Matthew 11

Jonɨmɨre mɨdɨdisaraarɨ Jizaazaryawɨnna maryaasakeꞌnesɨ.

(Lukɨ 7:18-35)

Jizaazai gannya sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraala saraavɨre wawɨnyaꞌna kɨwɨnya dazaꞌ tɨviꞌna jɨkuꞌna yaka sabadaaꞌnyɨ kumɨre anga naanga sawɨnna kaanna wɨna yaka aꞌmweraavɨ wɨjɨwɨryada wɨjɨwaakɨna yɨna yaꞌ.

Jonɨ kalavuzavɨ mwaalɨna yada Kɨraazɨtɨyai yadaaꞌnyɨya yuya sanna Jonɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yaka gannya mɨdɨdisaraarɨ gamɨnyawɨnna maryaasɨna. Dara wɨdaasɨna “Nemɨ ‘Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ bathelyɨra,’ dadaanyaigɨ dahwaigɨ dɨngaka? Pwarɨna yemwalaadei dɨngaka?” Sara wɨdaasɨna yakeraai Jizaazarɨ yɨdaanganna kyagi yagaalyavɨ tɨvɨkɨꞌna “Jonɨmyawɨnna kɨrɨmɨ yuya kadɨka wɨꞌnagɨla tɨnna wangamanɨgɨla sannajɨ duthɨthaakwila! Tɨbɨnyara tɨnna yenyɨna, sɨvɨla kayaaꞌnanyara kaanya yamarina, samatanakera nawɨꞌnya yɨmaꞌnyɨna, aꞌmwe kadɨka muꞌnyɨmuꞌnyara yagaalyangɨ kadɨka wɨꞌnyɨna, bainɨkera ayɨna yɨdɨkaaꞌna, aꞌmwe nɨgwɨmaayaraavɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakɨna yadɨnyainyɨ. Nabaai nɨmɨnyɨna pwai sɨmunya pɨrɨwaalyɨyai mamwaalyɨ yajai dɨragɨnya nyɨlɨmwagazai yɨ dazai yɨlaaya yada tewaanaanga yɨnɨkelyɨra.” Jizaazai Jonɨmɨna sara wɨdaꞌ.

Jonɨmɨre saraai mena wɨna yadaakɨlyɨ sagaaꞌ Jizaazai Jonɨmɨna kwala bwaꞌnaanyavɨ dara wɨdɨna “Aꞌmwera maayabanna sarɨmɨ kaanna wɨna yeva bewarɨ wanganaaweva? Suya pɨrɨkɨ yɨhusaꞌ galalɨwihɨrakerɨꞌbɨsarɨ dahawanganaaweꞌ? Aawa. Sarɨmɨ tɨnna bewarɨ wanganaaweva? Baazɨꞌmaꞌnya wolata baazɨꞌmaꞌnɨkerɨ dahawanganaaweꞌ? Aawa. Yɨthaanyi! Baazɨꞌmaꞌnya wolata baazɨꞌmaꞌnadɨvɨꞌ kingɨyaraavɨre angengɨ mwaaidɨvɨsare. Kɨrɨꞌ bewarɨna waweva? Pɨropetɨyarɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakaderɨ wanganyaꞌneihi dɨngaka? Yo, yɨhɨthɨvanɨge. Dazahwai pɨropetɨyai yaka kɨrɨꞌ pɨropetɨyaraavɨrebwi wavɨlavɨkelyɨ. 10 Yune aꞌmwe sahwarɨna dɨnɨkerɨnesɨ. Gotɨyai dara wɨjaaꞌ

‘Yɨthaa, nɨmɨre wɨjɨwaakyaꞌnei maryasaabɨdelyɨ.
Gɨmɨnyɨna sɨnnawɨ waanyɨna yadelyɨ.
Gɨmɨnne tutaanya maryovɨrawakɨna yadelyɨ.’
11 Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadei aꞌmweraavɨdaaꞌnyara Kwaakevakɨ yɨmaꞌnɨgata yuyaraavɨ wavɨlavɨkelyɨ. Kɨrɨꞌ Sɨgunyavɨya Gotɨyai maremwaaidevɨne aꞌmwe yune maalɨkei yɨ sahwai Jonɨmɨ wavɨlavɨkelyɨ. 12 Jonɨ Bavɨtaazɨya Yaderegaaꞌ dahaaꞌ kuna yɨvanɨgaꞌ. Aꞌmwera Sɨgunyavɨya Gotɨyai maremwaaideꞌ dɨragɨnna yawɨramaaꞌmanɨgasaꞌnanyɨ. Yɨ aꞌmwe dɨragɨnaangera dɨragɨnna lɨmwagaꞌmanɨgasaꞌnanyɨ. 13 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Pɨropetɨya yuyara dɨnɨkejɨ Kɨwɨnya kɨnɨjɨ dara dɨnɨꞌ ‘Naangei yuyaraavɨ maremwaaladelyɨ.’ Sara dɨnɨkeꞌ nabaai aayaangei Jonɨ nɨmɨnyɨna sara wɨdakelyɨ. Sagaaꞌnanyɨra. 14 Nabaai ‘Maremwaaladeꞌ myɨmaꞌnyɨ kyojɨ sɨnnawɨ pwai bathelyɨ. Sahwai Yɨlaajare wawɨnyaꞌ yaakeꞌ makabathelyɨ.’ Sara dɨnɨkesɨ. Sarɨmɨ ‘Kadɨka wɨꞌnaajaina,’ yawɨrapɨjɨyaihi duꞌnyɨla! Jonɨ Yɨlaajalyɨ. 15 Aꞌmwe kadɨꞌnakei yagaala dazaꞌ nayaa wɨꞌnana!

16 Aꞌmwe dahaasaraavɨna benɨbɨtaraavaka! Darebaaibɨsarera. Angwaasabanna avaannyaꞌne kaimɨraayara mwaaleva kaimɨraaya pwaraavɨna jaka wɨdangamanɨgaꞌ 17 (Jonɨmɨneꞌna)

‘Avaannyaꞌna mudɨkangengɨne gware makuꞌmanɨgo
Kɨrɨꞌ “Kwarame aala!” dɨvanɨgave!’
(Nɨmɨnyɨneꞌna wɨdangamanɨgaꞌ)

‘Nemɨ baryangɨne kɨdaata dɨvanɨgo
Kɨrɨꞌ “Kaladaata aala!” dɨvanɨgave!’
18 Sare aaya kaavɨlyaꞌ daꞌdaresɨ. Jonɨ bakegaaꞌ wapaaya ge gejɨ waainɨyasɨ ‘Aala!’ dada mwaalakeꞌna dara dɨna yɨvanɨgaꞌ, ‘Yɨmakei kɨnɨnnakelyɨ.’ 19 Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai bɨwaꞌdɨkegaaꞌ wapaaya ge gejɨ waainɨyasɨ nada mwaalɨkeꞌna dɨna ‘Yɨthaanyi! Aꞌmwe sahwai munaanga naangesɨyai nɨvanɨkelyɨra. Nabaai waainɨya kwalaalya nɨvanɨkelyɨra. Taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsaraavɨjɨ kɨwɨnya galazekɨvaidɨvɨsaraavɨjɨ kwɨyaꞌmwelyɨra.’ Jonɨjɨ sainaai Gotɨyare sɨdusabwina maarola wawɨnya nawɨꞌnya yɨvanɨgolyainaalyɨ. Wawɨnya sa sɨduꞌnakera dara yawɨranganna ‘Gotɨyare sɨduta tewaanyabwina sara yɨvanɨgi. Yɨdaꞌmaraangesɨra.’ ”

Anga pɨbanyara malɨmwagyaraavɨnesɨ.

(Lukɨ 10:13-15)

20 Sagaaꞌ anga pɨbanyaavɨ Jizaazai gamɨre dɨragɨnya kwalaalya yaka kɨrɨꞌ sɨmunya mudɨkebwi myawɨryeva. Sareꞌna dazagaaꞌ sahwai maanga gaai dara wɨdɨna 21 “Weꞌ! Korazinɨ mwaalyaihɨle! Betɨzaaitha mwaalyaihɨle! Weꞌ! Weꞌ! Kayaaꞌna yɨhyadeihɨlyɨ. Menyaraavɨreba Taayaa mwaalyarajɨ Saaithonɨ mwaalyarajɨ nɨmɨ dɨragɨnaanga sa sarɨmɨre angeba yɨwaꞌdengɨ tɨnna wangabɨzɨ kwajɨ yɨ kɨgaakuna sɨmunya mudɨkebwi yarai kyawɨramaapɨdɨka! Kumɨrebwina kale wiadaaꞌnyɨ baazɨꞌmaꞌnya kɨrɨkɨrɨnakera mwaaidɨvɨꞌ kwaagɨsasɨ kavuꞌnɨpɨdɨka! Sareꞌna kayaaꞌna yɨhyadeihɨlyɨra. 22 Sare kɨrɨꞌ yɨhɨthɨvanɨge. Kotɨya maryaꞌne yɨrɨkerɨkɨ Taayaa mwaalyarajɨ Saaithonɨ mwaalyarajɨ saraavɨre taanginyaꞌ naanga sabɨta mɨꞌ. Taanga yɨhɨvɨramaarade saꞌ wavɨlavadesɨ. 23 Nabaai Kaapanɨyamɨ mwaalyaihi Sɨgunyavɨna yɨhɨmakɨladeihi dɨngaka? Aawa. Dɨkevɨ dalaawideihɨlyɨra. Anga Sothomɨ nɨmɨ dɨragɨnya da sarɨmɨre angeba yɨwaꞌdengɨ yɨwɨjɨ kwajɨ dahaasagaaꞌ kuna kamannadɨka! 24 Kɨrɨꞌ yɨhɨthɨvanɨge. Kotɨya maryaꞌne yɨrɨkerɨkɨ Sothomɨ mwaalyaraavɨre taanginya maalɨka yaka sabaaibɨꞌ yɨhyadeꞌna mɨꞌ. Taanga sarɨmɨnyɨ yɨhyadeꞌ wavɨlavadesɨ.”

“Nɨmɨnyawɨnna bapɨjɨ kwazaaka dɨmwaalyɨla!” dɨnɨkeꞌnesɨ.

(Lukɨ 10:21-22)

25 Dazagaaꞌ Jizaazai dara dɨna “Nɨmwai! Sɨgunyavɨnajɨ Kwaaka davakɨnajɨ Naangeigɨnyɨra. Su! Su! Yuya dazanna ‘Aꞌmwe sɨmunya nayaa yawɨꞌdaanyaina sɨduꞌnakeinera. Gotɨyarɨ myawɨraanna!’ yawɨꞌdɨvɨta saraavɨna lɨka yulyakɨvanɨgɨ. Sara yagɨna ‘Nemɨ yune kaimɨraaya maalɨkeina. Sɨduꞌmaayaina,’ yawɨꞌdɨvɨsaraavɨna wibwarɨdaakuvanɨgɨnyaꞌna ‘Su! Su!’ gɨthɨvanɨge. 26 Yo, Nɨmwai, gɨmɨre sabwi sasarebulyɨ. Gɨmɨre yawɨta ‘Sareꞌ wabahɨlaaka nawɨꞌnyaꞌ nyɨwaꞌ,’ dahɨna sara yɨvanɨgɨnyaꞌnanyɨ. 27 Nɨmaamaangei yuyajɨ yuyaburajɨ nyɨmarɨmwangakeinyɨ saza maremwaaidɨnyainyɨ. Gawaalɨkɨ nayaa yuna yawɨrangadei aane pwai kwai mɨꞌ. Aawa. Nɨmwai gave sahwaina Gawaalɨkɨ nayaa yawɨrangadelyɨ. Nabaai Nɨmwarɨ gazaizai nayaa yawɨrangadei pwai mɨꞌ. Aawa. Gawaalɨꞌ gave sahwaina Nɨmwarɨ nayaa yawɨrangadelyɨ. Yɨ Gawaalɨꞌ pwai kwarɨna dara yawɨꞌna ‘Aꞌmwe sahwarɨna Nɨmwarɨ yawɨranganyaꞌna wibwarɨdaakuma!’ Yɨ sara yawɨrajaꞌ sahwara Nɨmwarɨ yawɨrangabɨꞌderera.

28 Aꞌmweihi yagɨyagɨ yadɨvɨꞌ taanga naanga maaꞌmanɨgasaihi yuyaihi nɨmɨnyawɨnna dɨvila! Nɨmɨ sarɨmɨnyɨne kuryaraavɨ kwazaakeꞌneihɨrɨ yɨhɨmwaaihɨdeinyɨra. 29 Kwaamuꞌnanyainyɨ sɨmɨlɨka yarai manyulyadeꞌnajɨ nɨmɨre sɨmunyavɨ nɨmɨ sainyɨ walamarakɨdɨnyaꞌnajɨ nɨmɨrebwi maaꞌdɨvɨꞌ nɨmɨreihi yɨmaꞌnadɨvɨꞌ nɨmɨre yagaala jawɨramaarila! Sara yapɨjɨ sarɨmɨre kuryara kwazaakeꞌ bɨramaaꞌdɨvɨꞌ kwaamuꞌnanyaihi dɨmwaalyideihɨlyɨ. 30 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨrebwi tewaanyabulyɨ. Taangeꞌna mɨꞌ. Sareꞌ yɨhɨhaimwagɨdeihɨlyɨ. Nɨmɨre taangeꞌ naangeꞌ mɨꞌ. Sareꞌ nɨmɨre dɨragɨnyaꞌ yɨhɨzaavɨdeihɨlyɨ.”

Copyright information for `BYR