨdaraai Jizaazarɨ yɨdaanganagi.

(Matɨyui 20:20-28)

35Sagaaꞌ Jemɨzalyɨ Jonɨjɨ kɨdaraai Sevathiyare gawaalɨꞌ kwaraai saryawɨnna wɨlaabahɨla wɨdɨna “Nejɨwaakadɨnyaigɨ, gɨthakadeꞌ naarɨmɨnyɨneꞌna sara jɨtheinaalyɨra. Sara yawɨꞌmwoi.” 36Miꞌna wɨdɨna kyagi wɨdɨna “Kɨrɨmɨnyɨna baarɨꞌ yɨjɨwa?” wɨdɨna yaꞌ.

37“Naarɨmɨnyɨna tewaanyaba maremwaalaꞌgɨzɨ gɨmɨre byaannakevɨ ‘Pwaigɨ aangasavɨ pwaigɨ kwanaamevɨ namwaalyɨta nawɨꞌnyawaarɨ kwalamwaalakɨlyɨ nemɨ maremwalaadeinera,’ sara nehɨthana!” 38Saꞌ wɨdɨna kyagi Jizaazai wɨdɨna “Nyɨdaangamanɨgɨlyaꞌ myawɨriwaai. Daanga nyɨvɨnadeꞌna kaapɨya saꞌ dɨnyideraaihi daaka? Nabaai daanga kihɨvɨnojɨ dɨragɨnyaraaihi daaꞌ? Nɨmɨre kɨlaaka yuyajɨkɨ daanga nyɨvɨnadeꞌna nɨmɨre bavɨtaazɨyaꞌ nyɨmaꞌnadesɨreva nabaai kɨrɨmɨre kɨlaaka yuyajɨkɨ daanga kihɨvɨnojɨ kɨrɨmɨ dɨragɨnna dɨmwaalyideraaihi daaka?” 39Sara wɨdɨna kyaꞌ wɨdɨna “Naarɨmɨ dɨragɨnyainaai wikɨra. Wiꞌna yakaneinaalyɨ.” Jizaazai wɨdaꞌ “Kaapɨyavɨ aalya nɨdeꞌ savɨ aalya dɨnyideraaihɨlyɨ. Nɨmɨnyɨ bavɨtaazɨyaꞌ nyaꞌdeꞌ kɨrɨmɨnyɨ yɨhwaradesɨ. 40Sare kɨrɨꞌ nɨmɨre aangasavɨjɨ nɨmɨre kwanaamevɨjɨ walamwaalyaꞌna nɨnnya wawɨnyaꞌ daaka! Aawa. Gotɨyai yawɨrojɨ gamɨ sahwai namwaalyɨta nawɨꞌnyawaai yovɨrawakyaakewaarɨna pwaraarɨ wɨmwaaihadelyɨra.”

41Gamɨrera pwara atɨraalyara sadaraai wɨdahɨlyaꞌ wɨꞌnyɨna kyeꞌ Jemɨzalyɨ Jonɨjɨ sadaraarɨna sɨnna tɨka wɨdavɨna. 42Sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ Jizaazai wɨjɨvwaramaaꞌna “Yuyaihi, kaajɨla!” wɨdɨna “Ajɨmya yuyangɨyaraavɨrebwi yawɨꞌmwaaꞌ. Ajɨmya yuyangɨyaraavɨ maremwaaidɨvɨsara ‘Nemɨ aꞌmwe naangeinera,’ dɨdɨvɨꞌ aꞌmweraavɨ marulawakɨna yadɨvɨꞌ mwaaihaꞌ. Nabaai kumɨre aꞌmwe naangera kumɨnyɨ dɨragɨnna yadɨvɨsarera. 43Sabwi mipɨnera! Sarɨmɨjɨyai pwai ‘Nɨmɨ aꞌmwe naangeinyɨ yɨmaꞌnɨma!’ yawɨrojɨ pwaraavɨ wɨdaayojɨ aꞌmwe naangei yɨmaꞌnadelyɨra. 44Pwai kwai ‘Pwaraavɨne sɨnnawɨnyainyɨ yɨmaꞌnɨma!’ yawɨrojɨ pwaraavɨre yaasɨwaꞌwawɨnyai yɨmaꞌnojɨ sɨnnawɨnyai yɨmaꞌnadelyɨra. 45Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwainyɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ pwara nyɨdaayɨpɨꞌdeꞌna mabyɨwa. Aawa. Pwaraavɨre wɨdaayɨdeꞌna bɨweinyɨ. Aꞌmweraavɨre kayaaꞌnanyabwina mubyaꞌna kabalaꞌmujɨ aꞌmwera tewaanna mwaaibɨꞌdeꞌna bɨweinyɨ. Kwalaalyaraavɨna aꞌmwamɨnɨgwiainyɨra.”

Jizaazai tɨbɨnyarɨ tewaanya yavadaꞌgalaꞌ.

(Matɨyui 20:29-34; Lukɨ 18:35-43)

46Anga Jeriko yɨꞌmavaaweva sahwalyɨ gamɨrerari kwala bwaꞌnaanyasɨ sara Jeriko yaꞌmaꞌdaapi Baatɨmayaazai, Tɨmayaazare gawaalɨꞌ, tɨbɨnyai aꞌmweraavɨ “Nɨgwia nyɨjaama! Tɨbɨnyainyɨ,” dadei tuꞌmaangebaarɨ mwaalɨna. 47Mwaalɨna yaka dara wɨꞌnakeꞌ “Jizaazai Naazaretɨ mwaalyai daaka!” Daka jaka wɨdɨna “Ne Devitɨmɨreigɨ, Jizaazai, nɨmɨnyɨ kale dɨnyɨgaimwana!” 48Sara jaka wɨdɨna kyaꞌ pwara maanga wɨdɨna “Madɨnna! Kave dɨmwaala!” Maanga wɨdɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ jaka naanga naanga wɨdɨna “Ne Devitɨmɨreigɨ, nɨmɨnyɨ kale dɨnyɨgaimwana!” 49Jizaazai sara wɨꞌnaka mudaraka pwaraavɨ wɨdɨna “Nɨmɨnyawɨnna duzɨvwaramaarila!” Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ sahwara tɨbɨnyarɨ jaka jɨvwaramaaꞌna, wɨdɨna “Wikɨra. Jɨvaimwanna! Gɨzɨvwaramaaꞌmwakeꞌ yarai dɨthɨkaaka!” 50Wɨdɨna kyeꞌ gannya yɨvɨta tapalasɨꞌnaka yarai dɨkwosɨꞌnadaavaka Jizaazaryawɨnna wɨlaabɨna. 51Wɨlaabɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Gɨmɨnyɨna berɨꞌ yɨjɨwa? Gara yawɨꞌmwaa?” Tɨbɨnyai wɨdɨna “Naangeigɨ (Ravuni), ‘Nɨmɨ tɨnna wanganɨma!’ dena gɨthɨwa.” 52Sara wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Nɨmɨnyɨ nyɨlɨmwamwaanyaꞌna gɨmɨre tɨnnyaraai tewaanya yana! Kaanya dɨwona!” Sara wɨdɨna kyaꞌ gamɨre tɨnnyaraai tewaanya kyɨmaꞌnaꞌ tusavɨ Jizaazai kwawaꞌ aꞌmwei mɨdɨnna yaꞌ.

Copyright information for `BYR