Mark 8

Jizaazai aꞌmwe kwala naangeraavɨ (4000) wapaaya wɨjaavaꞌ.

(Matɨyui 15:32-39)

Yɨrɨka sangɨ gamɨnyawɨnna kwala naangeꞌ yɨꞌbwaꞌnyɨna yeva tɨka wapemaayara mwaaidapi Jizaazai gamɨreraavɨna jaka jɨvwaramaaraka wɨdɨna “Kwala bwaꞌnaanya dasɨ nɨmɨjɨ yɨrɨka daryaai darɨꞌ mwaaidori yaꞌna dahaaꞌ wapaaya maayaraavɨna kale nyɨwaꞌ. Kumɨ mɨjɨka wiadaasɨ ‘Sarɨnnya angebanna dɨwila!’ wɨdɨwɨjaꞌ aꞌmwe pwara maave keiba mwaalyarajɨ aꞌmwe pwarajɨ tusavɨ mɨjɨka nabalapɨka!” Wɨdɨna yakevɨ gamɨrera yagaala maꞌmaaꞌna “Dava aꞌmwera mamwaalyadɨvɨsaba aane pwai kwai aꞌmweraavɨne wapaaya gawɨ maarajɨwaꞌ!” Sai yɨdaanganaꞌ “Gɨrɨkula gara gara warɨka?” Sara kyɨdaanganaꞌ “Ati ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraaina.” Sara wɨdɨna kyeꞌ kwala bwaꞌnaanyavɨ wɨdɨna “Yuyangihi, kwaakevɨ dalamwaalyɨla!” Wɨdɨna yaka gɨrɨkula ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyangɨ maaraka Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdaka gunyɨna gunyɨna yaka aꞌmwengɨne wapaaya wɨjaayaꞌnera gamɨreraavɨ wɨjaavɨna kyaꞌ sara kwala bwaꞌnaanyavɨna wɨjaavɨna. Miꞌna wɨjaavɨna yesara jawɨnya pɨrɨꞌna pɨrɨꞌna waꞌdɨsɨya wɨmaarina kyeꞌ Gotɨyarɨ “Su! Gɨmɨre yayaꞌ makimwa,” wɨdaka gamɨreraavɨ wɨdɨna “Jawɨnya dajɨ aꞌmweyuraavɨna yanga dumaarila!” Aꞌmwe yuya maranyɨna kyeꞌ munya yɨnyɨna kyaꞌ wapaa pɨnɨ nɨganakɨna yeta bwakuna wapaaya pɨnɨ gɨlya ati ata purɨdaaꞌnyɨ pukaalyangɨ maramiheꞌ gamɨrera. Tɨka wapaaya neta kwala naanga naanga (4000) mwaalesare. Mwaalesaraavɨ sai wɨdɨna “Aꞌmweihi, wapaa miꞌna nɨvanɨgasaihi, sarɨnnya angebanna dɨwila!” 10 Sara wɨdɨna yaka yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ wɨdaasɨna, gamɨrerari sɨpɨyavɨ wɨlamwaaina kyaꞌ Kwaaka Dalɨmaanutaneraavɨ makuna yaꞌ.

Perɨzɨyara Jizaazarɨ wɨdeꞌ “Aꞌmwera mwanganyadɨvɨsaꞌ ja!”

(Matɨyui 16:1-4; Lukɨ 12:54-56)

11 Saba Perɨzɨya pwara gamɨnyawɨnna wɨlaabɨna yeva “Gamɨ sarɨ kayaaꞌnanyaꞌna yaamɨjɨ wɨdaana!” yawɨreva “Yɨdakwasanganaana!” deva wɨdɨna “Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ maaraꞌgɨzɨ wɨjɨwaainya dɨragɨnyaꞌ ja! Wanganaadeꞌna Gotɨyareigɨ dɨngaka?” 12 Sara wɨdɨna kyeꞌ gamɨre sɨmunyavɨ kale wiadaaꞌnyɨ sɨmudɨngwaimale yaka wɨdɨna “Dahaaꞌ mwaaihasara ‘Wɨjɨwaainya dɨragɨnyaꞌ ja!’ baaꞌna nyɨdɨwaava! Nebwi yɨhɨthɨvanɨge. Wɨjɨwaainya dɨragɨnyaꞌ mwanganyɨ jideihɨlyɨra dahaasaihi. Arɨkawɨnyɨra.” 13 Sara wɨdɨna yakei kumɨ saraavɨ yarai yagalyaꞌmavaka sɨpɨyavɨ wɨlamwaaina kyaꞌ aalɨbunyavɨ pimagɨnna makuna yaꞌ.

Perɨzɨyarajɨ Erotɨyalyɨ saraavɨre yagaala kayaaꞌnanyaꞌnesɨra.

(Matɨyui 16:5-12)

14 Gamɨrera wapaayanna navɨka yɨna kyeꞌ kumɨjɨ sɨpɨyavɨ gɨrɨkula gave pɨrɨꞌna waraꞌ. 15 Gɨrɨkula gave pɨrɨꞌna waꞌdɨꞌnyɨyagaaꞌ gamɨ “Dɨnyuꞌnyɨla! Mala nayaa jɨwannyɨla! Perɨzɨyaraavɨre lɨwɨnya pamidakyaꞌnesɨ Erotɨyare lɨwɨnya pamidakyaꞌnesɨ nayaa jawɨrila!” 16 Wɨdɨna kyaꞌ gamɨrera dɨnyɨna “Wapaaya mamaariwoꞌna nedɨwaka.” 17 Dɨnyɨna yesaꞌna Jizaazai yawɨraka wɨdɨna “ ‘Nemɨ wapemaayainereꞌ,’ baaꞌna dɨmanɨgaꞌ! Kunyaꞌ myawɨrijɨvanɨgaꞌ! Sɨduꞌmaayaihi daa! 18 Tɨnnakeihi, tɨnna mwanganyɨjɨvanɨgaꞌ! Kadɨꞌnakeihi, kadɨka muꞌnyɨjɨvanɨgaꞌ! Nɨmɨ sɨnnawɨ yeꞌna nayaa myawɨrijɨvanɨgaꞌ! 19 Sagaaꞌ gɨrɨkula atina gunyɨna kye paaivɨ taawɨzanɨyara miꞌna kaneꞌ wapaa bwakuna yake sarɨmɨ gɨlya gara garengɨ maramiheꞌ?” Sara wɨdɨna kyaꞌ wɨdɨna yeꞌ “Atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pukaalyangɨ maramiho.” 20 Wɨdɨna kyeꞌ wɨdɨna “Gɨrɨkula ati ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyangɨ po taawɨzanɨyara kanɨwaꞌdaaꞌ wapaaya pɨnɨnna yunebanne gɨlya gara gara maramihɨwaꞌdaaꞌ?” Sara wɨdɨna kyaꞌ wɨdɨna “Ati ata purɨdaaꞌnyɨ pukaalyangɨnyɨ.” 21 Wɨdɨna yesaraavɨ wɨdɨna yaꞌ “Saꞌna dahaaꞌ kunya kuna myawɨrijɨvanɨgaꞌ?”

Anga Betɨzaaitha tɨnnyaraai yuyaraai tɨbɨnyai wanganaꞌ.

22 Kumɨ Anga Betɨzaaithana kyɨꞌmaveꞌ gamɨnyawɨnna aꞌmwe pwara aꞌmwe tɨbɨnyarɨ jɨvwaramakuna yeva naanga wɨdɨna “Aꞌmwe darɨ ata dɨthathɨwadeꞌnanyɨ!” 23 Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai tɨbɨnyare asavɨ maaraka angebadaasɨ jɨvwaramakuna yaka gamɨre tɨnnyaraarɨ maagwala wopɨna yaka gamɨre tɨnnyaraarɨ ata dathɨwagaka yɨdaanganna “Pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ dangamwaana?” 24 Yɨdaanganna kyaꞌ maranganamaryaka wɨdɨna “Aꞌmweraavɨ dahawangamanɨge? Yɨsara kaanya yamaryɨvanɨkabaaibɨꞌ sahwaraavɨ wanganaasɨwana.” 25 Sagaaꞌ wɨdakere tɨnnyaraarɨ ata ayɨna dathɨwanna kyaꞌ aꞌmwei dɨragɨnna kwanganaꞌ gamɨre tɨnna tewaanya kyɨmaꞌnaꞌ yuyangɨ tɨnna nayaa wanganaꞌ. 26 Nayaa wangadaaꞌnyɨ sai wɨdaasɨna yaꞌ “Gɨnnya angevɨna dɨwona! Anga dava ayɨna mulaawɨnnera!”

Pitai Jizaazarɨna nayaa wɨdaꞌ.

(Matɨyui 16:13-20; Lukɨ 9:18-21)

27 Jizaazalyɨ gamɨrerari sara Sizaarɨya Pilipaai angeburaavɨna gɨꞌmavamarina yadaapi gamɨreraavɨ wɨdɨna “Nɨmɨnyɨna aꞌmwera aaihwala nyɨdɨvanɨgava?” 28 Gamɨrera wɨdɨna “Gɨmɨnyɨna ‘Jonɨ aalyavɨ bavɨtaazɨya yakei dɨkaavakela,’ pwara dɨmanɨgaꞌ. ‘Ne Yɨlaajai dɨkaavakela,’ pwara dɨmanɨgaꞌ. ‘Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaaka pwai dɨkaavakela,’ pwara dɨmanɨgaꞌ.” 29 Sara wɨdɨna kyeꞌ yɨwaaraꞌna “Sahwaihi, nɨmɨnyɨna baarɨva dɨmanɨgataihɨlaka?”

“Kɨraazɨtɨyaigɨnyɨra. Gotɨyai gɨthasaabakeigɨnyɨra.”
30 Pitai sara wɨdɨna kyaꞌ sai “Naangeꞌ yɨhɨthɨwa. Saꞌna nɨmɨnyɨna aane pwarɨ kɨrɨvɨ mudɨpɨnera!” wɨdɨna yaꞌ.

Jizaazai gannya daanga wɨvɨnyaꞌna gannya balyaꞌna wɨdaꞌ.

(Matɨyui 16:21-28; Lukɨ 9:22-27)

31 Sai gamɨreraavɨ gaai wɨjɨwaakɨna “Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ daanga naanga nyɨvɨnadeinyɨra. Juyaraavɨre aꞌmwe naangerajɨ sipɨzipɨya Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Kɨwɨjarajɨ sara nɨmɨnyɨna ‘Aꞌmwe kayaaꞌnanaangelyɨra,’ dɨnapɨri nyɨramakɨpɨꞌdeinyɨra. Kanyɨramakapi yɨrɨka daryaai darɨꞌ kanyavɨlavojɨ baryainyɨ ayɨna dɨkaavɨdeinyɨra.” 32 Yagaala saꞌ kuꞌmaayaba aangyagaala wɨdɨna kyaꞌ Pitai sahwarɨ sangyɨnebanna jɨvwaramakwoka maanga wɨdɨna “Naangeigɨ, sabwi myawɨꞌdɨnna!” 33 Sara maanga wɨdɨna kyaꞌ gɨnyɨmaꞌnaka gamɨreraavɨ tɨnna wanganaka Pitarɨ maanga wɨdɨna “Saataanɨgɨ, nɨmɨnyɨ dusɨmagɨnna dɨwona! Gotɨyai sara yawɨꞌmanɨkebura myawɨrivanɨgɨ. Aawa. Aꞌmwera sara yawɨꞌmanɨgasabura yawɨꞌmanɨgɨnyaꞌnanyɨ.” 34 Aꞌmwe kwala bwaꞌnaanyavɨjɨ gamɨreraavɨjɨ jaka wɨjɨvwaramaaꞌna kyaꞌ gamɨnyawɨnna bɨna kyeꞌ wɨdɨna “Aꞌmwe kɨrɨꞌ aꞌmwe kwai ‘Jizaazareinyɨ. Mɨdɨnɨma!’ yawɨrajaꞌ ‘Nɨmɨnyɨneꞌna myawɨꞌmunera!’ datheꞌna pwara ‘Aꞌmwerɨ yɨta yovihɨrarannɨkevɨri tamakaana!’ kadapɨri sai ‘Jizaazarɨna balɨdeinyɨra,’ dozɨ nɨmɨrebwi yawɨꞌdei nyɨmɨdɨnadelyɨra. 35 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨ aꞌmwe pwai lɨka yojɨ ‘Nanyɨramakɨpɨka! Nɨmɨre gaalyaꞌ padaihasamaaꞌnɨma! Jizaazarɨ wasɨꞌnɨdeinyɨra,’ dozɨ navɨka mwaalajai gamɨre kuryai kayaaka yadelyɨra. Kɨrɨꞌ pwai ‘Jizaazarɨna nyɨramakɨpɨꞌdeinyɨra. Nɨmɨre gaalyaꞌ kayaaka yana!’ yawɨꞌda nɨmɨre yagaala tewaanyaꞌna yawɨrajaꞌ yuyagaaꞌ gamɨre kuryai nayaa padaihasamaaꞌdelyɨra. 36 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwai Kwaaka davakɨ gɨlyɨvɨsajɨ yuyajɨ sangɨ maarojɨ manyɨlɨmwagari kyojɨ gamɨre kuryai yɨwɨna yadelyɨ. Saꞌ tewaanyaꞌ daaka! Arɨkewɨnyɨra! 37 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwere kuryai kayaaka yɨmaꞌnyɨna kyojɨ gannya kuryarɨna aꞌmwe sai Gotɨyarɨ berɨsɨ mubathelaka! Aawa. 38 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kwaaka davakɨ mwaaidɨvɨsara Gotɨyarɨna navɨka yadɨvɨꞌ aꞌmweꞌ aꞌmwe pwarɨ ata lɨmwanna yadeꞌbɨsarera. Kayaaꞌnanaangera nɨmɨnyɨnajɨ nɨmɨre yagaalyaꞌnajɨ sangɨna ‘Wagɨla nanevwaꞌnadɨka! Sahwarɨ wasɨꞌnɨma!’ deva yɨvanɨgasara. Nabaai dɨvi Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai Ganɨmaangere byaanna dɨragɨnyaꞌ kamaarojɨ Gotɨyare mamaayara ejelɨya tewaanyarajɨ kwalaabori wagɨla wɨvwaꞌnɨvanɨkeraavɨna gamɨ sarɨ wagɨla wɨvwaꞌnadelyɨra. Saraavɨ wasɨꞌnadelyɨra.”

Copyright information for `BYR