Mark 7

Juya sɨnnawɨnyaraavɨrebulyɨ.

(Matɨyui 15:1-9)

Aꞌmwe Perɨzɨyarajɨ yagaaikɨwɨjara Jeruzaalemɨdaasara pwarajɨ sara gamɨnyawɨnna yɨbwaramakabɨna yeva dara bwanganesaꞌ “Gamɨre pwara ata gɨrɨkitaꞌnanyara asangɨ aalya minyara wapaaya danɨvanɨgava!” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Perɨzɨyarajɨ Juya yuyarajɨ sara dɨnyɨna “Ne sɨnnyawɨnyara sara dɨnɨkeꞌna nemɨ sara yaana!” Dɨnyɨna yadɨvɨꞌ asangɨ aalya minyara wapaaya nadɨvɨtara mɨꞌ. Sara wapemubyasɨyara kunnya angevɨ wɨleva aalya minyevera wapaaya manyɨ yeꞌ. Ne sɨnnawɨnyaraavɨrebwi kumɨre sɨmunyangɨdaasɨ maalɨkebwina mɨꞌ. Naangebulyɨ pɨburajɨ lɨmwadɨvɨꞌ “Nemɨre kuryara gɨrɨkitaꞌnanya nyɨpɨdɨka!” deva kaapɨvananya maaꞌgula paletɨya aalya yɨna yeꞌ.

Sara yadɨvɨsara Perɨzɨyarajɨ yagaaikɨwɨjarajɨ sara yɨkabɨna yeva yɨwaaraꞌna “Gɨmɨrera ‘Ne sɨnnawɨnyaraavɨrebwi yaana!’ majara ata gɨrɨkitaꞌnanyajɨ nɨvanɨgaꞌ. Ne sɨnnawɨnyaraavɨreburɨ kaanya myamarivanɨgaꞌ. Aawa. Ata gɨrɨkiꞌnakera wapaaya nɨvanɨgaꞌ. Sabwi beꞌna yɨvanɨgava?” Tɨviꞌna yɨwaaraꞌna kyeꞌ wɨdaꞌ “Aazaayai Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei pɨropetɨyai sarɨmɨnyɨna kwaasɨyabwi yadɨvɨsaihɨrɨna nayaa dɨnɨkabaaibɨsasɨra.

Aꞌmwera nayaa maangiꞌna nyɨdɨvanɨgasaꞌ
Kumɨre sɨmunyabwi menyaba warɨꞌ.
Gazare yɨlaaya nyɨdɨvanɨgasangɨ muꞌnyɨvanɨge.
Aꞌmweraavɨrebwi yaasɨwaꞌna wɨjɨwakadaapɨri
‘Gotɨyarebulyɨra,’ yawɨꞌna yɨvanɨgaꞌ.
Sara dɨnɨkesɨra.
Sarɨmɨ Gotɨyare yagaaikɨwɨnya yagalyaꞌmaꞌmanɨgasaꞌ aꞌmweraavɨrebwi nayaa lɨmwamanɨgaꞌ.” Nabaai wɨdɨna “Nawɨꞌnyɨna Gotɨyare yagaaikɨwɨnya wasɨꞌna yadɨvɨꞌ sarɨnnyabwi mɨdɨnyaꞌneihi yɨvanɨgasaihɨlyɨra. Beꞌna yɨvanɨgava! 10 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Mozɨzai wɨjaaꞌ ‘Gɨmaamaangelyɨ gwaangesɨ sayorɨ nayaa kadɨka dɨvadaꞌgalawɨꞌnana!’ Nabaai ‘Pwai yuyagaaꞌ ganɨmaangerɨna ganaangevɨna bɨrala yadei yuna balana!’ 11 Mozɨzai sara wɨdɨna yaaka kɨrɨꞌ sarɨmɨ dadɨvɨꞌ ‘Pwai wɨdazaꞌ “Nɨmwai pwai nɨwaaꞌ kɨrɨꞌ kamaaradɨke nɨmɨre Kovanɨyaꞌ warɨkengɨra.” ’ (Kovanɨyaꞌ yagaala saꞌ “Gotɨyarɨna wɨjaayaꞌneva dɨnɨkeꞌ.”) 12 Sara kudozɨ ‘Kovanɨyaꞌ miꞌna wakaꞌgɨzɨ gɨmaamaanga pwarɨna gwaanga kɨrɨvɨna mujaavɨnna!’ sarɨmɨ sara dakadɨvɨꞌ aꞌmwe sai navɨka mwaaladelyɨ. Sara yadɨvɨꞌ ‘Nemɨrebura nemɨre kaimɨraayaraavɨ wɨjɨwakaana!’ 13 Sara dadɨvɨsaꞌna ‘Gotɨyai wɨjaakeꞌ gesɨra,’ yawɨꞌdɨvɨtabaaibɨsasɨ. Nabaai avaalyabɨta kwalaalya sana sana yadɨvɨsaihɨlyɨra.”

Yuya gɨrɨkitaꞌnanya.

(Matɨyui 15:10-20)

14 Sagaaꞌ kwala bwaꞌnaanyavɨ jaka ayɨna jɨvwaramaaꞌna yaka wɨdɨna “Yuyangihi, nyuꞌnapi sɨmunya nayaa jawɨrila! 15 Mwasɨmagɨnya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe pwarɨ kulaabozɨ gɨrɨka yɨmaꞌnannei mɨka. Aawa. Yuya aꞌmwe sare kusɨmagɨnyavɨdaasa kwalyaabozɨ gɨrɨka yɨmaꞌnadengɨra. 16 Aꞌmwei kadɨꞌnakei nayaa wɨꞌnana!”

17 Kwala bwaꞌnaanyavɨ yagalyaꞌmavaka angevɨ wɨlɨna yakegaaꞌ gamɨrera yagaala keꞌbaꞌnanyaꞌna wɨdɨna. 18 Sara wɨdɨna kyeꞌ wɨdɨna “Nabaai pwarajɨ sarɨmɨjɨ sara myawɨrijɨwaava! ‘Yuya kamaranojɨ mwasɨmagɨnya aꞌmwerɨ kulaabozɨ gɨrɨka yɨmaꞌnannei mɨka,’ myawɨrijɨwaava! 19 Wapaaya sa sɨmunyavɨ mulyɨ yadeꞌnanyɨ. Aawa. Gamɨre sɨngwalɨkerɨ bwalaawɨna kyojɨ lɨka wɨrasɨꞌna yadengɨra.” Sara wɨdakeꞌ “Tɨka wapaaya yuya kɨmaaka mɨka.” 20 Sai wɨdɨna “Aꞌmwere kusawɨnyavɨdaasaꞌ walyaabɨna kyojɨ saꞌ gɨrɨka yakadesɨra. 21 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Aꞌmweraavɨre sɨmunyavɨdaasɨ yawɨta kayaaꞌna naanga yɨna, gamɨ marɨdaakunyɨna, kuka yɨna, aꞌmwerɨ tamakɨna, 22 aꞌmwevɨ ata lɨmwanna, gɨlyɨvɨsangɨ wabarɨnna yɨna, yɨ sɨnna tɨka wɨdayaꞌnebwi yɨna, kwaasɨ yɨna, jɨlɨkera yadɨvɨsabaaibɨꞌ yɨna, tɨganaarya yɨna, pwarɨna kwaasɨ yagaala dɨna, bɨrala yɨna, pihadɨka yɨna, yɨ yaasɨwaꞌyamarya yɨna yadɨvɨsangɨra. 23 Kayaaꞌnanya yuya davura kusawɨnyavɨdaaꞌnyɨ walyaabɨna, aꞌmwere sɨmunyavɨdaaꞌnyɨ walyaabɨna kyojɨ gɨrɨka yakɨna yadengɨra,” Jizaazai wɨdɨna yaꞌ.

“Jizaazai dɨragɨnaangelyɨ,” aꞌmweꞌ wɨdaꞌ.

(Matɨyui 15:21-28)

24 Sabadaasai angeba Taayaa sabannei wɨna. Anga saba Kwaaka Sɨrɨya mannɨkeba. Sai wɨna yakei “Aane pwai kwai aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ nanyanganadɨka!” daka angevɨ kave mwaalɨna yada lɨka yulyaꞌdɨꞌnyɨ kɨrɨꞌ aꞌmwera dara wanganeꞌ “O, dava sahwai damwaalɨka!” Miꞌna kadeꞌ lɨka myulyari yakelyɨ. 25 Yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ taayaꞌ yɨmaka widevɨ ganaangeꞌ “Sahwai mwaalɨka,” wɨꞌnaka bɨna yaka gamɨre sɨvɨlyɨraaryaba aꞌmwe saꞌ bularutawaꞌna yaꞌ. 26 Aꞌmwe saꞌ Gɨrikɨyagaala dadeꞌ Kwaaka Sɨrɨya mwaalya Pɨnɨzɨyaraavɨreꞌ aꞌmwe saꞌ naanga yɨwaaraꞌna “Nyɨraavaangavɨre munyɨkɨ yɨmakerɨ duthasaawadeigɨ daaka?” 27 Yɨwaaraꞌna kyaꞌ Jizaazai Juyaraavɨ wɨgaimwadei wɨjɨwaakɨyagaala wɨdɨna “Sɨnnawɨ kaimɨraayangɨna wapaaya wɨjaavɨpɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ jɨlɨkeraavɨna kaimɨraayangɨre wapaaya namarasɨꞌnɨpɨdɨka!” Saꞌna wɨdakeꞌ sɨnnawɨ Juyaraavɨ wɨgaimwadelyɨra. 28 Sara wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwe saꞌ daka “Juyaꞌnyɨ mɨka. Maaveꞌnyɨra. Jɨlɨka sarabɨsaꞌnyɨ,” daka wɨdɨna “Yo, Naangeigɨ saꞌna kaimɨraayangɨre wapepwaka kabwalaraawojɨ jɨlɨkera yɨꞌbɨnyavɨ dalaangevɨ mwaalapɨjɨ maribwaranɨpɨꞌderera.” 29 “Gɨmɨ nyɨdɨwaanyavɨna gɨnnya angebanna wawoꞌgɨzɨ taayavɨ dangadera. Dahaaꞌ yɨmakai taayavɨre munyɨkɨdaaꞌnyɨ mena wɨwaka.” 30 Aꞌmweꞌ wɨꞌnaka gannya angebanna wɨna kyaꞌ taayaꞌ yɨꞌbɨnyavɨ waꞌdɨꞌnyɨ dara wanganakeꞌ “Yɨmaka marawɨnaangɨꞌdei mena davwalyuwaka!”

Kadɨkɨryai yagaala majai tewaanya yɨmaꞌnaꞌ.

31 Anga Taayaa sabadaasai Saaithonɨ angeburɨna yɨꞌmavaawɨna yaka pina lavɨtaꞌna yaka Atɨraalyaba angeburaavɨ gɨꞌmavamaryaka aalɨbunya Galɨlina yɨꞌmaꞌna yaꞌ. 32 Yɨꞌmaꞌna kyaꞌ gamɨnyawɨnna aꞌmwe pwara aꞌmwe kadɨkɨryai taalɨꞌmabyarɨ jɨvwaramakabɨna yeva naanga wɨdɨna “Kadɨkɨryare mɨnyagɨnyavɨ ata dɨthathɨwana!” 33 Sara wɨdɨna kyeꞌ sahwai kadɨkɨryarɨ sangineba makuna kyaꞌ gaveraai mwaaidakɨlyɨ Jizaazai gamɨre kadɨkikaarɨ asɨraai tɨlavalɨmwagaꞌnyɨna yaka asɨrɨ maagwala yɨnyɨna yaka kadɨkɨryare taalɨsarɨ dathakɨna yaka 34 sɨgunyayɨna maranganaka sɨmudɨngwaimale yaka wɨdɨna Juyaraavɨre yagaalyavɨ “Epaata!” Yagaala saꞌ “Kadɨka dɨvaaso!” kadɨka tewaanya wɨꞌnyaꞌna dɨnɨkesɨ. 35 Wɨdɨna kyaꞌ kadɨkɨryare kadɨka tewaanya wɨꞌnyɨna yaka gannya taalɨsalyɨ yagaala tewaanya dɨna sagaaꞌ. 36 Kadɨkɨryai tewaanya mwaaidɨꞌnyɨ Jizaazai aꞌmwe pwaraavɨ wɨdɨna “Nɨmɨ yɨweꞌna aane pwarɨ kwarɨ yagaala mudɨpɨnera!” wɨdaꞌ yagaala naanga. Dɨragɨnna sara wɨdake saꞌna wɨdɨwɨja yesara dɨragɨnaanga sara yeꞌ. 37 Pwara wɨꞌneva atɨka maruꞌnareva “Sahwai yuyangɨ tewaanya yɨwakelyɨra. Kadɨkɨryara nayaa wɨꞌnyaꞌneraavɨ wɨmwaaihada taalɨꞌmabyara nayaa wɨjaꞌneraavɨ wɨmwaaihadei,” dɨneꞌ.

Copyright information for `BYR