Matthew 12

Juyaraavɨre Kwazaakegaaꞌne kɨmaakɨyaꞌnesɨ.

(Maakɨ 2:23-28; Lukɨ 6:1-5)

1Sagaaꞌ Kwazaaka pɨrɨkɨ witɨwawɨnyavɨ tɨnnyabanne tusavɨ Jizaazai kaanna wɨna. Kaanna wɨna yadaaꞌnyɨ gamɨrera mɨdɨdɨvɨsara mɨjɨka wiadaaꞌnyɨ witɨzɨlya maarɨna yeva tɨka nyɨna. 2Tɨka nyɨna yadaapɨjɨ Perɨzɨyara dazavɨ tɨnna wanganna, sarɨ wɨdɨna “Yɨthaa! Gɨmɨdɨdɨvɨsara wawɨnya yɨvanɨgasaꞌna nemɨre kwazaakevɨ kɨwɨnyaꞌ galazekɨvaimanɨgasarera gɨmɨrera!” 3Sara wɨdɨna kyeꞌ wɨdɨna “Kayaaꞌna myɨwaava. Ne Devitɨ yaake dɨnɨka dazavɨ madanganyadɨvɨtaihi daa! Nɨmɨ dɨwe dazagaaꞌ sahwalyɨ yeva gamɨrerajɨ mɨjɨka mwaalesagaakɨ. 4Yɨ sagaaꞌ sahwara Gotɨyare angevɨ wɨlɨna yɨna yeva gɨrɨkula Gotɨyarɨne warɨke tɨka nyɨna yeꞌ. Gɨrɨkula tewaanya sa Devitɨjɨ gamɨrerajɨ tɨka nyaꞌne mɨꞌ. Aawa. Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta gavera tɨka nyaꞌnengɨra. Tɨka nyɨna yesaꞌna kɨwɨnya saꞌ galazekɨvaina yeta kɨrɨꞌ Gotɨyai yagaala mujakelyɨ. 5Nabaai Kɨwɨnyavɨ dɨnɨka pɨrɨvɨ madanganyadɨvɨsaihi daaka! Sareꞌ dara dɨnɨkesɨ. Kwazaakegaaꞌ Gotɨyare Angevɨ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨsara wawɨnya yɨpɨnerera. Yagaala mwarika! Kwazaakegaaꞌne kɨwɨnya dɨnɨkengɨ pariꞌmaꞌdɨvɨsarera. Kɨrɨꞌ yɨwetawakya maayare.” 6Gamɨnyɨna keꞌbaꞌna wɨdɨna “Dathaꞌ yɨhɨthɨvanɨge. Kwaaka davakɨ pwai Gotɨyare Angeꞌ wavɨlavɨkelyɨ. 7Yɨ Gotɨyare bukuyavɨ dara dɨnɨꞌ

‘Sipɨzipɨyaraavɨ yaasɨwaꞌna manyɨjaavɨpɨneihɨlyɨ. Aala!
Pwaraavɨna kale gaimwangeꞌna nyɨvuꞌnɨvanɨꞌ.’
Sara dɨnɨkeꞌ nayaa yawɨrangabɨzɨ kwajɨ aꞌmwe kayaaꞌnanya maayaraavɨna ‘Sahwara Kɨwɨnyaꞌ galazekɨvaimwaaꞌ,’ majɨ kyɨpɨdɨka!
8Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai Kwazaakegaaꞌneꞌ maremwaalɨkelyɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨre yagaala dazavɨ dɨmɨdɨnyɨla!”

(Maakɨ 3:1-6; Lukɨ 6:6-11)

9Sabadaaꞌnyɨ Jizaazai kaanna wɨna yaka kumɨre lotuangevɨ wɨlɨna. 10Yɨthaanyi, saba aꞌmwe pwai gamɨre asaꞌ yaalɨka mena yɨnɨkei mwaalɨna. Sahwarɨna yawɨꞌdɨvɨꞌ dɨnyɨna “Kwazaakebwi kayaaka kyojɨ Jizaazarɨ kotɨya jaana!” dɨneva sarɨ yɨdaanganna “Kwazaakegaaꞌ nalaavɨnakeraavɨ nawɨꞌnya yavadaꞌgalaadevwi dɨngaka? Kɨwɨnyaꞌ galazekɨvalaadevwi dɨngaka?” 11Sara kudeꞌ sai wɨdɨna “Sarɨmɨjɨya pwai kwazaakegaaꞌ kaviꞌnɨnna pɨrɨvɨ gamɨre sipɨzipɨya pwai walaraawɨna yajarɨ malɨmwagyada mamwagiꞌnamakilyɨ yadei gawalaka! 12Sarɨmɨjɨyai yarai mwagiꞌnamakidaavadelyɨ. Kwazaakegaaꞌna maanga aawana! Sipɨzipɨyai maalɨkelyɨra. Aꞌmwei naangaangelyɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ Kwazaakegaaꞌ aꞌmweraavɨne wɨgaimwangeꞌ Kɨwɨnyavɨna tewaanyasɨ.” 13Sara wɨdaka asaꞌ yaalɨka mena yɨnɨkerɨ wɨdɨna “Gɨnnya asaꞌ dɨvyaasɨbwaꞌnana!” Sagaaꞌ gamɨre ata yɨwɨbwaꞌnyɨna yada asi ayabaaibɨꞌ ata pwibɨꞌ maamɨdaryi yɨmaꞌnyɨna yaꞌ. 14Kɨrɨꞌ Perɨzɨyara bwalyuna yɨna yeva “Jizaazarɨ tamakaana!” deva yagaalyaꞌ jamungajɨna yeꞌ.

Gotɨyare wɨdaayaderɨ dahɨlakakerɨnesɨ.

15Jizaazai kumɨre tamakyaꞌne savɨna mena yawɨꞌna yaka saba yagalyaꞌmaꞌna, kaanna wɨna. Nabaai aꞌmwe kwalaalyara mɨdɨnna yeꞌ. Sara kyeꞌ aꞌmwe nalaavɨnaka yuyaraavɨ tewaanya yavadaꞌgaina yɨna yaꞌ. 16Yavadaꞌgaina yɨna yaka dɨragɨnna wɨdɨna “Gɨmɨnyɨneꞌna yɨweꞌ pwaraavɨ mujɨwaakɨnna!” 17Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaakei Aazaayai dɨnɨkeꞌ “Yunebanna yɨꞌmwannana!” Gotɨyai kadaꞌ sara yɨna yaꞌ. Sahwai kave yabwina dareꞌ dɨnɨkesɨ. Gotɨyai sahwarɨna dara jaaꞌ

18“Yɨthaanyi! Wɨdahɨlakɨwei nyɨdaayade tewaanyalyɨ.
Sahwarɨna nɨmɨnyɨ tewaanya nyɨvuꞌnadelyɨ.
Nɨmɨre sɨmunya yɨlaaya yadelyɨ.
Nɨmɨre Kuryarɨ sahwarɨna yɨlawɨmwaaihɨdelyɨ.
Ajɨmya yuyangɨyaraavɨ yawɨbwasaꞌnebwina wɨjɨwaakadelyɨ.
19Maiyagaala majada jaka dathei mɨꞌ.
Tuta naangengɨ kadɨka wɨꞌnɨpɨꞌdei mɨꞌ.
Gamɨre maanguraayaꞌ jaka damaryadei mɨꞌ.
20Suyarɨꞌ walagɨꞌduraꞌnɨkerɨꞌ mwagalɨvɨpaidɨvɨtabaaibɨꞌ
Dɨragɨmaayaraavɨ kayaaka yɨgaladei mɨꞌ.
Laamɨvananyavɨre wikɨyaꞌ maalɨꞌna nadeꞌ yɨgaaꞌmwadɨvɨtabaaibɨꞌ
Sɨmunyavɨ nɨmɨnyɨna maalɨꞌna yawɨꞌnɨkeraavɨ yɨgaaꞌmwagathei mɨꞌ.
Kuna yadaawori yɨdaꞌmaraangebwi yunebanna waradehaaꞌnanyɨ.
21Ajɨmya yuyangɨyara sahwarɨ lɨmwabɨꞌdelyɨ.
Padaihasamaaryaꞌnerɨ sahwara yemwaaibɨꞌdelyɨ.”
Pɨropetɨya Aazaayai sara dɨnɨkesɨ.

“Yɨmaka Naangei Jizaazarɨ wɨgaimwamanɨkeꞌnanyɨ,” desaꞌnesɨ.

(Maakɨ 3:20-30; Lukɨ 11;14-23; 12:10)

22Dazagaaꞌ gamɨnyawɨnna aꞌmwe pwarɨ makabɨna yɨna yeꞌ. Aꞌmwe dazarɨ yɨmakei wɨlamwaalɨkei. Yɨmakei wɨlamwaaidɨsɨyaꞌna sahwai tɨbɨnyai yɨmaꞌnyɨna, maanga bɨpainɨkei yɨmaꞌnyɨna yakelyɨ. Sahwarɨ Jizaazai nawɨꞌnya yavadaꞌgaina yakevɨdaaꞌnyɨ maanga bɨpainɨkei yagaala dɨna yaka tɨnna wanganna. 23Yɨ aꞌmwe kwala bwaꞌnaanya yuya lɨka yɨwainɨgulɨna yɨna yeva dɨnyɨna “Dazai Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayarɨ yemwaaimanɨgo sahwai dɨngaka!” 24Kɨrɨꞌ Perɨzɨyara saꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yeva dɨna “Aꞌmwe dazai yɨmakeraavɨ maremwaaidei Biyelɨzɨvulɨmɨre dɨragɨnyaꞌ maaraka yɨmakeraavɨ wɨdaasɨvanɨkelyɨ.” 25Sara dɨna yadaapi kumɨre sɨmunyangɨ mena yawɨranganna yaka wɨdɨna “Maremwaaide gave pɨbadaaꞌnyara pɨvakaai mararangɨvainadɨvɨꞌ mala bwaꞌnɨpɨjaꞌ maremwaaide dazaꞌ kayaaka yɨmaꞌnadesɨra. Nabaai aꞌmwe anga pɨbanyara anga kɨrɨvɨyara tɨnnyaba mararangɨvainadɨvɨꞌ mala bwaꞌnɨpɨjaraavɨreba waradeꞌ mɨꞌ. 26Sabaaibɨꞌ Saataanɨmɨrera jaapainyɨna yadɨvɨꞌ pwara Saataanɨmɨre pwaraavɨ wɨdaasɨpɨjavɨdaaꞌnyɨ Saataanɨmɨre maremwaaideꞌ gara daavadevaka! Aawa. Kayaaka yɨnadevaakɨra. Kɨrɨꞌ Saataanɨ manyɨgaimwagyada yɨmakeraavɨ wɨdaasɨvanɨge. 27Nabaai nyɨdɨwaasaꞌna Saataanɨmɨre dɨragɨnyavɨ yɨmakeraavɨ wɨdaasɨwɨjɨ kwajɨ sarɨmɨre mɨdɨdɨvɨsara yɨmakeraavɨ wɨdaasadɨvɨsara dɨragɨnyavɨ aaihwarevɨ wɨdaasɨvanɨgaꞌ! Sareꞌna mɨꞌ. Sarevɨ sarɨmɨrera sarɨmɨnyɨ yawɨbwaꞌna ‘Aꞌmwera Saataanɨmɨre dɨragɨnyavɨ yɨmakeraavɨ mudaasɨvanɨgava! Sabwi aawaawa!’ Sara yawɨbwapɨꞌderera sarɨmɨrera. 28Kɨrɨꞌ Gotɨyare Kuryai nyɨgaimwadaawojɨ yɨmakeraavɨ wɨdaasɨwɨjaꞌ yɨ sarɨmɨ jawɨranganyide ‘Nemɨnyawɨnna Gotɨyai maremwaaideꞌ mena bɨwaka! Sareꞌna yɨmakeraavɨ sahwai wɨdaasɨvanɨkelyɨ.’ Sara jawɨranganyide.” 29Gamɨnyɨneꞌna keꞌbaꞌna wɨdɨna “Pwai kwai yawɨrajai ‘Dɨragɨnyare gɨlyɨvɨsangɨ gara maarɨdeinyaka?’ Dɨragɨnyare angevɨ wɨlɨna yaka Dɨragɨnyarɨ wɨla yuneꞌna yɨrapwekaka yɨ sagaaꞌ gɨlyɨvɨsa maragɨꞌmwagamaaꞌna yɨwakelyɨ. 30Pwai manyɨgaimwagyɨvanɨkei sahwai nɨmɨre yɨkamaangelyɨ. Sai nɨmɨreraavɨ myeꞌmwannayɨꞌbwaramwaaihyɨvanɨgolyai pɨwɨ pɨwɨ nɨmɨreraavɨ tamaasɨvanɨkelyɨ. 31Sarevɨ yɨhɨthɨvanɨge. Kayaaꞌnanya yuyajɨ bɨrala saza dadɨvɨsajɨ Gotɨyai marasɨꞌnadelyɨ. Kɨrɨꞌ Kurya Tewaanyarɨna yagaaibɨraizɨka dazare wagɨlyaꞌ marasɨꞌnadei mɨꞌ. 32Gazaizai Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayarɨna yagaala kayaaꞌnanyaꞌ bɨrala dazai yɨ gamɨre wagɨlyaꞌ Gotɨyai wɨmarasɨꞌnadelyɨ. Kɨrɨꞌ gazaizai Kurya Tewaanyarɨna yagaala kayaaꞌnanyaꞌ dazai yɨ gamɨre wagɨla dazaꞌ marasɨꞌnadei mɨꞌ. Aawa. Dahaaꞌ kɨgaasɨ dɨvi yɨmaꞌnade kɨgaasɨ waragwothesɨ. Kurya Tewaanyai yadengɨna pwai bɨralyaꞌ dazai ‘Saataanɨmɨre dɨragɨnyasɨreva,’ wagɨla dazaꞌ Gotɨyai marasɨꞌnadei mɨꞌ.

(Lukɨ 6:43-45)

33Nabaai sarɨmɨ yawɨrangabɨneihɨlyɨ ‘Yɨsɨꞌ tewaanyɨkɨ,’ dɨpɨjaꞌ ‘Yɨ gamɨre yɨsɨla kɨnɨjɨ tewaanyangɨra,’ dɨpɨneihɨlyɨ. Nabaai ‘Yɨsɨꞌ kayaaꞌnanyɨkɨ,’ dɨpɨjaꞌ ‘Yɨ gamɨre yɨsɨla kɨnɨjɨ kayaaꞌnanyangɨ,’ dɨpɨneihɨlyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨsɨlanna aꞌmwera wangadɨvɨꞌ yɨsɨlyangɨne yɨsɨkana yawɨꞌdɨvɨkɨ. (Nabaai “Jizaazai tewaanyanna yadevɨdaaꞌnyɨ sahwai tewaanyalyɨreva.”) 34Naawɨnaanyarɨdaaꞌnyaihi, aꞌmwe kayaaꞌnanyaihi mwaaihasaꞌna yagaala nawɨꞌnya gathaꞌdara dɨpɨneihɨlaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwere sɨmunya yunevɨ yawɨꞌde daza maangevɨdaaꞌnyɨ dadelyɨ. 35Aꞌmwe nawɨꞌnyai gamɨre sɨmunyavɨ yawɨta tewaanya wɨlawaꞌdelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala yuna tewaanyabwina dadelyɨ. Aꞌmwe kayaaꞌnanyai gamɨre sɨmunyavɨ yawɨta kayaaꞌnanya wɨlaꞌdelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala kayaaꞌnanyabwina dadelyɨ. 36Kɨrɨꞌ sarevɨdaaꞌnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Kotɨya maryaꞌne yɨrɨkerɨkɨ Gotɨyai yagaala gazaza yaasɨwaꞌna damaryadɨvɨsanna maryawɨbwaradengɨra. 37Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yune gɨmɨre yagaala dadɨnya dazahɨrɨvɨna Gotɨyai ‘Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨra,’ gɨthathelyɨ. Nabaai gɨmɨre yune yagaala dadɨnya sahɨrɨvɨna ‘Aꞌmwe kayaaꞌnanyaigɨnyɨra,’ gɨthathelyɨ.”

“Dɨragɨnyaꞌ wɨjɨwaainyaꞌ ja!” wɨdesaꞌnesɨ.

(Maakɨ 8:12; Lukɨ 11:29-32)

38Dazagaaꞌ Kɨwɨja pwarajɨ Perɨzɨya pwarajɨ sara maꞌmaaꞌna “Wɨjɨwaakyaigɨ, nevuꞌnɨvanɨkeꞌna tɨnna wanganyaꞌnevɨna atɨka maruꞌnasaꞌ wɨjɨwaainyaꞌ ja! (Wanganawaajɨ ‘Jizaazai nebulyaꞌ nedɨvanɨkelyɨ,’ yawɨraadera.)” 39Wɨdɨna kyeꞌ sai jaꞌnawɨdɨna “Dahaasaihi kayaaꞌnanyaihɨlyɨ. Aꞌmwei mwaaidɨꞌnyɨ aꞌmweꞌ pwaraavɨ tidavamaryadevaaibɨꞌ Gotɨyarɨ nayaa mi yadɨvɨꞌ gevwi yadɨvɨsaihɨlyɨ. Sareihi nyɨdɨwaaꞌ ‘Wɨjɨwaainyaꞌ wanganawaajɨ gyawɨranganaadeinera.’ Kɨrɨꞌ wɨjɨwaainya pɨnɨ myɨhibwarɨdaakwɨwɨna! Aawa. Wɨjɨwaainya pɨropetɨya Jonaamɨreꞌna yune sahɨrɨꞌna yɨhibwarɨdaakwɨdeinyɨ. 40Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨgaaꞌ Jonaa jawɨnya naangevɨre munyɨkɨ wɨlaꞌdɨꞌnyɨ yɨrɨka daryaai darɨꞌ wavɨlavakabaai Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai kwaakevɨ kusawɨ wɨlaꞌdozɨ yɨrɨka daryaai darɨꞌ wavɨlavadelyɨ. 41Kotɨya maryaꞌnevɨ Menya Ne sɨnnawɨnya Ninɨva mwaalyarajɨ dahaasa daihɨlyɨ daavapɨjɨ sahwara sarɨmɨre kayaaꞌnanyabwina yɨhɨzɨdapɨꞌderera. Sahwara Jonaa yagaala wɨjaakevɨ kadɨka nayaa wɨꞌneva sɨmunya mudɨkebwina yawɨramaryaasaꞌnanyɨ. Yɨthaanyi, dahaaꞌ dava pwai mwaalɨꞌ Jonaamɨ wavɨlavɨkei. Sahwarɨ sarɨmɨ kadɨka wɨꞌneva malɨmwagaryɨgasaꞌna sahwara yɨhɨzɨdapɨꞌdeihɨlyɨ. 42Kotɨya maryaꞌnevɨ aꞌmwe naangeꞌ kwinɨyaꞌ kwaaka aayawɨdaaꞌnyavɨjɨ dahaasa daihɨrɨjɨ kihithɨkaavojɨ kwinɨya dazaꞌ sarɨmɨre kayaaꞌnanyabwina jalɨkurakadesɨ. Tuta saamɨnaanga kɨrɨvɨ Solomonɨmɨre kunya nawɨꞌnyaangeꞌ wɨꞌnyaꞌneꞌ byaakeꞌnanyɨ. Yɨthaanyi, dahaaꞌ dava pwai mwaalɨꞌ Solomonɨmɨ wavɨlavɨkei. Sahwarɨ sarɨmɨ kadɨka wɨꞌneva mamɨdɨnyɨvanɨgasaꞌna kwinɨya dazaꞌ yɨhɨzɨdavadeihɨlyɨ.”

(Lukɨ 11:24-26)

43Keꞌbaꞌna wɨdɨna “Nabaai yɨmakei aꞌmwe pware munyɨkɨdaaꞌnyɨ bwalaawɨna yaka anga aꞌgaaye pɨbanna bɨryaꞌnei yaalɨkɨryabanna kaanya yɨwɨnamaꞌna. Kaanya yɨwɨnamaꞌna yada kɨrɨꞌ mwaalyaꞌne saba mabɨramaari yajai 44dɨna ‘Nɨnnya angevɨdaaꞌnyɨ bwalaawɨna yɨwebanna ayɨna wɨdeinyɨ.’ Sai wɨna, anga savɨ tɨnna wanganna ‘Mena tɨrɨmaaya bwakɨreva aaraare yɨdakɨwaata kuneꞌ daaka! Yune kunesɨ. Wikɨra.’ 45Sara dazai kaanna wɨna, yɨmaka ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨ wɨjɨmaꞌnaawɨna. Yɨmaka gazaizare kayaaꞌnanyabwi yɨmaka sɨnnawɨnyare kayaaꞌnanyaburɨ wavɨlavɨkerera. Sareraavɨ wɨjɨmaꞌnaawɨna yaka aꞌmwere munyɨkɨ yuyara bulamwaaina. Sɨnnawɨ yɨmaka pwarɨna aꞌmwe sai kayaaꞌna mwaalɨna, dɨvidaaꞌnyɨ yɨmaka kayaaꞌnanaangeraavɨna sai kayaaꞌna naanna mwaalɨna. Nabaai yune sasare sahɨbwina dahaasa aꞌmwe kayaaꞌnanyaihɨrɨneꞌ yɨmaꞌnadesɨ.”

Jizaazarɨ ganaangesɨ gahwaalaangerajɨ sanakaavɨnesɨ.

(Maakɨ 3:31-35; Lukɨ 8:19-21)

46Kwala bwaꞌnaanyavɨ yagaalyaꞌ kuna wɨdadaaꞌnyɨ, yɨthaanyi, mwasawɨ gamɨre ganaangesɨ gyaꞌmwerajɨ bathaaꞌna. “Gamɨjɨ yagaala yeꞌmwannadaana!” deva bathaaꞌna yɨna yeꞌ. 47Bathaaꞌna yɨna yadapɨjɨ pwai tɨnna wanganna yaka Jizaazarɨ wɨdɨna “Yɨthaanyi, gwaangesɨ jaꞌmwerajɨ ‘Yagaala yeꞌmwannadaana!’ deva mwasaba bathaakava!” 48Sara kudaꞌ kɨrɨꞌ sahwarɨ maꞌmaaꞌna “Nɨmɨnyɨ nɨwaaꞌ aaihɨrɨvaka? Nɨmɨnyɨ nyaꞌmwera aaihwaravaavaka?” 49Wɨdɨna yaka gamɨnyɨ mɨdɨdɨvɨsaraavɨ ata yɨdaꞌna yaka wɨdɨna “Yɨthaanyi, dazahwara kumɨre kuryaraavɨna nɨmɨnyɨ nɨwaasɨ nyaꞌmwerajɨ sanaka mwaaihaꞌ. 50Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨgunyavɨ Nɨmaamaangei mwaalɨkere sɨmunyabwi mɨdɨnajai sahwai nyaꞌmwelyɨ. Sahwai nyaꞌmwesɨ. Sahwai nɨwaasɨ.”

Copyright information for `BYR