Matthew 19

Aꞌmwengɨ wɨdaasaꞌnebwinesɨ.

(Maakɨ 10:1-12; Lukɨ 16:18)

1Jizaazai yagaala daza jɨꞌmwannyɨna yakegaaꞌ anga Galɨli yagalyaꞌmaꞌna yɨna yaka Aalya Jothanɨ pimagɨnna anga naanga Juthɨyanna wɨna. 2Wɨna kyaꞌ kwala bwaꞌnaanya naanga sahwarɨ mɨdɨnyɨna kyeꞌ dazɨmagɨ kumɨre nalaaya tewaanya yavadaꞌgaina wiaꞌ.

3Nabaai gamɨnyawɨnna Perɨzɨya pwara bɨna yeva “Kayaaꞌna jaꞌnanedazɨwaka?” yawɨꞌna yadɨvɨꞌ yaamɨjɨ yɨjɨwaaina yaꞌnera wɨdɨna “Nemɨre kɨwɨnya dɨnɨkeburɨ gazannazanna aꞌmwei gannya aꞌmwevɨ yɨnahu wɨdaasaꞌ tewaanyaꞌ dɨngaka?” 4Sara wɨdɨna kyeꞌ sai jaꞌnawɨdɨna “Gotɨyare bukuyavɨ dɨnɨka dathaꞌ madanganyadɨvɨsaihi daaka! Sɨnnawɨ kɨgaakuna Gotɨyai yuya wakyaakegaaꞌ kwalyalyɨ balyasɨ sawaarɨ yavɨkarina yaakeyolyɨ. 5Sara yaka sai dɨna ‘Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwei ganɨmaangelyɨ ganaangesɨ sawaarɨ yagalyaꞌmavojɨ gannya aꞌmwesɨ yɨrakuꞌna yɨkadeyolyɨ. Nabaai sayoi kɨlaaka gave pɨjɨꞌnanyayoi yɨmaꞌnyɨkadeyolyɨ.’ Yagaala dazavɨ myawɨryadɨvɨsaihi daaka! 6Sarevɨdaaꞌnyɨ sayoi kɨlaaka pɨjɨkaaina ayawɨ yɨkadewaai mɨꞌ. Aawa. Sayoi yune kɨlaaka gave pɨjɨꞌnanyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ sasare sabwi Gotɨyai mena yeꞌmwannemwaaihɨnɨkelyɨ. Aꞌmwera nadahaaibwapɨdɨka!” 7Wɨdɨna kyaꞌ sahwara wɨdɨna “Nedɨwaanyaꞌna Ne Mozɨzai kɨwɨnyaꞌ dara beꞌna dɨnɨkavaka? ‘Aꞌmwei gamɨre balaangevɨ wɨdaasaꞌnei pɨkarɨyɨkwiavɨ yɨdaꞌna yojɨ aꞌmwevɨ wɨjaavojɨ yunakaanna wɨdaasadelyɨra.’ Beꞌna dɨnɨkevɨnaka!” 8Wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Sarɨmɨre sɨmunyangɨ galarɨlavɨmwaaihɨnyɨna kiwaakɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ Mozɨzai sarɨmɨre aꞌmwengɨ wɨdaasaꞌna baihanaꞌna yɨhyaakelyɨ. Kɨrɨꞌ sɨnnawɨ kɨgaakuna sasare dazabwi waryaakebwi mɨꞌ. 9Nabaai dara yɨhɨthɨvanɨge. Pwai kwai gamɨre aꞌmweꞌ mudɨkerɨ maridaayɨ yajaꞌ sahɨrɨvɨ yaasɨwaꞌna wɨdaasadevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe pɨrɨvɨ nayaa yɨdaanganojɨ kwala maarajai yɨ sahwarɨna Gotɨyai dɨna ‘Aꞌmwe sai ata lɨmwangebwi kayaaꞌna yɨwakelyɨ.’”

10Sagaaꞌ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara wɨdɨna “Aꞌmwei gannya aꞌmwevɨ sara mudaasɨ yajaꞌna nemɨ kwala namaraadɨka! Nemɨ aꞌmwe maayaina mwalaadevwi nawɨꞌnyasɨ.” 11Wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Yagaala dazaꞌ yɨnɨga wiꞌna yawɨramaaryaꞌnera yuyaraavɨna mɨꞌ. Aawa. Gotɨyai kwala mamaarya sasareburɨne dɨragɨnyaꞌ wɨjaavojɨya pwaraavɨnanyɨ. 12Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨ kwala yɨnɨga mamaaryaꞌnera aꞌmwe dala pwarana pwarananyavɨnyɨ. Pwara kuvɨnaange maarɨna yesagaaꞌ kwala maaryaꞌnera mamwaalyɨ yɨpɨnerera. Pwaraavɨ aꞌmwera munya daꞌnɨkera kwala yɨnɨga maapɨꞌdera mɨꞌ. Pwara Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨne wawɨnyaꞌ yawɨꞌdɨvɨꞌ kumɨ sara kɨmaakɨya dakadɨvɨꞌ kwala mamaaryadɨvɨsare. Aꞌmwei yagaala dazaꞌ yɨnɨga wiꞌna yawɨramaarannei sai yawɨramaaꞌna yana!”

Jizaazai kaimɨraaya maalɨkeraavɨ yɨlaaya wɨmaryakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 10:13-16; Lukɨ 18:15-17)

13Sagaaꞌ gamɨnyawɨnna kaimɨraaya maalɨka pwaraavɨ makabɨna. “Kumɨre mɨnyagɨnyangɨ gamɨre asaꞌ wɨdathɨwada Gotɨyarɨ sahwaraavɨna wɨdana!” deva makabɨna. Miꞌna makabɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara kumɨnyɨ maanga wɨdɨna. 14Maanga wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Nɨmɨnyawɨnna kaimɨraayaraavɨ dɨmaryasaabila! Sarɨmɨ darihɨralɨmwagata mipɨnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨnera maalɨka sasareraavɨna Gotɨyai yanga wɨjaavadeꞌnanyɨ.” 15Sara wɨdɨna kyaꞌ gamɨnyawɨnna bɨna kyeꞌ asaꞌ mɨnyagɨnyangɨ dathɨwanna wiaꞌ. Sara wiaka dɨvidaaꞌnyɨ dazɨmagɨ yagalyaꞌmaꞌna yaka kaanna wɨna yaꞌ.

Mɨgɨnyai gɨlyɨvɨta kwalaalya kɨnɨnnakerɨnesɨ.

(Maakɨ 10:17-31; Lukɨ 18:18-30)

16Yɨthaanyi, aꞌmwe pwai gamɨnyawɨnna biꞌmaꞌna yaka wɨdɨna “Wɨjɨwaakyaigɨ, ‘Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi maarɨma!’ daꞌmujɨ tewaanya gareꞌna yɨdeinyaka?” 17Wɨdɨna kyaꞌ jaꞌnawɨdɨna “Tewaanyaꞌna nɨmɨnyɨna beꞌna nyɨdaangamanɨgɨna? Tewaanyai yune gave sahwainanyalyɨra. Kɨrɨꞌ gɨmɨ ‘Gaala nebulyaburɨ mwaalyaꞌneinyɨ,’ yawɨꞌdɨzaꞌ kɨwɨnya dɨnɨkengɨ nayaa dɨmɨdɨna!” 18Sai wɨdɨna “Kɨwɨnya garengaka?” Jizaazai wɨdɨna “Dathaꞌdarenna ‘Aꞌmwe maramakɨnnera! Pware aꞌmwevɨ ata malɨmwadɨnnera! Kuka minnera! Aꞌmwe pwaraavɨna kwaasɨ yagaala majalɨkurakɨnnera! 19Gɨmɨre gɨmaamaangelyɨ gwaangesɨ sawaare yaya munyaba makidɨ duhaimwana! Gɨmɨnyɨna gɨvuꞌnadevaaibɨꞌ pwaraavɨna avaaina nawɨꞌnya gɨvuꞌnana!’” 20Sara wɨdɨna kyaꞌ mɨgɨnya sai wɨdɨna “Kɨwɨnya yuya daza mena mɨdɨdɨnyangɨra. Nɨmɨnyɨ kuna gareꞌ nyɨgainɨvanɨkevaka?” 21Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Gɨmɨ ‘Yune nebulyaꞌnanyainyɨ yɨmaꞌnɨma!’ dɨzaigɨ gɨmɨre gɨlyɨvɨta yuya yasaawaꞌgɨzɨ aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨ nɨgwia duzaama! Sarevɨdaaꞌnyɨ Sɨgunyavɨ gɨmɨ gɨlyɨvɨta kwalaalya kɨnɨnnakeigɨ jɨmaꞌnadeigɨnyɨ. Nabaai nɨmɨnyɨ dɨnyɨmɨdɨnaama!” 22Wɨdɨna kyaꞌ mɨgɨnyai yagaala dazaꞌ kadɨka sara wɨꞌnyɨna yaka kale wiadaaꞌnyɨ kaanna wɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sai gɨlyɨvɨta kwalaalya kɨnɨnnakelyɨ.

23Sagaaꞌ Jizaazai gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨ aꞌmwe nɨgwɨhɨravɨnakei yagɨyagɨ wɨladelyɨ. Yaasɨwaꞌna mɨꞌ. 24Ayahi yɨhɨthɨvanɨge. Kaamelɨyai ‘Langa kwaabɨhannya gipwaidɨvɨta sarɨkɨre daibuꞌnyavɨ wɨlɨma!’ dozɨ saꞌ yagɨyagɨ wawɨnya maayasɨ. Nɨgwɨhɨravɨnakei ‘Gotɨyai maremwaaidevɨ wɨlɨma!’ dozɨ saꞌ yagɨyagɨ wawɨnyasɨ.” 25Wɨdɨna kyaꞌ mɨdɨdɨvɨsara kadɨka sara wɨꞌnyɨna yeva lɨka yɨwainɨgulaawɨna yɨna yeva wɨdɨna “ ‘Nɨgwɨhɨravɨnakei aawa!’ daakajɨ aaihwarɨ padaihasamaarannelaka?” 26Wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai tɨnna baihanaꞌna wiaka wɨdɨna “Aꞌmwera wiꞌna mɨka! Kumɨ sara Gotɨyaryawɨnna mabi yɨpɨnerera. Kɨrɨꞌ Gotɨyai yuyabwi yɨnɨga wiꞌna yannelyɨ.” 27Wɨdɨna kyaꞌ sagaaꞌ Pitai jaꞌnawɨdɨna “Yɨthaa, nemɨ yuyangɨ yagalyaꞌmavona gɨmɨdɨmwona. Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ tɨvɨkɨryaꞌne benɨ maraadengaka?” 28Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai kumɨnyɨ dara wɨdɨna “Nebulyaꞌna dara yɨhɨthɨvanɨge. Yuya mudɨka yɨmaꞌnadehaaꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai dɨragɨnyasɨ byaannyasɨ kɨnɨnnakei kingɨyarɨ namwaalyɨta nawɨꞌnyavɨ mwaalade dazahɨgaaꞌ sarɨmɨ nyɨmɨdɨdɨvɨsaihi kwaihɨlyɨ namwaalyɨta nawɨꞌnya sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraala sangɨ dɨmwaalyideihɨlyɨ. Sara yadɨvɨꞌ yawɨbwaryaꞌneihi Yɨzɨrelɨyaraavɨre yɨsavakaavɨ sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraala savakaavɨ dɨmaremwaalyideihɨlyɨ. 29Nabaai gazaizai nɨmɨnne yayavɨna yawɨꞌda nɨmɨre wawɨnya yada yɨ sahwai gamɨre angevɨ yagalyaꞌmaꞌna. Yɨ gyaꞌmwe pwaraavɨ gyaꞌmwe kɨnɨngɨ yagalyaꞌmaꞌna. Yɨ ganɨmaanga pwarɨ ganaanga kɨrɨvɨ yagalyaꞌmaꞌna. Yɨ gamɨre kaimɨraayangɨ yagalyaꞌmaꞌna. Yɨ aawawɨnyangɨ yagalyaꞌmaꞌna. Yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ sahwai tewaanya kwalaalya naanga maaradelyɨ. Nabaai sara yojɨ Ganɨmaangere yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi maaradelyɨ. 30Kɨrɨꞌ dahaaꞌ aꞌmwe kwalaalyara kumɨre yaya munyaba warɨkera dɨvi nɨmɨnyɨneꞌna kumɨre yaya kwaakeba waraderera. Nabaai dahaaꞌ aꞌmwe kwalaalyara kumɨre yaya kwaakeba warɨkera dɨvi nɨmɨnyɨneꞌna kumɨre yaya munyaba waraderera.

Copyright information for `BYR