Matthew 16

“Wɨjɨwaainyaꞌ dɨragɨnyaꞌ tɨnna wanganaana!” wɨdesaꞌnesɨ.

(Maakɨ 8:11-13; Lukɨ 12:54-56)

Perɨzɨyarajɨ Sazuzɨyarajɨ sara Jizaazaryawɨnna bɨna yeva yɨjɨwaalyaꞌna yaamɨjɨ wɨdɨna “Gotɨyai gɨmaryasaabakeigɨ dɨngaka? Sɨgunyavɨ dɨragɨnyaꞌ maaraꞌgɨzɨ atɨka maruꞌnata wɨjɨwaainyaꞌ kyaꞌgɨzɨ gɨmɨnyɨna yawɨraadeꞌnanyɨ.” Kɨrɨꞌ sahwai yagaala saꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yaka wɨrɨvɨkɨꞌna “Sawɨsaburɨna dara dadɨvɨsaihɨlyɨ ‘Sɨgunyaꞌ wayaaka yɨrarakɨwakeꞌna nawɨꞌnyagaaꞌ yɨmaꞌnadera.’ Nabaai pɨgaaꞌ mwanyavɨna dara dadɨvɨkɨ ‘Yɨraayangeꞌ tɨnga mɨlaꞌnaraka sɨgunya wayaakesɨra. Sareꞌna dahaaꞌ yɨhusasɨ burɨkesɨ waradera.’ Sara dadɨvɨkɨ. Yo, sasareꞌ sarɨmɨ sɨgunyavɨreburɨ wangadɨvɨꞌ nayaa maryawɨbwaꞌdɨvɨkɨ. Kɨrɨꞌ dahaaꞌne sangɨjɨ dɨragɨnya yɨvanɨgengɨjɨ wangadɨvɨꞌ nayaa mamaryawɨbwaryɨvanɨgaꞌ. ‘Gotɨyai naangegaaꞌ wakadehaaꞌ yarai yɨmaꞌnadesɨ,’ majɨvanɨgaꞌ. Dahaasaihi kayaaꞌnanyaihɨlyɨ. Aꞌmwei mwaaidɨꞌnyɨ aꞌmweꞌ pwaraavɨ tidavamaryadevaaibɨꞌ Gotɨyarɨ yagalyaꞌmaꞌna yeva gevwi yadɨvɨsaihɨlyɨ. Sareihi nyɨdɨwaaꞌ ‘Dɨragɨnyaꞌ wɨjɨwaainyaꞌ wanganaana!’ Kɨrɨꞌ wɨjɨwaainyaꞌ mihibwarɨdaakwɨwɨna! Aawa. Dɨvi pɨropetɨya Jonaamɨ yaakeꞌ wɨjɨwaainya saꞌ danganyideihɨlyɨ.” Sara wɨdɨna yaka yagalyaꞌmaꞌna yaka kaanna wɨna. (Matɨyui 12:39,40)

Perɨzɨyarajɨ Sazuzɨyarajɨ saraavɨre wɨjɨwaakyabwina keꞌbaꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.

(Maakɨ 8:14-21)

Aalɨbunyavɨ Jizaazalyɨ mɨdɨdɨvɨsarajɨ lɨvajulagaꞌmaꞌna yeva gamɨrera gɨrɨkula pɨnɨnna navɨka yɨna, mamakabi. Mamakabi kyeꞌ sagaaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Mala nayaa jɨwannyɨla! Perɨzɨyarajɨ Sazuzɨyarajɨ saraavɨre yɨzɨyaꞌna mala nayaa jɨwannyɨla!” Sara wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ sahwara dɨnyɨna “Sai dara dɨwaꞌ ‘Nɨmɨrera gɨrɨkula lɨwɨnya pamidakya mamakabi yɨwaaꞌ.’” Sara dɨnyɨna kyeꞌ Jizaazai kumɨre yagaalyaꞌ yawɨranganna yaka wɨdɨna “Nɨmɨnyɨ maalɨꞌna lɨmwagakava. ‘Sahwai negaimwagathelyɨ,’ majɨvanɨgasaihɨlyɨ. Kɨrɨꞌ ‘Gɨrɨkulya maayainera,’ beꞌna dɨmanɨgaꞌ! Sarɨmɨ sɨmunya maayaihi dɨngaka! Gɨrɨkula ata pwinanya sa aꞌmwe 5,000 maaresanna myawɨrijɨvanɨgaꞌ! Sara yeva soigɨlya tinɨkengɨ maangeꞌ yunebanna gara garengɨ yekureꞌ? 10 Nabaai sarɨmɨ myawɨrijɨvanɨgaꞌ gɨrɨkula ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala daza aꞌmwe 4,000 maꞌmwaꞌdaasanna! Sara yeva soigɨlya naanga tinɨkengɨ gara garengɨ maramihɨwaꞌdaaꞌ? 11 Myawɨrivanɨgasaꞌ gathaꞌdarevaka! Nɨmɨ gɨrɨkula pamidakyanna myɨhɨzɨvanɨge. Nɨmɨ yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨ mala nayaa jɨwannyɨla Perɨzɨyarajɨ Sazuzɨyarajɨ saraavɨre yɨzɨyaꞌna!” 12 Sagaaꞌ sahwara sɨmunya nayaa yawɨramaaꞌna “ ‘Gɨrɨkula pamidakyavɨne yɨzɨyaꞌna yɨpɨꞌdeꞌna,’ dɨnɨka mɨꞌ. Aawa. ‘Perɨzɨyarajɨ Sazuzɨyarajɨ saraavɨre wɨjɨwaakyanna nadapamaapɨdɨka!’ daka dɨnɨkesɨ.”

Pitai “Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨra,” jalɨkurakakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 8:27-3O; Lukɨ 9:18-21)

13 Sizaarɨya Pilipaai sɨmagɨnna Jizaazai biꞌmavaawɨna yaka gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ yɨdaanganna “Aꞌmwera Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨna dadɨvɨta aaihwalaka?” 14 Yɨdaanganna kyaꞌ kumɨ dɨna “Pwara dara dɨna ‘Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadelyɨra.’ Pwara dɨna ‘Sai Ne Yɨlaajalyɨ.’ Nabaai pwara dɨna ‘Sai Ne Jeremaayai dɨngaka? Sai ne pɨropetɨya pwai dɨngaka?’” 15 Mena dɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Sarɨmɨ saihi ‘Aaihwala?’ nyɨdɨvanɨgava.” 16 Sara wɨdɨna kyaꞌ Saaimonɨ Pitai “Gɨmɨ Kɨraazɨtɨyaigɨnyɨ. Gotɨyai dahɨlakyaakeigɨnyɨ. Gotɨyai yuyagaaꞌ gaala mwaaidere Gawaalɨvaangeigɨnyɨra.” 17 Sara wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai “Saaimonɨ Jonaamɨre kaimɨraayaigɨ yɨlaaya yadɨ tewaanaanga yɨnɨkeigɨnyɨ. Aꞌmwe Kwaakevakɨyara mɨwɨsajɨ tawesɨ kɨnɨnnakera givwarɨdaakwetara mɨꞌ. Aawa. Nɨmaamaangei Sɨgunyavɨ mwaalɨkei sahwai givwarɨdaakwɨwakelyɨ. Sareꞌna tewaanaanga yɨnɨkeigɨnyɨ. 18 Nabaai nɨmɨ gɨmɨnyɨ gɨthɨvanɨge. Gɨmɨ Pitaigɨnyɨ. Yagaala dara dɨnɨꞌ ‘Sɨlyaigɨnyɨ.’ Yɨ gɨmɨ nyɨdɨwaanyaꞌ sɨlaangeꞌbɨsavɨ munyaba nɨmɨre kusɨlaanyara angeꞌbɨsaraavɨ dɨragɨnya wɨmwaaihɨdeinyɨ. Sahwara dɨragɨnyara sara mwaaidɨvɨꞌ balyabwine dɨragɨnyasɨ saza dɨragɨnyaraavɨ dathɨwanna yade mɨꞌ. 19 Gotɨyarera yɨmaꞌnyaꞌnebwina Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨne dɨragɨnyaꞌ kaanya baasaꞌneꞌ gɨzaavɨdeinyɨ. Kwaakevakɨ yangɨna ‘Kayaaꞌnanyangɨ,’ kadaꞌgɨzɨ yɨ sangɨna Sɨgunyavɨ Gotɨyai mena sara yawɨꞌna. Kwaakevakɨ yangɨna ‘Tewaanyangɨ,’ kadaꞌgɨzɨ yɨ sangɨna Sɨgunyavɨ Gotɨyai mena sara yawɨꞌna yɨnɨkelyɨ.” 20 Wɨdɨna yaka sagaaꞌ gamɨreraavɨ dɨragɨnna wɨdɨna “Aꞌmwe pwaraavɨ ‘Gamɨ sai Kɨraazɨtɨyalyɨra,’ nudɨpɨdɨka!”

Jizaazai “Kabalaꞌmujɨ ayɨna nyɨdɨkaavadeinyɨ,” wɨdakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 8:31-9:1; Lukɨ 9:22-27)

21 Sagaaꞌdaaꞌnyɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyai mɨdɨdɨvɨsaraavɨ gaai yɨbwarɨdaakuna “Jeruzaalemɨna wɨwɨneinyɨ aꞌmwe naangerajɨ Gotɨyarɨne tamiraꞌdɨvɨta naangerajɨ Kɨwɨjarajɨ sara daanga naanga nyɨjaavɨpɨꞌdeinyɨ. Nabaai nyɨramakɨpɨꞌdeinyɨ. Dɨvidaaꞌnyɨ yɨrɨka darɨkaai darɨkɨ ayɨna nyɨdɨkaavadeinyɨ.” 22 Sara wɨdɨna kyaꞌ Pitai maanga tɨyabaarɨna makuna yaka maanga wɨdɨna “Naangeigɨ, aawa nebulyasɨ. Gotɨyarɨ gɨmɨnyɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌdevwi magyɨmaꞌnannera!” 23 Wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ gamɨnyawɨnna sai gɨnyɨwannyɨna yaka Pitarɨ wɨdɨna “Saataanɨgɨ, nɨmɨnyɨ dusɨmagɨ bulaawa! Nɨmɨre tusavɨ kaanya nanyɨrihɨꞌdɨka! Gotɨyare sɨmunyaꞌ myawɨramaarivanɨgɨ. Aawa. Yune aꞌmweraavɨreꞌ yawɨramaaꞌmanɨgɨnyaigɨnyɨ.” 24 Wɨdɨna yaka sagaaꞌ Jizaazai gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Gazaizai nɨmɨnyɨna ‘Mɨdɨnɨma!’ dazai gamɨrebulyɨ gamɨre yayasɨ kwaakewɨ walamarakojɨ aꞌmwera kayaaꞌna nyapɨjɨ yɨta yovihɨrarannɨkevɨri nyɨramakɨpɨꞌdevaaibɨꞌ sahwai kayaaꞌnanya maaryaꞌnei ‘Jizaazarɨna wikɨra!’ dozɨ nyɨmɨdɨnaabana! 25 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwai ‘Jizaazarɨna nanyɨramakɨpɨdɨka!’ dazai nyɨmarasɨꞌnajai padaihasamaaꞌnade kɨrɨꞌ gamɨre gaalyabwi yɨwɨna yadevulyɨ. Kɨrɨꞌ aꞌmwe pwai nɨmɨnyɨna yawɨrojɨyai balyaꞌnei dɨragɨnna nyɨlɨmwagazai gamɨre gaalyabwi bɨramaaradevulyɨ. 26 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwai Kwaakevakɨya gɨlyɨvɨta yuya maarajai kɨrɨꞌ gamɨre gaalyabwi yɨwɨna yadevulyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨlyɨvɨta sa gathaꞌdara wɨgaimwagathelaka! Sahwai gamɨre gaalyabwi ayɨna mubamaaryaꞌnei be nɨgwia wɨjaavadelaka! 27 Dareꞌnanyɨ. Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai Ganɨmaangere byaannyasɨ gannya ejelɨyara kwarajɨ yeꞌmwannɨgwalaabathelyɨ. Yɨrɨka dazagaaꞌ aꞌmwe yuyara yadɨvɨta yune sabwineꞌna wɨrɨvɨkɨradeꞌnanyɨ. 28 Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Dava daakata pwara mabalyadapiyara kuna mwaaidɨvɨꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai aꞌmweraavɨ maremwaalyaꞌnei nawɨꞌnyarɨ tɨnna nayaa wangabɨꞌdehaaꞌnanyɨ.”

Copyright information for `BYR