Mark 3

Kwazaakegaaꞌ Jizaazai pware ata kayaaꞌnanyaꞌ nayaa yavadaꞌgalaꞌ.

(Matɨyui 12:9-14; Lukɨ 6:6-11)

Lotuangevɨ ata pimagɨnyi yaalɨka mena yɨnɨkei mwaaidɨꞌnyɨ Jizaazai ayɨna wɨlamwaaina. Wɨlamwaaina kyaꞌ “Jizaazai Kwazaakegaaꞌ aꞌmwere asaꞌ tewaanya yavadaꞌgaina yajɨwaka?” deva Aꞌmwe Perɨzɨyara banganaꞌna yeꞌ. “Asaꞌ tewaanya yavadaꞌgaina yajaꞌ nemɨ kotɨya wɨmwaaihɨna yaadeinaava,” deva banganaꞌna yeꞌ. Nayaa banganaꞌna yadapi Jizaazai ata kayaaꞌnanyarɨ wɨdɨna “Tɨnnyabanna dɨthaaka!” Aꞌmweraavɨ wɨdɨna “Kwazaakegaaꞌna kɨwɨnya gara dɨvanɨka? Kwazaakegaaꞌna tewaanya yɨjaꞌnebwi sara dathɨvanɨka? Kwazaakegaaꞌna kayaaꞌnanya yɨjaꞌnebwi sara dathɨvanɨka? Nabaai ‘Aꞌmweraavɨ tewaanya mwaaibɨꞌdeꞌna dɨhaimwana!’ dathɨvanɨka? ‘Aꞌmweraavɨ dɨramakya!’ kɨwɨnya sara dathɨvanɨka?” wɨdɨna. Sara wɨdɨna kyaꞌ kumɨ sara yagaala mujɨ, maadɨnna mwaalɨna yeꞌ. Maadɨnna mwaalɨna kyeꞌ kumɨre sɨmunyangɨ ata yaalɨka yɨnɨkerɨna kumɨnyɨ kale mwiadaaꞌnyɨ Jizaazai wangamabɨna. Wangamabɨna kyaꞌ saraavɨneꞌna kale wiadaasɨ avaalyagaaꞌ maadɨnna mwaaidapiyaraavɨna gamɨre sɨnna tɨka wɨdaꞌdaasɨ aꞌmwerɨ wɨdɨna “Gɨnnya asaꞌ jɨwɨbwaka!” Sara wɨdɨna kyaꞌ ata yɨna kyaꞌ ata kayaaꞌnanyaꞌ maamɨdaryaꞌ yɨmaꞌnyɨna. Maamɨdaryaꞌ yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Lotuangevɨ Perɨzɨyara bwalyuna yeva Erotɨyarerajɨ yɨꞌbwaꞌnyɨna kyeꞌ jamungajeꞌ “Jizaazai baladeꞌna nemɨ gara yaadelaka?”

Kwala bwaꞌnaanya aalɨbumaangebaarɨ mwaaleꞌ.

Jizaazalyɨ gamɨrerajɨ saba yagalyaꞌmaꞌna yeva Aalɨbunya Galɨlina wɨna. Nabaai kwala naanga kaanna wɨna. Kwaaka Galɨli mwaalyarajɨ Kwaaka Juthɨya mwaalyarajɨ Anga Jeruzaalemɨ mwaalyarajɨ Kwaaka Yɨthumɨya mwaalyarajɨ Aalya Jothanɨ pimagɨ mwaalyarajɨ Anga Taayaa Anga Saaithonɨ sabanyaai mwaalyarajɨ yuya sara “Jizaazai sana sana yɨvanɨkelyɨra,” deva gamɨnyawɨnna kaanna bɨna. Kaanna bɨna kyeꞌ kwala bwaꞌnaanya naangeꞌna gamɨreraavɨ wɨdɨna “Kwala bwaꞌnaanya daꞌ bule nanyɨnadɨka! Botɨyaꞌ nɨmɨnyɨneꞌ jovɨrawakyɨla! Aalyavɨ waꞌdɨꞌnyɨ botɨyavɨdaaꞌnyɨ wɨjɨwaakɨdeinyɨ.” 10 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sara wɨdɨna yakeꞌneꞌ Jizaazai aꞌmweraavɨ tewaanya yavadaꞌgaina kyaꞌ nalaavɨnakera “Jizaazarɨ yɨmetavɨma!” dɨneva yɨmetaꞌna yesaꞌna wɨdɨna yaꞌ. 11 Aꞌmwe pwara yɨmaka widɨvɨsara Jizaazarɨ tɨnna wanganeva gamɨnyawɨ walaꞌna yeva “Aakayɨ,” jaka dɨna “Gotɨyare Gawaalɨvaangeigɨnyɨra,” wɨdɨna. 12 Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai yɨmakeraavɨ yagaala dɨragɨnɨnaanga wɨdɨna “Nɨmɨnyɨna ‘Gotɨyare Gawaalɨvaangelyɨ,’ madɨpɨnera!”

Jizaazai aꞌmwe atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨ dahɨlakaꞌ.

(Matɨyui 10:1-4; Lukɨ 6:12-16)

13 Jizaazai mugunyangɨ wɨlaawɨna yaka “Aꞌmwera nɨmɨrera yɨmaꞌnɨpɨꞌdera,” dakeraavɨ jaka wɨdɨna kyaꞌ kumɨ wɨlaabɨna yeꞌ. 14 Wɨlaabɨna kyeꞌ aꞌmwe atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨ dahɨlakɨna yaka “Nɨmɨnyaba dɨmwaalyɨla! Nabaai yagaala wɨjɨwakamaryaꞌna yɨhɨthaasɨdera! 15 Yɨmakeraavɨ wɨdaasaꞌne dɨragɨnyaꞌ yɨhɨzaavɨdeinyɨ,” wɨdɨna yaꞌ. 16 Aꞌmwe atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraala sareraavɨne yaya darengɨra. Yɨ pwai Saaimonɨ yaya pɨrɨꞌ Jizaazai wɨdakeꞌ Pitai, 17 yɨ pwaraai Jemɨzai Sevathiyare gawaalɨvaangelyɨ Jonɨ Jemɨzare gahwaalaangelyɨ sadaraai yaya pɨrɨꞌ wɨdake Bawanezɨzɨ (aangyagaalyaꞌna Yɨꞌmuyagaainakeraai), 18 yɨ pwai Edɨruyai, pwai Pilipɨ, pwai Baatolomyui, pwai Matɨyui, pwai Tomaazai, pwai Jemɨzai Alɨpɨyaazarei, pwai Tathɨyaazai, pwai Saaimonɨ “Kumɨreba Romɨyara wɨpɨka!” dadei, 19 pwai Juthaazai Yɨzɨkerɨyotɨyai dɨvidaasɨ Jizaazarɨ yɨkamaangeraavɨna wibwarɨdaakwiaꞌnei.

“Jizaazalyɨ Biyelɨzɨvulɨjɨ saraai yɨvanɨgi,” wɨdeꞌ Perɨzɨyara.

(Matɨyui 12:24-32; Lukɨ 11:14-23, 12:10)

20 Jizaazai gannya angevɨ wɨlaabɨna. Miꞌna wɨlaabɨna kyaꞌ kwala bwaꞌnaanya yɨꞌbwaꞌnamwaaina kyeꞌ Jizaazalyɨ gamɨrerajɨ sara yɨna yɨna yeva “Wapaaya warana! Gotɨyare wawɨnya yaana!” deva wapaaya manyɨ yeꞌ. 21 Wapaaya manyɨ kyeꞌ Jizaazai yakeꞌna gamɨre jɨlɨkaimɨraaya sara wɨꞌneva “Nemɨ gamɨnyɨ marawaana!” deva kaanna bɨna yeꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. “Sɨmunya maayai mwaalɨka,” desaꞌnanyɨ.

22 Kɨwɨjara Anga Jeruzaalemɨdaasara dɨna “Jizaazarɨ munyɨkɨ yɨmaka Biyelɨzɨvulɨ kɨnɨnnakelyɨra.” Nabaai dɨna “Yɨmakeraavɨ maremwaala naangei gannya dɨragɨnyaꞌ kujaavaꞌ Jizaazai yɨmakeraavɨ wɨdaasɨna yadelyɨ.” 23 Sara dɨna kyeꞌ Jizaazai aꞌmweraavɨ “Kaajɨla!” wɨdaka keꞌbaꞌna yagaala wɨdɨna “Saataanɨ Saataanɨmɨ gara yojɨ wɨdaasɨnannelaka? 24 Kingɨyare aꞌmwera anga kɨba mwaalyara jaapaina yɨpɨjaꞌ mala bwaꞌnyɨna yɨpɨjaꞌ sahwara dɨragɨnya daapɨneꞌ mɨka! 25 Aꞌmwe pɨnɨdaka kajapalemwalamaryapɨjɨ sanɨdaka dɨragɨnya daapɨneꞌ mɨka! 26 Savɨneꞌna Saataanɨjɨ gamɨrerajɨ jaapaina yɨpɨjaꞌ mala bwaꞌnyɨna kyapɨjɨ Saataanɨ maremwaaideva dɨragɨnya madaayɨ yannesɨ. Aawa. Savɨneꞌna Saataanɨ miꞌnanyɨ. 27 Aꞌmwe aane pwai kwai aꞌmwe dɨragɨnyare gɨlyɨvɨsa kuka yɨpalamaasaꞌna gamɨre angevɨ mulaawi yannelyɨ. Arɨkewɨnyɨra. Sɨnnawɨ sai aꞌmwe dɨragɨnyarɨ wɨla pwɨyajaꞌ dɨvi kuka yɨpalamaaradelyɨra. 28 Yagaala daꞌ jawɨka! Nebwina gɨthɨma! Aꞌmwera kayaaꞌnanyabwi yɨvanɨgasabwi sabulyɨ Gotɨyarɨna yagaaibɨraizɨka ge ge dɨza yɨvanɨgasajɨ yɨvanɨgasara Gotɨyarɨ kudapɨjɨ Gotɨyai kayaaꞌnanya sa wɨmarasɨꞌnadelyɨra. 29 Sare kɨrɨꞌ Kuryai Tewaanyarɨna yagaaibɨraizɨka wɨdɨvanɨgasa yuyagaaꞌ Gotɨyai mumarasɨꞌnyɨ yadelyɨra. Aawa. Kurya Tewaanyarɨna bɨrala sabwina yɨwetawakya sabwi yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ waragothevulyɨra. Sabwi Gotɨyai mamarasɨꞌnyɨ yadelyɨra!” wɨdɨna yaꞌ. 30 Jizaazarɨna “Yɨmakei kɨnɨnnakelyɨ. Gotɨyare Kuryai kɨnɨnnakei mɨka,” dɨnesaꞌna Jizaazai sara wɨdaꞌ.

Jizaazarɨ ganaangesɨ gahwaalaangerajɨ wɨlaabeꞌ.

(Matɨyui 12:46-50; Lukɨ 8:19-21)

31 Sagaaꞌ Jizaazarɨ ganaangesɨ gahwaalaangerajɨ biꞌmaꞌna. Miꞌna biꞌmaꞌna yeva angevɨ mwasawɨ daaveva gamɨnyɨna pwaraavɨ wɨdɨna “ ‘Gɨmɨjɨyarajɨ gwaangesɨ mwaaihava,’ duthaawila!” 32 Sara wɨdɨna kyeꞌ kwala bwaꞌnaanyaꞌ gamɨnyaba wɨlamwaaleva wɨdɨna “Yɨthaa! Gwaangesɨ jaꞌmwerajɨ jaꞌmwejɨ sa mwasaba bamwaaleva gɨmɨnyɨna jaka dɨvanɨgaꞌ.” 33 Jizaazai wɨꞌnaka maꞌmaaꞌna “Nɨnnya nɨwaaꞌ berɨvaka? Nyɨgwaalaangera bewaraavaka?” 34 Wɨdaka gamɨnyaba bamwaihwodapiyangɨ tɨnna wanganaka wɨdɨna “Yɨthaanyi! Dathara nɨwaasɨ nyɨgwaalaangerajɨ mwaaihaꞌ. 35 Aꞌmwe pwara kwara Gotɨyai wɨdɨnɨkeꞌ sara yɨvanɨgasara sahwara nɨwaasɨ nyɨgwaalaangerajɨ nyɨnyaabulaangejɨ mwaaihava.”

Copyright information for `BYR