Matthew 15

Gotɨyare kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ Ne sɨnnawɨnyaraavɨre yagaalyavɨ wavɨlavɨkeꞌnesɨ.

(Maakɨ 7:1-23)

1Sagaaꞌ Perɨzɨya pwarajɨ Kɨwɨja pwarajɨ Jeruzaalemɨ yagalyaꞌmaveva Jizaazaryawɨnna kaanna bɨna yeva wɨdɨna 2“Gɨmɨre mɨdɨdɨvɨsara Ne sɨnnawɨnyara nejaavɨnɨka sabwi marasɨta yadɨvɨsaꞌ gathaꞌdarevɨnaka? Sareꞌ dareꞌnesɨ. ‘Tɨka wapaaya naana!’ dadɨvɨꞌ Ne sɨnnawɨnyara dɨnɨkabaaibɨꞌ kunnya asa aalya yɨdɨvɨtara mɨka! Gɨrɨkitaꞌnanyara tɨka nadɨvɨsare. Beꞌneka?” 3Sara wɨdɨna kyeꞌ sai wɨrɨvɨkɨꞌna “Sarɨmɨ yune sarɨnnyaburɨna mɨdɨmanɨgasaihɨlyɨ. Sara yadɨvɨꞌ Gotɨyare kɨwɨnya dɨnɨkengɨjɨ galazekɨvaimanɨgasaꞌ gathaꞌdarevɨnaka! 4Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai dɨnɨꞌ ‘Gɨmaamaangelyɨ gwaangesɨ sawaare yaya makidɨ duhaimwana!’ Yɨ nabaai dɨnɨꞌ ‘Aꞌmwei ganɨmaanga pwarɨ ganaanga kɨrɨvɨ bɨraiyagaala wɨdade sai yɨnahu balana!’ 5Kɨrɨꞌ sarɨmɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ mamɨdɨnyadɨvɨꞌ Ne sɨnnawɨnyaraavɨre gavebwi mɨdɨdɨvɨꞌ dara dadɨvɨsaihɨlyɨ ‘Gazaizai nɨgwia kɨnɨnnakei gannya ganɨmaanga pwarɨ ganaanga kɨrɨvɨ wɨdɨna “Gɨmɨnyɨne gaimwangeꞌne dazaꞌ Gotɨyarɨ wɨjaayaꞌneꞌ dahɨlakɨwesɨ. Sareꞌna yɨhɨzaavɨwɨneinyɨ mɨꞌ.’” 6Aꞌmwei sara wɨdazai sarɨmɨ dɨna ‘Sahwai ganɨmaanga pwarɨna ganaanga kɨrɨvɨna mugaimwagannera!’ Sara dɨna yadɨvɨta sasare dazaburɨ sarɨmɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ walamarakadɨvɨsaihɨlyɨ. Sara yadɨvɨꞌ yune sarɨnnya sabwineꞌna munyabanna makidɨvɨsaihɨlyɨ. 7Kwaasɨyaihi! Sarɨmɨnyɨna Pɨropetɨya Aazaayai yɨdaꞌna wɨjaaꞌ. Dara dɨnɨꞌ

8‘Aꞌmwe dara maangejɨ nɨmɨnne yayaꞌ munyaba makidɨvɨꞌ
Kɨrɨꞌ kumɨre sɨmunya nɨmɨnyɨ menyaba warɨkengɨ.
9Aꞌmweraavɨre yune kɨwɨnyanna wɨjɨwaakadɨvɨsangɨna
“Gotɨyare yagaalyaꞌna dɨmɨdɨnyɨla!” wɨdadɨvɨsare.
Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨlaaya yaasɨwaꞌna nyadɨvɨsare.’
Sarɨmɨnyɨna nayaa sara dɨnɨkesɨ.”

10Kwala bwaꞌnaanyavɨ gamɨnyawɨnna jaka wɨjɨvwaramaaꞌna yɨna yaka wɨdɨna “Sarɨmɨ kadɨka wɨꞌnapɨjɨ nayaa jawɨrila! 11Yuya maangevɨ kusawɨ wideꞌna aꞌmwerɨ gɨrɨka yɨgalakadeꞌ mɨꞌ. Aawa. Maangevɨdaaꞌnyɨ yagaala walyaabyaꞌ yune sahɨrɨꞌna gɨrɨkitaꞌnanyai yɨmaꞌnadesɨra.”

12Sagaaꞌ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara gamɨnyɨ buthɨna “Aꞌmwe Perɨzɨyara gɨmɨre yagaala saꞌ kadɨka wɨꞌneva jɨkurya yɨvanɨgasaraavɨna jawɨꞌmanɨgɨna?” 13Sara wɨdɨna kyeꞌ sai keꞌbaꞌna wɨrɨvɨkɨꞌna “Nɨmaamaangei Sɨgunyavɨ mwaalɨkei gazavɨzavɨ maburɨjakeꞌ yune aꞌmweraavɨreꞌ pwipula kɨnɨjɨ laavadesɨ. 14Perɨzɨyaraavɨna yawɨta kwalaalya mipɨnera! Sahwara tɨbɨnyara tɨbɨnya pwaraavɨ wibwarɨdaakwadɨvɨsare. Kɨrɨꞌ tɨbɨnya pwai tɨbɨnya pwarɨ tusarɨꞌ wibwarɨdaakwajai yuya saraai kwaraai kaviꞌnɨnnyavɨ walaraawɨna yɨkaderaalyɨ.” 15Sara wɨdɨna kyaꞌ Pitai wɨdɨna “Maangevɨ widevɨne keꞌbaꞌnanya dazavɨya kaavɨlyaꞌ dɨnejalɨkurakya! Sara kyaꞌgɨzɨ wɨꞌnaadeinera.” 16Wɨdɨna kyaꞌ wɨdɨna “Sarɨmɨ kwaihɨlyɨ wana sɨmumaayaihi kuna jɨvanɨgava! 17Dareꞌna myawɨrijɨhyɨvanɨgava! Gazaza kwaaꞌnakejɨ kwaaꞌmaayajɨ maangevɨ kusawɨ wide sa munyɨkɨ wɨlaminada dɨvidaaꞌnyɨ lɨkaviꞌnɨnnyavɨna kewɨnɨ marasɨꞌde. (Sarevɨdaaꞌnyɨ wapaaya saza gɨrɨkitaꞌnanyarɨ mumwaaihyadengɨ.) 18Kɨrɨꞌ yagaala maangevɨdaaꞌnya walyaabya daza sɨmunyavɨdaaꞌnyɨ yɨmaꞌnɨvanɨkengɨ. Yɨ dazahɨnɨza aꞌmwe gɨrɨkitaꞌnanyarɨ wɨmwaaihadengɨ. 19Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨmunyavɨdaaꞌnyɨ yɨmaꞌnade sa darengɨ. Sɨduta kayaaꞌna yawɨꞌna, aꞌmweraavɨ tamakɨna, aꞌmwengɨ ata lɨmwanna, wagɨla maaryaꞌne gɨrɨkitaꞌnanya yɨna, kukebwi yɨna, kotɨyavɨ kwaasɨ jalɨkurakɨna, bɨraiyagaala dɨna. Yuya sabwi sɨmunyavɨ miꞌna yawɨꞌna yeva sara yadɨvɨsangɨ. 20Sarevɨdaaꞌnyɨ yuya daza aꞌmwe gɨrɨkitaꞌnanyarɨ wɨmwaaihɨna yɨnɨkengɨ. Kɨrɨꞌ aꞌmwei gannya asi aalya minyajai tɨka wapaaya nojɨyaꞌna sahwai gɨrɨkitaꞌnanyai Gotɨyarɨna yɨmaꞌnadei mɨꞌ.”

Kenaanɨ mwaalyaꞌ Jizaazarɨna dɨragɨnna lɨmwagakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 7:24-30)

21Sahɨba Jizaazai yagalyaꞌmaꞌna yɨna yaka anga Taayaajɨ anga Saaithonɨjɨ sɨmagɨnna kaanna wɨna. 22Kaanna wɨna yaka keiba yamaryadaaꞌnyɨ, yɨthaanyi, Kenaanɨ mwaalya pɨrɨꞌ menyaꞌ dazɨmagɨ mwaaideꞌ bɨna yaka jaka buthɨna “Naangeigɨ, Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayaigɨnyɨ nɨmɨnyɨna kale dɨnyɨgaimwana! Nɨnnya taayavɨ yɨmakei yuna kayaaka nyɨgalakivanɨka!” 23Sara wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ yagaala pɨrɨꞌ jaꞌnajaꞌ mi. Jaꞌnajaꞌ mi kyaꞌ mɨdɨdɨvɨsara gamɨnyawɨnna bɨna yeva dɨragɨnna wɨdɨna “Aꞌmwe dazaꞌ yune jakeꞌna jakeꞌna nedamɨdɨnɨka. Savɨ ayɨna dɨmaryaasa!” 24Sara wɨdɨna kyeꞌ sai dara wɨdɨna “Yɨzɨrelɨyaraavɨre yɨsavaakɨdaaꞌnyɨ sipɨzipɨyara yɨwɨnadaaꞌna yɨnɨkeraavɨna gaveraavɨna nyɨmaryasaabakeinyɨ. (Aꞌmwe daꞌ Yɨzɨrelɨyaꞌ mɨka. Menyasɨra.)” 25Wɨdɨna kyaꞌ saꞌ wɨlaabɨna yaka kwadaai bulagina yɨna yaka bularutaꞌnyɨna yaka wɨdɨna “Naangeigɨ dɨnyɨgaimwana!” 26Kɨrɨꞌ sai ayɨna jaꞌnawɨdɨna “Kaimɨraayangɨre tɨka wapaaya marawaajɨ jɨlɨkeraavɨ namaralɨvaramaadɨka!” 27Sara wɨdɨna kyaꞌ saꞌ wɨdɨna “Naangeigɨ nebulyaꞌna dɨwaana. Kaimɨraayara tewaanya mwaaidɨvɨsare. Nabaai jɨlɨkera wapaaya tɨrɨdɨrɨnya kwɨyakwaravaavɨre yɨꞌbɨnyavɨ bwalaꞌdaawade maribwaranadɨvɨsare.” 28Sara wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Aꞌmweꞌgɨ, nɨmɨnyɨna gɨmɨre dɨragɨnna lɨmwangebwi saꞌ naangesɨ. Nyɨdɨwaanyavɨna gɨvuꞌnɨvanɨkabaaibɨꞌ saꞌ yɨmaꞌnyɨna gyana!” Sara kudaꞌ sagaasagaaꞌ gamɨre taayaꞌ ayɨna tewaanya yɨmaꞌnyɨna yakesɨ.

Nalaavɨnakeraavɨ tewaanya yavadaꞌgalaka kwalaalyaraavɨ (4,000) wapaaya wɨjaavakeꞌnesɨ.

29Anga saba Jizaazai yagalyaꞌmaꞌna yɨna yaka Galɨli aalɨbumaangebaarɨ aya kɨbanna wɨlaawɨna yaka mugunyavɨ yɨlaawɨna, yɨlamwaaina. 30Yɨlamwaaina yadɨꞌnyɨ aꞌmwe kwalaalyara gamɨnyawɨnna biꞌbwaꞌnyɨna. Biꞌbwaꞌnyɨna yadɨvɨꞌ sɨvɨla kayaaꞌnanyarajɨ yagɨnya yadɨꞌmwannɨkerajɨ tɨbɨnyarajɨ maanga jɨnɨnɨkerajɨ, nabaai aꞌmwe nalaavɨnaka kwalaalya pwarajɨ saraavɨ makabɨna yeva gamɨre sɨvɨlyɨryaba gidɨkuꞌ yarai wɨmwaaihɨna. Sara yadapi tewaanya yavadaꞌgaina wiaꞌ. 31Sarevɨdaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanya atɨka maruꞌnaꞌna. Aꞌmwe maanga yɨnahu jɨnɨnɨkera yagaala dadaapi tɨnna wanganna, yɨ yagɨnya yadɨꞌmwannɨkera maamɨdarya yɨmaꞌnyɨna, yɨ sɨvɨla kayaaꞌnanyara kaanya yamarina, yɨ tɨbɨnyara tɨnna yenyɨna yadaapi tɨnna wanganna yeva atɨka maruꞌnaꞌna. Atɨka maruꞌnaꞌna yeva Yɨzɨrelɨyaraavɨ Gotɨyarɨna yayaꞌ byaannakeꞌ munya keꞌbanna makina yeꞌ.

(Maakɨ 8:1-10)

32Jizaazai gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ jaka wɨdɨna yɨna yaka wɨdɨna “Kwala bwaꞌnaanyavɨna kale naanga nyɨvanɨka. Nɨmɨjɨ yɨrɨka daryaai darɨꞌ mena nyeꞌmwannamwaaleva wapaaya maayaraavɨna. Ayɨna mɨjɨkaanya maryaasaꞌna ‘Aala!’ dɨvanɨge. Tutaanyavɨ nabalapɨdɨka!” 33Wɨdɨna kyaꞌ sahwara wɨdɨna “Dathimagɨ aꞌmwera maayɨmagɨnyɨra. Sareꞌna nemɨ kwala naanga davɨ wapaaya sara wɨjaayaꞌne gɨrɨkula kwalaalya gawɨ maraajɨwona?” 34Wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Sarɨmɨnyɨne gɨrɨkula gara gara warɨka?” Wɨdɨna kyaꞌ wɨdɨna “Nemɨnyɨ gɨrɨkula ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraaina newarɨka. Jawɨnya maalɨka pwaina pwaina warɨka.” 35Wɨdɨna kyeꞌ kwala bwaꞌnaanyavɨ wɨdɨna yɨna kyaꞌ kwaakevɨ walamwaihulɨna. Kwala bwaꞌnaanyaꞌ walamwaihulɨna kyeꞌ 36gɨrɨkula ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala sajɨ jawɨnyarajɨ maarɨna yɨna yaka Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdɨna yaka gunyɨna, gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨjaavɨ wɨjaaya yɨna kyaꞌ sahwara aꞌmweraavɨ yanga bumumulɨna. 37Yanga bumumulɨna kyeꞌ yuyara yunebanna miꞌna nyɨna. Sara yeva munya kwinaꞌ nagiheta bwalaraawake ayɨna mariꞌbwaꞌna yɨna yeva soigɨlya tinɨka naanga ata purɨdaaꞌnyɨ pukaalyangɨ ayɨna yunebanna maanga yekuꞌnyɨna yaꞌ. 38Aꞌmwera tɨka nya (4,000) po taawɨzanɨyare. Nabaai aꞌmwejɨ kaimɨraayajɨ tɨka nesangɨ. 39Soigɨlyangɨ mariꞌbwarakɨna kyeꞌ kwala bwaꞌnaanyangɨ maryaasɨna yaka sɨpɨyavɨ yɨladɨkwosɨꞌnamwaaina yɨna yaka Maahathanɨ sɨmagɨnna kaanna wɨna yaꞌ.

Copyright information for `BYR