Matthew 17

Jizaazare kɨlaakejɨꞌ nabinna yɨmaꞌnakerɨnesɨ.

(Maakɨ 9:2-13; Lukɨ 9:28-36)

1Yɨrɨka ata purɨdaaꞌnyɨ pɨrɨꞌna mena wavɨlaꞌna kyaꞌ mugunya keꞌmwewɨ yɨnaawɨnɨkevɨ Jizaazai Pitarɨjɨ Jemɨzalyɨ Jonɨ gamɨre gahwaalaangelyɨ saraarɨjɨ gaveraavɨ makɨlaawɨna. Sagaaꞌ yune kumɨnna mwaalɨna. 2Yadapi Jizaazare kɨlaakejɨꞌ kumɨre tɨmyɨralyarɨ pɨjɨꞌbɨꞌ yɨmaꞌnyɨna yaka nabinna yɨmaꞌnyɨna. Nabaai gamɨre sɨnnyɨꞌ nyɨlyaꞌbɨꞌ lɨvamwadɨna, gamɨre baazɨꞌmaꞌnya sa baakeꞌbɨꞌ yaaka naanga mwadɨna. 3Sara yada, yɨthaanyi, Ne Mozɨzalyɨ Ne Yɨlaajalyɨ saraai yɨmaꞌnaabɨna yagɨla Jizaazalyɨ yagaala yeꞌmwannadɨna yadaakɨlyɨ tɨnna wanganna wieꞌ. 4Pitai tɨnna wanganaka Jizaazarɨ wɨdɨna “Naangeigɨ dava mwalaajaꞌ saꞌ tewaanyasɨra. Sara yawɨꞌdɨzaꞌna dava sɨmɨnya dawaai dasa marɨdaakudengɨ. Pɨrɨꞌ gɨmɨnneꞌ, pɨrɨꞌ Ne Mozɨzarɨneꞌ, pɨrɨꞌ Ne Yɨlaajarɨneꞌ.” 5Sai yagaalyaꞌ kuna dadaasɨ, yɨthaanyi, yɨraaya pɨrɨꞌ wanyɨwanya naanga yɨna yaka kumɨnyɨ bwaakɨna. Yɨthaanyi, yɨraaya savɨdaasɨ maanguraaya pɨrɨꞌ yagaala dara dɨna “Dai nɨmɨre Nyɨbwaalɨvaangelyɨ. Darɨ kurya wɨkadɨnyalyɨ. Yɨlaaya nyɨgaimanɨꞌ. Dahwarɨ kadɨka duꞌnyɨla!” 6Wɨdɨna kyaꞌ mɨdɨdɨvɨsara kadɨka wɨꞌnyɨna yeva kwaakewɨnna walarutaꞌnyɨna, kumɨre sɨnnyɨꞌ kwaakevɨ tutawaꞌna yɨna yadɨvɨꞌ sahwara lɨka naanga yenayɨna. 7Lɨka naanga yɨna yadɨvɨꞌ Jizaazai kumɨnyawɨnna wɨlaabɨna yaka ata yɨmeꞌnyɨna yaka wɨdɨna “Sahwaihi dɨthɨkaayɨla! Lɨka mipɨnera!” 8Wɨdɨna kyaꞌ tɨnna maradɨhaihɨranganna yeva aane pwai kwarɨ mamaranganyɨ. Aawa. Jizaazai yune gaverɨ maranganna.

9Sagaaꞌ mugunyavɨ yagalyaꞌmaꞌna yeva kewɨnɨna kuna waidaawadɨvɨꞌ Jizaazai dɨragɨnna wɨdɨna “Sarɨmɨ tɨnna wangamwaata dazanna aꞌmwe pwaraavɨ nudɨpɨdɨka! Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayarɨ balojɨyarɨ yɨdɨkaavojɨyagaaꞌna duzideihɨlyɨra.” 10Wɨdɨna kyaꞌ mɨdɨdɨvɨsara yɨdaanganna “Kɨwɨja sɨduꞌnakera dara gathaꞌdara dadɨvɨtavɨnaka? ‘Yɨlaajai mena kabozɨ dɨvidaaꞌnyɨ Kɨraazɨtɨyai Gotɨyai wɨdahɨlakyaakei walaabathelyɨ.’ ” 11Yɨdaanganna kyeꞌ sai jaꞌnawɨdɨna “Yo, nebulyaꞌna wɨdadɨvɨsasɨ. Yɨlaajai sɨnnawɨ bɨna, yuya byavadaꞌgalawɨmwaaihyaꞌnelyɨ. 12Kɨrɨꞌ yɨhɨthɨvanɨge. Yɨlaajai mena bake kwarɨ kɨrɨꞌ aꞌmwera myawɨranganyesalyɨ. Aawa. Yune kunnya saburɨna mɨdɨdɨvɨꞌ dala nabinabinyabwi wiesalyɨ. Wɨramakesalyɨ. Nabaai sasare sahɨrɨsavɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayarɨ wana kayaaꞌna wipɨꞌdelyɨ.” 13Sara wɨdɨna kyaꞌ gamɨrera yawɨꞌna “Jonɨ Bavɨtaazɨya Yaderɨna danedɨvanɨka! Sahwai Yɨlaajalyɨra.”

Kaimalerɨ yɨmakei wɨmwaalɨkerɨ nawɨꞌnya yavadaꞌgalakerɨnesɨ.

(Maakɨ 9:14-29; Lukɨ 9:37-42)

14Aꞌmwe kwala bwaꞌnaanya naangeraayabanna yɨꞌmavaawɨna kyeꞌ aꞌmwe pwai gamɨnyawɨnna bɨna yaka kwadaai bahina yaka 15wɨdɨna “Naangeigɨ, nɨmɨre kaimɨraayarɨna gɨmɨ kaleꞌna dɨnyɨgaimwana! Yɨmaka wida gannya kɨlaakejɨꞌ yuna kayaaꞌna mwaaidelyɨra. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kwalaalyagaaꞌ dɨkevɨ walaꞌdaawadelyɨ. Nabaai aalyavɨ walaꞌdaawadelyɨ. 16Gɨmɨre gɨmɨdɨdɨvɨsaraayawɨnna makabɨwei tewaanya mi kiwaakɨra.” 17Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Sarɨmɨ aꞌmwe dahaasaihi naangegaaꞌ mwaaidɨ dɨragɨnna nyɨlɨmwadɨvɨsaihi mɨka. Nabaai sarɨmɨre sɨmunyasɨ tewaanyaꞌ mɨka! Nɨmɨnyɨna nayaa myawɨryaihi sarɨmɨjɨ kuna gathaꞌdaregaaꞌ yɨhyeꞌmwannemwaalɨdehaaꞌnanaka! Gotɨyare dɨragɨnya yawɨramaaryaꞌneihɨrɨna kuna gathaꞌdaregaaꞌ nyadehaaꞌnanaka! Kaimɨraaya sarɨ dava nɨmɨnyabanna dɨmakabila!” 18Wɨdɨna yaka Jizaazai yɨmaka sarɨ maiyagaala wɨdɨna kyaꞌ kaimɨraaya dazarɨ yagalyaꞌmakuna kyaꞌ sarevɨ yuna sagaasagaaꞌdaasɨ tewaanya mwaalɨna. 19Tewaanya mwaalɨna kyaꞌ Jizaazaryawɨnna yune gamɨrerana bɨna yeva, pwara yagalyaꞌmavesagaaꞌ wɨdɨna “Nemɨ yɨmaka dazarɨ yɨnɨga wiꞌna mudaasɨyaꞌ gathaꞌdara yaannevɨnaka?” 20Wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Gotɨyarɨ yɨnɨga wiꞌna malɨmwagyɨvanɨgasaꞌnanyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Maazɨtetɨya savɨre yɨsɨlyaꞌ maalɨtaayasɨ. Maalɨkeꞌ gɨrinɨkabaaibɨꞌ dɨragɨnna lɨmwanga maalɨtaaya dazaꞌ kɨnɨnnakeihi mwaaibɨzaihi mugunya dazaꞌ kudapɨjɨ ‘Keibanna dɨwona!’ yɨ nabaai saꞌ kaanna wɨna yadesɨ. Nabaai aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mi jideꞌ mɨꞌ. Yuyanna jideihɨlyɨ. 21Kɨrɨꞌ yɨmaka sasarera wɨdaasaꞌneꞌ davwi jɨla! Tɨka wapaaya kɨmaakɨya wakɨna yapɨjɨ, Gotɨyarɨ dɨragɨnna jɨthaanganyidevulyɨ. Sabwi gavebwi yapɨjɨ yɨmaka dazaraavɨ duthaasideihɨlyɨ.”

Jizaazai ayawɨdaasɨ “Kabalaꞌmujɨ ayɨna nyɨdɨkaavadeinyɨ,” wɨdakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 9:30-32; Lukɨ 9:43-45)

22Anga Galɨli sabanna yeꞌmwannɨguna yesagaaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ aꞌmwe pwai makabozɨ aꞌmwe naangeraavɨna kanyɨmarɨmwangojɨ 23nyɨramakɨpɨꞌdeinyɨ. Nɨmɨ miꞌna balɨna kyaꞌmujɨ yɨrɨka daryaai darɨkɨ ayɨna nyɨdɨkaavadeinyɨ.” Sara wɨdɨna kyaꞌ gamɨrera kale naanga wiadaaꞌnyɨ sɨmunya yawɨriꞌmaaꞌna yɨna yeva sana mwaalɨna.

Jizaazai taakɨzɨnɨgwia Gotɨyare Angevɨna wakakeꞌnesɨ.

24Dɨvi anga Kaapanɨyamɨna yɨꞌmavaawɨna yɨna kyeꞌ Gotɨyare Angevɨne taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsara Pitaryawɨnna buthɨna “Sarɨmɨre yɨhɨzɨwaakadei Gotɨyare Angevɨna taakɨzɨya wakadei midaaka?” 25Buthɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Yo.” Sara wɨdaka angevɨ wɨlɨna kyaꞌ sɨnnawɨ Jizaazai wɨdɨna “Saaimonɨgɨ dareꞌna gara yawɨꞌmanɨgɨna? Kingɨyara Kwaakevakɨyaraavɨ maremwaaidɨvɨsara nɨgwɨtaakɨzɨya saza aaihwaravaavɨ maaꞌdɨvɨtaraavaka? Kunnya jɨlɨkaimɨraayaraavɨ maaꞌdɨvɨsara dɨngaka? Aꞌmwe pwaraavɨ maaꞌdɨvɨsara dɨngaka?” 26Wɨdɨna kyaꞌ Pitai wɨdɨna “Aꞌmwe pwaraavɨre nɨgwia maaꞌdɨvɨsare.” Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Sarevɨdaaꞌnyɨ sahwaraavɨre jɨlɨkaimɨraayara taakɨzɨya wakadɨvɨtara mɨꞌ. (Sabaaibɨꞌ Gotɨyare Kaimɨraayainyɨ Gotɨyare Angevɨna taakɨzɨya wakadɨnyainyɨ mɨꞌ.) 27Kɨrɨꞌ ‘Taakɨzɨya mwaki kyakwoihɨjɨ naarɨmɨnyɨna jɨkurya nyawɨpɨdɨka!’ dena gɨthɨma! Sareꞌna wawoꞌgɨzɨ aalɨbunyavɨ jawɨwɨkɨyaꞌ dasɨꞌnaawa! Sara wasɨꞌnaꞌgɨzɨ jawɨnya aaya mudɨꞌna wɨravabwaꞌdɨzai maarɨna yaꞌgɨzɨ maangeꞌ galaraaꞌmwanna yaꞌgɨzɨ nɨgwia puꞌ kusawɨ wɨlaꞌdozɨ dɨvɨramaaꞌdeigɨnyɨ. Nɨgwia dazahuꞌ maarɨna yaꞌgɨzɨ yuya kwainaarɨne taakɨzɨyaꞌ dumaarideigɨnyɨ.” Sara wɨdɨna yaꞌ.

Copyright information for `BYR