Matthew 20

Gɨraipɨwiwawɨnyavɨ yadɨvɨsaraavɨnesɨ.

1Sareꞌ daꞌdaresɨ. Sɨgunyavɨya maremwaaideꞌ aꞌmwe pwai aawawɨnya kɨnɨnnakei yɨnɨkabaaibɨsasɨ. Wana mwanyavɨ (6 kɨlokɨ) gamɨre gɨraipɨwiwawɨnyavɨ wɨdaayaꞌne pwaraavɨ maaryaꞌnei kaanna wɨna. 2Kaanna wɨna yaka aꞌmweraavɨ wɨdɨna ‘Nɨmɨre gɨraipɨwiwawɨnyavɨ nyɨdaayaꞌneihɨrɨ nemɨre sabwineꞌna pwarɨ dahaaꞌne kinaayaꞌ pwarɨ dahaaꞌne kinaayaꞌ yɨhɨzaavɨdeinyɨ.’ ‘Yo, wikɨra,’ jaꞌnawɨdɨna kyeꞌ gamɨre wawɨnyavɨna wɨdaasɨna. 3Wɨdaasɨna yaka mwanyɨzɨrɨgwajahaaꞌ maaketɨyaba ayahi wɨna yaka aꞌmwe pwara yaasɨwaꞌna yadapiyaraavɨ tɨnna wanganna. 4Tɨnna wanganna yaka wɨdɨna ‘Sarɨmɨ kwaihɨlyɨ nɨmɨre wiwawɨnyavɨna kaanna wawopɨjɨ jaawila! Yɨ nabaai nɨgwia yɨdaꞌnanya yɨhɨzaavɨdeinyɨra.’ Kudaꞌ sarevɨdaaꞌnyɨ kaanna wɨna. 5Kaanna wɨna kyeꞌ dɨvidaaꞌnyɨ sɨrɨgwajahaasɨ sɨvɨraryagaasɨ gyakwai ayahi wɨna yaka avaaina sana yɨna. 6Nabaai sawɨsaburɨ (5 kɨlokɨ) ayahi kaanna wɨna yaka aꞌmwe pwara daaꞌdapiyaraavɨ tɨnna wanganna yaka wɨdɨna ‘Dava nyɨlaanga davɨ yaasɨwaꞌ gathaꞌdarevɨna daakava?’ 7Sahwara jaꞌnawɨdɨna ‘Nemɨnyɨ wawɨnya nejaayaꞌnei pwai midaakajɨnyɨra.’ Jaꞌnawɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna ‘Sarɨmɨ kwaihɨlyɨ nɨmɨre wawɨnyavɨna dɨwila!’ 8Sara wɨdɨna kyaꞌ yuyara wawɨnya yɨna kyeꞌ nyɨla walakyagaaꞌ mena kyɨmaꞌnaꞌ wiwawɨnyavɨ gyakwalaangei gamɨre maredaasarɨ dara wɨdɨna ‘Wawɨnyavɨ nyɨdayɨwaasaraavɨ jaka wɨdaꞌgɨzɨ nɨgwia duzaama! Wawɨnya aaya dɨvidaaꞌnyaraavɨ sahwaraavɨdaaꞌnyɨ duzaama! Nɨgwia sahwaraavɨ kuna kuna wɨjaavaꞌgɨzɨ yune wawɨnya sɨnnawɨ wɨdaayaraayabanna jɨꞌmwannadesɨra.’ 9Sara wɨdɨna kyaꞌ maredaasai sara yɨna yada aꞌmwera wawɨnyaꞌ yamaaꞌdɨvɨꞌ yune sawɨsaburɨ (5 kɨlokɨ) yesara biꞌmaꞌna yɨna yeva pwai kinaaya pɨrɨꞌ pwai kinaaya pɨrɨꞌ maarɨna. Sagaaꞌ yɨrɨka yunevɨna wawɨnyavɨ nɨgwia kinaaya pukɨra. 10Maarɨna kyeꞌ wawɨnya aayagaaꞌdaaꞌnyɨ yamaaꞌnɨka sara tɨnna wanganna yeva yawɨꞌna ‘Dɨvidaaꞌnyara pwai kinaaya pɨrɨꞌ pwai kinaaya pɨrɨꞌ maꞌmwaasaꞌna nemɨ pɨnɨjɨ maraadeinera.’ Sara yawɨꞌna kyeꞌ kɨrɨꞌ sara kwarajɨ pwai kinaaya pɨrɨꞌ pwai kinaaya pɨrɨꞌ maarɨna. 11Sara maarɨna yeva jɨkurya yɨna yeva wawɨnyavɨ gyakwalaangerɨ maanga wɨdɨna 12‘Aꞌmwe dazara aaya dɨvidaaꞌnyɨ yɨmaꞌnaabadɨvɨꞌ wawɨnyaꞌ yune waanɨ aawaayaꞌna wavɨlaꞌderera. Gɨmɨ nɨgwia saraavɨ wɨjawaanyaꞌ nemɨ maraanneꞌ wɨjawaana! Kɨrɨꞌ nemɨ wawɨnya naanga yadaa mwanyavɨdaaꞌnyaina yune nyɨla walakyagaaꞌna yɨꞌmwannɨvanɨgoinera. Sara yadaawori nyɨla naangeꞌ nebaihinɨvanɨkeinera.’ 13Maanga sara wɨdɨna kyeꞌ wawɨnyavɨ gyakwalaangei kumɨjɨya pwarɨ jaꞌnawɨdɨna ‘Nyaꞌmweigɨ, gɨmɨnyɨna kayaaꞌna magivanɨge. Naarɨmɨ kinaaya pɨrɨꞌna “Tewaanyasɨra,” myawɨrijɨhyɨwola? 14Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨnnya nɨgwiaꞌ maarɨna yaꞌgɨzɨ kaanna wɨna jɨ! Nyɨvuꞌnɨvanɨka daresɨ. Gɨzaavanɨgevaaibɨꞌ aꞌmwe aaya dɨvidaaꞌnya dazarɨ avaala wɨjaawa. 15Sareꞌ yune nɨmɨresɨ. Nɨnnya nɨgwia yune sangɨna yɨnɨga mi yɨwɨneinyɨ dɨngaka? Nɨmɨ tewaanyabwina yadɨnyainyɨneꞌna sɨmunyavɨ jɨkurya yawɨꞌdɨ wabarɨnna yɨvanɨgɨnyaigɨ dɨngaka?’ wɨdaꞌ. 16Keꞌbaꞌna yɨhɨthɨwe daꞌdaresɨ. Aꞌmwe dɨvidaaꞌnyara sɨnnawɨnyara yɨmaꞌnɨpɨꞌderera. Nabaai aꞌmwe sɨnnawɨnyara yune dɨvidaaꞌnyɨna yɨmaꞌnɨpɨꞌderera. (Gotɨyai gannya gaalyabwi aaya dɨvidaaꞌnyaraavɨna avaaina sɨnnawɨ wɨjaavaderera. Nabaai gannya gaalyabwi sɨnnawɨ aayagaaꞌdaaꞌnyaraavɨna dɨvidaaꞌnyɨ wɨjaavaderera.)”

Jizaazai balɨna, ayɨna yɨdɨkaayaꞌnei dahasaai dahaaꞌ wɨdakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 10:32-34; Lukɨ 18:31-34)

17Jeruzaalemɨna kaanya yɨlaawiaꞌnei woda gamɨre sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyara gavera gamɨnyabanna jɨꞌbwaramakuna yaka tutaanyavɨ kavena wɨdɨna 18“Yɨthaanyi, dahaaꞌ Jeruzaalemɨneina yimanaawɨgo. Sahɨba aꞌmwe pwai Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangeraavɨnajɨ Kɨwɨjaraavɨnajɨ nyɨmarɨmwaaihadelyɨ. Marɨmwaaihɨna kanyojɨ kotɨyavɨ nɨmɨnyɨna wɨdɨna ‘Kayaaꞌnanyai balana!’ 19Sara wɨdɨna yapɨjɨ ajɨmya pɨnɨngɨyaraavɨna Menyaraavɨna nyɨmarɨmwangɨpɨꞌdeinyɨ. Wɨmarɨmwangɨna kanyapɨjɨ yagaaibɨraizɨka nyɨdanganapɨjɨ wɨla kayaaꞌnanyabaalyɨ mala naanga nyɨramapɨjɨ yɨsavɨri maranyɨramarɨmupɨꞌdeinyɨ. Sara kanyapɨjɨ yɨrɨka darɨkaai darɨkɨ ayɨna nyɨdɨkaavadeinyɨ.”

Jemɨzalyɨ Jonɨjɨ kɨdaraai “Naangeinaai mwaalaka!” dahɨla yagɨlyaꞌnesɨ.

(Maakɨ 10:35-45)

20Dazagaaꞌ Sevathiyare balaangesɨ gamɨre gawaalɨvaangeraalyɨ kɨnɨdaka yeꞌmwannɨguna yeva Jizaazaryawɨnna bɨna. Miꞌna bɨna yeva kwaakevɨ kɨrɨnaangeꞌ walarutaꞌnyɨna yaka “Pɨrɨꞌna githaanganɨjɨwana?” wɨdɨna. 21Wɨdɨna kyaꞌ wɨdɨna “Gɨvuꞌnɨvanɨkeꞌ berɨvaka?” Wɨdɨna kyaꞌ wɨdɨna “Gɨmɨre dɨmaremwaaidevɨ nɨmɨre kaimɨraaya datharaai, pwai gɨmɨre aangasɨmagɨ, pwai gɨmɨre kwanaamimagɨ mwaalyɨkadeꞌna sara dɨnyɨdana! Sareꞌna nyɨvuꞌnɨvanɨkesɨ.” 22Wɨdɨna kyaꞌ jaꞌnawɨdɨna “Yɨdaangamanɨgata dazaꞌ nayaa myawɨranganyɨvanɨgaꞌ. Kaapɨvananyavɨ nɨdevaaibɨꞌ maalɨkegaaꞌ taanga naanga nyadesɨ. Taanga naanga sa kyɨhyojɨ kɨrɨmɨ yɨnɨga wiꞌna yɨkaneraaihi daaka?” Sara wɨdɨna kyaꞌ kɨdaraai wɨdɨna “Naarɨmɨ wiꞌna yakaneinaalyɨra.” 23Wɨdɨna kyagi wɨdɨna “Nebulyasɨ. Nɨmɨre kaapɨvananyavɨ dɨnyideraaihɨlyɨ. Kɨrɨꞌ ‘Nɨmɨre aangasɨmagɨ sahwai mwaalana! Nɨmɨre kwanaamimagɨ sahwai mwaalana!’ wɨjaꞌneꞌ nɨmɨreꞌ mɨka! Aawa. Sahɨbanyaarɨ mwaalyaꞌneraarɨna Nɨmaamaangei mena dahɨlakɨna, sara yawɨꞌmwakelyɨ.”

24Nabaai atɨraalyara yagaala dazaꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yeva sadaraarɨna sɨnna tɨka davɨna. 25Sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ kɨrɨꞌ Jizaazai gamɨnyawɨnna jaka jɨvwaramaaꞌna yaka wɨdɨna “Sarɨmɨ yawɨꞌmanɨgaꞌ ‘Kingɨyara ajɨmya yuyangɨyaraavɨrera kunnya aꞌmweraavɨ dathɨwanna yadɨvɨꞌ dɨragɨnya wɨmaremwaaidɨvɨsarera. Nabaai kumɨre aꞌmwe naangera dɨragɨnya yadɨvɨsare. Aꞌmwera aꞌmwemɨlɨka kumɨre yagaalya mɨdɨnyaꞌna dɨragɨnya yadɨvɨsare.’ 26Kɨrɨꞌ sasare dazabwi sarɨmɨnyɨ myɨhwarannera! Aawa. Pwai kwai sarɨmɨjɨyai ‘Naanga mwaalɨma! Aꞌmwe naangeinyɨ yɨmaꞌnɨma!’ wɨvuꞌnajai sarɨmɨre yɨhɨthaayadei mwaalana! 27Nabaai pwai kwai sarɨmɨjɨyai ‘Aaya sɨnnawɨnyainyɨ mwaalɨma!’ wɨvuꞌnajai yaasɨwaꞌwawɨnya yadeibɨꞌnanyai mwaalana! 28Sabaaibɨꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ ‘Nyɨdaayɨpɨꞌdeꞌnanyɨ,’ majɨ yena bɨweinyɨ. Aawa. ‘Yune kumɨnyɨ wɨdaayɨdeꞌnanyɨ. Aꞌmwe kwalaalyaraavɨneba ayɨna mubamaaryaꞌneinyɨ balɨdeinyɨ,’ dena bɨweinyɨ. Nɨmɨ yadɨnyabaaibɨꞌ sarɨmɨ duthaayideihɨlyɨ.”

Jizaazai tɨbɨnya pwaraarɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 10:46-52; Lukɨ 18:35-43)

29Sagaaꞌ anga Jeriko yagalyaꞌmaꞌna yɨna yeva kaanna wɨna. Kaanna wɨna yadaapi kwala bwaꞌnaanya naangeꞌ mɨdɨnyɨna. 30Mɨdɨnyɨna yadaapi, yɨthaanyi, tuꞌmaangebaarɨ aꞌmwe tɨbɨnyaraai mwaalɨna yadiꞌ “Jizaazai bɨvanɨkerɨnera,” kadɨka wɨꞌnyɨna yagɨla jaka dɨragɨnna dɨna “Naangeigɨ, Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayaigɨ, naarɨmɨnyɨ kaleꞌna dɨnehɨhaimwana!” 31Jaka sara kudahi kwala bwaꞌnaanyaꞌ “Jaka saꞌ makuꞌnyɨka!” deva maanga wɨdɨna. Maanga wɨdɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ saraai jaka naanga dɨragɨnna kuna wɨdɨna “Naangeigɨ, Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayaigɨ naarɨmɨnyɨ kaleꞌna dɨnehɨhaimwana!” 32Sara wɨdɨna kyagi Jizaazai mudaꞌna yaka saraarɨ jaka wɨjɨvwaramaaꞌna yaka wɨdɨna “Kɨrɨmɨnyɨ gara yɨhideꞌnanaka? Berɨvɨna yɨhɨvuꞌnadevaka?” 33Wɨdɨna kyaꞌ “Naangeigɨ ‘Naarɨmɨre tɨnnyara tewaanya yavadaꞌgalana!’ kadakwoihɨjɨ dɨnehya! Sareꞌna yawɨꞌmanɨgoi.” 34Kadɨka sara wɨꞌnyɨna yaka Jizaazai kale naanga wina kyaꞌ sagaaꞌ kɨrɨmɨre tɨnnyaraavɨ asa dathɨwanna. Sarevɨ wana sagaasagaaꞌ kɨrɨmɨre tɨnnyara nawɨꞌnya wanganna. Nawɨꞌnya wanganna yeva saraai gamɨnyɨ mɨdɨnna yɨna yagi.

Copyright information for `BYR