Mark 9

Jizaazare kɨlaakejɨꞌ yaaka naanga byaannakejɨꞌ yɨmaꞌnaꞌ.

(Matɨyui 17:1-13; Lukɨ 9:28-36)

Sai aꞌmweraavɨ wɨdɨna “Nebwi yɨhɨthɨwa. Dava mwaaihasarajɨya pwara dɨvi kwaihwaainakera kuna mwaalapɨjɨ mabalyɨ yapɨjɨ dara wangabɨꞌdeꞌ ‘Ai, Gotɨyai dɨragɨnna damaremwaalɨka!’ Sara wangabɨꞌdehaaꞌnanyɨ.”

Yɨrɨka daryaai daryaai daryaai kwavɨlavaꞌ Jizaazai Pitalyɨ Jemɨzalyɨ Jonɨjɨ saraavɨ maarɨna kyaꞌ mugunya naangevɨ yɨlaawɨna yɨlaawɨna yeva gavera daavɨna kyeꞌ pwara mamwaalyɨ kyeꞌ gamɨre kɨlaakejɨꞌ nawɨꞌnyajɨꞌ gavinyajɨꞌ kyalɨngɨnaꞌ kumɨ tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yadaapɨjɨ gannya kwaabɨhannya yaaka naangeꞌ yɨmaꞌnakevɨ Kwaakevakɨ mwaaidɨvɨsara yaaka saꞌ sara myalɨngɨnyadesɨra. Yaaka naangeꞌ kyɨmaꞌnaꞌ Ne sɨnnawɨnyaraai Yɨlaajalyɨ Mozɨzalyɨ saraai Gotɨyarebadaasaraai yɨmaꞌnaabɨna, daavɨna yagɨla Jizaazarɨ wɨdɨna kyagi dɨnyɨna. Sara dɨnyɨna kyeꞌ gamɨrera tɨnna wanganna yeva Pitai Jizaazarɨ yaasɨwaꞌ wɨdɨna “Nejɨwaakadɨnyaigɨ, nemɨ dava mwaaihoꞌ tewaanyasɨra. Sɨmɨnya dawaai dasangɨ yarɨlaana! Pɨrɨꞌ gɨmɨnyɨneꞌ, pɨrɨꞌ Mozɨzarɨneꞌ, pɨrɨꞌ Yɨlaajarɨneꞌ yarɨlaana!” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Pitai “Nɨmɨ gara dɨjɨwa?” dɨna yakelyɨ. Nabaai sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwalyɨ gamɨreraalyɨ sara lɨka naanga yesaꞌnanyɨ. Sagaaꞌ yɨraayaꞌ kumɨnyɨ gɨꞌdala yɨrɨna kyaꞌ yɨraayavɨdaasɨ maanguraayaꞌ “Dathai nyɨbwaalɨvaangelyɨ. Yɨlaaya yadɨ kurya wɨkadɨnyalyɨra. Dahwarɨ nayaa duꞌnyɨla!” Yagaala saꞌ wɨꞌneva yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ dara wanganesaꞌ “Ai, aane pwai kwarɨ tɨnna mwanganyɨ, Jizaazai gavei nemɨjɨ damwaalɨka!”

Sɨlyarɨdaaꞌnyɨ gamɨrerari waidavadaapi sai naanga wɨdɨna “Wangamwaasaꞌna aꞌmweraavɨ mudɨpɨnera! Dɨvi Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ balaꞌmuri bainɨkeraayawɨdaaꞌnyɨ dɨkaaꞌmujahaaꞌna yɨ sagaaꞌ duzideihɨlyɨra.” 10 Sara wɨdɨna kyaꞌ kumɨ sara aꞌmweraavɨ yagaala saꞌ mujɨwaaki. Mujɨwaakyaꞌnera dɨnyɨna “ ‘Balaꞌmuri bainɨkeraayawɨdaaꞌnyɨ ayɨna dɨkaavɨdeinyɨra,’ nedɨwakeꞌna be yagaalavaka?” 11 Sara dɨnyɨna yeva gamɨnyɨ yɨwaaraꞌna “Yagaaikɨwɨjara nedɨvanɨgaꞌ ‘Sɨnnawɨ Ne Yɨlaajai kabozɨ dɨvi Kɨraazɨtɨyai bathelyɨra.’ Savɨneꞌna baaꞌna nedɨvanɨgaꞌ?” 12 Sara wɨꞌnaka wɨdɨna “Yo, dɨnɨkeꞌ sɨnnawɨ Yɨlaajai bozɨ yuyangɨ yavadaꞌgaladelyɨra. Nabaai Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨna dɨnɨkeꞌ ‘Yɨ Kwaaka davakɨ daanga naanga wɨvɨnadelyɨra. Yɨ yɨlaaya mamari yɨpɨꞌdelyɨra.’ Sareꞌ gara yɨdaꞌnɨkevaka? 13 Kɨrɨꞌ nɨmɨ sainyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Yɨlaajai miꞌna bakelyɨra. Miꞌna bakerɨ kayaaꞌnanaangenna wiesaꞌ Gotɨyare bukuyaꞌ sara dɨnɨkabaaibɨsaꞌnesɨra.”

Kaimalei yɨmaka widerɨ Jizaazai nayaa yavadaꞌgalaꞌ.

(Matɨyui 17:14-21; Lukɨ 9:37-43)

14 Gamɨre pwaraavɨ wɨjɨmaꞌnaaweva dara wanganesaꞌ “Kwala bwaꞌnaanya naangeꞌ kumɨnyaba mwaaidapi Yagaaikɨwɨjarajɨ nemɨrerajɨ maanga dathɨmanɨgava!” 15 Dɨna kyeꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ bwaꞌnaanya yuyaꞌ gamɨnyɨ tɨnna wanganesagaaꞌ atɨka maruꞌnareva gamɨnyawɨnna kaanyaveꞌna beva “Naangeigɨ,” wɨdɨna. 16 Sara wɨdɨna kyeꞌ sai yɨwaaraꞌna “Maanga beꞌna dɨmanɨgataihɨlaka?” 17 Yɨwaaraꞌna kyaꞌ bwaꞌnaanyavɨdaaꞌnya pwai wɨdɨna “Nejɨwaakadɨnyaigɨ nyɨbwaalɨvaangei yɨmaka widei yagaala majarɨ gɨmɨnyawɨnna makabɨwa. 18 Yɨmakei galalɨmwanna yada kaimalerɨ kwaakevɨna bwalamarakɨna yadehaaꞌ gamɨre maangevɨ maagwaitala yɨmaꞌnada maangerɨka maagɨlakuꞌgɨlakuta yadaasɨ gamɨre kɨlaaka yuneba dɨragɨnya yɨmaꞌnade sagaaꞌ. ‘Yɨmakei duthaasɨla!’ dena gɨmɨreraavɨ kudɨwa sahwara yɨna yɨna kyɨwaaꞌ yɨmakei kuna widelyɨra. Myɨ yɨpɨnere.” 19 Sara wɨdɨna kyaꞌ sai maꞌmaaꞌna “Dahaasaihi, malɨmwagyadɨvɨsaihi sarɨmɨnyaba mwaalaꞌmujɨ yɨhɨzɨwaakaꞌmujɨ sarɨmɨnyɨneꞌna taanga kuna gathɨngaaꞌ maarɨdeinyaka! Kaimale dai nɨmɨnyawɨnna dɨmakabyɨla!” 20 Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ makabɨna kyeꞌ yɨmakei Jizaazarɨ wanganaka yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ kaimalerɨ yɨkɨlaaka galyɨmaꞌna kyaꞌ kwaakewɨ bwalaꞌna yaka gɨnyɨwannyɨ gɨnyɨwannya yɨna kyaꞌ gamɨre maangevɨ maagwaitala yɨmaꞌnyɨna. 21 Sara yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ sai ganɨmaangerɨ yɨwaaraꞌna “Saꞌ garegaaꞌ yɨmaꞌnakavaka?” Yɨwaaraꞌna kyaꞌ ganɨmaangei wɨdɨna “Kaimale maalɨkegaaꞌ sara yɨmaꞌnaꞌ. 22 Kyɨmaꞌnaꞌ yɨmakei kwalaalyagaaꞌ kaimalerɨna ‘Tamakɨma!’ daka dɨkevɨ marasɨꞌna yada avaala kwai aalyavɨ marapaihɨna yadei. Sareꞌ kɨrɨꞌ ‘Nɨmɨre dɨragɨnyaꞌ darɨka!’ dɨzaꞌ naarɨmɨnyɨna kale kagyozɨ nehɨgaimwana!” 23 Sara wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “ ‘Nɨmɨre dɨragɨnyaꞌ darɨka!’ dɨzaꞌ pwai nayaa nyɨmɨdɨmanɨkei sahwai yuya yannelyɨra.” 24 Dɨragɨnna sara kudaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ ganɨmaangai yarai wɨdɨna “Gɨmɨdɨmanɨgevwi maalɨka warɨkeꞌna naanga yɨmaꞌnyaꞌneꞌ dɨnyɨgaimwana!” 25 Jizaazai dara wanganakeꞌ “O, kwala bwaꞌnaanyaꞌ kaanyaveꞌna jɨkabɨvanɨgava!” Daka yɨmakerɨ maanga wɨdɨna “Yɨmakeigɨ kadɨkɨryaigɨ yagaala majaigɨ kaimalerɨ beꞌna wɨmwaaihɨna! Gamɨre munyɨkɨdaasɨ yunakaanna dɨwona! Ayɨna nabwidɨka!” 26 Sara wɨdɨna kyaꞌ yɨmakei jaka dɨna yaka kaimalerɨ naanga galyɨmaꞌna yaka bwalyuna. Sara bwalyuna kyaꞌ kaimalei baryaibɨꞌ warɨna kyaꞌ pwara dɨnyɨna “Mena baimwaka.” 27 Sara dɨnyɨna kyeꞌ Jizaazai gamɨre asavɨ yɨrɨꞌbwaꞌna kyaꞌ kaimalei sagaaꞌ tewaanya dɨkaaꞌna yaka daavɨna yaꞌ. 28 Angevɨ miꞌna wɨlamwaaina kyaꞌ gamɨjɨ gamɨrerari gavera mwaaidapi gamɨrera yɨdaanganna “Sahwaina yɨmakerɨ wɨdasaanneꞌ gara yawaajɨ wɨdasaannekajɨnyɨra?” 29 Yɨdaanganna kyeꞌ sai wɨdɨna “Yɨmaka darɨna Gotɨyarɨ tɨbarɨyagaala kadapɨri bwalyawodelyɨra. Aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌna mɨka!”

Jizaazare balyagaaꞌna pɨgasaai wɨdaꞌ.

(Matɨyui 17:22-23; Lukɨ 9:43-45)

30 Sabadaaꞌnyara Kwaaka Galɨli wavɨlaꞌna. Wavɨlaꞌna yadaapi “Aꞌmwera nanyangabɨthɨka!” daka sai kave wɨna. 31 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. “Nɨmɨreraavɨ wɨjɨwaakɨma!” daka wɨdɨna “Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ pwai nɨmɨnyɨ yɨkamaangeraavɨna kwibwarɨdaakwojɨ yɨkamaangera kanyɨramakapɨri balɨdeinyɨra. Miꞌna balaꞌmujɨ yɨrɨka daryaai darɨkɨ ayɨna dɨkaavɨdeinyɨra.” 32 Sara wɨdɨna kyaꞌ yagaala saꞌna myawɨryadɨvɨꞌ nabaai, yɨdaanganyaꞌna lɨka yɨna yeꞌ.

“Aꞌmwe naangei bewalaka?”

(Matɨyui 18:1-5; Lukɨ 9:46-48)

33 Angaba Kaapanɨyamɨna yɨꞌmaveva angevɨ ayɨna kabulamwaaleꞌ sai gamɨreraavɨ yɨwaaraꞌna “Tusavɨ wɨvanɨgasaihi be yagaala dɨmanɨgatavaka?” 34 Wɨdɨna kyaꞌ sahwara yagaala majara mwaalɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Tusavɨ dɨnyɨna “Nemɨjɨyai aꞌmwe naangei aaihwalaka? Nɨmɨ dɨngaka?” 35 Majara mwaalɨna kyeꞌ walamwaalaka gamɨre atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨ jɨvwaramaaꞌna yaka wɨdɨna “Pwai gannya sɨmunyavɨ ‘Sɨnnawɨnyainyɨ yɨmaꞌnɨma!’ yawɨrajai sai yuyaraavɨne aayaangei yɨmaꞌnana! Yuya saraavɨna wɨdaayadei yɨmaꞌnana! Sai yawɨꞌna ‘Nɨmɨ maalɨkeinyɨra. Yuyaraavɨre wɨdaayɨdeinyɨ yɨmaꞌnɨma!’ dozɨya sahwai naangei yɨmaꞌnadelyɨra Gotɨyarɨna.” 36 Wɨdɨna yaka kaimɨraayamɨlɨꞌ maaraka tɨnnyaba mwaaidapiyaba gannya tɨꞌmunyavɨ maramujɨꞌna yaka wɨdɨna 37 “Pwai kwai nɨmɨnyɨna yawɨrojɨ kaimɨraaya daibɨsamɨlɨꞌ maarajaꞌ nɨmɨnyɨ nyɨmaaradeinyɨra. Nabaai sai sara nyɨmaarajai nɨmɨnyɨ gaveinyɨ nyɨmaaradeinyɨ mɨꞌ. Aawa. Nɨmaamaangei nyɨdasaabakerɨjɨ maaradelyɨra.”

Neyaꞌmwelyɨreva.

(Lukɨ 9:49-50)

38 Jonɨ wɨdɨna, “Nejɨwaakadɨnyaigɨ, nemɨ dara wangamwoꞌ ‘Aꞌmwei gɨmɨre yayaꞌ wɨdaka yɨmakeraavɨ aꞌmweraavɨre munyɨkaavɨdaasɨ dathasɨvanaabɨka!’ Sai nemɨjɨyai mɨꞌ. Savɨdaasɨ nemɨ wɨdɨwo ‘Sabwi minnera maaveigɨ!’ ” 39 Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “ ‘Sabwi minnera!’ mudɨpɨnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aane pwai kwai nɨmɨre yayaꞌ wɨdozɨ dɨragɨnaangeꞌ yojɨ maalɨkegaaꞌ nɨmɨnyɨna kayaaꞌna wɨdathei mɨꞌ. 40 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe nemɨre yɨkamaangei mamwaalyɨkei nemɨnyɨnelyɨ. 41 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Pwai sarɨmɨnyɨna ‘Kɨraazɨtɨyarerɨ mɨjɨkaꞌna aalya tɨka nyaꞌneꞌ wɨjaavɨma!’ dozɨyaꞌna nɨmɨnyɨna yɨhɨzaavajai. Yɨ sahwarɨna nebwi yɨhɨthɨwa. Gotɨyai gamɨnyɨne tɨvɨkɨta tewaanya mujaayɨ yadei mɨka! Arɨkewɨ.”

Kayaaꞌnanaangebwi aꞌmweraavɨ kayaaka yadevulyɨra.

(Matɨyui 18:6-9; Lukɨ 17:1-2)

42 “Pwai kaimɨraaya damɨlɨꞌbɨsamɨlɨꞌ nɨmɨnyɨ nyɨlɨmwagaꞌdemɨlɨꞌ pwarebwi kujaawaꞌ walaꞌmwaakeꞌ kayaaꞌnanaangesɨra. Aꞌmwei sara yajarɨna Gotɨyarɨ sɨnna tɨka naanga wɨdavadelyɨra. Sɨnnawɨ sahwai pwarebwi mujaayadɨꞌnyɨyagaaꞌ aꞌmwe darɨ maapɨjɨ kwajɨ sɨla naangeꞌ gamɨre tɨlɨnnyavɨ tɨmupɨjɨ kwajɨ aalɨbunyavɨ wɨvaihɨna kyɨpɨkeꞌna wabana yɨnɨkesɨra.” 43 Jizaazai yawɨraka “Kayaaꞌnanya nyɨpɨdɨka! Dɨkevɨ nulaawɨpɨka!” daka keꞌbaꞌna wɨdɨna “Nabaai gɨnnya asasɨ kayaaꞌnanyabwi yɨjɨ kwajɨ gɨnnya asavɨ woripuꞌnaꞌgi ata gavesɨyaigɨ Gotɨyarebanna jɨlaawadeꞌna tewaanyasɨra. 44 Kayaaꞌnanyabwi yɨjɨ kwajɨ asawaalyɨyaigɨ yaayebanna gazagaasagaaꞌ Dɨkeꞌ yɨdaꞌnɨvanɨkevɨna dulaawadeꞌna kayaaꞌnanaangesɨra. 45 Nabaai gɨnnya sɨvɨlyasɨ kayaaꞌnanyabwi yɨjɨ kwajɨ woripuꞌnaꞌgi sɨvɨla gavesɨyaigɨ Gotɨyarebanna dulaawadeꞌna tewaanyasɨra. 46 Kayaaꞌnanyabwi yɨjɨ kwajɨ sɨvɨlyawaalyɨyaigɨ Dɨkevɨna dulaawadeꞌna kayaaꞌnanaangesɨra. 47 Nabaai gɨnnya tɨnnyalyɨ kayaaꞌnanyabwi yɨjɨ kwajɨ gɨnnya tɨnnyai galajɨwaꞌmwannaꞌgɨzɨ tɨnna gavelyɨyaigɨ Gotɨyai maremwaaidevanna dulaawadeꞌna tewaanyasɨra. Kayaaꞌnanyabwi yɨjɨ kwajɨ tɨnnyaraalyɨyaigɨ Dɨkevɨna dulaawadeꞌna kayaaꞌnanaangesɨra. 48 Dɨka savɨ yuyagaaꞌ gumɨlɨka gɨlaayangɨ tɨka nadɨvɨsa mabalyɨ yɨpɨꞌdengɨra. Dɨka myɨgaakuri yadesɨra.

49 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwera Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨꞌnadɨvɨsara tewaanna mwaaibɨꞌdere. Kayaaꞌnanyabwi dɨkeꞌbɨsabwi kyɨmaꞌnojɨ Gotɨyare dɨragɨnyabwi kujaavojɨ dɨragɨnya tewaanna mwaaibɨꞌdere. 50 Saalyaꞌ nawɨꞌnyasɨra. Saꞌna saalyaꞌ gɨrɨngwɨta yɨmaꞌnojɨ nawɨꞌnya ayɨna gara yadevaka? Aawa. Nawɨꞌnya mimaꞌnyɨ yadesɨra. ‘Nemɨ saala gɨrɨngwɨsaꞌbɨsaina nyɨmaꞌnaadɨka!’ dapɨjɨ nayaa dɨmwaalyidera. Gazaizai gamɨnyɨ pwarɨna kwaamuꞌna mwaalana!”

Copyright information for `BYR