Matthew 14

Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadei mena balakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 6:14-29; Lukɨ 3:19-20; 9:7-9)

1Sagaaꞌ naanga Erotɨyai Galɨli maremwaalakei Jizaazarɨna yɨhusɨrɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yaꞌ. 2Kadɨka wɨꞌnyɨna yaka gamɨre wɨgaimwadɨvɨsaraavɨ wɨdaꞌ “Dazai Bavɨtaazɨya Yadei Jonɨ. Sai lɨkirakɨnɨkevɨdaaꞌnyɨ ayɨna dɨkaavakelyɨ. Sarevɨ dɨragɨnya naanga dazaꞌ miꞌna maaraka nawɨꞌnyangɨ yɨvanɨkesɨ.”

3Saꞌ darevɨnyɨ. Erotɨyai Jonɨmɨ galalɨmwanna yaka wɨla senɨyabaalyɨ yɨrɨna yaka kalavuzangevɨ wɨmwaaihɨna. Erotɨyaazaꞌ kɨgaaꞌ Erotɨyare gyaꞌmwei Pilipɨmɨre aꞌmwevɨnesɨ. Pilipɨ kuna mwaaidɨꞌnyɨ Erotɨyai gyaꞌmwere balaangevɨ yaasɨwaꞌna maarakeꞌnanyɨ. 4Sareꞌ dareꞌnesɨ. Jonɨ Erotɨyarɨ wɨdɨna “Aꞌmwe pware dazaꞌ maaꞌmwaꞌdɨnya saꞌ Gotɨyare kɨwɨnyaꞌ galazekɨvaimanɨgɨnyaigɨnyɨ.” Wɨdɨ wɨja yadeꞌna Erotɨyaazaꞌ sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ kudaꞌ Erotɨyai kalavuzangevɨ wɨmwaaihɨna. 5Wɨmwaaihɨna yaka “Jonɨmɨ tamakɨma!” daka yaka kɨrɨꞌ aꞌmwe yuyaraavɨna lɨka yɨna. Aꞌmwe sahwara yawɨꞌna “Jonɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadelyɨ. Pɨropetɨyalyɨra.” Sahwara sara yawɨꞌna yadɨvɨꞌ sahwaraavɨna lɨka yɨna navɨka mwaalɨna yakelyɨ.

6Pɨgaaꞌ yɨrɨkerɨꞌ Erotɨyarɨ ganaangeꞌ mudanga yaka sarɨkɨna yawɨremwaalyaꞌna aꞌmwe pwara Erotɨyalyɨ yɨꞌbwaꞌnemwaaina. Tɨka munnevɨ yɨꞌbwaꞌnemwaaleva Erotɨyaazavɨre taavɨzɨdɨraayaꞌ kumɨnyɨ tɨnnyaba kwarame yɨwɨlaabɨna. (Juyaraavɨrebwi “Aꞌmwe tewaanyaꞌ aꞌmweraayaba kwarame myannera!” dɨnɨkebulyɨ.) Kwarame yɨwɨlaabɨna kyaꞌ Erotɨyai wabahɨlaaka yɨna. 7Sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala dɨragɨnaanga wakɨna “Gotɨyarɨna naanga nebulyaꞌna gɨthɨma! ‘Gɨmɨnyɨ gɨvuꞌnajanna kanyɨdaanganaꞌgɨzɨ gɨmɨnyɨ wɨjaavɨna gideinyɨ. (Nyɨgɨvɨna!)’ ” 8Sara wakɨna kyaꞌ sɨdɨraaya dazavɨ ganaangeꞌ gamɨnyɨ sɨmunyaꞌ wɨjaavɨna yɨna kyaꞌ sɨdɨraayaꞌ wɨdɨna “Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadere mɨnyagɨnyaꞌ tɨwɨnya nyegalanya pukɨ dɨꞌgwalaꞌgɨzɨ dava nɨmɨnyɨna dɨnyɨjaadeigɨnyɨ.” 9Wɨdɨna kyaꞌ maremwaaidei Jonɨmɨna kale wiadaaꞌnyɨ yawɨꞌna “Aꞌmwe yuya dathara nɨmɨre yagaala dɨragɨnyaꞌ kadɨka kanyuꞌnɨwaakɨra.” Sara daka gamɨre wɨdaayadɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Taayaꞌ sara nyɨdɨwakeꞌ sara jɨla!” 10Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ gamɨrera kalavuzangevɨ walaawɨna yeva Jonɨmɨre mɨnyagɨnyaꞌ wopuramaaꞌna yeva 11tɨwɨnya nyegalanya pukɨ gamɨre mɨnyagɨnyaꞌ dɨꞌgwalamakabɨna, sɨdɨraaya dazavɨna wɨjaavɨna. Wɨjaavɨna kyeꞌ ganaangeyawɨnna makuna. 12Ganaangeyawɨnna makuna kyaꞌ sareꞌ Jonɨmɨrera kadɨka wɨꞌnyɨna yeva gɨlaayarɨ bamaaꞌna yɨna yeva lɨkirakɨna. Mena lɨkirakɨna yeva Jizaazarɨ wɨdaawɨna yeꞌ.

Jizaazai aꞌmwe 5,000 wapaaya wɨjaavakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 6:30-44; Lukɨ 9:10-17; Jonɨ 6:1-14)

13Jizaazai yagaala saꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yakegaaꞌ anga saba yagalyaꞌmaꞌna yaka sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina yaka aꞌmwera mamwaalyɨgata pɨbanna kaanna wɨna. Kaanna wɨna yadaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanya anga naangengɨdaaꞌnyara kadɨka sara wɨꞌnesara kwaakaanya gamɨnyɨ mɨjamakuna. 14Mɨjamakuna kyeꞌ dɨvi Jizaazai tɨyawɨnna bularaawaka aꞌmwe kwalaalya naangera bamwaaidapi sai tɨnna wanganna. Kwalaalyaraavɨ tɨnna wanganna yaka kale wina kwiaꞌ nabaai kumɨre nalaavɨnakeraavɨ yavadaꞌgaina. 15Sara yada sawɨtɨrɨnyaburɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara gamɨnyawɨnna bɨna yeva wɨdɨna “Dazɨmagɨ aꞌmwera maayɨmagɨnyɨ. Nabaai yɨrɨkerɨꞌ mena buwaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmweraavɨ dɨmarayaasa! ‘Angebanya yunewɨnna yamaryapɨjɨ wapaaya mubɨpɨka!’ daꞌgɨzɨ dɨmarayaasa!” 16Sara wɨdɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ Jizaazai wɨdɨna “Beꞌna wɨpɨneraavaka? Sarɨmɨ saihi wapaaya duzaayɨla!” 17Sara wɨdɨna kyaꞌ gamɨrera wɨdɨna “Nemɨ dava tɨka wapaaya kwalaalya manewarika. Gɨrɨkula atinanya gave pɨnɨjɨ jawɨnya gave pwaraalyɨna warɨka.” 18Wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Daza nɨmɨnyaba davanna dɨmakabila!” 19Sara wɨdɨna yaka aꞌmweraavɨ wɨdɨna “Kaabinnyavɨ dalamwaalyɨla!” Wɨdɨna yaka gɨrɨkula ata pwinanyajɨ jawɨnya pwaraalyɨ maarɨna yaka Sɨgunyavɨ maranganna yɨna yaka “Wapaaya naanga nyɨjawaanyaꞌna yɨlaaya gyɨwa!” Gotɨyarɨ wɨdɨna. Wɨdɨna yaka wapaaya sa maragunyɨna yaka gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨjaavɨna. Wɨjaavɨna kyaꞌ sahwara aꞌmweraavɨ yanga mudɨna. 20Yanga mudɨna kyeꞌ yuyara yunebanna nyɨna yeva munya yɨnyɨna. Munya yɨnyɨna kyaꞌ gamɨrera wapaaya pɨnɨ nagihesa mariꞌbwaꞌna yɨna yeva soigɨlya tinɨka sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pukaalyangɨ maanga yekuꞌnyɨna. 21Aꞌmwe gavera paaivɨ taawɨzanɨyara nɨnɨkeꞌna. Nabaai aꞌmwe kwalaalyajɨ kaimɨraayajɨ nɨnɨkengɨ.

Jizaazai aalɨbunyavɨ aꞌba yɨlayamaryakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 6:45-52; Jonɨ 6:16-21)

22Sagaaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Sɨpɨyavɨ dɨkwosɨꞌnapɨjɨ yɨlamwaalapɨjɨ aalɨbunyavɨ pimagɨnna sɨnnawɨ sahwaihidaaꞌnyɨ daanyɨla! Kwala bwaꞌnaanyangɨ maryaasaꞌmujɨyagaaꞌna yɨhɨzɨmaꞌnaawɨdeinyɨ.” 23Miꞌna wɨdɨna yaka aꞌmweraavɨ mena maryaasɨna yɨna yaka sai gavei mugunyavɨna yɨlaawɨna, Gotɨyarɨ wɨdɨna. Kuna wɨdɨna yadaaꞌnyɨ sawɨta maalɨka jɨnnyɨna kyaꞌ mugunya savɨ yuna gavei mwaalɨna. 24Mwaalɨna yadɨꞌnyɨ sɨpɨyaꞌ aalyavɨ naangebanna wɨlaawɨna yaka widawadaaꞌnyɨyagaaꞌ yɨhusaꞌ sɨnnyɨmagɨdaaꞌnyɨ wɨlaabɨna yaka aalɨmavajɨnaakeꞌ sɨpɨyavɨ galarɨvɨkɨꞌna yadaaꞌnyɨ sɨpɨyaꞌ mihɨlaꞌmihɨlaꞌ kaanya wɨna. 25Kuna galarɨvɨkɨꞌna yadaaꞌnyɨ yɨrɨkunyagaaꞌ Jizaazai aalɨbunyavɨ aꞌba wɨlaabɨna yaka kumɨnyawɨnna yɨꞌmaꞌna. 26Yɨꞌmaꞌna kyaꞌ mɨdɨdɨvɨsara tɨnna wanganna yadɨvɨꞌ “Akai, sai gɨlaaya pwalyɨra,” dɨna yeva lɨka yɨwainɨgulaawɨna yɨna yeva “Aaka! Aaka!” jaka dɨna. 27Jaka dɨna kyeꞌ sahwai yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ wɨdɨna “Dɨragɨnna dɨmwaalyɨla! Nɨmɨ sahwainyɨra. Lɨka mipɨnera!”

28Pitai gamɨre yagaalyaꞌ kadɨka wɨꞌnaka jaꞌnawɨdɨna “Naangeigɨ yune saigɨ mwaaidɨzaigɨ ‘Aalyavɨ aꞌba nɨmɨnyawɨnna dulaama!’ dɨragɨnna dɨnyɨdana!” 29Sara wɨdɨna kyaꞌ sahwai wɨdɨna “Dulaama!” Wɨdɨna kyaꞌ Pitai sɨpɨyavɨ walyuna yaka aalyavɨ aꞌba wɨlaawɨna yɨna yaka Jizaazaryawɨnna wɨlaawɨna. 30Kɨrɨꞌ yɨhusaꞌ wanganaka lɨka yɨna yada aalyavɨ kusawɨ kɨbaweba gaai walaawɨna. Sara yada jaka dɨna “Naangeigɨ dɨnyɨvadaihasamaako!” 31Jaka sara kudaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Jizaazai ata yɨwɨbwaꞌna yaka yɨrɨꞌbwaꞌna yaka wɨdɨna “Gɨmɨ nɨmɨnyɨ lɨmwangebwi yuna maalɨkebulyɨyaigɨnyɨra. Sɨmunya pɨrɨwaalyaꞌ beꞌna yawɨꞌmanɨgɨ!” 32Wɨdɨna yaka saraai sɨpɨyavɨ dɨkwosɨꞌna kyagi yɨhusaꞌ miꞌna yɨwɨna. 33Miꞌna yɨwɨna kyaꞌ sɨpɨyavɨ mwaalesara gamɨnyɨ kwadaai gɨlɨna yeva yɨlaaya wina yeva wɨdɨna “Naanga yuna nebulyasɨ. Gɨmɨ Gotɨyare Gawaalɨvaangeigɨnyɨra!”

Jizaazai nalaavɨnaka Ganezaaretɨ mwaalyaraavɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 6:53-56)

34Aalɨbunyavɨ mena lɨvajulagaꞌmaveva Ganezaaretɨ sɨmagɨnna yɨꞌmavaawɨna yɨna yeꞌ. 35Yɨꞌmavaawɨna yɨna kyeꞌ aꞌmwe anga dazɨmagɨnyara yawɨꞌna “Sai Jizaazalyɨra.” Yawɨꞌna yeva anga yuyabanya daza yagaalyaꞌ wɨdaasɨna yɨna yeꞌ. Sara kyeꞌ gamɨnyawɨnna nalaavɨnaka yuyaraavɨ makabɨna. 36Sara makabɨna yeva aꞌmwe nalaavɨnakera tewaanya yɨmaꞌnyaꞌnera gamɨre baazɨꞌmaꞌnyavɨ maangebaarɨ asaꞌna wɨdathɨwabɨꞌdeꞌna yɨdaanganna wieꞌ. Sara yɨdaanganna kwieꞌ sahwara sara yeva yuyara ayɨna tewaanya yɨmaꞌnesarera.

Copyright information for `BYR