Matthew 20

Gɨraipɨwiwawɨnyavɨ yadɨvɨsaraavɨnesɨ.

Sareꞌ daꞌdaresɨ. Sɨgunyavɨya maremwaaideꞌ aꞌmwe pwai aawawɨnya kɨnɨnnakei yɨnɨkabaaibɨsasɨ. Wana mwanyavɨ (6 kɨlokɨ) gamɨre gɨraipɨwiwawɨnyavɨ wɨdaayaꞌne pwaraavɨ maaryaꞌnei kaanna wɨna. Kaanna wɨna yaka aꞌmweraavɨ wɨdɨna ‘Nɨmɨre gɨraipɨwiwawɨnyavɨ nyɨdaayaꞌneihɨrɨ nemɨre sabwineꞌna pwarɨ dahaaꞌne kinaayaꞌ pwarɨ dahaaꞌne kinaayaꞌ yɨhɨzaavɨdeinyɨ.’ ‘Yo, wikɨra,’ jaꞌnawɨdɨna kyeꞌ gamɨre wawɨnyavɨna wɨdaasɨna. Wɨdaasɨna yaka mwanyɨzɨrɨgwajahaaꞌ maaketɨyaba ayahi wɨna yaka aꞌmwe pwara yaasɨwaꞌna yadapiyaraavɨ tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yaka wɨdɨna ‘Sarɨmɨ kwaihɨlyɨ nɨmɨre wiwawɨnyavɨna kaanna wawopɨjɨ jaawila! Yɨ nabaai nɨgwia yɨdaꞌnanya yɨhɨzaavɨdeinyɨra.’ Kudaꞌ sarevɨdaaꞌnyɨ kaanna wɨna. Kaanna wɨna kyeꞌ dɨvidaaꞌnyɨ sɨrɨgwajahaasɨ sɨvɨraryagaasɨ gyakwai ayahi wɨna yaka avaaina sana yɨna. Nabaai sawɨsaburɨ (5 kɨlokɨ) ayahi kaanna wɨna yaka aꞌmwe pwara daaꞌdapiyaraavɨ tɨnna wanganna yaka wɨdɨna ‘Dava nyɨlaanga davɨ yaasɨwaꞌ gathaꞌdarevɨna daakava?’ Sahwara jaꞌnawɨdɨna ‘Nemɨnyɨ wawɨnya nejaayaꞌnei pwai midaakajɨnyɨra.’ Jaꞌnawɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna ‘Sarɨmɨ kwaihɨlyɨ nɨmɨre wawɨnyavɨna dɨwila!’ Sara wɨdɨna kyaꞌ yuyara wawɨnya yɨna kyeꞌ nyɨla walakyagaaꞌ mena kyɨmaꞌnaꞌ wiwawɨnyavɨ gyakwalaangei gamɨre maredaasarɨ dara wɨdɨna ‘Wawɨnyavɨ nyɨdayɨwaasaraavɨ jaka wɨdaꞌgɨzɨ nɨgwia duzaama! Wawɨnya aaya dɨvidaaꞌnyaraavɨ sahwaraavɨdaaꞌnyɨ duzaama! Nɨgwia sahwaraavɨ kuna kuna wɨjaavaꞌgɨzɨ yune wawɨnya sɨnnawɨ wɨdaayaraayabanna jɨꞌmwannadesɨra.’ Sara wɨdɨna kyaꞌ maredaasai sara yɨna yada aꞌmwera wawɨnyaꞌ yamaaꞌdɨvɨꞌ yune sawɨsaburɨ (5 kɨlokɨ) yesara biꞌmaꞌna yɨna yeva pwai kinaaya pɨrɨꞌ pwai kinaaya pɨrɨꞌ maarɨna. Sagaaꞌ yɨrɨka yunevɨna wawɨnyavɨ nɨgwia kinaaya pukɨra. 10 Maarɨna kyeꞌ wawɨnya aayagaaꞌdaaꞌnyɨ yamaaꞌnɨka sara tɨnna wanganna yeva yawɨꞌna ‘Dɨvidaaꞌnyara pwai kinaaya pɨrɨꞌ pwai kinaaya pɨrɨꞌ maꞌmwaasaꞌna nemɨ pɨnɨjɨ maraadeinera.’ Sara yawɨꞌna kyeꞌ kɨrɨꞌ sara kwarajɨ pwai kinaaya pɨrɨꞌ pwai kinaaya pɨrɨꞌ maarɨna. 11 Sara maarɨna yeva jɨkurya yɨna yeva wawɨnyavɨ gyakwalaangerɨ maanga wɨdɨna 12 ‘Aꞌmwe dazara aaya dɨvidaaꞌnyɨ yɨmaꞌnaabadɨvɨꞌ wawɨnyaꞌ yune waanɨ aawaayaꞌna wavɨlaꞌderera. Gɨmɨ nɨgwia saraavɨ wɨjawaanyaꞌ nemɨ maraanneꞌ wɨjawaana! Kɨrɨꞌ nemɨ wawɨnya naanga yadaa mwanyavɨdaaꞌnyaina yune nyɨla walakyagaaꞌna yɨꞌmwannɨvanɨgoinera. Sara yadaawori nyɨla naangeꞌ nebaihinɨvanɨkeinera.’ 13 Maanga sara wɨdɨna kyeꞌ wawɨnyavɨ gyakwalaangei kumɨjɨya pwarɨ jaꞌnawɨdɨna ‘Nyaꞌmweigɨ, gɨmɨnyɨna kayaaꞌna magivanɨge. Naarɨmɨ kinaaya pɨrɨꞌna “Tewaanyasɨra,” myawɨrijɨhyɨwola? 14 Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨnnya nɨgwiaꞌ maarɨna yaꞌgɨzɨ kaanna wɨna jɨ! Nyɨvuꞌnɨvanɨka daresɨ. Gɨzaavanɨgevaaibɨꞌ aꞌmwe aaya dɨvidaaꞌnya dazarɨ avaala wɨjaawa. 15 Sareꞌ yune nɨmɨresɨ. Nɨnnya nɨgwia yune sangɨna yɨnɨga mi yɨwɨneinyɨ dɨngaka? Nɨmɨ tewaanyabwina yadɨnyainyɨneꞌna sɨmunyavɨ jɨkurya yawɨꞌdɨ wabarɨnna yɨvanɨgɨnyaigɨ dɨngaka?’ wɨdaꞌ. 16 Keꞌbaꞌna yɨhɨthɨwe daꞌdaresɨ. Aꞌmwe dɨvidaaꞌnyara sɨnnawɨnyara yɨmaꞌnɨpɨꞌderera. Nabaai aꞌmwe sɨnnawɨnyara yune dɨvidaaꞌnyɨna yɨmaꞌnɨpɨꞌderera. (Gotɨyai gannya gaalyabwi aaya dɨvidaaꞌnyaraavɨna avaaina sɨnnawɨ wɨjaavaderera. Nabaai gannya gaalyabwi sɨnnawɨ aayagaaꞌdaaꞌnyaraavɨna dɨvidaaꞌnyɨ wɨjaavaderera.)”

Jizaazai balɨna, ayɨna yɨdɨkaayaꞌnei dahasaai dahaaꞌ wɨdakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 10:32-34; Lukɨ 18:31-34)

17 Jeruzaalemɨna kaanya yɨlaawiaꞌnei woda gamɨre sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyara gavera gamɨnyabanna jɨꞌbwaramakuna yaka tutaanyavɨ kavena wɨdɨna 18 “Yɨthaanyi, dahaaꞌ Jeruzaalemɨneina yimanaawɨgo. Sahɨba aꞌmwe pwai Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangeraavɨnajɨ Kɨwɨjaraavɨnajɨ nyɨmarɨmwaaihadelyɨ. Marɨmwaaihɨna kanyojɨ kotɨyavɨ nɨmɨnyɨna wɨdɨna ‘Kayaaꞌnanyai balana!’ 19 Sara wɨdɨna yapɨjɨ ajɨmya pɨnɨngɨyaraavɨna Menyaraavɨna nyɨmarɨmwangɨpɨꞌdeinyɨ. Wɨmarɨmwangɨna kanyapɨjɨ yagaaibɨraizɨka nyɨdanganapɨjɨ wɨla kayaaꞌnanyabaalyɨ mala naanga nyɨramapɨjɨ yɨsavɨri maranyɨramarɨmupɨꞌdeinyɨ. Sara kanyapɨjɨ yɨrɨka darɨkaai darɨkɨ ayɨna nyɨdɨkaavadeinyɨ.”

Jemɨzalyɨ Jonɨjɨ kɨdaraai “Naangeinaai mwaalaka!” dahɨla yagɨlyaꞌnesɨ.

(Maakɨ 10:35-45)

20 Dazagaaꞌ Sevathiyare balaangesɨ gamɨre gawaalɨvaangeraalyɨ kɨnɨdaka yeꞌmwannɨguna yeva Jizaazaryawɨnna bɨna. Miꞌna bɨna yeva kwaakevɨ kɨrɨnaangeꞌ walarutaꞌnyɨna yaka “Pɨrɨꞌna githaanganɨjɨwana?” wɨdɨna. 21 Wɨdɨna kyaꞌ wɨdɨna “Gɨvuꞌnɨvanɨkeꞌ berɨvaka?” Wɨdɨna kyaꞌ wɨdɨna “Gɨmɨre dɨmaremwaaidevɨ nɨmɨre kaimɨraaya datharaai, pwai gɨmɨre aangasɨmagɨ, pwai gɨmɨre kwanaamimagɨ mwaalyɨkadeꞌna sara dɨnyɨdana! Sareꞌna nyɨvuꞌnɨvanɨkesɨ.” 22 Wɨdɨna kyaꞌ jaꞌnawɨdɨna “Yɨdaangamanɨgata dazaꞌ nayaa myawɨranganyɨvanɨgaꞌ. Kaapɨvananyavɨ nɨdevaaibɨꞌ maalɨkegaaꞌ taanga naanga nyadesɨ. Taanga naanga sa kyɨhyojɨ kɨrɨmɨ yɨnɨga wiꞌna yɨkaneraaihi daaka?” Sara wɨdɨna kyaꞌ kɨdaraai wɨdɨna “Naarɨmɨ wiꞌna yakaneinaalyɨra.” 23 Wɨdɨna kyagi wɨdɨna “Nebulyasɨ. Nɨmɨre kaapɨvananyavɨ dɨnyideraaihɨlyɨ. Kɨrɨꞌ ‘Nɨmɨre aangasɨmagɨ sahwai mwaalana! Nɨmɨre kwanaamimagɨ sahwai mwaalana!’ wɨjaꞌneꞌ nɨmɨreꞌ mɨka! Aawa. Sahɨbanyaarɨ mwaalyaꞌneraarɨna Nɨmaamaangei mena dahɨlakɨna, sara yawɨꞌmwakelyɨ.”

24 Nabaai atɨraalyara yagaala dazaꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yeva sadaraarɨna sɨnna tɨka davɨna. 25 Sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ kɨrɨꞌ Jizaazai gamɨnyawɨnna jaka jɨvwaramaaꞌna yaka wɨdɨna “Sarɨmɨ yawɨꞌmanɨgaꞌ ‘Kingɨyara ajɨmya yuyangɨyaraavɨrera kunnya aꞌmweraavɨ dathɨwanna yadɨvɨꞌ dɨragɨnya wɨmaremwaaidɨvɨsarera. Nabaai kumɨre aꞌmwe naangera dɨragɨnya yadɨvɨsare. Aꞌmwera aꞌmwemɨlɨka kumɨre yagaalya mɨdɨnyaꞌna dɨragɨnya yadɨvɨsare.’ 26 Kɨrɨꞌ sasare dazabwi sarɨmɨnyɨ myɨhwarannera! Aawa. Pwai kwai sarɨmɨjɨyai ‘Naanga mwaalɨma! Aꞌmwe naangeinyɨ yɨmaꞌnɨma!’ wɨvuꞌnajai sarɨmɨre yɨhɨthaayadei mwaalana! 27 Nabaai pwai kwai sarɨmɨjɨyai ‘Aaya sɨnnawɨnyainyɨ mwaalɨma!’ wɨvuꞌnajai yaasɨwaꞌwawɨnya yadeibɨꞌnanyai mwaalana! 28 Sabaaibɨꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ ‘Nyɨdaayɨpɨꞌdeꞌnanyɨ,’ majɨ yena bɨweinyɨ. Aawa. ‘Yune kumɨnyɨ wɨdaayɨdeꞌnanyɨ. Aꞌmwe kwalaalyaraavɨneba ayɨna mubamaaryaꞌneinyɨ balɨdeinyɨ,’ dena bɨweinyɨ. Nɨmɨ yadɨnyabaaibɨꞌ sarɨmɨ duthaayideihɨlyɨ.”

Jizaazai tɨbɨnya pwaraarɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 10:46-52; Lukɨ 18:35-43)

29 Sagaaꞌ anga Jeriko yagalyaꞌmaꞌna yɨna yeva kaanna wɨna. Kaanna wɨna yadaapi kwala bwaꞌnaanya naangeꞌ mɨdɨnyɨna. 30 Mɨdɨnyɨna yadaapi, yɨthaanyi, tuꞌmaangebaarɨ aꞌmwe tɨbɨnyaraai mwaalɨna yadiꞌ “Jizaazai bɨvanɨkerɨnera,” kadɨka wɨꞌnyɨna yagɨla jaka dɨragɨnna dɨna “Naangeigɨ, Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayaigɨ, naarɨmɨnyɨ kaleꞌna dɨnehɨhaimwana!” 31 Jaka sara kudahi kwala bwaꞌnaanyaꞌ “Jaka saꞌ makuꞌnyɨka!” deva maanga wɨdɨna. Maanga wɨdɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ saraai jaka naanga dɨragɨnna kuna wɨdɨna “Naangeigɨ, Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayaigɨ naarɨmɨnyɨ kaleꞌna dɨnehɨhaimwana!” 32 Sara wɨdɨna kyagi Jizaazai mudaꞌna yaka saraarɨ jaka wɨjɨvwaramaaꞌna yaka wɨdɨna “Kɨrɨmɨnyɨ gara yɨhideꞌnanaka? Berɨvɨna yɨhɨvuꞌnadevaka?” 33 Wɨdɨna kyaꞌ “Naangeigɨ ‘Naarɨmɨre tɨnnyara tewaanya yavadaꞌgalana!’ kadakwoihɨjɨ dɨnehya! Sareꞌna yawɨꞌmanɨgoi.” 34 Kadɨka sara wɨꞌnyɨna yaka Jizaazai kale naanga wina kyaꞌ sagaaꞌ kɨrɨmɨre tɨnnyaraavɨ asa dathɨwanna. Sarevɨ wana sagaasagaaꞌ kɨrɨmɨre tɨnnyara nawɨꞌnya wanganna. Nawɨꞌnya wanganna yeva saraai gamɨnyɨ mɨdɨnna yɨna yagi.

Copyright information for `BYR