Mark 4

Witɨzɨla pɨraihɨrakakesɨra.

(Matɨyui 13:1-9; Lukɨ 8:4-8)

Pɨgaaꞌ Jizaazai aalɨbumaangebaarɨ gaai wɨjɨwaakɨna. Wɨjɨwaakɨna yadaasɨ kwala yɨꞌbwaꞌnemwaalesaꞌna sɨpɨyavɨ wɨlamwaaina kyaꞌ sɨpɨyaꞌ aalyavɨ aꞌba yɨlaꞌna yadɨsɨ kwala bwaꞌnaanya yuya aalɨbumaangebaarɨ mwaalɨna. Sara mwaalɨna yadapi Jizaazai wɨjɨwaakya kwalaalya kumɨnyɨneꞌna yagaala keꞌbaꞌna wɨdɨna yaꞌ “Dɨnyuꞌnyɨla! Yɨthaanyi, pɨgaaꞌ aꞌmwe witɨzɨla pɨraihɨrakyaꞌnei kaanna wɨna yaꞌ. Wawaka gannya wawɨnyavɨ sɨla kavɨraihɨrakaꞌ sɨla pɨnɨ tuꞌmaangeba bwalaraawɨna kyaꞌ yusara bamaranyɨna yeꞌ. Pɨba amwi sɨla naangejɨꞌ waꞌdɨꞌnyɨ aꞌba kwaaka maalɨkejɨꞌ waꞌdɨꞌnyɨyaba sɨla pɨnɨ pɨraihɨrakake witɨzɨla yarai yɨrɨꞌna yaꞌ. Yɨrɨꞌna kyaꞌ gannya mɨwɨrinya naanga magɨri kyaꞌ nyɨla naanga wɨdɨna yakegaaꞌ yawaka baihinyɨna yaka yuya balɨna yaꞌ. Kwaakevɨ lannake waꞌdɨsɨ aꞌba sɨla pɨnɨ pɨraihɨrakake yɨrɨꞌna kyaꞌ lannake kɨnɨjɨ yɨrɨꞌna yaka naanga gɨrina yaka kayaaka galadathɨwanna kyaꞌ kurɨjɨrɨka dɨna yaka gamɨre sɨla miꞌnyɨ yaꞌ. Sɨla pɨnɨ kwaaka tewaanyavɨ kavɨraihɨrakaꞌ sɨla sa tewaanya yɨrɨꞌna yaka naanga gɨrina, sɨla tewaanya yɨꞌnyɨna yaꞌ. Yɨꞌnyɨna yake pɨnɨ sɨla pɨrɨvɨdaaꞌnyɨ kɨbawe (30) yɨꞌnyɨna yaꞌ. Sɨla pɨnɨ sɨla pɨrɨvɨdaaꞌnyɨ naanga kɨbawe (60) yɨꞌnyɨna yaꞌ. Sɨla pɨnɨ sɨla pɨrɨvɨdaaꞌnyɨ naanga (100) yɨꞌnyɨna yaꞌ,” sara wɨdɨna yaꞌ Jizaazai. Yagaala keꞌbaꞌna miꞌna wɨdaka Jizaazai wɨdɨna yaꞌ “Kadɨꞌnakeinyɨ daakajɨ nayaa dɨnyuꞌnana!”

Yagaala keꞌbaꞌna wɨdakebwinesɨ.

(Matɨyui 13:10-17; Lukɨ 8:9-10)

10 Aꞌmwe kwala bwaꞌnaanya mena wɨna yesagaaꞌ Jizaazare atɨraai yaka sɨvɨlyɨrɨdaasɨ pwaraai sarajɨ aꞌmwera gamɨjɨ mwaaidɨvɨsarajɨ sa Jizaazarɨ yɨwaaraꞌna “Yagaala keꞌbaꞌna dɨwaanyaꞌ dɨnejɨwaakya!” 11 Sara yɨwaaraꞌna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Yagaala nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakyaꞌ Gotɨyai maremwaaideꞌneꞌ Gotɨyai yɨhɨzɨwaainɨwaka. Aꞌmwe pwara mwasɨlaanyara yagaala yuya keꞌbaꞌnanya gave pɨrɨvɨna wɨꞌnɨvanɨgaꞌ. 12 Saꞌna yɨmaꞌnyaꞌneꞌ dɨnɨkesɨra.

Tɨnna sara wangadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ sɨmunya myawɨranganyɨvanɨgaꞌ.
Kadɨka sara wɨꞌnadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ sɨmunya myawɨramaarivanɨgaꞌ.
Yawɨrapɨjɨ mudɨkebwi yawɨramaapɨjɨ kwajɨ
Gotɨyai kumɨre kayaaꞌnanyabwi kamarasɨꞌnadɨka!

Yagaala pɨraihɨrakakeꞌna Jizaazai wɨjɨwaakaꞌ.

(Matɨyui 13:18-23; Lukɨ 8:11-15)

13 Sai wɨdɨna “Yagaala keꞌbaꞌnanya saꞌ myawɨryijɨwaava? Yagaala saꞌ myawɨri yeva yagaala keꞌbaꞌnanya pɨnɨ gara jawɨryideihɨlaka? 14 Aꞌmwei yɨhɨthɨwei yɨsɨla pɨraihɨrakakei Gotɨyare yagaala wɨjɨwaakadelyɨra. 15 Sɨla pɨnɨ tuꞌmaangevɨ pɨraihɨrakake bwalaraawɨna kyaꞌ yusara maranyɨna yeta pwara Gotɨyare yagaala kuꞌnapɨjɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Saataanɨ yarai bɨna yojɨ yagaala wɨꞌnɨpɨjaꞌ yarai marasɨꞌna yadengɨra. 16 Sɨla amwi waꞌdɨsɨ kwaaka maalɨkejɨkɨ yɨsɨla pɨraihɨrakake pwara sabaaibɨꞌ Gotɨyare yagaala yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yɨlaayaꞌna wɨꞌnyɨna yapɨjɨ 17 kumɨ sara dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakera mamwaalyɨ. Aawa. Dɨvi maalɨkegaaꞌ aꞌmwera Gotɨyare yagaalyaꞌna maanga wɨdɨna, taanginya wina kyapɨjɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Gotɨyarɨna yagalyaꞌmaꞌna yɨpɨꞌdengɨra. 18 Kwaakevɨ lannake waꞌdɨsɨ sɨla pɨnɨ pɨraihɨrakake pwara Gotɨyare yagaala nayaa wɨꞌnyɨna yɨpɨꞌdengɨra. 19 Aꞌmwe sara Kwaaka davakɨna yawɨꞌna, nɨgwɨlalaakenna yawɨꞌna, gɨlyɨvɨta naangenna yawɨꞌdɨvɨsara sara yɨpɨꞌdeꞌna Gotɨyare yagaalyaꞌ kayaaka galadathɨwanna kyojɨ aꞌmwera navɨka mwaaipɨjara Gotɨyare yagaala navɨka yɨpɨꞌdere waryaanyara. 20 Kwaaka tewaanyavɨ sɨla pɨnɨ pɨraihɨrakake pwara Gotɨyare yagaala nayaa wɨꞌnyɨna, daapɨna yɨpɨꞌdengɨra. Aꞌmwe sara Gotɨyarɨne tewaanya yɨpɨꞌderera. Pwara tewaanya kɨbawe (30) yɨpɨꞌde, pwara tewaanya naanga kɨbawe (60) yɨpɨꞌde. Pwara tewaanya naanga (100) yɨpɨꞌdesɨra.”

Laamuyai maaꞌgulyavɨ marayulyakɨna yɨnɨkeꞌnesɨ.

(Lukɨ 8:16-18)

21 Sagaaꞌ sai wɨdɨna “Aꞌmwe pwai laamuyai maaꞌgulyaꞌ marirɨꞌmwagakɨnɨkerɨ lɨka marulyakadei daaka! Nabaai se waryaꞌne yɨꞌbɨnya dalaangevɨ laamuyai lɨka marulyakadei daaka! Aawa. Yɨꞌbɨnyavɨ yɨlakadeꞌnesɨra. 22 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨre yagaala aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ lɨka yulyaꞌnɨkeꞌ dɨvi nayaa yɨbwarɨdaakwadesɨ. Dahaaꞌ wɨjɨwaakɨyagaala wɨdadɨnya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ bwakakɨnɨkeꞌ aꞌmwera myawɨrivanɨgasaꞌ ‘Dɨvi kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabana!’ dena bwakakeꞌnanyɨ. 23 Kadɨꞌnakeinyɨ daakajɨ nayaa duꞌnana!” 24 Jizaazai wɨdɨna “Kadɨka wɨꞌnɨvanɨgasaꞌ nayaa jawɨrila! Yawɨbwasaꞌ dɨrɨvɨkɨꞌdeꞌ saꞌ gɨrɨvɨkɨradesɨ. Nabaai pɨrɨꞌ gyeꞌmwagahɨzaavadesɨ. 25 Sareꞌ dara yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe pwai ‘Jizaazare yagaala waburya nyɨwaka! Wɨꞌnɨma!’ kadozɨ Gotɨyai yagaala pɨnɨ wɨjɨwaakadelyɨra. Pwai ‘Jizaazare yagaalya taanga nyɨwaka. Waramaryana!’ dazai Gotɨyare yagaalya myawɨri yajai nɨmɨre yagaalyaꞌ wasɨꞌnajarɨ Gotɨyai yagaala pɨnɨ mujɨwaaki yadelyɨra.”

Wɨjɨwaakɨyagaala sɨla yɨrɨtaꞌnesɨ.

26 Yagaala pɨrɨꞌ wɨdɨna “Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌ naanga yɨmaꞌnyaꞌneꞌna daresɨ. Aꞌmwei wawɨnyavɨ sɨla pɨraihɨrakadevaaibɨsasɨ. 27 Pɨraihɨrakadevɨ aꞌmwei sawɨsavɨ se waꞌda yɨrɨka puꞌdaasɨyavɨ dɨkaaꞌna yada navɨka mwaaidɨꞌnyɨ sɨla pɨraihɨrakadengɨdaaꞌnyɨ bilyɨrɨꞌna. Bilyɨrɨꞌna yadevɨ naanga sara bilyɨrɨꞌdaaꞌnyɨyaꞌna myawɨri. 28 Kwaaka gamɨ savɨdaasɨ yɨlaabɨna. Sɨnnawɨ witɨya maalɨke bilyɨrɨꞌna, dɨvi purɨrya yɨꞌnyɨna, dɨvi sɨla yawaka yɨna yadesɨ. 29 Aꞌmwei dara wangadeꞌ ‘Yawaka miꞌna yɨwakeꞌ daaka!’ dada yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ kwaariꞌmata yadɨꞌmwagakɨnɨkesɨ marawɨdɨlavamaaꞌna yade sɨla maaryagaaꞌnanyɨ. Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌ naanga yɨmaꞌnyaꞌneꞌna sahɨrɨsɨra. Sareꞌna aꞌmwera myawɨryarera.”

Wɨjɨwaakɨyagaala maazɨtetɨ sɨlyanna.

(Matɨyui 13:31-35; Lukɨ 13:18-19)

30 Jizaazai wɨdɨna “Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌna be yagaala yɨhɨzɨwaakɨjɨwana? Saꞌna keꞌbaꞌnanya berɨvɨ wakaadevaka? 31 Darebaaibɨsasɨ. Gotɨyai maremwaaideꞌ sɨnnawɨ maalɨka warɨna, dɨvi naanga yɨmaꞌnyaꞌneꞌna yɨsɨꞌ maazɨtetɨ woꞌnɨkikɨne sɨla maazɨtetɨ maalɨkesɨra. Yuya pɨnɨ Kwaakevakɨ naangengɨra. Yɨsɨꞌ maazɨtetɨ aranya naangeꞌbɨsɨkɨra. 32 Yɨsɨla maalɨka saꞌ pwai kwaakevɨ maraburɨnna yada yɨsɨla maalɨtaayamɨlɨkɨdaaꞌnyɨ yɨsɨꞌ yɨrɨꞌna yada naanga gɨrina yada sɨgya naangeꞌ waayadɨꞌnyɨ yutara sɨgunyavɨyara gamɨre taanyangɨ arɨta yɨlyalaanna yadɨvɨꞌ kɨmaꞌnyawɨ mwaaidɨvɨsare. Gotɨyai maremwaaideꞌ sahɨrɨsɨra.” 33 Jizaazai yawɨꞌna “Kumɨre yawɨsa navɨlaꞌmudɨka! Nayaa yawɨpɨnebaaibɨꞌ wɨjɨwaakɨma!” daka keꞌbaꞌnanya kwalaalyangɨ gamɨre yagaala wɨdɨna. 34 Wɨdɨna yakevɨ aꞌmweraavɨ keꞌbaꞌnanyanna wɨdɨna. Kɨrɨꞌ kɨmaꞌnyawɨ gannya gaveraavɨ aangyagaala nayaa wɨjɨwaakɨna yaꞌ.

Jizaazai yɨhuta naangeꞌ wɨdaasaꞌ.

(Matɨyui 8:23-27; Lukɨ 8:22-25)

35 Yɨrɨka savɨ nyɨla kabwalaawaꞌ aalɨbumaangevɨ Jizaazai gamɨreraavɨ wɨdɨna “Aalɨbunya davɨ kengihɨrɨ gaꞌmakwawaana!” 36 Wɨdɨna kyaꞌ kwala naangengɨ yagalyaꞌmaꞌna yeva gamɨrera sɨpɨyavɨ Jizaazai wɨlamwaaidɨꞌnyɨyavɨ wɨlamwaaina kyeꞌ gamɨ kwarɨjɨ makuna yaꞌ. Nabaai sɨpɨya pɨnɨ aalyavɨ yɨlarake wɨna yeꞌ. 37 Kaanna kaanna wodaapi yɨhuꞌmaanaryaꞌ kyaꞌ aalɨmavajɨnaaka sɨpɨyavɨ yɨlawɨresɨꞌnaabɨna kyaꞌ sɨpɨyavɨ aalya buladɨꞌnyɨna yaꞌ. Aalya naangeꞌ buladɨꞌnyɨna kyaꞌ gamɨrera dara wanganesaꞌ “O, weꞌ, nemɨ balaajɨwona!” 38 Deva Jizaazai sɨpɨyavɨ lɨkimagɨ mwaalakei dɨhaihɨsavɨ se warakerɨ. Deva dɨthɨkavɨmwaaihɨna yeva yarai wɨdɨna “Aaka, Nejɨwaakadɨnyaigɨ, nemɨ yarai nyɨwawaadɨka! Nemɨnyɨna ‘Nabaipɨka!’ myawɨrijɨvanɨgɨ?” 39 Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai dɨkaaꞌna yaka yɨhusavɨ maanga wɨdaka “Miꞌnanyɨra,” aalyavɨ wɨdɨna “Aalyaꞌgɨ jaka madɨnna! Kave warɨna ja!” Wɨdɨna yakevɨ yɨhuꞌmaanaryaꞌ miꞌna mudaꞌna kyaꞌ aalyaꞌ kave warɨna yaꞌ. 40 Aalyaꞌ kave warɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Lɨka baaꞌna yɨvanɨgaꞌ! Gotɨyarɨ malɨmwagyɨvanɨgaꞌ lɨka yɨwaasaꞌ!” 41 Gamɨrera sara wanganeva lɨka naanga yeva dɨneꞌ “Yɨhusasɨ aalyasɨ sawaai gamɨre yagaalyaꞌ wɨꞌnɨwaalyaꞌ be aꞌmwelaka!”

Copyright information for `BYR