Mark 15

Paailatɨmyaba Jizaazai daavaꞌ.

(Matɨyui 27:1-2, 11-14; Lukɨ 23:1-5; Jonɨ 18:28-38)

1Mwanyagaaꞌ yɨrɨkeꞌ gaai puꞌdaaꞌnyɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Gotɨyarɨne tamiraꞌdɨvɨsarajɨ aꞌmwe naangerajɨ Juyaraavɨre Kɨwɨjarajɨ kaajolɨya pwarajɨ sara gamɨnyɨna jamungajɨna. Miꞌna jamungajɨna yeva Jizaazarɨ wɨla pwɨyɨna, Gaꞌmaanɨyai Kwaaka Juthɨya maremwaaide Paailatɨmyawɨnna makuna yeva sarɨ marɨmwaaihɨna. 2Marɨmwaaihɨna kyeꞌ Paailatɨ gamɨnyɨ yɨwaaraꞌna “Juyaraavɨ maremwaaidɨnyaigɨ kingɨyaigɨ daaka?” Yɨwaaraꞌna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Gɨmɨ nyɨdɨwaanyaꞌ nebulyasɨ.” 3Sara wɨdɨna kyaꞌ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangera “Gamɨre kayaaꞌna yade sanna Paailatɨmɨ wɨjɨwakaana!” deva kwaasɨ yagaala kwalaalya wɨjɨwaakɨna. 4Miꞌna wɨjɨwaakɨna kyeꞌ Paailatɨ ayɨna yɨwaaraꞌna “Tɨvɨkɨta pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ jaꞌnadɨna jɨtheigɨ midaaka? Yɨthaa, gɨmɨnyɨna kayaaꞌnanya kwalaalya nyɨjɨwakɨwaasange!” 5Yɨwaaraꞌna kyaꞌ Jizaazai yagaala aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ majai mwaalakeꞌna Paailatɨ atɨka maruꞌnaꞌna yaꞌ.

“Jizaazai balana!” wɨdeꞌ.

(Matɨyui 27:15-26; Lukɨ 23:13-25; Jonɨ 18:39-19:16)

6Kwazaaka naanga munne yanyagaaꞌ yuyagaaꞌ Juyara Paailatɨmɨ wɨdadɨvɨsare “Ayabaaibɨꞌ kalavuzarɨ yunakaanya duthaasa!” Sara dɨnɨkeꞌna Paailatɨ sara yakelyɨ. 7Sagaaꞌ aꞌmwera kwaakevakɨ maremwaaidɨvɨsaraavɨ mala bwaꞌdaaveva aꞌmweraavɨ karamakeꞌ naangera kalavuzangevɨ wɨmwaaihɨna. Kalavuzangevɨ wɨmwaaiheta pwai Baaravaazai woꞌnɨkei mwaalɨna. 8Mwaalɨna kyaꞌ kwala naangeꞌ beva Paailatɨmɨ gaai wɨdɨna “Dahaaꞌna nemɨnyɨna ayɨna yɨyabwi yagɨnyaꞌ sara ja!” 9Wɨdɨna kyeꞌ Paailatɨ wɨdɨna “Aꞌmweihi, Juyaraavɨ maremwaaiderɨ wɨla yaarɨjɨwa?” 10Sareꞌ dareꞌnesɨ. Paailatɨ dara yawɨrakelyɨ “Aꞌmwe kwalaalyara Jizaazarɨ yɨlaaya wɨmariwaasaꞌnanyɨ. Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangera tɨganaarya yadɨvɨꞌ kotɨyavɨ marɨwɨmwaaihɨna yɨwaava.” 11Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangera kwala naangevɨ wɨjɨwɨrina “ ‘Jizaazai waramaryana! Aꞌmwe Baravaazarɨ nejaavana!’ yarai duzɨla!” Sara wɨjɨwaakɨna kyeꞌ sara yɨna. 12Miꞌna yɨna kyeꞌ Paailatɨ jaꞌnawɨdɨna “Nyɨdɨwaasaꞌna ‘Aꞌmwe sai Juyaraavɨ maremwaaidela,’ dadɨvɨsarɨna gara yɨjɨwa?” 13Wɨdɨna kyaꞌ ayɨna jaka danganna “Yɨsavɨri tamakyaꞌna nilɨya dɨramo!”

14“Baaꞌnevaka? Be kayaaꞌnanya yɨwakalaka?” Saꞌna wɨdɨna kyaꞌ kwala bwaꞌnaanyaꞌ jaka naanga danganna “Tamakyaꞌna yɨsavɨri nilɨya dɨramo!” 15Sara danganna kyeꞌ Paailatɨ “Kwala bwaꞌnaanya nɨmɨnyɨna yɨlaaya yɨpɨka!” daka Baravaazarɨ wɨla yaaraka dameraavɨ wɨdɨna “Jizaazarɨ wɨla nilɨnakebaalyɨ tamapɨjɨ yɨsavɨ nilɨya jeramyɨla!”

Aawɨlasara Jizaazarɨ bɨrala yeꞌ.

(Matɨyui 27:27-31; Jonɨ 19:2-3)

16Kwaaka Juthɨya maremwaaide angwaata Pɨraitorɨyamɨ (kotɨ angeꞌ) woꞌnɨkewɨnna damera Jizaazarɨ jɨvwaramakwaweva aawɨlata yuya pwaraavɨ jaka jɨvwaramaaꞌna. 17Jaka jɨvwaramaaꞌna kyeꞌ yuyara yɨkabeva “Jizaazai kwaasɨkingɨyai yɨmaꞌnana! Bɨrala yaana!” deva kingɨyɨvɨta wayaakeꞌ egwevɨ marajɨkɨreva wɨla lannakesɨ gɨhɨpaleva gamɨre mɨnyagɨnyavɨ maramwaaihɨꞌna. 18Maramwaaihɨꞌna yeva bɨralyaꞌna wɨdɨna “Naangeigɨ, Juyaraavɨ maremwaaidɨnyaigɨ yuyagaaꞌ dɨmwaaideigɨne!” 19Sara wɨdɨna yeva yɨsarɨsɨ mɨnyagɨnyavɨ tamɨna yeva gamɨnyɨ maagwala wopwakɨna yeva “Naangelyɨra,” kwaasɨyaꞌ deva kwadaai gɨleꞌ. 20Bɨralyaꞌ sara yɨna yeva yɨvɨta wayaakeꞌ mararaakurasɨꞌneva gamɨre baazɨꞌmaꞌnyaꞌ marajɨkɨreva “Yɨsavɨ nilɨya wɨramaana!” deva jɨvwaramakuna yeꞌ.

Yɨsavɨri Jizaazarɨ nilɨya yerameꞌ.

(Matɨyui 27:32-44; Lukɨ 23:26-43; Jonɨ 19:17-27)

21Tusavɨ Saaimonɨ Anga Saairini mwaalyai, Alekɨzaadalyɨ Rupaazalyɨ saraarɨ kɨrɨnɨmaangei wawɨnyabadaaꞌnyai Jeruzaalemɨnei wɨrataꞌnyɨna yeva aawɨlasara naanga wɨdɨna “Aꞌmwe sare yɨsaꞌ dɨmakɨlaawa!” Miꞌna naanga wɨdɨna kyeꞌ Saaimonɨ yɨsaꞌ makɨlaawɨna. 22Makɨlaawɨna yadaaꞌnyɨ Mugunya Golɨhotabanna Jizaazarɨ wɨjɨvwaramakuna. Golɨhota “Gɨlemɨnyagɨnyabanna,” dɨnɨkesɨ. 23Saba “Daanga naanga nuvɨnadɨka!” deva aalya waainɨyavɨ kɨwata mɨrɨya woꞌnɨke yɨkeva “Daꞌ dɨnana!” wɨdɨna kyeꞌ “Aala!” wɨdɨna. 24“Aala!” wɨdɨna kyaꞌ aawɨlasara Jizaazarɨ maareva yɨsavɨ nilɨya wɨrameva “Gamɨre yɨvɨta baazɨꞌmaꞌnya saza japalaana! Saatuya yawaajɨ ata gɨlyavɨ wanganawaajɨ japalamakwawaana!” deva saatuya yeva gamɨre baazɨꞌmaꞌnya jaapaina. 25Sagaaꞌ yɨsavɨ nilɨya wɨramesagaaꞌ mwanyavɨ naainɨ kɨlokɨyagaakɨra. 26Tamakyaꞌne pɨkarya “Kingɨyai Juyaraavɨre maremwaaidei,” yɨdaveva yɨsavɨ munyaba yɨlakɨna. 27Yɨlakɨna yeva gamɨre aangasɨmagɨ aꞌmwe pwarɨ kwanaamimagɨ pwarɨ nilɨya wɨrameꞌ kuka yɨpalamaaꞌdisaraarɨ. 28Saꞌna wɨramɨna kyeꞌ sagaaꞌ Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨkeꞌ yuneba yɨmaꞌnaꞌ. Yagaala saꞌ “Kayaaꞌnanyaraavɨ sara yɨpɨꞌdeꞌ gamɨnyɨjɨ sara yɨpɨꞌdelyɨra,” dɨnɨkesɨra.

29Aꞌmwe aꞌmwera wavɨlavesa kunnya mɨnyagɨnyara wɨnaangɨꞌnyɨ wɨnaangɨꞌnya yadaapi bɨrala dara wina. “Aꞌa! ‘Gotɨyare Angevɨ kayaaka yɨgalaꞌmwi yɨrɨka dawaai dasangɨ mamwɨneinyɨ,’ nedahɨnyaigɨ, 30sahwaigɨ gɨmɨ saigɨ gaimwannaꞌgɨzɨ nilɨya lawasɨꞌnaꞌgɨzɨ yɨsavɨdaaꞌnyɨ dalaama! Dɨvadaihasamaaꞌnana!” 31Sara bɨrala wɨdɨna kyeꞌ nabaai sabaaibɨꞌ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangera Juya yagaaikɨwɨjarajɨ Jizaazarɨna bɨrala dɨneꞌ “Pwaraavɨna dɨragɨnna padaihasamaarakele! Gamɨ sahwai padaihasamaaꞌnannele! 32Kɨraazɨtɨyai Yɨzɨrelɨyaraavɨ maremwaaidei kingɨyai yɨsavɨdaasɨ kwalaabozɨ wanganawaajɨ gamɨnyɨ nayaa lɨmwagaraadeꞌnanyɨ.” Bɨrala sara dɨnyɨna kyeꞌ gamɨnyawɨ pwaraai nilɨya wɨramesaraai bɨrala wɨdɨna yagi.

Jizaazai balaꞌ.

(Matɨyui 27:45-56; Lukɨ 23:44-49; Jonɨ 19:28-30)

33Sɨrɨgwajahaaꞌ kyɨmaꞌnaꞌ kwaakevaꞌ yuyavaꞌ yɨrɨka kɨgaaꞌ jɨhɨnyaꞌ jɨnnaka tɨri kɨlokɨyagaaꞌ jɨhɨnyaꞌ miꞌna jɨnnakegaaꞌnanyɨ. 34Sagaaꞌ tɨri kɨlokɨyagaaꞌ Jizaazai jaka naanga gannya yagaalyaꞌ danganna “Eloi, Eloi lama savakɨtaani.” Yagaala saꞌ aangyagaala “Nɨmɨre Gotɨyaigɨ, nɨmɨre Gotɨyaigɨ beꞌna nyagalyaꞌmaꞌmwaana?” 35Jaka sara danganna kyaꞌ saba daaveta pwara wɨꞌneva dɨnyɨna “Yɨthaanyi, Yɨlaajarɨ jaka wɨdɨwaka.” 36Dɨnyɨna kyeꞌ pɨbanna pwai kaanyaveꞌna wawaka aalya waainɨya yɨrɨkevɨ saalaalyavɨya jɨꞌmɨnyaꞌ marapaihaka aalɨnakeꞌ yɨsarɨkɨre sɨnnyarɨkɨ wakaka “Aalyaꞌ nana! Pɨzɨꞌgwa mwaalana!” daka makɨlaawaka pwaraavɨ wɨdɨna “Kavaayɨla! Yɨlaajai bozɨ yɨsavɨdaasɨ makwalaabazaꞌ wanganaadera.” 37Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai jaka naangeꞌ wɨdaka sɨmudɨnya yɨnahu yekɨꞌna yaꞌ.

38Gotɨyai Gotɨyare Angevɨ janne naangeꞌ jɨkɨꞌnɨkeꞌ munyabadaasɨ kwaakewɨnna kayaaka daburaꞌ yuneba. 39Jizaazarɨ nilɨya tameta yɨsavɨ aawɨlata naangei Anga Romɨ mwaalyai maredaavakei dara wanganakeꞌ “Sara davaimwaka!” Daka wɨdɨna “Nebulyasɨra. Aꞌmwe dai Gotɨyarɨ gawaalɨvaangelyɨra.” 40Wɨdadaaꞌnyɨ keiba aꞌmwe daaveva tɨnna wanganna. Aꞌmwe sa, Maarɨyaaꞌ Maahɨthaala mwaalyasɨ Maarɨyaaꞌ Jemɨzai dɨviyalyɨ Jozɨzalyɨ kɨdaraarɨ kɨrɨnaangesɨ Saalomiyasɨ sa 41Jizaazai Kwaaka Galɨli mwaalakegaaꞌ kaanya yeꞌmwannayamaryeva wapaaya aalya wɨjaavesajɨ aꞌmwe pɨnɨjɨ Jizaazalyɨ Anga Jeruzaalemɨna yɨlaabeta aꞌmwe pɨnɨjɨ sangyɨneba mwaalɨna yeva tɨnna wanganna yeꞌ.

Jizaazarɨ lɨkyɨrakeꞌ.

(Matɨyui 27:57-61; Lukɨ 23:50-55; Jonɨ 19:38-42)

42Sawɨsaburɨ kyɨmaꞌnaꞌ Jozepɨyai Aarɨmathɨya mwaalyai bɨna. 43Bɨna yakei aꞌmwe tewaanyai Kaajolɨyai sagaaꞌ Gotɨyai Kwaaka yuyavakɨ maremwaaidehaaꞌna kave yemwaalakelyɨ. Jizaazai balakegaaꞌ Pɨraaidehaaꞌ Jozepɨyai “Kwazaakegaaꞌ gɨlaayai enana narɨbainadɨka!” daka Juyaraavɨre Kwazaakegaaꞌ yovɨraꞌdaapiyagaaꞌna dɨragɨnna yɨvaimwanna yaka Paailatɨmyawɨnna baka Jizaazare kɨlaakejɨkɨna wɨdɨna “Gɨlaayai walyamarirakɨma! Nyɨmaryaama!” 44Sara wɨdɨna kyaꞌ Paailatɨ maruꞌnaꞌna “Ai, dahaaꞌ miꞌna davalɨka?” daka aawɨlata naangerɨna jɨvwaramaaꞌna. Sara jɨvwaramaaꞌna kyaꞌ naangei kulaabaꞌ yɨdaanganna “Jizaazai mena baimwakei daaꞌ?” 45Yɨdaanganna kyaꞌ sai “Yo. Mena baimwaꞌ,” wɨdɨna kyaꞌ Jozepɨyarɨ wɨdɨna “Wikɨra. Gɨlaayarɨ dulamaraawa!” 46Sara wɨdɨna kyaꞌ Jozepɨyai wawaka kwaabɨyɨvɨta saamɨnya yaakeꞌ mubyawalyaadɨkei yɨsayabanna baka gamɨnyɨ makwalaabaka yaakesɨ yewaꞌmwagapwɨyaka makulaawaka kaviꞌnɨnnyavɨ simaangevɨ lɨlɨvɨdaakunɨkevɨ wɨlakaka sɨla naangei simaangevɨ tihɨrakɨna yaꞌ. 47Jozepɨyai sara yadaaꞌnyɨ Maarɨyaaꞌ Maahɨthaala mwaalyasɨ Maarɨyaaꞌ Jozɨzarɨ ganaangesɨ gamɨre wakyaꞌneba tɨnna wanganna yagi.

Copyright information for `BYR