Matthew 21

Jeruzaalemɨna Jizaazai kingɨyai wɨlaawakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 11:1-11; Lukɨ 19:28-38; Jonɨ 12:12-19)

1Jeruzaalemɨnera wɨna yeva Jeruzaalemɨ kɨbaweba anga Bepaaza aya kɨbanna yɨꞌmavaawɨna. Anga maalɨka saꞌ Mugunya Wolivɨ gidɨkusaba mannɨkebe. Aya kɨbanna yɨꞌmavaawɨna kyeꞌ Jizaazai gamɨre mɨdɨdita pwaraarɨ wɨdaasɨna 2“Kɨrɨmɨ anga maalɨka dazaba sangihɨrɨ wɨlakɨlyɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ dogiya pɨrɨsɨ gamɨre dɨwɨnyai kwalyɨ wɨlyabaalyɨ galyɨrakɨnɨkenaarɨ danganyideraaihɨlyɨ. Sanaarɨ wɨla yaramaaꞌna yakɨlyɨ nɨmɨnyawɨnna dɨmakabyideraaihɨlyɨ. 3Nabaai aꞌmwe pwai kwai yagaala pɨrɨꞌ yɨhɨthazai dara duzideraaihɨlyɨ ‘Naangerɨ wana kunerɨ kɨnaarɨna wɨgainɨvanɨkeꞌnanyɨ.’ Sara kudakɨlyɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ sanaarɨ marayɨhyasaabathelyɨra.” 4Sara yeta dazaꞌ Gotɨyai “Pɨropetɨyare yagaala dɨnɨka dazavɨ yunebanna yaꞌneꞌ yɨmaꞌnana!” kadaꞌ sara yeꞌ. Yagaala saꞌ dara dɨnɨkesɨ.

5Mugunya Saayonɨ mwaalyaraavɨ dara duzɨla!
“Yɨthaanyi, sarɨmɨnyawɨnna sarɨmɨre kingɨyai bɨvanɨkelyɨ.
Sahwai kwaamuꞌnanyai nawɨꞌnyabwi yɨna yadelyɨ.
Sagaaꞌ dogiyarɨ aꞌba yɨlamwaalaka bɨvanɨkelyɨ.
Sai dogiyavɨre dɨwɨnyarɨ aꞌba yɨlamwaalɨkelyɨ.”
Pɨropetɨyare yagaalyaꞌ sara dɨnɨkesɨ.

6Jizaazai gamɨre mɨdɨdisaraarɨ sara wɨdaasɨna kyaꞌ saraai sara yɨna. 7Dogiya ganaangesɨ dɨwɨnya kwalyɨ sanaarɨ makabɨna yagɨla kɨrɨnnya baazɨꞌmaꞌnya dɨragɨnya dogiyarɨ aꞌba yɨlakɨna kyagi sai munyaba yɨlamwaaina kyaꞌ makuna. 8Makuna yadaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanya naangeꞌ tutaanyavakɨ yɨlaayaꞌna kumɨre baazɨꞌmaꞌnya yɨraipuꞌnyɨna yeva kwala pɨgɨlavajɨrɨꞌbwarakɨwɨlaawɨna yɨna yeꞌ. Nabaai pwara yɨtaanya paayɨna yadɨvɨꞌ tutaanyavɨ yɨlaayaꞌna wakɨwɨlɨna. 9Kwala bwaꞌnaanya pɨnɨ Jizaazarɨ sɨnnawɨ yɨmaꞌnyɨna yadɨvɨꞌ waanyɨna, kwala bwaꞌnaanya pɨnɨ dɨvidaaꞌnyɨ mɨdɨnyɨna, yuyara jaka wɨdamɨdɨnna

“Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayarɨ yɨlaaya maryaana!
Naangere yayavɨnei bɨvanɨkerɨ tewaanya wɨjaavana!
Sɨgunya keꞌmwewɨ Gotɨyarɨneꞌ munyabanna makɨlaana!”
Jaka saꞌ wɨdɨ wɨja yɨna yɨna yeꞌ.
10Jaka wɨdɨna wɨdɨna wɨdɨna yadaapi Jeruzaalemɨna wɨlɨna yada aꞌmwe yuya angebanyara jaanga dɨkiꞌnɨgulɨna yɨna yeva dɨna “Aꞌmwe dazai aaihwalaka?” 11Sara dɨna kyeꞌ aꞌmwera kaanya wodɨvɨꞌ dɨna “Dazai pɨropetɨya Jizaazalyɨ. Naazaretɨ mwaalyai Galɨlidaaꞌnyalyɨ.”

Jizaazai Gotɨyare Anga Naangevɨ yakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 11:15-19; Lukɨ 19:45-48) (Jonɨ 2:13-22)

12Gotɨyare Anga Naangevɨ Jizaazai wɨlɨna yɨna yaka savɨ aꞌmwe yuyara nɨgwia maaryaꞌnera mubadɨvɨsaraavɨ wɨlatamabwakɨraasɨna. Yɨ aꞌmwera nɨgwɨyadaihamaata yadaapiya yɨꞌbɨnya yuya marapuratawakɨna. Yɨ kwaamɨrya Gotɨyarɨ wɨjaayaꞌneraavɨne aꞌmweraavɨre namwaalyɨsangɨ marapuratawakɨna. 13Sara yaka sai wɨdɨna “Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkesɨ. Nɨmɨre Angeꞌ anga Gotɨyainyɨ nyɨdɨpɨꞌdevɨna dɨpɨꞌdesɨra. Sara dɨnɨka kɨrɨꞌ sarɨmɨ kayaaꞌna yadɨvɨꞌ aꞌmwe kukeraavɨre kɨmaꞌnyawɨbɨsaꞌ wakɨvanɨgasaihɨlyɨ,” sara wɨdaꞌ.

14Gotɨyare Anga Naangevɨ mwaalɨna yadɨꞌnyɨ aꞌmwe tɨbɨnya pwarajɨ sɨvɨla kayaaꞌnanyarajɨ gamɨnyawɨnna bɨna kyeꞌ nawɨꞌnya yavadaꞌgaina wiaꞌ. 15Kɨrɨꞌ nawɨꞌnya yɨna yakengɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Kɨwɨjarajɨ sara tɨnna wanganna yeva nabaai Gotɨyare Angevɨ kaimɨraayamɨlɨka jaka wɨladadaapi “Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayarɨna yɨlaaya yaana!” kadɨka wɨꞌnyɨna kyeꞌ sahwaraavɨ sɨnna tɨka naanga davɨna. 16Sɨnna tɨka davɨna yadaaꞌnyɨ wɨdɨna “Dazamɨlɨka yagaala dɨwaata dazaꞌ duꞌnɨwaana!” Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Yo, wɨꞌnɨwana. Sareꞌ dɨnɨkeꞌ madanganyadɨvɨtaihi daaka! Dara dɨnɨkesɨ.

Kaimɨraaya maalɨkemɨlɨkaavɨre maangevɨ
Aamunya nɨvanɨgasamɨlɨkaavɨre maangevɨ
Gɨmɨ yɨlaaya nawɨꞌnya galawɨratayɨwaa.
Gɨmɨnyɨne yayaꞌ munyabanna makimanɨgasamɨlɨke.
Sara dɨnɨkeꞌna dɨvanɨgaꞌ.”
17Wɨdɨna yaka sahwaraavɨ yagalyaꞌmaꞌna yaka anga naangeba mwasɨlaa walyuna yɨna yaka sawɨta sarɨkɨ Betaanina waꞌmwaraawɨna.

Jizaazai kadaꞌ yɨta pihɨyɨꞌ yawaka balɨna yakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 11:12-14; 20-24)

18Mwanyavɨ anga naangebanna ayɨna wɨna yadaaꞌnyɨ mɨjɨka wina. 19Mɨjɨka wina yadaaꞌnyɨ wodimagɨnna tuꞌmaangebaarɨ yɨta pihɨya pɨrɨꞌ tɨnna maranganna yaka savɨna biꞌmaꞌna yaka kɨrɨꞌ tɨka munne aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mwaryadɨꞌnyɨ wanganna. Aawa. Yune kɨwasɨrana waꞌdɨꞌnyɨ wanganna. Yɨta savɨ dara wɨdɨna “Yuyagaaꞌ tɨka munne aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ myɨꞌnyɨ jɨtheꞌgɨnyɨ.” Sagaaꞌ yɨta pihɨya saꞌ yawaka balɨna. 20Miꞌna yawaka balɨna kyaꞌ mɨdɨdɨvɨsara tɨnna wanganna yeva lɨka yɨwɨlɨna. Lɨka yɨwɨlɨna yeva wɨdɨna “Yɨta pihɨya saꞌ dahaaꞌ yawaka yarai gathaꞌdarevɨna baimwaka?” 21Wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨ dɨragɨnna lɨmwabɨzaꞌ sarɨmɨ sɨmunya pɨrɨwaai maaya yɨpɨneihi yɨ yɨta pihɨyavɨ yɨwebaaibɨꞌ yɨnɨga wiꞌna yɨpɨneihɨlyɨ. Yune sahɨrɨꞌna yanneꞌ mɨꞌ. Aawa. Sarɨmɨ mugunya dazavɨ wɨdɨna ‘Mugunyaꞌgɨ dɨkaavaꞌgɨzɨ saalaalyavɨna dɨthɨkwosɨka!’ Wɨdɨna kyapɨjɨ saꞌ sasara yannesɨ. Pwara mi yɨpɨnebaaibɨꞌ sarɨmɨ sasareꞌ yɨpɨneihɨlyɨra. 22Nabaai sarɨmɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdɨvɨꞌ yuya sare yaꞌne wɨjangɨ Gotɨyarɨ kidaanganapɨjɨ yɨ sa yadengɨ.”

“Dɨragɨnyaꞌ aaihwai gɨzaawakavaka?” Jizaazarɨ yɨwaaravesaꞌnesɨ.

(Maakɨ 11:27-33; Lukɨ 20:1-8)

23Gotɨyare Angevɨ wɨlaawɨna yaka kusawɨ aꞌmweraavɨ wɨjɨwaakɨna yadaaꞌnyɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ aꞌmweraavɨne aꞌmwe naangerajɨ gamɨnyawɨnna bɨna yeva wɨdɨna “Dazanna yɨvanɨgɨnya be dɨragɨnyaꞌ maaragɨna yɨvanɨgɨnyaigɨnaka? Nabaai dɨragɨnya dazaꞌ aaihwai gɨzaawakavaka?” 24Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Nɨmɨ kwainyɨjɨ pɨrɨꞌna yɨhiwaaravɨdeꞌnanyɨ. Nɨmɨre yɨwaarata saꞌ nyɨrɨvɨkɨpɨjaꞌ nɨmɨ kwainyɨjɨ be dɨragɨnyaꞌ maarena daza yɨvanɨgeꞌna yɨhɨthɨdeinyɨ. 25Jonɨmɨre bavɨtaazɨyabwi gawɨ yɨmaꞌnakavaka? Sabwi Sɨgunyavɨdaasaꞌ daaka? Aꞌmweraavɨrennanyaꞌ daaka?” Sara wɨdɨna kyaꞌ sahwara yagaala dɨnyɨna “Nemɨ ‘Sabwi Sɨgunyavɨyasɨra,’ wɨdaazaꞌ sai dara wɨdɨna ‘Nabaai nɨmɨnyɨne sahɨrɨꞌna dɨragɨnna beꞌna malɨmwagiwaꞌdaaꞌ?’ 26Kɨrɨꞌ yawɨꞌdaanyavɨdaaꞌnyɨ ‘Sabwi aꞌmweraavɨresɨ,’ wɨdaazaꞌ sarevɨ yuyara dara yawɨꞌna ‘Jonɨ sai pɨropetɨyalyɨra.’ Yawɨꞌna yadɨvɨsaꞌna ‘Naneramakɨpɨdɨka!’ yawɨꞌdaa lɨka yaanneinera.” 27Miꞌna dɨnyɨna yeva sarevɨdaaꞌnyɨ sahwara Jizaazarɨ jaꞌnawɨdɨna “Nemɨ myawɨrivanɨgona.” Jaꞌnawɨdɨna kyeꞌ dara wɨdɨna “Nɨmɨ kwainyɨjɨ ‘Be dɨragɨnyaꞌ maarena daza yɨvanɨgevɨna,’ myɨhɨthɨwɨneinyɨra.

28Nabaai sarɨmɨ gara yawɨꞌmanɨgaꞌ? Aꞌmwe pwai kaimɨraaya pwaraai kɨnɨnnakei. Gamɨre sɨraangeryawɨnna wɨna yaka wɨdɨna ‘Kaimɨraayaigɨ, dahaasagaaꞌ gɨraipɨwiwawɨnyavɨ jaawa!’ 29Kɨrɨꞌ sai jaꞌnawɨdɨna ‘Aala! Myɨwɨna!’ Sara wɨdɨna yaka dɨvidaaꞌnyɨ sɨmunya ayahi yawɨraka kaanna wɨna, wawɨnya yɨna. 30Nabaai ganɨmaangei kaimɨraaya pwaryawɨnna wɨna yaka avaaina sasara wɨdaawɨna kyaꞌ sai jaꞌnawɨdɨna ‘Yo, nɨmwai naangeigɨ nɨmɨ yɨdeinyɨ.’ Sara wɨdaka sai mwɨyɨna. 31Kaimɨraaya pwaraala saraarɨdaaꞌnyɨ ganɨmaangere sɨmunyabwi mɨdɨnakei aaihwalaka?” Sara yɨwaaraꞌna kyaꞌ sahwara wɨdɨna “Aaya mudɨkei.” Wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai dara wɨdɨna “Sarɨmɨnyɨ nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe kayaaꞌnanya taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsarajɨ yaasɨwaꞌna maradaakudɨvɨsajɨ sa sarɨmɨnyɨ wavɨlaꞌna yeva Gotɨyai maremwaaidevɨ sɨnnawɨ waamanɨgasangɨ. 32Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨnyawɨnna Jonɨ tewaanya yɨdasabwi yɨhibwarɨdaakwiaꞌnei bɨna kyaꞌ sarɨmɨ aꞌmwe naangeihi gamɨre yagaalyaꞌ dɨragɨnna lɨmwagetaihi mɨꞌ. Kɨrɨꞌ taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsarajɨ yaasɨwaꞌna maradaakudɨvɨsajɨ gamɨre yagaalyaꞌ dɨragɨnna lɨmwanna yesare. Sarevɨ tɨnna mena wanganeva kɨrɨꞌ sarɨmɨre sɨmunyabwi mudɨkebwi myawɨramaari yeva dɨragɨnna malɨmwagyesaihɨlyɨ.

Wawɨnyavɨ maremwaaleta kayaaꞌnanyaraavɨnesɨ.

(Maakɨ 12:1-12; Lukɨ 20:9-19)

33Keꞌbaꞌnanya pɨrɨꞌ kadɨka duꞌnyɨla! Aꞌmwei kwaaka naanga kɨnɨnnakei mwaalaꞌ. Sahwai gɨraipɨwiwawɨnyaꞌ yɨna. Kurɨta yagɨꞌmawakɨna yaka gɨraipɨwɨlyabara dapalaburɨnna yaka wawɨnyavɨ kusɨlaa sɨlaanga gɨraipɨya mwaꞌmwagikyaꞌne lɨkayavɨkarina yaka anga maremwaalyarɨne puꞌ yɨlamanna. Sai wawɨnya sajɨꞌna aꞌmwera wawɨnya yadɨvɨsaraavɨ wɨdɨna ‘Nɨmɨre wiwawɨnyaꞌ maarapɨjɨ nayaa maremwaalapɨjɨ dɨvi wizɨla mya kyojɨ wizɨla nɨmɨnyɨne wakapɨjɨ sarɨmɨnyɨne dɨmaaryideihɨlyɨ.’ Sara wɨdɨna, pɨwɨnna wɨna. 34Pɨwɨnna wɨna kyaꞌ dɨvidaaꞌnyɨ gɨraipɨwɨlyabaraavɨ sɨlya mariꞌbwarakyagaaꞌ gamɨnne wizɨla pɨnɨ maaryaꞌneraavɨ wɨdaayadɨvɨsaraavɨ wɨdaasɨna. 35Sara wɨdaasɨna kyaꞌ wawɨnya savɨ yadɨvɨsara gamɨre wɨdaayadɨvɨsaraavɨ mujaayeva galalɨmwanna. Yɨ pwarɨ wɨlyabaalyɨ mararanna, yɨ pwarɨ yɨnahu tamakɨna, nabaai pwarɨ sɨlyajɨ lɨvaranna. 36Sara yɨna kyeꞌ gyakwai gannya wɨdaayadɨvɨta pwaraavɨ ayahi maryasaabɨna. Kwalaalya kɨbaweraavɨ maryaasɨna, kɨgaaꞌ maryaasaka sarabɨꞌna mɨꞌ. Maryasaabɨna kyaꞌ wawɨnya savɨ yadɨvɨsara avaala sasare sabwi kayaaꞌna yɨna yeꞌ. 37Nabaai dɨvidaaꞌnyɨ aayagaaꞌ wawɨnya savɨ gyakwai dara yawɨꞌna ‘Nyɨbwaalɨvaangerɨ sahwara dɨnɨpɨꞌderera “Gawaalɨꞌ naangelyɨra.” Sara dɨnyɨna nayaa yɨpɨꞌderera.’ Gyakwai sara yawɨꞌna yaka gannya gawaalɨvaangerɨ maryaasɨna. 38Maryaasɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ sahwai kuna kaanna wɨna yadaaꞌnyɨ wawɨnya savɨ yadɨvɨsara gawaalɨvaangerɨ tɨnna wanganna yɨna yeva kumɨ sara dara dɨna ‘Aꞌmwe dathai ganɨmaangere yuya maaradelyɨra. Yarala! Nemɨ yarai tamakaana! Sara yawaajɨ gamɨre wawɨnya dava daꞌ maraadeinera.’ 39Sarevɨdaaꞌnyɨ sahwara sarɨ galalɨmwanna yeva wawɨnyavɨ mwasɨlaanna maraasɨna yɨna yeva sarɨ yɨnahu tamakɨna. 40Sara tamakɨna yesavɨdaaꞌnyɨ wiwawɨnyavɨ gyakwalaangei bozɨ aꞌmwe wawɨnyavɨ yɨvanɨgata dazaraavɨ gathaꞌdarebwi byathei dɨngaka?” 41Sara wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwe naangera wɨdɨna “Aꞌmwe kayaaꞌnanya dazaraavɨ wana kayaaka wigalakaderera. Sara yɨgalakojɨ sai gɨraipɨwiwawɨnyaꞌ aꞌmwe pwaraavɨ maremwaalyaꞌneraavɨna wɨjaavaderera. Nabaai tɨka munne maaryaꞌnegasa sahwarɨna wizɨla wɨjaavɨpɨꞌdelyɨ.”

42Jizaazai kumɨnyɨ wɨdɨna “Sarɨmɨ Gotɨyare bukuyavɨ yɨdaꞌnɨka dazaꞌ madanganyadɨvɨꞌ daaka! Saꞌ dara dɨnɨkesɨ.

Sɨlaangerɨ sianga madɨvɨsara yawɨbwarasɨꞌnesalyɨ.
Simɨjamaanga nawɨꞌnyai yɨmaꞌnyɨna yakelyɨ.
Naangei sasareꞌ mena yakelyɨ.
Tɨnna yawɨranganona ‘Nawɨꞌnyabulyɨ,’ dɨnolyɨ.
Nebwina sara dɨnɨkesɨ.
43Sarevɨ aꞌmwe naangeihɨrɨ yɨhɨthɨvanɨge. Gotɨyai maremwaaidevɨ sarɨmɨnyɨ yɨhɨmarasɨꞌnojɨ aꞌmwe anga naanga pimagɨnya pwaraavɨna gamɨre maremwaaidevɨ nawɨꞌnyabwina wizɨlyabɨsabwina yɨpɨꞌderaavɨna yanga wɨjaavadelyɨ.” 44Wɨdɨna yaka gamɨ sarɨna wɨdɨna “Nabaai sɨlaangerɨna dɨma! Sɨlaanga dazarɨ aꞌba walarannajai wana kayaaka wɨsɨꞌnadelyɨ. Nabaai sɨlaanga dazai pwai kwarɨ aꞌbadaaꞌnyɨ bwalaramajai sarɨ surɨnya yɨnahu bwalarɨngɨꞌnyɨna yojɨ yɨhusaꞌ tɨrya sa pwaꞌnyɨ makurasɨꞌna yadelyɨ.” Jizaazai pwara malɨmwagyaraavɨna wɨdaꞌ.

45Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Perɨzɨyarajɨ gamɨre keꞌbaꞌnanyangɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yeva dara yawɨresaꞌ “O, nemɨ kwainaavɨna dathɨvanɨka!” 46Sara deva “Sahwarɨ galalɨmwagaana!” deva kɨrɨꞌ kwala bwaꞌnaanyangɨna lɨka yɨna. Kwala bwaꞌnaanya yawɨꞌna “Jizaazai pɨropetɨyalyɨ.” Sara yawɨꞌna yesaꞌna “Sɨla nalɨwakɨpɨdɨka!” deva navɨka mwaalɨna yeꞌ.

Copyright information for `BYR