Matthew 10

Jizaazai gannyaraavɨ gannya yagaalyaꞌna wɨdaasakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 3:13-19; Lukɨ 6:12-16)

1Jizaazai gannya mɨdɨdɨvɨsaraavɨ (12) jaka wɨdɨna kyaꞌ sarera yɨkabɨna. Yɨkabɨna kyeꞌ gannya dɨragɨnyaꞌ wɨjaavɨna. Yɨmaka gɨrɨꞌnakera aꞌmweraavɨre munyɨkaavɨ wɨlamwaalesaraavɨ dɨragɨnna wɨdaasaꞌnebulyɨ nalaaya yuya dala nabinya nabalya yuya tewaanya yavadaꞌgalyaꞌnebulyɨ sazaburaavɨneꞌna gannya dɨragɨnyaꞌ wɨjaavɨna. 2Gamɨre yagaalyaꞌ wɨdaasade sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨne yaya darengɨ. Aaya mudɨꞌnanyai Saaimonɨ, Pitai woꞌnɨkelyɨ, yɨ gamɨre gahwaalaangei Edɨruyalyɨ. Pwai Jemɨzai Sevathiyare kaimɨraayalyɨ, gamɨnyɨ gahwaalaangei Jonɨjɨ. 3Pilipɨjɨ Baatolomyulyɨ. Tomaazalyɨ Matɨyui taakɨzɨya maarakelyɨ. Jemɨzai Alɨpɨyaazare kaimɨraayalyɨ Tathɨyaazalyɨ. 4Saaimonɨ “Kumɨrebanna Romɨyaraavɨ yɨrawasaana!” dadɨvɨsarajɨyalyɨ Juthaazai Yɨzɨkerɨyotɨyai dɨvidaaꞌnyɨ Jizaazarɨ yɨkamaangeraavɨna wibwarɨdaakwakelyɨ. Yuyara wɨdaasaderera.

(Maakɨ 6:7-13; Lukɨ 9:1-6)

5Sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraala saraavɨ Jizaazai maryaasaꞌnei yagaaikɨwɨnya dara wɨjaavɨna. Nɨmɨre yagaalyaꞌna duzɨwaakyɨla! Ajɨmya pɨnɨngɨyaraayawɨnna mupɨnera! Anga naanga Samerɨya mwaalyaraayawɨnna mwibɨnera! 6Aawa. Yɨzɨrelɨya sɨmyaraayawɨnna dɨwila! Yɨzɨrelɨya yuyara dɨragɨnna malɨmwagyadɨvɨsara sipɨzipɨyara yɨwɨnamaꞌna sotaꞌ sotaꞌ yɨgasaraayawɨnna dɨwila! 7Sarɨmɨ wawopɨjɨ yagaalyaꞌ dara duzɨwakaawi! “Sɨgunyavɨya maremwaaideꞌ nebawa mɨka! Aya kɨgaaꞌ yɨmaꞌnɨwaka!” 8Nabaai wawopɨjɨ nalaavɨnakeraavɨ javadaꞌgalyɨla! Bainɨkeraavɨ jathɨkaayɨla! Samatanakeraavɨ tewaanya javadaꞌgalyɨla! Sara yadɨvɨꞌ aꞌmweraavɨre munyɨkaavɨ yɨmakera wɨlamwaaidɨvɨsaraavɨ duthaasɨla! Sasare dɨragɨnyabwina sarɨmɨ yanga maaꞌdɨvɨta nɨgwia mubyaꞌne maayangɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ dazabwina yanga nayaa duzaayɨla! Sanna nɨgwia mamaapɨna! 9Sarɨnnya paawɨzɨyangɨ golɨyajɨ monejɨ nɨgwiajɨ mamihakɨpɨna! 10Kaanya wodɨvɨsaꞌne gɨlyajɨ mamaapɨna! Baazɨꞌmaꞌnya pɨrɨsɨ kwaariꞌmasɨvɨla pɨrɨwaalyɨ yadita mavamaryaꞌne pɨrɨsɨ mamaapɨna! Aawa. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwei wawɨnya yojɨ gannya tɨka wapaaya maaranneꞌnanyɨ.

11Anga naanga pɨbajɨ anga maalɨka kɨbajɨ kusawɨ wɨlapɨjɨ sɨmunyaꞌ nayaa dara jawɨranganyideihɨlyɨ. Aꞌmwe anga dazabanyai tewaanya yaka yɨdaꞌmaraangei aaihwalaka? Yɨ, aꞌmwe salyɨ sarɨmɨ kuna yeꞌmwannemwaaina yapɨjɨ yune anga saba yagalyaꞌmapɨjahaaꞌnanneihi. 12Yɨ sarerɨ angevɨ wɨlapɨjɨyagaaꞌ anga savɨyayorɨ “Nyaꞌmwenɨdaki! Gotɨyare kwaamuꞌnanyabwi yɨhwarana!” duzideihɨlyɨ. 13Nabaai anga savɨyara sarɨmɨnyɨna tewaanna yɨhyɨpɨjaꞌ sarɨmɨre yagaala tewaanyavɨyaꞌ saraavɨ tewaanya waradesɨ. Sahwara kwaamuꞌna mwaaibɨꞌdera. Kɨrɨꞌ nawɨꞌnya myɨ yɨhyɨpɨjaꞌ yagaala tewaanyavɨyaꞌ sarɨmɨnyawɨnna ayɨna gɨnyɨravaabathesɨ. 14Nabaai pwai kwai angevɨna makuyaꞌna “Aala!” wɨvuꞌnajai sarɨmɨre yagaalyangɨ kadɨka muꞌnyɨ yɨhyɨpɨjaꞌ anga savɨ, pɨrɨvɨ anga naanga kɨba mwasawɨ walyaabɨna yɨna yapɨjɨ “Gotɨyai yagaainakei yɨhɨzathelyɨ,” wɨdapɨjɨ sarɨmɨre sɨvɨlyangɨ kwaatɨrɨdɨrɨnya yɨhɨmɨwɨꞌnɨka sa purakɨrasɨꞌna jideihɨlyɨ. 15Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Kotɨya maryaꞌne yɨrɨkerɨkɨ Anga Sothomɨ Anga Gomora kayaaꞌnanyabanyaai mwaalyaraavɨneꞌ tɨvɨkɨsavɨ anga naanga dazaba mwaalyaraavɨre tɨvɨkɨsaꞌ wavɨlavadesɨ.

Taanga pɨbwina pɨbwina yɨmaꞌnadeꞌnesɨ.

(Maakɨ 13:9-13; Lukɨ 21:12-17)

16Yɨthaanyi! Nɨmɨ kavɨjɨlɨkeraavɨ tɨnnyawɨnna sipɨzipɨya kwaamusaihɨrɨ marayɨhyaasɨwa. Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ sɨmunyaꞌ nayaa yawɨꞌdɨvɨꞌ nayaa jideihɨlyɨ. Nabaai kwaamɨryarebwibɨꞌ kave mwaaidɨvɨꞌ pwaraavɨ kayaaꞌna mipɨnera! Nayaa duzɨwaakyɨla! 17Aꞌmweraavɨna mala nayaa jɨwannyɨla! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kunnya kaajolɨyaraayabanna kotɨya yɨhɨmaripɨꞌdeihɨlyɨ. Kunnya lotuangengɨ kusawɨ wɨlyabaalyɨ dɨka yɨhɨhɨdapɨꞌdeihɨlyɨ. 18Nɨmɨnyɨna “Walamarakaana!” yawɨꞌdɨvɨꞌ Gaꞌmaanɨyaraayawɨnnajɨ Kingɨyaraayawɨnnajɨ yɨhɨmakupɨꞌdeihɨlyɨ. Sagaaꞌ sahwaraavɨ kadɨka muꞌnyadɨvɨsaraavɨjɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨjɨ nɨmɨnyɨneꞌna jalɨkurakyaꞌneihi duzɨwaakyideꞌnanyɨ. 19Kotɨyavɨ kyɨhɨmarɨmwangapɨjɨ yawɨta kwalaalya myadɨvɨꞌ dara nyawɨpɨdɨꞌ! “Nemɨ gara wɨdaazɨwona? Nemɨ be yagaalyaꞌ wɨrɨvɨkɨraanneka?” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sagaasagaaꞌ yunegaaꞌ yagaala duzɨwaakyideꞌ sarɨmɨre sɨmunyavɨ Gotɨyare Kuryai yɨhwakadelyɨ. 20Yune sarɨmɨ saihina duzɨwaakyideihi mɨꞌ. Aawa. Sɨrɨnɨmaangere Kuryai wɨlayɨhɨmwaaida yagaala saꞌ sarɨmɨre maangikaavɨdaasɨ wɨjɨwaakadelyɨ. 21Nabaai aꞌmwei Gotɨyarɨ malɨmwagyadei gahwaalaangerɨ Gotɨyare lɨmwadeꞌna kotɨya kumarɨmwaaihojɨ yɨnahu tamakɨpɨjai. Yɨ nabaai ganɨmaangei gannya kaimɨraayarɨ avaala sana yadelyɨ. Nabaai kaimɨraayara kɨrɨnaangewaarɨ yɨkamaanga yɨmaꞌnyɨna yapɨjɨ tamakyaꞌna kotɨyavɨ wɨmwaaihɨna. 22Nɨmɨre yayavɨneꞌna yuyara sɨmɨlɨka widere sarɨmɨnyɨna. Kɨrɨꞌ aaya yune naangegaaꞌna aꞌmwe dɨragɨnna daavajai Gotɨyai padaihasamaaradelyɨ. 23Nabaai anga naanga pɨba Gotɨyarɨne yawɨsaihɨrɨ kayaaka juwɨꞌnyɨna kihyapɨjɨ anga naanga pɨbanna lɨkaanya yɨkuna jideihɨlyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨ wawɨnyaꞌ Yɨzɨrelɨ anga naanga yuyabanya yarai miꞌmwannyadapi Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai bathehaaꞌnanyɨ.

24Mɨdɨdei gannya wɨjɨwaakyarɨ wavɨlavadei mɨꞌ. Nabaai yaasɨwaꞌwawɨnyai gamɨre naangei wavɨlavadei mɨꞌ. 25Yɨ mɨdɨdei gamɨre wɨjɨwaakyai mwaaidevaaibɨꞌ yɨmaꞌnajaꞌ saꞌ wikɨra. Nabaai wawɨnya wɨdaayadei gamɨre maremwaalyai mwaaidevaaibɨꞌ yɨmaꞌnajaꞌ saꞌ wikɨra. Nɨmɨnyɨ kayaaꞌna yɨpɨjaꞌ sarɨmɨnyɨ kayaaꞌna yɨhyɨpɨꞌdeihɨlyɨ. Nɨmɨ angevɨ maremwaaidɨnyainyɨna dara dɨwaꞌdaaꞌ “Yɨmaka Naangere dɨragɨnyavɨna yɨmakeraavɨ wɨdaasɨvanɨꞌ.” Sara dɨna “Biyelɨzɨvulɨgɨ Yɨmaka Naangeigɨnyɨ,” dɨna yɨwaꞌdaasaꞌna sarɨmɨnyɨna nɨmɨre angevɨyaihɨrɨna kayaaꞌna gathaꞌdara dɨpɨꞌdeꞌneka!

(Lukɨ 12:2-7)

26Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨnyɨna lɨka mipɨnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuyaburaavɨjɨ yuyangɨjɨ bwakakɨnɨke kuꞌmaayaba waraabathengɨ. Yuya kulaaꞌnya lɨka yulyarɨke aꞌmwera yawɨrangabɨꞌdengɨ. 27Sarenna jɨhɨnyavɨ lɨka yulyarɨkevɨ yagaala yɨhɨthɨvanɨge daza yɨrɨkegaaꞌ aꞌmweraayaba duzɨwaakyidengɨ. Nabaai sarɨmɨ kave kadɨkiꞌna wɨꞌnakɨvanɨgasa angevɨ munya keꞌba daaꞌdɨvɨꞌ naanna duzɨwaakyidengɨ. 28Sarɨmɨre kɨlaakejɨkaavɨ aꞌmwe yɨnahu tamakɨpɨꞌderaavɨna lɨka mipɨna! Kɨrɨꞌ sarɨmɨre kuryaraavɨjɨ tamakɨpɨnera mɨꞌ. Aawa. Dɨka Kayaaꞌnanaangevɨ Gotɨyai kuryarɨjɨ kɨlaakejɨkɨjɨ yuyaraarɨ kayaaka yɨgalannerɨna lɨka jideꞌnanyɨ. 29Yuta maalɨka pwaraai nɨgwia puꞌnanyɨsɨ mubadɨvɨsɨꞌ midaaꞌ! Kɨrɨꞌ Sɨrɨnɨmaangei “Aala!” kadozɨ yuta maalɨka sarei mabalyojɨ kwaakevakɨ bwalaraawadei mɨꞌ. 30Kɨrɨꞌ sarɨmɨnyɨneꞌna sarɨmɨre mɨnyagɨnyangɨ mɨjata yuyangɨ ata mena ginɨkengɨ. Gotɨyai sarɨmɨnyɨna mena yuna yawɨꞌnɨkeihɨlyɨ. 31Sarevɨdaaꞌnyɨ lɨka mipɨna! Dareꞌ jawɨryɨla! Yuta maalɨkeraavɨ Gotɨyai nayaa maremwaaide kwalaalyaraavɨ nemɨ dɨragɨnna mena wavɨlaꞌmwoinera! Sara jawɨryɨla!

(Lukɨ 12:8,9)

32Sarengɨdaaꞌnyɨ yɨhɨthɨma! Gazaizai Kwaaka davakɨ aꞌmweraayaba jalɨkurakɨvanɨkei “Nɨmɨ Jizaazareinyɨ,” yɨ sahwarɨna aayagaaꞌ Sɨgunyavɨ Nɨmaamaangerɨ jalɨkurakɨdeinyɨ “Sahwai nɨmɨrelyɨra.” 33Kɨrɨꞌ gazaizai aꞌmweraayaba wɨjɨwaakajai “Jizaazareinyɨ mɨka!” yɨ sahwarɨna Sɨgunyavɨ Nɨmaamaangerɨ wɨjɨwaakɨdeinyɨ “Sahwarɨna myawɨriweinyɨ.”

(Lukɨ 12:51-53; 14:26, 27)

34Sarɨmɨ sɨmunya myawɨpɨna! “Kwaaka davakɨna Jizaazai mala yuya yɨgaꞌmwagakyaꞌnajɨ narya wakyaꞌnajɨ bɨwakelyɨ.” Nɨmɨ narya wakya saꞌna bɨweinyɨ mɨꞌ. Aawa. Kwaariꞌmasɨramɨnyaꞌ makabeneinyɨ. Aꞌmweraavɨ tangɨvalyaꞌna bɨweinyɨ. 35Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨkamaanga yɨmaꞌnyaꞌnevɨna bɨweinyɨ. Nɨmɨnyɨneꞌna aꞌmwelyɨ ganɨmaangelyɨ sɨmunya geꞌ geꞌ tangɨvalakɨlyɨ maanga dɨnyɨna. Yɨ sɨdɨraayasɨ ganaangesɨ sɨmunya geꞌ geꞌ tangɨvalakɨlyɨ maanga dɨnyɨna. Yɨ aꞌmwesɨ ganyaalɨmaangesɨ sɨmunya geꞌ geꞌ tangɨvalakɨlyɨ maanga dɨnyɨna. 36Yɨ aꞌmwelyɨyara avaaimwaalya kwara yɨkamaanga mwaalɨna yɨpɨꞌderera. 37Aꞌmwei ganɨmaanga pwarɨna ganaanga kɨrɨvɨna dɨragɨnna yawɨꞌna yada nɨmɨnyɨna maalɨꞌna yawɨꞌna yade sahwai nɨmɨrei wiꞌnanyai mɨka. Nɨmɨnyɨna tewaanyai mɨꞌ. Nabaai gawaalɨvaanga pwarɨna garaavaanga kɨrɨvɨna dɨragɨnna yawɨꞌna yada nɨmɨnyɨna maalɨꞌna yawɨꞌna yade sahwai nɨmɨrei wiꞌnanyai mɨka! 38Nabaai yɨta yovihɨrarannɨkeꞌ kanyɨjaavapɨjɨ makwawaꞌmujɨ yɨta savɨ balɨdevaaibɨꞌ nɨmɨnyɨne taanginyanna bɨraizɨkanna “Aala!” dada kuna manyɨmɨdɨnyajai nɨmɨrei wiꞌnanyai mɨka. 39Aꞌmwei gannya gaala yune kaveya sabwina yawɨꞌda nɨmɨnyɨna “Aala,” dazai gamɨre kuryai kayaaka yɨnadelyɨ. Yɨ aꞌmwei nɨmɨnyɨna dɨragɨnna yawɨꞌda gamɨre mwaalyabwi yagalyaꞌmavajai nɨmɨnyɨna balajai gamɨre kuryai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ tewaanna mwaaladelyɨ.

(Maakɨ 9:41)

40Nɨmɨre yagaalyaꞌ jamaryadaapɨjɨ aꞌmwei wɨgaimwangeꞌna yɨhɨmaarajai yɨ sarɨmɨnyɨ gaveihɨrɨ mamaari yɨhyadelyɨ. Avaalyagaaꞌ nɨmɨnyɨjɨ nyɨmaaradelyɨ. Nabaai nyɨmaarajai, yɨthaanyi, sarevɨdaaꞌnyɨ nyɨmaryasaabakerɨ maaradelyɨ. Tewaanya maaradelyɨ. 41Aꞌmwei yawɨꞌna “Sahwai pɨropetɨyai Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei mwaalɨkeꞌna wɨgaimwagɨma! Pɨropetɨyarɨ nɨmɨre angevɨna marakaabɨwɨjarɨ nayaa maremwaalɨma!” Yɨ aꞌmwe dazarɨ Gotɨyai pɨropetɨyarɨ yanga wɨrɨvɨkɨradevaaibɨꞌ yanga tɨvɨkɨta nawɨꞌnyaꞌ wɨjaavadelyɨ. Nabaai aꞌmwei yawɨꞌna “Sahwai yɨdaꞌmaraangei mwaalɨkeꞌna wɨgaimwagɨma!” Yawɨꞌna yojɨ gannya angevɨna maarajai Gotɨyai yɨdaꞌmaraangerɨ yanga wɨrɨvɨkɨradevaaibɨꞌ yanga wɨrɨvɨkɨta wɨjaavadelyɨ. 42Nabaai pwai aꞌmwe maalɨkeraavɨ tɨnna wanganna yojɨ yawɨꞌna “Jizaazare mɨdɨderɨ wɨgaimwagɨma!” Yawɨꞌna yojɨ kaapɨvananyavɨ aalya nyaꞌne gaveꞌ yanga wɨjaavajai, yɨthaanyi, nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe dazarɨne yanga wɨrɨvɨkɨta yaasɨwaꞌna yɨwawodeꞌ mɨꞌ. Arɨkewɨ.

Copyright information for `BYR