Matthew 18

“Sɨgunyavɨya aꞌmwe naanga sɨnnawɨnyai aaihwalaka?” yawɨryaꞌnesɨ.

(Maakɨ 9:33-37; Lukɨ 9:46-48)

1Dazagaaꞌ mɨdɨdɨvɨsara Jizaazaryawɨnna bɨna yeva “Kwaaka davakɨ Jizaazai nemɨre Kingɨyai yarai yɨmaꞌnadelyɨ,” deva wɨdɨna “Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨne gɨmɨre mɨdɨdaanyainajɨyai yuna naangei aaihwalaka? Yuyainaavɨ wavɨlaꞌmanɨkei aaihwalaka?” 2Wɨdɨna kyeꞌ kaimale pwarɨ jaka jɨvwaramaaꞌna yaka tɨnnyaba marɨdaakuna yaka 3dara wɨdɨna “Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨ kaimɨraaya maalɨkerabɨꞌ mimaꞌnyɨ yɨpɨjaꞌ Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨ dulyideihi mɨꞌ. Arɨkewɨnyɨra. 4Sarevɨdaaꞌnyɨ pwai yune gamɨ sai kwaakewɨ walamarakɨnojɨ kaimɨraaya dazaibɨꞌ yɨmaꞌnajai, yɨ Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨneꞌna aꞌmwe dazai pwaraavɨ wavɨlavadelyɨ. 5Nabaai pwai kwai nɨmɨnyɨna yawɨrojɨ kaimɨraaya dareibɨsarɨ maarajai yɨ sarevɨ nɨmɨnyɨ nyɨmaaradelyɨ.

(Maakɨ 9:42-48; Lukɨ 17:1-2)

6Pwara kaimɨraaya maalɨkera kwaamuꞌ mwaaidɨvɨsarabɨtara nɨmɨnyɨna dɨragɨnna lɨmwabɨzarajɨya pwarɨ aꞌmwei walapapalakyaꞌna wɨdɨna kyojɨ nɨmɨrei kayaaꞌnanyabwi yajaꞌ yɨ aꞌmwe dazarɨna yɨhɨthɨma! Sahwai sara yajai Gotɨyarɨna yagaainakei kyɨmaꞌnojɨ Gotɨyai kayaaꞌna dɨragɨnaanna wiadelyɨ. Sɨnnawɨ nɨmɨrerɨ kayaaꞌna mujahaaꞌ sɨla naangei gamɨre tɨlɨnnyavɨ lɨvarɨdapɨjɨ kwajɨ saalaalyavɨ kewewɨnɨ maralɨvarabɨzɨ kwajɨ tewaanyaꞌ kwaradɨka! Gotɨyai kayaaꞌna dɨragɨnaanna wiadeꞌneꞌna sabwi tewaanyaꞌ kwaradɨka! 7Weꞌ, aꞌmwe Kwaakevakɨyara pwaraavɨ kayaaꞌnanyabwi walapapalakyaraavɨna Gotɨyai taangebwi wɨrɨvɨkɨraderaavɨna kale nyɨwaka. Pwara nɨmɨnyɨ yagalyaꞌmapɨjaꞌna sahwaraavɨ Gotɨyai dɨragɨnaanna wiadelyɨ. Weꞌ, sareꞌna sahwaraavɨna kale nyɨwaꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kayaaꞌnanya dazabwi yɨmaꞌnaabathevulyɨ. Nebulyasɨ. Kɨrɨꞌ aꞌmwe sasare sabwi makabade sarɨna, weꞌ, Gotɨyai kayaaꞌnanaanga wɨrɨvɨkɨradeꞌnanyɨ. 8Nabaai gɨmɨre asɨlyɨ kayaaꞌnanya yɨjaigɨ gɨmɨre sɨmunyaꞌ kayaaka kyɨgalojɨ ‘Kayaaꞌnanyaba namwaaimudɨka!’ dɨzaigɨ sasare gɨnnya asɨrɨ dakuꞌnyɨna yaꞌgɨzɨ lɨvaranna ja! Ata gave pwina kɨnɨnnakeigɨ yuyagaaꞌne gaalyabwina dɨmwaaideigɨnyɨneꞌna tewaanyasɨ. Ata puraai kɨnɨnnakeigɨ Dɨka myɨgaayaꞌnevɨ maragɨlɨvarabɨꞌdeꞌna kayaaꞌnanyasɨ. Sareꞌna sabwina minna! Nabaai gɨmɨre sɨvɨlyɨlyɨ wawaꞌgɨzɨ kayaaꞌnanya yɨjaigɨ sɨmunyaꞌ kayaaka kyɨgalojɨ ‘Kayaaꞌnanyaba nanyɨmwaaihadɨka!’ dɨzaigɨ sasare sɨvɨlyɨrɨ dakuꞌnyɨna yaꞌgɨzɨ lɨvaranna ja! Sɨvɨla gave pwina kɨnɨnnakeigɨ yuyagaaꞌne gaalyabwina dɨmwaaideigɨnyɨneꞌna tewaanyasɨ. Sɨvɨla puraai kɨnɨnnakeigɨ Dɨka myɨgaayaꞌnevɨ maragɨlɨvarabɨꞌdeꞌna kayaaꞌnanyasɨ. Sareꞌna ayɨna dɨragɨnna gɨthɨma! Sasarebwina minna! 9Nabaai gɨmɨre tɨnnyalyɨ kayaaꞌnanya wangadɨzaigɨ sɨmunyaꞌ kayaaka kyɨgalojɨ ‘Kayaaꞌnanyaba nanyɨmwaaihadɨka!’ dɨzaigɨ sasare tɨnnyarɨ jɨwaꞌmwanna yaꞌgɨzɨ lɨvaranna. Tɨnna gave pwaina kɨnɨnnakeigɨ yuyagaaꞌne gaalyabwina dɨmwaaideigɨnyɨneꞌna tewaanyasɨ. Tɨnna pwaraai kɨnɨnnakeigɨnyɨ Dɨka Naangevɨ maragɨlɨvarabɨꞌdeꞌna kayaaꞌnanyasɨ. Dazasareꞌna sabwina minna!

Sipɨzipɨya yadakunɨkeina keꞌbaꞌna wɨdakeꞌnesɨ.

(Lukɨ 15:3-7)

10Mala nayaa jɨwannyɨla! Sarɨmɨ sɨmunya kaimɨraaya daraavɨna dara nyawɨpɨdɨꞌ! ‘Dazarajɨya pɨmɨlɨꞌ wana yaasɨwaꞌnanyalyɨra.’ Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dara yɨhɨthɨvanɨge. Ejelɨyara kaimɨraayaraavɨ nayaa maremwaaidɨvɨsarera. Sahwaraavɨ daanga wina yadaaꞌnyɨ taanga maarɨna yɨpɨja yuyanna ejelɨyara Nɨmwai Sɨgunyavɨ mwaalɨkerɨ wɨjɨwaakadɨvɨsare. 11Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ tusavɨ yadakunɨkeraavɨ padaihasamaaryaꞌneinyɨ bɨweinyɨ.

12Sarɨmɨ dareꞌna gara yawɨꞌmanɨgava? Aꞌmwe pwai sipɨzipɨya waanɨ aadɨretɨyara kɨnɨnnakei mwaalajai sipɨzipɨya pwai kyadaavojɨ bɨrɨbɨryaꞌnei wawadei midaaka! Sai mugunyangɨ sipɨzipɨyara 99 mwaaidapi yagalyaꞌmaꞌna yojɨ sipɨzipɨya gave pwainanya yadaavaja dazaina bɨrɨbɨrya yaꞌnelyɨ. 13Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sai mena bɨramaarajai sipɨzipɨya gave pwainanya dazarɨna yɨlaaya naanga yadelyɨ. Yɨ sipɨzipɨyara 99 myadaayɨ yadaapiyaraavɨna yɨlaaya maalɨka yadelyɨ. 14Sasare sabaaibɨꞌ Sɨrɨnɨmaanga Sɨgunyavɨ mwaalɨkei maalɨka dazarajɨyarɨna sɨmunyaꞌ dɨna ‘Kaimɨraaya dazai myadaavanna! Aala!’ dada bɨramaaꞌmanɨꞌ.

Gyaꞌmwei gyaꞌmwerɨna yɨwetawakyabwi yajai yavadaꞌgala yaꞌnebwinesɨ.

(Lukɨ 17:3)

15Nabaai jaꞌmwei kayaaꞌnanya pɨbwi gyazaryawɨnna wɨna yaꞌgɨzɨ yune kɨrɨmɨnna mwaalɨna yakɨlyɨ gamɨre kayaaꞌnanyabwi jalɨkurakɨna. Nabaai sai kadɨka nayaa guꞌnajai yɨ tewaanna yavadaꞌgalamwaaida gɨmɨjɨ avaaizɨmunya jeꞌmwannamwaalyideraaihɨlyɨ. 16Kɨrɨꞌ gɨmɨre yagaalyaꞌ kadɨka maguꞌnyajai yɨ aꞌmwe pwaina aꞌmwe kwaraaina maarɨna yaꞌgɨzɨ gɨmɨjɨ wɨna. Wɨna kyapɨjɨ aꞌmwe pwaraaihi daraai dala kwaihi gamɨre yagaala jalɨkurakyaꞌneihi dɨthɨnyideihɨlyɨ. 17Kɨrɨꞌ sahwaraare yagaalyaꞌ kadɨka muꞌnyɨ yajai nɨmɨre kusɨlaanyaraavɨ wɨdɨna. Nabaai kusɨlaanyaraavɨre yagaalyaꞌna kadɨka muꞌnyɨ yajai sarɨna dara jawɨꞌdelyɨ. Anga naanga pimagɨnyai menyai yɨmaꞌnadei daaka! Taakɨzɨya maaꞌda kuka maaꞌdei daaka! Sareraavɨ yɨvanɨgevaaibɨꞌ sahwarɨ sara yɨdeinyɨ. 18Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Nɨmɨreihi sɨryaꞌmweraavɨna Kwaaka davakɨ dɨmaremwaalyideihɨlyɨ. Sahwaibɨsaraavɨna Kwaaka davakɨ ‘Sabwi kayaaꞌnanyabulyɨ. Kusɨlaanyainaayawɨ dɨwona!’ wɨdapɨjɨyagaaꞌ yɨ Sɨgunyavɨ Gotɨyai ‘Sabwi kayaaꞌnanyabulyɨ,’ mena sara yawɨꞌna. Nabaai Kwaaka davakɨ ‘Sabwi tewaanyabulyɨ,’ dapɨjɨyagaaꞌ Sɨgunyavɨ ‘Sabwi tewaanyabulyɨ,’ mena sara yawɨꞌna yadelyɨ. 19Nabaai yagaala ayɨna yɨhɨthɨvanɨge. Kwaaka davakɨ gazazangɨna sarɨmɨjɨyaraai avaaizɨmunyaꞌna yakɨlyɨ Gotɨyarɨ yɨdaanganyɨkajaꞌ yɨ sasareꞌ Sɨgunyavɨ mwaalɨkei Nɨmaamaangei sahwaraarɨna yannelyɨ. 20Yo, nɨmɨnyɨna aꞌmwe pwaraaihi daraai dala kwaihi anga pɨba yɨꞌbwaꞌnemwaaibɨzaihi sarɨmɨnyɨ tɨnnyaba mwaalɨdeꞌna Nɨmwai sara yɨhɨgaimwagatheꞌnanyɨ.” Sara wɨdɨna yaꞌ.

21Dazagaaꞌ Pitai gamɨnyawɨnna bɨna yɨna yaka wɨdɨna “Naangeigɨ, nyaꞌmwei kayaaꞌnanya yɨya kanyojɨ gamɨre kayaaꞌnanya marasɨꞌnyaꞌneinyɨ kayaaꞌnanya sa gara gara nyadengaka? Yɨnɨga wiꞌna ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraainanyaꞌna dɨngaka?” 22Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai dara wɨdɨna “Ata purɨdaaꞌnyɨ yune pwaraainanyaꞌna gɨthɨweꞌna mɨꞌ. Aawa. Yɨnɨga wiꞌna kwala naanga naangenna gɨthɨwa.” 23Sara wɨdɨna yaka savɨna keꞌbaꞌnanyaꞌ dara wɨdɨna “Sarevɨdaaꞌnyɨ Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨ aꞌmweraavɨre kayaaꞌnanyanna marasɨꞌnyaꞌnebwi dareꞌbɨsabulyɨ. Pɨgaaꞌ aꞌmwe pwai Kingɨyai maremwaaidei yawɨꞌna ‘Nɨnnya nyɨdaayadɨvɨtaraavɨre nɨgwɨtɨvɨkɨta yavadaꞌgalamaarɨma!’ 24Sara yawɨꞌna kyaꞌ nɨgwia gaai yamaasagaaꞌ dinaaya naanga naangeꞌ (10 milɨyonɨ kinaaya) kɨnɨnnakerɨ makabɨna. 25Makabɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ dinaaya yɨnɨga tɨvɨkɨryaꞌneꞌ sai nɨgwia maayalyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ kingɨyai dɨragɨnna wɨdɨna ‘Aꞌmwe dazalyɨ gamɨre aꞌmwesɨ kaimɨraayajɨ gannya gɨlyɨvɨta yuyajɨ marayaasɨpɨka! Sara miꞌna yaasɨna yapɨjɨ nɨgwia daza nɨmɨnyɨneꞌna dinaaya tɨvɨkɨryaꞌne maapɨka!’ 26Sara wɨdɨna yakevɨdaaꞌnyɨ wɨdaayade dazai kingɨyaryaba kwadaai bulagina yaka kɨnna dɨna yaka wɨdɨna ‘Weꞌ, nɨmɨnyɨna kale kagyozɨ nɨmɨnyɨna yemwaala dɨnya! Nabaai dinaaya yuyaꞌ gɨrɨvɨkɨrɨdeinyɨra.’ 27Kadɨka sara wɨꞌnaka wɨdaayade dazare naangei sahwarɨna kale wina kyaꞌ wɨdɨna ‘Wikɨra. Gɨmɨre dinaayaꞌ manyɨjaayɨ dɨnyɨdeigɨnyɨ. Wiꞌnanyɨra. Miꞌna gɨmarasɨꞌnyɨwana.’ Sara wɨdɨna yaka dinaaya saꞌ yɨnahu marasɨꞌnyɨna. 28Sara kyaꞌ mwasawɨnna wɨdaayade dazai walyuna yaka gamɨjɨya wɨdaayade pwarɨ walyanganna. Sahwai sɨnnawɨnyarɨna dinaaya maalɨkeꞌ (100 kinaaya) kɨnɨnnakelyɨ. Yɨthaanyi, sɨnnawɨnyai avaaiwawɨnya dazarɨ walyanganna yaka galalɨmwanna yɨna yaka gamɨre tɨlɨnnyavɨ galagɨraaꞌdɨwanna yada wɨdɨna ‘Nɨmɨnyɨneꞌ gɨmɨre dinaaya yuya yunebanna dɨrɨvɨkɨka!’ 29Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨre avaaiwawɨnyai kwadaai gɨlɨna yaka dɨragɨnna yɨdaanganna ‘Nɨmɨnyɨna kale kagyozɨ nɨmɨnyɨna yemwaala dɨnya! Nɨmɨre dinaaya gɨrɨvɨkɨrɨdeigɨnyɨ.’ 30Kɨrɨꞌ sai ‘Aala!’ dɨna. Aawa. Sarɨ kalavuzavɨ marɨmwaaihɨna yaka ‘Sahwai dinaaya saꞌ nɨmɨnyɨna tɨvɨkɨradehaaꞌna yagalyaꞌmavadelyɨ.’ 31Sara wɨdɨna kyaꞌ sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨre avaaiwawɨnyara sasare sabwi wanganeva kale naanga wiadaaꞌnyɨ kumɨre naangerɨ yagaala yuya daza wɨjɨwakaawɨna. 32Sara wɨjɨwakaawɨna kyeꞌ aꞌmwe naangei wɨdaayade dazarɨ jaka wɨdɨna yaka dara wɨdɨna ‘Yaasɨwaꞌwawɨnya kayaaꞌnanyaigɨ! Aayagaaꞌ nɨmɨnyɨ kɨnna kanyɨdɨwaa sareꞌna gɨmɨre dinaaya yuya yaasɨwaꞌna gɨmarasɨꞌnyɨweigɨnyɨ. 33Nɨmɨ kale gɨhaimwamwebaaibɨꞌ gɨmɨre avaaiwawɨnyarɨ kale kugaimwadɨka! Sara yɨjɨ kwajɨ sabwi nawɨꞌnyaꞌ kwaradɨꞌ!’ 34Wɨdɨna yaka gamɨre naangei sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ aꞌmwe daangita wɨjaavadɨvɨsaraayawɨ marɨmwangakɨna. Gamɨre dinaaya yɨnɨga wiꞌna yɨꞌmwannyaꞌnerɨ marɨmwangɨna yakelyɨ. 35Nabaai sarɨmɨre sɨmunyangɨ sarɨmɨ yuyaihi sɨryaꞌmwe gazarazaraavɨre kayaaꞌnanya mamarasɨpɨjaꞌ yɨ Nɨmaamaangei Sɨgunyavɨ mwaalɨkei avaaina sana yɨhyathelyɨ.” Sara wɨdaꞌ.

Copyright information for `BYR