Matthew 24

Jizaazai Gotɨyare Angeꞌ kayaaka yɨgalakyaꞌna dakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 13:1-2; Lukɨ 21:5-6)

Gotɨyare Angevɨ Jizaazai yagalyaꞌmaꞌna yaka kaanna wodaaꞌnyɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara Gotɨyare Angevɨya angengɨ yɨbwarɨdaakwiaꞌnera gamɨnyawɨnna bɨna yeva yɨbwarɨdaakuna. Yɨbwarɨdaakuna kyeꞌ jaꞌnawɨdɨna “Anga yuya da dangamanɨgaꞌ! Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Dava sɨla pwai sɨla pwarɨ yɨlarɨkerɨ wanganakɨpɨꞌdei mɨꞌ. Arɨkewɨ. Yuya kayaaka woꞌdalasɨꞌna yapi kewɨnɨ pɨwɨ pɨwɨ maralɨvarabɨꞌdengɨ.”

(Maakɨ 13:3-13; Lukɨ 21:7-19)

Mugunya Wolivɨyavɨ walamwaaidɨꞌnyɨ mɨdɨdɨvɨsara gavera mwaaidɨvɨꞌ gamɨnyawɨnna gavera bɨna yeva wɨdɨna “Gotɨyare Angeꞌ kayaaka yɨgaibɨꞌde nedɨwaanya gathɨngaaꞌ yɨmaꞌnadengaka? Nabaai nemɨ tɨnna berɨꞌ wanganawaajɨ yawɨranganaadeinaavaka? ‘Naangei yarai walaabathehaaꞌ aya kɨgaaꞌ yɨmaꞌnɨwaꞌ. Nabaai aayagaaꞌ Kwaaka davasɨ yuyajɨ yarai yɨwodengɨra.’” Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai dara jaꞌnawɨdɨna “Mala nayaa jɨwannyɨla! Aꞌmwe pwai kwai kwaasɨ yagaala kihɨthozɨ sarɨmɨ kwaasɨya nyɨpɨdɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe kwalaalyara nɨmɨnne yayaꞌ bihɨthadɨvɨꞌ dara dɨpɨꞌdere, “Nɨmɨ sahwainyɨ Kɨraazɨtɨyainyɨreva. Gotɨyai nyɨdahɨlakaka nyɨmaryasaabakeinyɨra.” Sara kyapɨjɨ aꞌmwe kwalaalyara kwaasɨ yagaala wɨꞌnapɨjɨ kwaasɨya mɨdɨbɨꞌderera. Malyangɨjɨ malyavɨre yɨhukyagaalyangɨjɨ kadɨka duꞌnabalaryideihɨlyɨ. Mala nayaa jɨwannyɨla! Lɨka miwaainɨpɨnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Mala sajɨ maiyagaala sajɨ yɨmaꞌnadengɨ. Kɨrɨꞌ aayagaaꞌ yaraina mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Anga naanga pimagɨnyara anga naanga pimagɨnya pwaraavɨ malyaꞌ bwaꞌnɨpɨꞌderera. Nabaai kingɨya pware yɨta pɨvaaꞌ kingɨya pware yɨta pɨvaasɨ malyaꞌ bwaꞌnɨpɨꞌderera. Kingɨya kwalaalyara sana sana yɨpɨꞌderera. Nabaai kwaaka pɨwɨ pɨwɨ mɨjɨka naangeꞌ wiaderera. Kwaakevakɨ pɨwɨ pɨwɨ wɨnɨnya yadevakɨra. Taanga yuya daza yɨmaꞌnade aꞌmweꞌ mudangegaaꞌ kaimɨraaya maaryaꞌneꞌ sɨnnawɨ aayagaaꞌ daanga wɨvɨdevaaibɨꞌ yɨmaꞌnadengɨ. Dɨvi taanga naanga yɨmaꞌnadengɨ.

Dazagaaꞌ nɨmɨreihɨrɨ yɨhɨlɨmwagapɨjɨ daangejɨ taanginyajɨ yɨhɨzaayaꞌneraavɨna yɨhɨmarɨmwangɨpɨꞌderera. Sara yɨhyadɨvɨꞌ daanga yɨhɨzaavapɨjɨ nabaai yɨhɨramakɨpɨꞌderera. Nabaai ajɨmya yuyangɨyara sarɨmɨnyɨna sɨmɨlɨka wimwaaladerera. Nɨmɨnne yayaꞌ yɨhwaꞌdeꞌna nyɨmɨdɨdɨvɨsaihɨrɨna sɨmɨlɨka wimwaaladengɨra. 10 Nabaai dazagaaꞌ kwalaalyara nyɨlɨmwabɨzara nɨmɨnyɨ yagalyaꞌmapɨꞌderera. Yagalyaꞌmavapɨjɨ kunnya kwɨyaꞌmweraavɨ yɨkamaangeraavɨna yɨbwarɨdaakupɨꞌderera. Nabaai kumɨ sara kunnya kwɨyaꞌmweraavɨna sɨmɨlɨka wimwaaladerera. 11 Kwaasɨya pɨropetɨya kwalaalyara yɨmaꞌnaabapɨjɨ ‘Gotɨyai kanyɨdɨwaꞌ yɨhɨthɨvanɨgeinyɨ,’ kwaasɨ yɨhɨthɨpɨꞌderera. Nabaai aꞌmwe kwalaalyara kwaasɨ yagaala wɨꞌnapɨjɨ kwaasɨya mɨdɨbɨꞌderera. 12 Kayaaꞌnanya sabwi naanga yɨmaꞌnyɨna yadevulyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe kwalaalyaraavɨre kale yabwi yɨwodesɨ. Kale mwiaderera. 13 Kɨrɨꞌ yune yɨrɨka aayagaaꞌna aꞌmwei dɨragɨnna daavajai sahwarɨ Gotɨyai padaihasamaaradelyɨra. 14 Nabaai Gotɨyai maremwaaidevɨ yagaala tewaanya dazavɨna wɨjɨwaakɨpɨꞌderera. Ajɨmya yuyangɨyaraavɨ jalɨkurakyaꞌneꞌ Kwaaka yuyawɨ gazawɨzawɨ mwaalyaraavɨ wɨjɨwaakɨpɨꞌdere. Sahɨrɨvɨ dɨvidaaꞌnyɨ yɨrɨka aayarɨꞌ yɨmaꞌnadehaakɨ.

(Maakɨ 13:14-23; Lukɨ 21:20-24)

15 Ne Deniyalɨ, pɨropetɨyai Gotɨyarɨ wɨꞌnaka yavɨkaryaaꞌ. Dara dɨnɨkesɨ, “Anga nawɨꞌnyavɨ kayaaꞌnanaangei kayaaka yɨgaidei daavadelyɨ.” Pɨkarya dazaꞌ danganajai yagaala saꞌ sɨmunya nayaa yawɨrana! Nabaai dara wɨdɨna “Yɨ kayaaꞌnanaangei kayaaka yɨgaidei Gotɨyare Angevɨ daaꞌdozɨyarɨ tɨnna wanganapɨjɨ sarevɨdaaꞌnyɨ 16 Juthɨya mwaalyara mwaaibɨzara ‘Naneramakadɨka!’ dapɨjɨ mugunyangɨna lɨkaanya yɨlaawɨpɨka! 17 Aꞌmwei angevɨ aꞌba yɨlamwaalojɨyai gɨlyɨvɨta maaryaꞌnei gannya angevɨ mwalaawanna! Aawa. Lɨkaanya wawana! 18 Nabaai aꞌmwei wawɨnyawɨ mwaalojɨyai gannya yɨvɨsaꞌ maaryaꞌnei ayɨna mwawanna! Aawa. Lɨkaanya wawana! 19 Weꞌ! Yɨrɨka saryaavɨ aꞌmwe kaimɨraavɨmunnakejɨ aꞌmwe bwaranyangɨ aamunya wɨmaaryadaapiyajɨ lɨkaanya yarai wɨpɨꞌde mɨꞌ. Weꞌ! 20 Gotɨyarɨ nayaa duzɨla! ‘Yɨrɨlyagaaꞌnajɨ kwazaakegaaꞌnajɨ kayaaꞌnanyagaaꞌ lɨkaanya nawaadɨka! Sarevɨdaaꞌnyɨ tewaanyagaaꞌ dɨthakɨdesɨ.’ 21 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Dazagaaꞌ taanga naangeꞌ yɨmaꞌnadeꞌnanyɨ. Maalɨkeꞌna mɨꞌ! Sɨnnawɨ Kwaaka davaꞌ mudɨkevaꞌ yɨmaꞌnyaakevɨdaaꞌnyɨ dahaaꞌ kuna waꞌdɨꞌnyɨyagaaꞌ sasare taanginya sabwi mimaꞌnyaaka taanginya sabulyɨ. Nabaai dɨvi kɨgaasɨ taanginya sasarebwi yɨmaꞌnadevwi mɨꞌ. 22 Gotɨyai yɨrɨka sagasa myesɨmayajɨ kwajɨ aꞌmwe yuyara yɨwɨna yɨpɨnere. Kɨrɨꞌ gannya aꞌmwe mena dahɨlakakeraavɨna Gotɨyai yawɨꞌda sarevɨ yɨrɨka sagasa yesɨmaꞌna yadehaakɨ. 23 Dazagaaꞌ pwai kwai kwaasɨ yɨhɨthazai ‘Yɨthaanyi, dava Gotɨyai dahɨlakaka maryasaabaka Kɨraazɨtɨyai mwaalɨka!’ nabaai yɨhɨthazai ‘Aagaiba mwaalɨꞌ,’ sarɨmɨ dɨragɨnna nyawɨralɨmwabɨthɨka! 24 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwara bɨna yapɨjɨ pwara kwaasɨ yagaala dara bihɨthɨpɨꞌderera ‘Nɨmɨ Gotɨyai nyɨdahɨlakaka nyɨmaryasaabakeinyɨ Kɨraazɨtɨyainyɨ.’ Pwara dara bihɨthɨpɨꞌderera ‘Nɨmɨ pɨropetɨya pwainyɨ. Gotɨyai kanyɨdɨwaꞌ yɨhɨthɨvanɨgeinyɨ.’ Kwaasɨya sahwara yɨjɨwaainya naangejɨ atɨka maruꞌnaryajɨ yɨpɨꞌdengɨ. Gotɨyai gamɨnne mena dahɨlakakeraavɨna ‘Navɨka marayadangɨraana!’ dadɨvɨꞌ dahɨlakakera kwaasɨya kayaaꞌnanya mɨdɨnyaꞌneraavɨ walapapalakyaꞌna yaamɨjɨ wɨdɨpɨꞌderera. 25 Yɨthaanyi, sara myɨmaꞌnyagaaꞌ dazaꞌna mena yɨhɨthɨwa. 26 Sarevɨdaaꞌnyɨ kwaasɨ dara gɨthɨpɨjaꞌ ‘Yɨthaa! Kengimagɨ aꞌmwera maayɨmagɨ mwaalɨka!’ gɨmɨ sahimagɨnna mwɨyɨ jɨdimagɨnyɨ. Kwaasɨ dara gɨthɨpɨjaꞌ ‘Yɨthaa! Kuꞌdɨka lɨka yulyarɨkevɨ mwaalɨka!’ dɨragɨnna nyawɨralɨmwadɨka! 27 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nyɨlyai bilyɨrɨꞌdimagɨdaaꞌnyɨ yune nyɨlyai walakadimagɨnna yɨnamɨraata yadevaaibɨꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ yuyara sara nyangabɨꞌdeinyɨ. Walaabɨdehaaꞌ lɨka yulyaꞌna yɨdeinyɨ mɨꞌ. Kuꞌmaayaba walaabɨdeinyɨ. 28 Gazabazaba aꞌmwe bainɨkere kɨlaakejɨꞌ warɨkeba tɨka nyaꞌnera kaamyaakera biꞌbwaꞌnemwaaidɨvɨsabe.

(Maakɨ 13:24-27; Lukɨ 21:25-28)

29 Taanginya sagaasa davwi mena kabwawojɨ maalɨkegaaꞌ nyɨlyai jɨhɨnya yaꞌna yadelyɨ. Sara yojɨ lawei baaka mavi yadelyɨ. Nabaai sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ sɨlɨngaamɨnya bwalapɨꞌdengɨ. Nabaai sɨgunyavɨya dɨragɨnaange yonyɨ yonyɨ yɨwainɨgulaawɨpɨꞌdengɨ. 30 Dazagaaꞌ sɨgunyavɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨre yɨjɨwaainyaꞌ yɨmaꞌnadesɨ. Sara kyɨmaꞌnojɨ Kwaaka davakɨya pɨvaka yuyavakɨ kɨnna naanga dɨpɨꞌderera. Kɨnna dadɨvɨꞌ sahwara tɨnna nyangabɨꞌdere. Sɨgunyavɨya yɨraayangɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ yɨlamwaalaꞌmujɨ dɨragɨnya naangesɨ byaanna naangesɨ sawaalyɨyainyɨ walaabɨdeinyɨ tɨnna nyangabɨꞌderera. 31 Waidavadaaꞌmuri gwareꞌ yagaala naangeꞌ kyɨnnojɨ nɨmɨre ejelɨyaraavɨ maryasaabɨdeinyɨ. Kamaryasaabaꞌmujɨ sahwara nɨnnya dahɨlakeraavɨ yuyɨmagɨdaaꞌnyɨ Kwaakevakɨ aaya tɨya kɨwɨjɨ yunewɨdaaꞌnyɨ makabɨpɨꞌderera.

(Maakɨ 13:28-31; Lukɨ 21:29-33)

32 Keꞌbaꞌnanyaꞌ yɨta pihɨyarɨneꞌ sɨmunya jawɨramaarila! Gamɨre taanyabaraavɨ wɨvya naanga yada sedala pwaꞌnyɨna yada sarɨmɨ mena dara yawɨrangadɨvɨkɨ. Jarɨsagaaꞌ yarai yɨmaꞌnadesɨ. 33 Sara yadevaaibɨꞌ yuya yɨhɨthɨwengɨ tɨnna wanganapɨri dara jawɨranganyideihɨlyɨ. Aya kɨgaaꞌ mena jɨmaꞌnɨwaka! Kaanyayaba bathaavadei daaka! 34 Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Dazagaasa aꞌmwe dazara mabalyadapi yuya yɨhɨthɨwe daza yɨmaꞌnadehaaꞌnanyɨ. Arɨkawɨ. 35 Sɨgunyasɨ Kwaakesɨ yɨwawodesɨ. Kɨrɨꞌ nɨmɨre yagaalya yɨwawode mɨꞌ. Arɨkawɨ.

(Maakɨ 13:32-37; Lukɨ 17:26-30, 34-36)

36 Yɨrɨka sarɨkɨna sagaaꞌna yawɨrangadei aꞌmwe pwai kwai mɨka. Aawa. Sɨgunyavɨya ejelɨyara kwarajɨ myawɨryare. Gawaalɨꞌ kwalyɨ myawɨranganyalyɨ. Aawa. Nɨmwai gave pwainanyai sagaaꞌna yawɨꞌdelyɨ. 37 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nowaaregaaꞌ sabwi yaatabaaibɨꞌ yadaapɨjɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ ayɨna bamwaalɨdehaakɨ. 38 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aalyaaka naangeꞌ mimaꞌnyagaaꞌ sagaaꞌ tɨka wapaaya nyɨna, aalya nyɨna, kwala maarɨna, kwala maaꞌnyɨna, dazabwi kuna yadaapi Nowaai sɨpɨyavɨ wɨlɨna yaka sagaaꞌna. 39 Wɨlɨna yaka wɨlamwaaidɨꞌnyɨ sɨmunya myawɨryara yaasɨwaꞌ sana mwaalɨna yadapi aalyaaka naangeꞌ bathɨꞌnɨgilɨna yaka aꞌmwe yuya dazaraavɨ maraminna. Navɨka mwaalɨna yaatabaaibɨꞌ aꞌmwera kuna yadɨvɨꞌ yadaapɨjɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ ayɨna bamwaalɨdehaakɨ. 40 Dazagaaꞌ wawɨnyawɨ aꞌmwe pwaraai yɨna, ejelɨyara pwarɨna maarɨna yapɨjɨ pwarɨ marivainyɨna. 41 Witɨzɨla maalɨꞌna lɨlɨwadɨvɨsavɨ aꞌmwe pɨrɨwaai lɨlɨwanna yadaakɨlyɨ ejelɨyara pɨrɨvɨ maarɨna yapɨjɨ pɨrɨvɨ marivainyɨna. 42 Sarevɨdaaꞌnyɨ nayaa dɨvaihanaryɨla! Sarɨmɨre Naangeinyɨ walaabɨdehaaꞌ myawɨri jideꞌna nayaa dɨvaihanarila! 43 Nayaa dara jawɨrila! Angevɨ gyakwai mena yawɨrajɨ kwajɨ ‘Sawɨsavɨ sagaaꞌ kukei wɨlaabathehaakɨra,’ nayaa padaꞌgalamaremwaaina kyadɨka! Nabaai gamɨre angevɨ woꞌdalamakulajarɨ kuka dazarɨ kwanganakadɨka! Kuka dazarɨ kavadaihɨrakadɨka! 44 Sarevɨ dɨvadaꞌgalemwaalyɨla! Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ walaabɨdevɨna myawɨryadaapiyagaaꞌ walaabɨdeꞌna sagaaꞌneihi nayaa dɨvadaꞌgalemwaalyɨla!

(Lukɨ 12:42-46)

45 Kumɨregaaꞌ angevɨ maremwaaidereraavɨna wapaaya wɨjaayaꞌnerɨ bewarɨ dahɨlakadelaka? Yɨ wɨdaayade sɨmunyaꞌ yawɨꞌdei gamɨre wawɨnyavɨ nayaa padaꞌgalamaremwaaide sahwarɨ dahɨlakadelyɨ. 46 Miꞌna dahɨlakojɨ pɨwɨnna wɨna. Aꞌmwe naangei ayɨna bozɨ gannya wɨdaayaderɨ sara wɨdakabaaibɨꞌ sara yadaawojɨyarɨ tɨnna bwanganna yajai wɨdaayade dazai yɨlaaya yada tewaanaanga yɨnadelyɨra. 47 Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Gamɨre gɨlyɨvɨta yuya sangɨneꞌna maremwaalyaꞌnerɨ dahɨlakadelyɨra. 48 Kɨrɨꞌ wɨdaayade dazai kayaaꞌnanyai mwaalajai gannya sɨmunyavɨ dara yawɨrajai ‘Nɨmɨre aꞌmwe naangei yarai bathei mɨka,’ 49 gamɨre wɨgaimwadɨvɨsaraavɨ mala tamɨna yada munnejɨ tɨka nyɨna, yɨmaka widɨvɨsaraayaba yeꞌmwannanyɨna yajai 50 ‘Dahaaꞌ ayɨna bathelyɨ,’ sɨmunya myawɨri yadaawojɨyagaaꞌ, yɨ sagaaꞌna sɨduꞌmaayai mwaaidozɨyagaaꞌ wɨdaayade dazare naangei bathelyɨ. 51 Mena bozɨ wɨdaayade dazarɨ yuna dakurakɨna yojɨ aꞌmwe kwaasɨyaraavɨjɨ maryeꞌmwannamwaaihadelyɨ. Dazɨmagɨ sahwara kɨnna naanga dadɨvɨꞌ daangeꞌna kunnya maangerɨka kɨjɨvainɨpɨꞌderera.

Copyright information for `BYR