Mark 11

Anga Jeruzaalemɨ Jizaazai tewaanna wɨlaawaꞌ.

(Matɨyui 21:1-11; Lukɨ 19:28-40; Jonɨ 12:12-19)

1Jeruzaalemɨ adaihɨsaba Anga Bepaaza Anga Betaani mannɨkeba Mugunya Wolivɨ yɨꞌmaꞌna kyeꞌ gamɨre pwaraarɨ wɨdaasɨna 2“Angeba sakyɨrɨꞌ sakyaba wɨlaawakɨlyɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ dogiya naanga saadɨwɨnyai wɨla pwekɨnɨkerɨ wanganakɨlyɨ dogiyarɨ aꞌmwe aane pwai kwai milamwaalyarɨ wɨla yaarakɨlyɨ nɨmɨnyawɨnna dɨmakabyɨla! 3Aꞌmwe pwai kwai ‘Sabwi baaꞌna yɨvanɨgi?’ yɨhɨthazaꞌ dara duzɨla! ‘Naangei sarɨna kugainɨvanɨkɨra. Nabaai miꞌna kyojɨ sagaaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ dogiyarɨ ayɨna maryasaabathelyɨ.’ ” 4Miꞌna wɨdaasɨna kyaꞌ saraai kaanya wawagɨla adusavɨ dogiya naanga saanyai tɨkuryaba mwasawɨ wɨla pwekɨnɨkerɨ wanganagɨla wɨla yaarɨna. 5Wɨla yaarɨna kyagi saba pwara daavɨna yeva wɨdɨna “Baarɨꞌ yɨvanɨgi? Dɨwɨnya sarɨ baaꞌna yaaꞌmanɨgi?” 6Sara wɨdɨna kyeꞌ saraai Jizaazai wɨdakeꞌ kudahi “Wikɨra. Dɨmakwila!” 7Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazaryawɨnna dogiya saanyarɨ makabɨna kyagi yɨvɨta mararaapaleva dogiyarɨ yɨlakɨna kyeꞌ sahwai yɨvɨsɨkaavɨ aꞌba yɨlamwaaina. 8Sara yɨlamwaaina kyaꞌ aꞌmwe kwalaalyara “Sahwai naangerɨ yɨlaaya yaana!” dɨnyɨna yeva kunnya yɨvɨsa tusavɨ marakɨna kyeꞌ pwara “Tɨnna tewaanya wanganyaꞌnengɨ,” deva taanya kɨwaꞌnake pedaꞌna yeva tusavɨ nayaa marakɨna. 9Nayaa marakɨna kyeꞌ sai yɨlamwaaidɨꞌnyɨ sɨnnawɨnyarajɨ dɨviyarajɨ sara yɨlaaya yeva jaka wɨdanganna “Naangeigɨ, Gotɨyai padaihasamaarana! Gotɨyai Naangei gɨthasaabakeꞌna gamɨnyɨne yayavɨ bɨwaanyaigɨnyɨ tewaanna gɨzaavana! 10Sɨnnawɨ Ne Devitɨ tewaanya nemaremwalyaakabaaibɨꞌ Gotɨyarɨna dɨnemaremwaala! Maremwaala savɨ Gotɨyai tewaanna wiana! Menya keꞌmwewɨnyaigɨ dɨnevadaihasamaaka! Su! Su!”

11Sai Anga Jeruzaalemɨ wɨlaawɨna yaka Gotɨyare angevɨ wɨlaawaka saba yuyangɨ tɨnna wangamabɨna yaka sagaaꞌ sawɨsɨrɨna mena yɨmaꞌnakegaaꞌ Betaani anga maalɨkevɨna gamɨrera atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyarajɨ kaanna wɨna yaꞌ.

Jizaazai yɨta pihɨyarɨ wɨdaꞌ.

(Matɨyui 21:18-19)

12Mwanyavɨ dɨkaaveva Betaanidaasara wodaapi gamɨnyɨ mɨjɨka wina. 13Mɨjɨka wina yadaaꞌnyɨ keiba yɨta pihɨyai kɨwaꞌnakerɨ tɨnna wanganaka “Yɨsɨlya daaka?” daka kaanna wɨna. Yɨsaryabanna baka sagaaꞌ dara wanganakeꞌ “O, kɨwata gave daaka?” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨta yuya yɨsɨla mya mɨlyadɨꞌnyɨ. 14Daka yɨsarɨ wɨdɨna “Yɨsimaayaigɨ yuyagaaꞌ aane pwai kwai gɨmɨre yɨsɨla manyɨ gyatheigɨnyɨ.” Sara wɨdadaasɨ gamɨrera wɨꞌnyɨna yeꞌ.

Jizaazai Gotɨyare Angevɨna wawaꞌ.

(Matɨyui 21:12-17; Lukɨ 19:45-48) (Jonɨ 2:13-22)

15Jeruzaalemɨna yɨꞌmavaawɨna kyeꞌ Gotɨyare angevɨ saba Jizaazai wɨlaabɨna yaka yaasaraavɨ marirɨgalaasɨna yaꞌ. Nɨgwia yanga yɨnyaꞌneraavɨre yɨꞌbɨnyangɨjɨ kwaamɨrya yaasadɨvɨsaraavɨre namwaalɨsangɨjɨ marapuratawasɨꞌna yaka 16aꞌmweraavɨ wɨdɨna “Gotɨyare anga davɨ aane pwaigɨ kwaigɨ gɨlyɨvɨsa mamwaꞌnalotaꞌdɨnnera!” 17Sara wɨdɨna yaka wɨjɨwaakɨna “Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨkeꞌ ‘Gotɨyai dara wɨdakeꞌna daaka! “Nɨmɨre angeꞌ tɨbarɨyagaala jaꞌnesɨra. Aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyara angevɨ wɨlaabapi tɨbarɨyagaala nyɨdɨpɨꞌdesɨra.” ’ Sara dɨnɨkeꞌ pwara wɨlaabɨna kyɨwaaꞌ sahwaraavɨre nɨgwia mwagiꞌnyaꞌneba daa dava!”

18Sipɨzipɨya Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ yagaaikɨwɨjarajɨ sara wɨꞌnadɨvɨꞌ Juya naangera gamɨnyɨna “Baladeꞌna gara yaadeinaavaka?” dɨnyɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwarɨna lɨka naanga yesaꞌnanyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kwala bwaꞌnaanyaꞌ wɨjɨwaakɨyagaalyaꞌna atɨka maruꞌnaꞌmuluna yeꞌ. 19Sara dɨnyɨna kyeꞌ sawɨsaꞌ kajɨnnaꞌ angebadaaꞌnyɨ salyɨ gamɨrerajɨ bwalaawɨna yeꞌ.

Yɨta pihɨyai wɨjɨwaakyaꞌnesɨra.

(Matɨyui 21:20-22)

20Mwanyavɨ tusavɨ kaanya wodaapi yɨta pihɨyaꞌ pwipulyajɨ taanyajɨ yuya yawaka balakeꞌ tɨnna wanganna. 21Tɨnna wanganna kyeꞌ Pitai miꞌna yawɨraka sarɨ wɨdɨna “Nejɨwaakyaigɨ, dangana! Yɨta pihɨyai yagaala dɨragɨnyaꞌ wɨdɨwaꞌdɨnyai mena baimwaka.” 22Wɨdɨna kyaꞌ kumɨnyɨ wɨdɨna “Gotɨyarɨ dɨlɨmwagarila! 23Nebwi yɨhɨthɨwa. Pwai mugunyaꞌ wɨdozɨ ‘Mugunyaigɨ dɨkaavaꞌgɨzɨ saalaalyavɨ dɨvaihɨnana!’ Nabaai gamɨre sɨmunyavɨ ‘Mugunyai sara yadelyɨra,’ kalɨmwagarojɨ Gotɨyai gamɨnyɨna sara yadelyɨra. 24Savɨneꞌna yɨhɨthɨwa. Tɨbarɨyagaala duthathe gɨnnya sɨmunyavɨ ‘Gotɨyai mena sara nyɨjaawaꞌ,’ kadaꞌgɨzɨ gɨzaavadengɨra. 25Tɨbarɨyagaalyaꞌna daavaꞌgɨzɨ yawɨꞌdɨzaꞌ ‘Ai, pwai kwai kayaaꞌna nyɨwaka! Sɨnna tɨka nyɨdaꞌmwaꞌ,’ sagaaꞌ ‘Gamɨre kayaaꞌnanyaꞌ miꞌna marasɨꞌnɨwa,’ jawɨka! Nabaai Gɨmaamaangei Sɨgunyavɨ mwaalɨkei gɨmɨre kayaaꞌnanya marasɨꞌnadeꞌna sara ja! 26Kɨrɨꞌ pwara kayaaꞌna gyɨwaasaꞌna kumɨre yɨwetawakya mamarasɨꞌnyɨ yɨjaꞌ, yɨ gɨmɨre yɨwetawakyanna Gɨmaamaangei Sɨgunyavɨ mwaalɨkei mamarasɨꞌnyɨ yadelyɨra.”

Jizaazare dɨragɨnyaꞌ aai wɨjaavaꞌ?

(Matɨyui 21:23-27; Lukɨ 20:1-8)

27Jeruzaalemɨna ayɨna wɨlaabɨna. Miꞌna wɨlaabɨna kyeꞌ sahwai Gotɨyare angevɨ kaanya bulayamaryadaaꞌnyɨ gamɨnyawɨnna sipɨzipɨya Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ yagaaikɨwɨjarajɨ aꞌmwe naangerajɨ wɨlaabeva 28wɨdɨna “Sa be dɨragɨnya yawaaihɨnyavaka? Yawaaihɨnyaꞌna sa yaꞌneigɨnyɨ dɨragɨnyaꞌ aai gɨzaavakasɨyaka?”

29Jizaazai sahwaraavɨ wɨdɨna “Yagaala pɨrɨꞌ yɨhiwaaravɨma! Savɨ kajaꞌnanyɨdapi sara yawaaiheꞌne dɨragɨnyaꞌ yɨhɨzɨwaakɨdeinyɨra. 30Jonɨ aalya bavɨtaazɨyabwina Sɨgunyavɨdaasɨ Gotɨyai duzɨwaakaka? Kwaakevakɨ aꞌmwera duzɨwaakeva? Dɨzaꞌnanyɨjɨla!” 31Sara wɨdɨna kyaꞌ yagaala dɨnyɨna “ ‘Sɨgunyavɨdaasasɨra,’ kudawaajɨ ‘Jonɨ nɨmɨnyɨna wɨjɨwaakaꞌ. Baaꞌna muꞌnyetaihɨlaka!’ nanedathɨka! 32Sareꞌ kɨrɨꞌ ‘Aꞌmweraavɨdaasasɨ,’ madaanna! Kwala bwaꞌnaanyaꞌ nanerabɨka! Sahwaraavɨna lɨka yadaa mwaaiho.” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe yuyara yawɨꞌna “Nebulyasɨ. Jonɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnanejɨwaakadelyɨ.” 33Sara dɨnyɨna yeva Jizaazarɨ maꞌmaaꞌna “Saꞌna myawɨrivanɨgo.” Jizaazai wɨdɨna “Nabaai manyɨjɨvanɨgasaꞌna nɨmɨ yawaaiheꞌne dɨragɨnyaꞌna mihɨzɨwaakɨwɨnesɨ.”

Copyright information for `BYR