Mark 4

Witɨzɨla pɨraihɨrakakesɨra.

(Matɨyui 13:1-9; Lukɨ 8:4-8)

1Pɨgaaꞌ Jizaazai aalɨbumaangebaarɨ gaai wɨjɨwaakɨna. Wɨjɨwaakɨna yadaasɨ kwala yɨꞌbwaꞌnemwaalesaꞌna sɨpɨyavɨ wɨlamwaaina kyaꞌ sɨpɨyaꞌ aalyavɨ aꞌba yɨlaꞌna yadɨsɨ kwala bwaꞌnaanya yuya aalɨbumaangebaarɨ mwaalɨna. 2Sara mwaalɨna yadapi Jizaazai wɨjɨwaakya kwalaalya kumɨnyɨneꞌna yagaala keꞌbaꞌna wɨdɨna yaꞌ 3“Dɨnyuꞌnyɨla! Yɨthaanyi, pɨgaaꞌ aꞌmwe witɨzɨla pɨraihɨrakyaꞌnei kaanna wɨna yaꞌ. 4Wawaka gannya wawɨnyavɨ sɨla kavɨraihɨrakaꞌ sɨla pɨnɨ tuꞌmaangeba bwalaraawɨna kyaꞌ yusara bamaranyɨna yeꞌ. 5Pɨba amwi sɨla naangejɨꞌ waꞌdɨꞌnyɨ aꞌba kwaaka maalɨkejɨꞌ waꞌdɨꞌnyɨyaba sɨla pɨnɨ pɨraihɨrakake witɨzɨla yarai yɨrɨꞌna yaꞌ. 6Yɨrɨꞌna kyaꞌ gannya mɨwɨrinya naanga magɨri kyaꞌ nyɨla naanga wɨdɨna yakegaaꞌ yawaka baihinyɨna yaka yuya balɨna yaꞌ. 7Kwaakevɨ lannake waꞌdɨsɨ aꞌba sɨla pɨnɨ pɨraihɨrakake yɨrɨꞌna kyaꞌ lannake kɨnɨjɨ yɨrɨꞌna yaka naanga gɨrina yaka kayaaka galadathɨwanna kyaꞌ kurɨjɨrɨka dɨna yaka gamɨre sɨla miꞌnyɨ yaꞌ. 8Sɨla pɨnɨ kwaaka tewaanyavɨ kavɨraihɨrakaꞌ sɨla sa tewaanya yɨrɨꞌna yaka naanga gɨrina, sɨla tewaanya yɨꞌnyɨna yaꞌ. Yɨꞌnyɨna yake pɨnɨ sɨla pɨrɨvɨdaaꞌnyɨ kɨbawe (30) yɨꞌnyɨna yaꞌ. Sɨla pɨnɨ sɨla pɨrɨvɨdaaꞌnyɨ naanga kɨbawe (60) yɨꞌnyɨna yaꞌ. Sɨla pɨnɨ sɨla pɨrɨvɨdaaꞌnyɨ naanga (100) yɨꞌnyɨna yaꞌ,” sara wɨdɨna yaꞌ Jizaazai. 9Yagaala keꞌbaꞌna miꞌna wɨdaka Jizaazai wɨdɨna yaꞌ “Kadɨꞌnakeinyɨ daakajɨ nayaa dɨnyuꞌnana!”

Yagaala keꞌbaꞌna wɨdakebwinesɨ.

(Matɨyui 13:10-17; Lukɨ 8:9-10)

10Aꞌmwe kwala bwaꞌnaanya mena wɨna yesagaaꞌ Jizaazare atɨraai yaka sɨvɨlyɨrɨdaasɨ pwaraai sarajɨ aꞌmwera gamɨjɨ mwaaidɨvɨsarajɨ sa Jizaazarɨ yɨwaaraꞌna “Yagaala keꞌbaꞌna dɨwaanyaꞌ dɨnejɨwaakya!” 11Sara yɨwaaraꞌna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Yagaala nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakyaꞌ Gotɨyai maremwaaideꞌneꞌ Gotɨyai yɨhɨzɨwaainɨwaka. Aꞌmwe pwara mwasɨlaanyara yagaala yuya keꞌbaꞌnanya gave pɨrɨvɨna wɨꞌnɨvanɨgaꞌ. 12Saꞌna yɨmaꞌnyaꞌneꞌ dɨnɨkesɨra.

Tɨnna sara wangadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ sɨmunya myawɨranganyɨvanɨgaꞌ.
Kadɨka sara wɨꞌnadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ sɨmunya myawɨramaarivanɨgaꞌ.
Yawɨrapɨjɨ mudɨkebwi yawɨramaapɨjɨ kwajɨ
Gotɨyai kumɨre kayaaꞌnanyabwi kamarasɨꞌnadɨka!

Yagaala pɨraihɨrakakeꞌna Jizaazai wɨjɨwaakaꞌ.

(Matɨyui 13:18-23; Lukɨ 8:11-15)

13Sai wɨdɨna “Yagaala keꞌbaꞌnanya saꞌ myawɨryijɨwaava? Yagaala saꞌ myawɨri yeva yagaala keꞌbaꞌnanya pɨnɨ gara jawɨryideihɨlaka? 14Aꞌmwei yɨhɨthɨwei yɨsɨla pɨraihɨrakakei Gotɨyare yagaala wɨjɨwaakadelyɨra. 15Sɨla pɨnɨ tuꞌmaangevɨ pɨraihɨrakake bwalaraawɨna kyaꞌ yusara maranyɨna yeta pwara Gotɨyare yagaala kuꞌnapɨjɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Saataanɨ yarai bɨna yojɨ yagaala wɨꞌnɨpɨjaꞌ yarai marasɨꞌna yadengɨra. 16Sɨla amwi waꞌdɨsɨ kwaaka maalɨkejɨkɨ yɨsɨla pɨraihɨrakake pwara sabaaibɨꞌ Gotɨyare yagaala yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yɨlaayaꞌna wɨꞌnyɨna yapɨjɨ 17kumɨ sara dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakera mamwaalyɨ. Aawa. Dɨvi maalɨkegaaꞌ aꞌmwera Gotɨyare yagaalyaꞌna maanga wɨdɨna, taanginya wina kyapɨjɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Gotɨyarɨna yagalyaꞌmaꞌna yɨpɨꞌdengɨra. 18Kwaakevɨ lannake waꞌdɨsɨ sɨla pɨnɨ pɨraihɨrakake pwara Gotɨyare yagaala nayaa wɨꞌnyɨna yɨpɨꞌdengɨra. 19Aꞌmwe sara Kwaaka davakɨna yawɨꞌna, nɨgwɨlalaakenna yawɨꞌna, gɨlyɨvɨta naangenna yawɨꞌdɨvɨsara sara yɨpɨꞌdeꞌna Gotɨyare yagaalyaꞌ kayaaka galadathɨwanna kyojɨ aꞌmwera navɨka mwaaipɨjara Gotɨyare yagaala navɨka yɨpɨꞌdere waryaanyara. 20Kwaaka tewaanyavɨ sɨla pɨnɨ pɨraihɨrakake pwara Gotɨyare yagaala nayaa wɨꞌnyɨna, daapɨna yɨpɨꞌdengɨra. Aꞌmwe sara Gotɨyarɨne tewaanya yɨpɨꞌderera. Pwara tewaanya kɨbawe (30) yɨpɨꞌde, pwara tewaanya naanga kɨbawe (60) yɨpɨꞌde. Pwara tewaanya naanga (100) yɨpɨꞌdesɨra.”

Laamuyai maaꞌgulyavɨ marayulyakɨna yɨnɨkeꞌnesɨ.

(Lukɨ 8:16-18)

21Sagaaꞌ sai wɨdɨna “Aꞌmwe pwai laamuyai maaꞌgulyaꞌ marirɨꞌmwagakɨnɨkerɨ lɨka marulyakadei daaka! Nabaai se waryaꞌne yɨꞌbɨnya dalaangevɨ laamuyai lɨka marulyakadei daaka! Aawa. Yɨꞌbɨnyavɨ yɨlakadeꞌnesɨra. 22Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨre yagaala aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ lɨka yulyaꞌnɨkeꞌ dɨvi nayaa yɨbwarɨdaakwadesɨ. Dahaaꞌ wɨjɨwaakɨyagaala wɨdadɨnya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ bwakakɨnɨkeꞌ aꞌmwera myawɨrivanɨgasaꞌ ‘Dɨvi kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabana!’ dena bwakakeꞌnanyɨ. 23Kadɨꞌnakeinyɨ daakajɨ nayaa duꞌnana!” 24Jizaazai wɨdɨna “Kadɨka wɨꞌnɨvanɨgasaꞌ nayaa jawɨrila! Yawɨbwasaꞌ dɨrɨvɨkɨꞌdeꞌ saꞌ gɨrɨvɨkɨradesɨ. Nabaai pɨrɨꞌ gyeꞌmwagahɨzaavadesɨ. 25Sareꞌ dara yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe pwai ‘Jizaazare yagaala waburya nyɨwaka! Wɨꞌnɨma!’ kadozɨ Gotɨyai yagaala pɨnɨ wɨjɨwaakadelyɨra. Pwai ‘Jizaazare yagaalya taanga nyɨwaka. Waramaryana!’ dazai Gotɨyare yagaalya myawɨri yajai nɨmɨre yagaalyaꞌ wasɨꞌnajarɨ Gotɨyai yagaala pɨnɨ mujɨwaaki yadelyɨra.”

Wɨjɨwaakɨyagaala sɨla yɨrɨtaꞌnesɨ.

26Yagaala pɨrɨꞌ wɨdɨna “Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌ naanga yɨmaꞌnyaꞌneꞌna daresɨ. Aꞌmwei wawɨnyavɨ sɨla pɨraihɨrakadevaaibɨsasɨ. 27Pɨraihɨrakadevɨ aꞌmwei sawɨsavɨ se waꞌda yɨrɨka puꞌdaasɨyavɨ dɨkaaꞌna yada navɨka mwaaidɨꞌnyɨ sɨla pɨraihɨrakadengɨdaaꞌnyɨ bilyɨrɨꞌna. Bilyɨrɨꞌna yadevɨ naanga sara bilyɨrɨꞌdaaꞌnyɨyaꞌna myawɨri. 28Kwaaka gamɨ savɨdaasɨ yɨlaabɨna. Sɨnnawɨ witɨya maalɨke bilyɨrɨꞌna, dɨvi purɨrya yɨꞌnyɨna, dɨvi sɨla yawaka yɨna yadesɨ. 29Aꞌmwei dara wangadeꞌ ‘Yawaka miꞌna yɨwakeꞌ daaka!’ dada yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ kwaariꞌmata yadɨꞌmwagakɨnɨkesɨ marawɨdɨlavamaaꞌna yade sɨla maaryagaaꞌnanyɨ. Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌ naanga yɨmaꞌnyaꞌneꞌna sahɨrɨsɨra. Sareꞌna aꞌmwera myawɨryarera.”

Wɨjɨwaakɨyagaala maazɨtetɨ sɨlyanna.

(Matɨyui 13:31-35; Lukɨ 13:18-19)

30Jizaazai wɨdɨna “Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌna be yagaala yɨhɨzɨwaakɨjɨwana? Saꞌna keꞌbaꞌnanya berɨvɨ wakaadevaka? 31Darebaaibɨsasɨ. Gotɨyai maremwaaideꞌ sɨnnawɨ maalɨka warɨna, dɨvi naanga yɨmaꞌnyaꞌneꞌna yɨsɨꞌ maazɨtetɨ woꞌnɨkikɨne sɨla maazɨtetɨ maalɨkesɨra. Yuya pɨnɨ Kwaakevakɨ naangengɨra. Yɨsɨꞌ maazɨtetɨ aranya naangeꞌbɨsɨkɨra. 32Yɨsɨla maalɨka saꞌ pwai kwaakevɨ maraburɨnna yada yɨsɨla maalɨtaayamɨlɨkɨdaaꞌnyɨ yɨsɨꞌ yɨrɨꞌna yada naanga gɨrina yada sɨgya naangeꞌ waayadɨꞌnyɨ yutara sɨgunyavɨyara gamɨre taanyangɨ arɨta yɨlyalaanna yadɨvɨꞌ kɨmaꞌnyawɨ mwaaidɨvɨsare. Gotɨyai maremwaaideꞌ sahɨrɨsɨra.” 33Jizaazai yawɨꞌna “Kumɨre yawɨsa navɨlaꞌmudɨka! Nayaa yawɨpɨnebaaibɨꞌ wɨjɨwaakɨma!” daka keꞌbaꞌnanya kwalaalyangɨ gamɨre yagaala wɨdɨna. 34Wɨdɨna yakevɨ aꞌmweraavɨ keꞌbaꞌnanyanna wɨdɨna. Kɨrɨꞌ kɨmaꞌnyawɨ gannya gaveraavɨ aangyagaala nayaa wɨjɨwaakɨna yaꞌ.

Jizaazai yɨhuta naangeꞌ wɨdaasaꞌ.

(Matɨyui 8:23-27; Lukɨ 8:22-25)

35Yɨrɨka savɨ nyɨla kabwalaawaꞌ aalɨbumaangevɨ Jizaazai gamɨreraavɨ wɨdɨna “Aalɨbunya davɨ kengihɨrɨ gaꞌmakwawaana!” 36Wɨdɨna kyaꞌ kwala naangengɨ yagalyaꞌmaꞌna yeva gamɨrera sɨpɨyavɨ Jizaazai wɨlamwaaidɨꞌnyɨyavɨ wɨlamwaaina kyeꞌ gamɨ kwarɨjɨ makuna yaꞌ. Nabaai sɨpɨya pɨnɨ aalyavɨ yɨlarake wɨna yeꞌ. 37Kaanna kaanna wodaapi yɨhuꞌmaanaryaꞌ kyaꞌ aalɨmavajɨnaaka sɨpɨyavɨ yɨlawɨresɨꞌnaabɨna kyaꞌ sɨpɨyavɨ aalya buladɨꞌnyɨna yaꞌ. Aalya naangeꞌ buladɨꞌnyɨna kyaꞌ gamɨrera dara wanganesaꞌ “O, weꞌ, nemɨ balaajɨwona!” 38Deva Jizaazai sɨpɨyavɨ lɨkimagɨ mwaalakei dɨhaihɨsavɨ se warakerɨ. Deva dɨthɨkavɨmwaaihɨna yeva yarai wɨdɨna “Aaka, Nejɨwaakadɨnyaigɨ, nemɨ yarai nyɨwawaadɨka! Nemɨnyɨna ‘Nabaipɨka!’ myawɨrijɨvanɨgɨ?” 39Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai dɨkaaꞌna yaka yɨhusavɨ maanga wɨdaka “Miꞌnanyɨra,” aalyavɨ wɨdɨna “Aalyaꞌgɨ jaka madɨnna! Kave warɨna ja!” Wɨdɨna yakevɨ yɨhuꞌmaanaryaꞌ miꞌna mudaꞌna kyaꞌ aalyaꞌ kave warɨna yaꞌ. 40Aalyaꞌ kave warɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Lɨka baaꞌna yɨvanɨgaꞌ! Gotɨyarɨ malɨmwagyɨvanɨgaꞌ lɨka yɨwaasaꞌ!” 41Gamɨrera sara wanganeva lɨka naanga yeva dɨneꞌ “Yɨhusasɨ aalyasɨ sawaai gamɨre yagaalyaꞌ wɨꞌnɨwaalyaꞌ be aꞌmwelaka!”

Copyright information for `BYR