Matthew 25

Sɨdɨraaya atɨraalyangɨne keꞌbaꞌnanyaꞌ dɨnɨkeꞌnesɨ.

1Dazagaaꞌ Sɨgunyavɨya maremwaaidevwi dareꞌbɨsasɨ. Sɨdɨraaya atɨraalya mwaaidɨvɨꞌ kunnya laamɨvananya maarɨna yeva aꞌmwe mɨgɨnyai kwala maaryaꞌnerɨ lɨvawɨjɨmaaꞌnyaꞌnemɨlɨka wɨna. 2Atɨlya sɨmunya kayaaꞌna yawɨꞌna, atɨlya sɨmunya tewaanna yawɨꞌna. 3Sɨmunya maayamɨlɨka kunnya laamɨvananya makabɨna. Sara yeva kɨrɨꞌ welivananyasɨ mamakabi yeꞌ. 4Nabaai sɨmunnakemɨlɨka kunnya welivanadalyangɨ welivananya dɨngikɨna yeva kɨnɨjɨ tɨhuꞌna makabɨna yɨna yeꞌ. 5Aꞌmwei kwala maaryaꞌnei yarai mabi. Yarai mabi kyaꞌ sarevɨ aꞌmwe yuyamɨlɨka seꞌna yɨdakuwɨlaawɨna yɨna yeva se wakulɨna. 6Se wakulɨna yadapi sawɨta kalawawegaaꞌ jaka pɨrɨꞌ yɨnnɨgavɨna ‘Yɨthaanyi! Kwala maaryaꞌnei kaanya yɨnɨka. Tutaanyavɨ wɨjɨmaꞌnaawapɨjɨ dɨmakabila!’ 7Jaka yɨnnɨgavɨna kyaꞌ sɨdɨraaya yuya sa dɨkaaꞌna yeva kumɨre laamɨvananya yovɨrawakɨna. 8Yovɨrawakɨna yadɨvɨꞌ sɨduꞌmaayamɨlɨka sɨduꞌnakemɨlɨkaavɨ wɨdɨna ‘Nemɨre laamɨvananya mena yɨgaavadeꞌna yɨwaka. Sareꞌna sarɨmɨre welivananya maalɨka pɨjɨꞌ dɨnejaayɨla!’ 9Kɨrɨꞌ sɨduꞌnakemɨlɨka jaꞌnawɨdɨna ‘Nemɨre welivananya daꞌ nemɨnyɨjɨ sarɨmɨnyɨjɨ yɨnɨga wiꞌna neyadeꞌ mɨka! Aawa. Mubangevɨna wawopɨjɨ yune sarɨnnyaꞌneꞌ dɨmubaawila!’ 10Sara wɨdɨna kyeꞌ samɨlɨka welivananyaꞌ mubyaꞌnemɨlɨka kaanna wɨna. Kaanna wɨna yadaapi aꞌmwei kwala maaryaꞌnei kaanya biꞌmaꞌna. Kaanya biꞌmaꞌna kyaꞌ sahwarɨna yemwaaleta samɨlɨka kwala maarya munne naangevɨnemɨlɨka gamɨjɨ yeꞌmwannɨgwina. Sara kyeꞌ kaanyaꞌ maratihɨꞌna. 11Kaanyaꞌ tihɨꞌnɨkeꞌ dɨvidaaꞌnyɨ sɨdɨraaya pɨmɨlɨka bɨna yeva sahɨmɨlɨka wɨdɨna ‘Naangeigɨ, naangeigɨ, kaanyaꞌ dɨnebasamaraama!’ 12Kɨrɨꞌ jaꞌnawɨdɨna ‘Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨnyɨ mihwanganyadɨnyainyɨ.’ 13Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe kwala maaryaꞌnei byahaaꞌna myawɨryetabaaibɨꞌ bɨde yɨrɨka sarɨkɨna sagaaꞌna myawɨrivanɨgasaꞌna nayaa dɨvaihanaryɨla!

Wɨdaayadɨvɨsara nɨgwia naanga maremwaalyavɨne keꞌbaꞌnanyaꞌ dɨnɨkeꞌnesɨ.

(Lukɨ 19:11-27)

14Bɨdehaaꞌneꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwai ‘Menyabanna kaanya wɨma!’ dakei gannya wɨdaayadɨvɨsaraavɨ jaka wɨdɨna yaka gannya gɨlyɨvɨsa wɨmaarina. 15‘Kumɨre sɨmunya genna gennanya warɨka. Sɨmunya nawɨꞌnya yaderɨna naanga wɨjaavɨma! Sɨmunya kɨbawe yaderɨna kɨbawe wɨjaavɨma! Sɨmunya maalɨka yaderɨna maalɨka wɨjaavɨma!’ daka pwarɨna paaivɨ taawɨzanɨ kinaaya (K5000) wɨmaarina, nabaai pwarɨna tu taawɨzanɨ kinaaya (K2000) wɨmaarina, nabaai pwarɨna waanɨ taawɨzanɨ kinaaya (K1000) wɨmaarina. Yuya wɨmaarina yaka pɨwɨnna kaanna wɨna. 16Kaanna wɨna kyaꞌ paaivɨ taawɨzanɨ kinaaya maarakei yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ wɨna yaka mubɨmubya yaka paaivɨ taawɨzanɨya mudɨka pɨnɨjɨ yeꞌmwagakɨna yaka tenɨ taawɨzanɨ kinaaya lɨmwanna. 17Nabaai sabaaibɨꞌ aꞌmwe 2,000 kinaaya maarakei sai kwalyɨ mubɨmubya yaka 2,000 kinaaya pɨnɨjɨ yeꞌmwagakɨna. 18Kɨrɨꞌ aꞌmwe 1,000 kinaaya maarakei kwaakevɨ kaviꞌnɨnnyaꞌ lɨkaawɨna yaka nɨgwia sa gannya aꞌmwe naangere sa lɨkirakɨna.

19Dɨvidaaꞌnyɨ saamɨnyagaaꞌ mena buna kyaꞌ wɨdaayadɨvɨta sahwaraavɨre aꞌmwe naangei ayɨna bɨna yaka ‘Sahwarajɨ nɨmɨre nɨgwia wɨjaave sanna yagaalyaꞌ yeꞌmwannadɨma!’ dɨna. 20Dɨna yaka yeꞌmwannadɨna yada paaivɨ taawɨzanɨ kinaaya maarakei bɨna, sai nɨgwia 5,000 kinaaya pɨnɨjɨ makabɨna yaka 10,000 kinaaya wakɨna yaka wɨdɨna ‘Aꞌmwe naangeigɨ, 5,000 kinaaya nyɨjaavagɨnya. Yɨthaa! Mubɨmubya maryena 5,000 kinaaya pɨnɨjɨ maaꞌmwengɨra.’ 21Sara wɨdɨna kyaꞌ gamɨre aꞌmwe naangei wɨdɨna ‘Tewaanyasɨ. Nyɨdaayadɨnya tewaanyaigɨnyɨra. Sara gɨthe wawɨnyavɨ tewaanna lɨmwadɨnyaigɨnyɨra. Wawɨnya pɨrɨꞌ pɨrɨvɨ tewaanna lɨmwadɨnyaigɨnyɨ. Sarevɨdaasɨ wawɨnya kwalaalyangɨ maremwaaidɨnyaigɨnyɨ gɨmwaaihɨma! Aꞌmwe naangeinyɨre yɨlaaya naangevɨ dulamwaala!’ 22Sara wɨdɨna kyaꞌ tu taawɨzanɨ kinaaya maarakei kwalyɨ bɨna yaka wɨdɨna ‘Aꞌmwe naangeigɨ, 2,000 kinaaya nyɨjaavagɨnyangɨ. Yɨthaa! Mubɨmubya maryena 2,000 kinaaya pɨnɨjɨ maaꞌmwengɨra.’ 23Sara wɨdɨna kyaꞌ gamɨre aꞌmwe naangei wɨdɨna ‘Tewaanyasɨ. Nyɨdaayadɨnya tewaanyaigɨnyɨra. Sara gɨthe wawɨnyavɨ lɨmwadɨnyaigɨnyɨra. Wawɨnya pɨrɨꞌ pɨrɨvɨ tewaanna lɨmwadɨnyaigɨnyɨ. Sarevɨdaasɨ wawɨnya kwalaalyangɨ maremwaaidɨnyaigɨnyɨ gɨmwaaihɨma! Aꞌmwe naangeinyɨre yɨlaaya naangevɨ dulamwaala!’ 24Sara wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ waanɨ taawɨzanɨ kinaaya maarakei kwalyɨ bɨna yaka kwaasɨ wɨdɨna ‘Aꞌmwe naangeigɨ, mena dara yawɨꞌmanɨge. Gɨmɨ aꞌmwe kɨrɨꞌmɨryaigɨnyɨ. Wawɨnyangɨ gɨmɨre gɨthaayadɨvɨsara burɨdɨvɨta tɨka munnengɨ midɨnyaigɨnyɨ. Pwara witɨzɨla pɨraihɨramaaꞌdɨvɨta witɨzɨla sa maarakadɨnyaigɨnyɨ. 25Sasareigɨnyɨneꞌna lɨka yena gɨmɨre nɨgwia 1,000 kinaaya kwaakevɨ lɨka yulyaꞌmwagake. Gɨmɨre nɨgwia dathavaaka.’ 26Sara wɨdɨna kyaꞌ gamɨre aꞌmwe naangei jaꞌnawɨdɨna ‘Nyɨdaayadɨnya kayaaꞌnanyaigɨnyɨ. Maaꞌna gideigɨnyɨ. Nyɨdɨwaanyaꞌ yawɨꞌmanɨgɨnyaigɨ daa! Wawɨnyangɨ pwara burɨdɨvɨsangɨ tɨka munne yabwaryadaari pwara witɨzɨla pɨraihɨramaaꞌdɨvɨta maarakadɨnyainyɨ. 27Sara kwaasɨ yawɨꞌna yɨjaigɨ bengɨyavɨ nɨnnya nɨgwia mwaki beꞌna yɨwaana! Sareꞌ tewaanna nyakɨjɨ kwajɨ nɨnnya nɨgwiajɨ nɨgwia pɨnɨjɨ kabamaaꞌmudɨkeinyɨ.’ 28Sara wɨdɨna yaka pwaraavɨ wɨdɨna ‘Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ gamɨnyɨ 1,000 kinaaya dazaꞌ yɨpalamaarapɨjɨ tenɨ taawɨzanɨya kɨnɨnnaka dazarɨ duzaayɨla! 29Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gazaizai pɨnɨ kɨnɨnnakerɨ pɨnɨjɨ kujaavaꞌmujɨ naanga naanga kɨnɨnnakei yɨmaꞌnadelyɨ. Kɨrɨꞌ pɨnɨ maayarɨ maalɨkejɨꞌ navɨka lɨmwagarɨkevɨ maarɨdelyɨ. 30Nyɨdaayade waryaanya dazarɨ mwasɨlaanna jɨhɨnya aayawɨnna dɨmarasɨꞌnyɨla! Dazɨmagɨ kɨnna naanga dadɨvɨꞌ daangeꞌna kunnya maangerɨka kɨjɨvainya yɨpɨꞌdevanyɨra.’

Aayagaaꞌ maryawɨbwaryaꞌnesɨ.

31Dɨvi sagaaꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai gannya byaannyavɨ maarojɨ ejelɨya yuyara kwarajɨ ayɨna bathelyɨ. Dazagaaꞌ gannya maremwaaide namwaalyɨta byaannakevɨ walamwaaladelyɨ. 32Nabaai ejelɨyara nɨmɨnyawɨnna ajɨmya yuyangɨyaraavɨ maryɨꞌbwaramakabɨna kyapɨjɨ sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaidei pimagɨ sipɨzipɨyaraavɨ pimagɨ memeyaraavɨ maryawɨbwarɨdaakuna yadevaaibɨꞌ pimagɨnyaai marɨdaakwɨdere. 33Aangasɨmagɨ tewaanyara sipɨzipɨyaraavɨ marɨdaakuna, kwanaamimagɨ kayaaꞌnanyara memeyaraavɨ marɨdaakuna. 34Marɨdaakuna yaꞌmujɨ nɨmɨre aangasɨmagɨ mwaaidapiyaraavɨ Kingɨyainyɨ wɨdɨna ‘Nɨmaamaangei tewaanya yɨhɨzaavɨnɨkeihi bamaarideihɨlyɨ. Aaya Kwaakevaꞌ mudɨka yɨmaꞌnakegaaꞌ Nɨmwai mena yovɨrawakɨnɨkeba sarɨmɨnyɨneba nayaa yɨhɨmaremwaaladeva sɨrɨnɨmaangereba yanga dɨvɨramaaryideihɨlyɨ. 35Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ mɨjɨka nyakeinyɨna sarɨmɨ wapaaya wɨjaavɨna nyeꞌ. Aalyaꞌna mɨjɨka kanyaꞌ sarɨmɨ aalyaꞌ wɨjaavɨna nyeꞌ. Nɨmɨ angavaayainyɨ mwaaleinyɨ sarɨmɨre angengɨna makuna nyeꞌ. 36Nɨmɨ baazɨꞌmaꞌnya maayainyɨ sarɨmɨ baazɨꞌmaꞌnyaꞌ wɨjaavɨna kanyeꞌ baazɨꞌmaꞌneinyɨ. Nɨmɨ nalaavɨnakeinyɨ mwaaideri sarɨmɨ maremwaaina nyeꞌ. Nɨmɨ kalavuzangevɨ mwaaideri sarɨmɨ banyanganesaihɨlyɨ.’ 37Sara wɨdɨna kyaꞌmujɨ aꞌmwe yɨdaꞌmaraangera jaꞌnawɨdɨna ‘Naangeigɨ, nemɨ mɨjɨꞌnanyaigɨnyɨ gathɨngaaꞌ gwanganona wapaaya gɨzaavo? Aalyaꞌna mɨjɨkeꞌ gathɨngaaꞌ kagyaꞌ aalyaꞌ gɨzaavo? 38Gɨmɨ angavaayaigɨnyɨ gathɨngaaꞌ gwanganona nemɨre angevɨna gɨmakwawo? Gɨmɨ baazɨꞌmaꞌnya maayaigɨ gathɨngaaꞌ yadaꞌgi baazɨꞌmaꞌnya gɨzaavo? 39Nalaavɨnakeigɨnyɨ gathɨngaaꞌ gwanganona gɨmaremwaalo? Kalavuzangevɨ gathɨngaaꞌ mwaaidaꞌgi gɨmɨnyawɨnna bo?’ 40Sara kanyɨdapɨjɨ Kingɨyainyɨ jaꞌnawɨdɨna ‘Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Nyaꞌmwera aꞌmwe darajɨya pwai aꞌmwe maalɨkei mwaaidɨꞌnyɨ kɨrɨꞌ sahwarɨ sara yadɨvɨꞌ yɨ nɨmɨnyɨ sara nyesaihɨlyɨ.’ 41Sara wɨdɨna yaꞌmujɨ sagaaꞌ kwanaamimagɨ mwaaidapiyaraavɨ wɨdɨna ‘Dɨkevɨ marasɨꞌnyaꞌneihi nɨmɨnyawɨdaaꞌnyɨ dɨwideihɨlyɨ. Gotɨyai Dɨka dazaꞌ Saataanɨmɨnajɨ gamɨre ejelɨyaraavɨnajɨ yovɨrawakɨnɨkesɨ. Sare kɨrɨꞌ Dɨka dazaꞌ myɨgaayɨ yaꞌnevɨ dɨwideihɨlyɨ. 42Sareꞌ dareꞌnesɨ. Mɨjɨka mwaaideri nyaꞌne nyɨjaavetaihi mɨꞌ. Aalyaꞌna mɨjɨka nyadaaꞌnyɨ aalyaꞌ nyɨjaavetaihi mɨꞌ. 43Angavaayainyɨ mwaaideri sarɨmɨre angengɨna nyɨmakwawetaihi mɨꞌ. Baazɨꞌmaꞌnya maayainyɨ baazɨꞌmaꞌnyaꞌ nyɨbaazɨꞌmakwetainyɨ mɨka! Nɨmɨ nalaavɨnakeinyɨ mwaaleinyɨ, kalavuzangevɨ mwaaideri sarɨmɨ nyɨmaremwaaletaihi mɨꞌ.’ 44Sara wɨdɨna kyaꞌmujɨ nabaai kumɨ kwara jaꞌnawɨdɨna ‘Naangeigɨ, gɨmɨ mɨjɨka yadaaꞌgi gathɨngaaꞌ gwanganoigɨnaka? Nabaai aalyaꞌna baidaaꞌgi nabaai angavaayaigɨ nabaai baazɨꞌmaꞌnya maayaigɨ nabaai nalaavɨnakeigɨ nabaai kalavuzangevɨ gathɨngaaꞌ mwaaidaꞌgi nemɨ nayaa magyavadaꞌgalyo?’ 45Sara kanyɨdapi jaꞌnawɨdɨna ‘Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe darajɨya pwai aꞌmwe maalɨkei mwaaidɨꞌnyɨ kɨrɨꞌ sahwarɨ sara myadɨvɨꞌ yɨ nɨmɨnyɨ sara nyetaihi mɨꞌ.’ 46Sara wɨdɨna kyaꞌmujɨ aꞌmwe dazara daangesɨ taangesɨ maraawɨpɨꞌderera. Kɨrɨꞌ aꞌmwe yɨdaꞌmaraangera gaala yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne mwaalyaꞌnebwi maapɨꞌderera.”

Copyright information for `BYR