Matthew 26

Jizaazare balyaꞌna aꞌmwe naangera jamungajakesaꞌnesɨ.

(Maakɨ 14:1-2; Lukɨ 22:1-2; Jonɨ 11:45-53)

Jizaazai yagaala yuya daza mena jɨꞌmwannaka dazagaaꞌ gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Sarɨmɨ yawɨꞌmanɨgaꞌ ‘Yɨrɨka pɨrɨkaaina kwavɨlavojɨ Pariꞌmaꞌmunneꞌ yɨmaꞌnadesɨ.’ Sagaaꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ yɨsavɨri nilɨya nyɨramarɨmudaakwiaꞌneinyɨ nyɨmarɨmwangɨpɨꞌdeinyɨra.” (Pariꞌmasaꞌnegaaꞌ Ne Mozɨzai mwaaidɨꞌnyɨ Gotɨyai Yɨzɨrelɨya sɨnnawɨnyaraavɨ yɨvainyaakegaaꞌne yawɨsaꞌnesɨ.)

Dazagaaꞌ Gotɨyarɨne tamiraꞌdɨvɨta naangerajɨ aꞌmweraavɨre aꞌmwe naangerajɨ sara Gotɨyarɨna mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangere angevɨ yɨꞌbwaꞌnyɨna. Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei Kaayapaazai woꞌnɨkelyɨ. Yɨꞌbwaꞌnyɨna yeva yagaaikɨwɨnya bathɨwɨna “Jizaazarɨna kwaasɨ yawaajɨ kɨmaꞌnyawɨ galalɨmwagawaajɨ maratamaana!” deva jamungajakeꞌ. Kɨrɨꞌ sahwara dɨna “Tɨka Munnevɨ sasare sa myaannera! Aꞌmwera mala narannɨpɨdɨka!”

Aꞌmweꞌ Jizaazare mɨnyagɨnyavɨ welivananya wabatɨrɨnnakeꞌ dɨngakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 14:3-9; Jonɨ 12:1-8)

Betaani anga Saaimonɨ Samatanakerevɨ Jizaazai mwaaidɨꞌnyɨ gamɨnyawɨnna aꞌmwe pɨrɨꞌ bɨna, sitala nawɨꞌnyavɨ welivananyaꞌ nɨgwia naanga mubya yɨnɨkeꞌ makabɨna. Makabɨna yaka yɨꞌbɨnyavɨ mwaaidɨꞌnyɨyagaaꞌ gamɨre mɨnyagɨnyavɨ welivananya saꞌ dɨngɨna. Dɨngɨna yadaaꞌnyɨ mɨdɨdɨvɨsara tɨnna wanganna yɨna yeva sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ dɨna “Welivananya saꞌ yaasɨwaꞌna beꞌna yɨwaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ welivananya dazaꞌ aꞌmweraavɨna mubyaꞌna wɨjavaajaꞌ savɨna nɨgwia naanga marawaajɨ aꞌmwe gɨlyɨvɨta maayaraavɨ wɨjavaannengɨra.” 10 Kɨrɨꞌ Jizaazai kumɨre yagaalyaꞌ yawɨranganna yɨna yaka sahwaraavɨ wɨdɨna “Ai, aꞌmwe davɨ taanginyabwi beꞌna wɨjaavanɨgava! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahɨrɨꞌ tewaanyabwi nyɨvanɨkeꞌna kave mwaalana! 11 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuyagaaꞌ aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayara sarɨmɨjɨ yeꞌmwannemwaaidɨvɨsarera. Kɨrɨꞌ nɨmɨ sarɨmɨjɨ yuyagaaꞌ yeꞌmwannemwaalɨdeinyɨ mɨꞌ. 12 Nabaai sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmweꞌ nɨmɨre kɨlaakejɨkɨ welivananya dazaꞌ nyɨdɨngɨwakeꞌ sahɨrɨꞌ sasara yɨwaka dazaꞌ kaviꞌnɨnnyavɨ yavadaꞌgalayɨrakyaꞌneinyɨ nyɨwakeꞌnanyɨ. 13 Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Kwaaka yuyavakɨ yagaala tewaanya dazaꞌ wɨjɨwakamaryadɨvɨꞌ aꞌmwe dazaꞌ dava nyɨwaka dazanna dɨpɨꞌdengɨ. Sara kyapɨjɨ sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwevɨna sɨmunya nayaa yawɨpɨꞌdeꞌnanyɨ.”

Juthaazai Jizaazarɨ aꞌmwe naangeraavɨna wɨmaaryaꞌna dɨragɨnna dakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 14:10-11; Lukɨ 22:3-6)

14 Dazagaaꞌ sɨvɨlyɨrɨdaasɨ pwaraalyarajɨya pwai, Juthaazai Yɨzɨkerɨyotɨyai woꞌnɨkei Gotɨyarɨne tamiraꞌdɨvɨta naangeraayawɨnna kaanna wɨna yaka 15 wɨdɨna “Sarɨmɨnyɨna gamɨnyɨ kyɨhibwarɨdaakwaꞌmujɨ nɨmɨnyɨ benɨ dɨnyɨjaayideihɨlaka?” Wɨdɨna kyaꞌ nɨgwia sɨlɨvaaya tetiya (30) ata gɨlɨna yeva wɨjaavɨna yeꞌ. 16 Wɨjaavɨna yesagaaꞌdaaꞌnyɨ “Sahwarɨ kumɨnyɨna wibwarɨdaakwiaꞌneinyɨ tewaanyagaaꞌ yɨma!” daka yaamɨjɨ yɨna yaꞌ.

Naangere tɨka nyaꞌnesɨ.

(Maakɨ 14:12-21; Lukɨ 22:7-14, 21-23; Jonɨ 13:21-30)

17 Kave mwaalyaꞌnegaaꞌne yɨrɨka sɨnnawɨnyarɨkɨ bɨretɨya yɨzɨya maayagaaꞌ mɨdɨdisaraai Jizaazaryawɨnna bɨna yagɨla wɨdɨna “Pariꞌmaꞌmunneꞌ tɨka nyaꞌneigɨnyɨna tɨka wapaaya gawɨ yovɨravawakakadeinaalaka?” 18 Wɨdɨna kyagi gamɨ wɨdɨna “Kɨrɨmɨ anga naangewɨ wɨlaawakɨlyɨ aꞌmwe nyɨnagaawaryawɨnna wɨna yakɨlyɨ duzɨla! ‘Wɨjɨwaakyai dara gɨthɨwaka “Nɨmɨregaaꞌ aya kɨgaakɨra. Gɨmɨre angevɨ nɨmɨrerari Pariꞌmaꞌmunneꞌ yeꞌmwannanaadeꞌnanyɨ,” gɨthɨwaꞌ,’ duzɨla!” 19 Jizaazai sara wɨdakabaaibɨꞌ mɨdɨdisaraai sara yagɨla Pariꞌmaꞌmunneꞌ yovɨrawakɨna yagi.

20 Sawɨsaꞌ kajɨnnaꞌ yɨꞌbɨnyavɨ sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyarajɨ walamwaaina. 21 Wapaaya kuna nadɨvɨꞌ sai wɨdɨna “Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨnyɨdaaꞌnya pwai nɨmɨre yɨkamaangeraavɨna nɨmɨnyɨ nyɨbwarɨdaakwadelyɨ.” 22 Sara wɨdɨna kyaꞌ kumɨre kale naanga wiadaaꞌnyɨ pwaidaasɨ pwaidaasɨ gaai yɨdaanganna “Naangeigɨ, nɨmɨ daaka!” 23 Sara wɨdɨna kyeꞌ sahwai jaꞌnawɨdɨna “Aꞌmwe dazai nɨmɨjɨ dɨzɨyavɨ ata yeꞌmwannamakwaimwaawola sai kuꞌmaayaba nyɨmarimaꞌnaabathelyɨ. 24 Yo, Gotɨyare bukuyavɨ mena dɨnɨkabaaibɨꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ wɨdeinyɨ. Kɨrɨꞌ weꞌ! aꞌmwe dazai Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ yɨkamaangeraavɨna nyɨbwarɨdaakwaderɨ kayaaka wigaladelyɨ. Aꞌmwe dazarɨ ganaangeꞌ gamɨnyɨ mamaaryajɨ kwajɨ gamɨnyɨna tewaanyaꞌ kwaradɨka!” 25 Sara wɨdɨna kyaꞌ Juthaazai yɨkamaangeraavɨna wibwarɨdaakwiaꞌnei jaꞌnawɨdɨna “Wɨjɨwaakyaigɨ nɨmɨ daaka?” Gamɨ wɨdɨna “Yɨ dɨwaanya kɨbaaibɨsasɨ.”

(Maakɨ 14:22-26; Lukɨ 22:15-20; 1 Kor 11:23-25)

26 Tɨka munne kuna nadaapi Jizaazai bɨretɨyaꞌ maarɨna yaka Gotɨyarɨ “Su! Yɨlaaya gɨmariwa,” wɨdɨna yaka gunyɨna yaka mɨdɨdɨvɨsaraavɨna wɨjaavɨna yaka wɨdɨna “Maarapɨjɨ dɨnyɨla! Dazaꞌ nɨmɨre kɨlaakejɨkɨra.” 27 Nabaai waainɨyavɨ kaapɨvananyaꞌ maarɨna yaka Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdɨna yaka sahwaraavɨna wɨjaavɨna yaka wɨdɨna “Sarɨmɨ yuyaihi aalya dazaꞌ dɨnyɨla! 28 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dazaꞌ nɨmɨre taweꞌ wɨlɨmwagarɨkebwi yaꞌnesɨ. Aꞌmwe kwalaalyaraavɨre wagɨlya marasɨꞌnyaꞌneꞌ nɨmɨre taweꞌ yadɨmwawakɨnadesɨ. Gotɨyai nɨmɨre taweꞌ bwalaradeꞌ tɨnna wanganojɨ wɨlɨmwagarɨkebwi nebulyaꞌ dakadesɨ. 29 Yɨhɨthɨvanɨge. Gɨraipɨwɨlyabaarɨ yɨsi-aalya ayahi nɨdeinyɨ mɨꞌ. Arɨkawɨ. Dɨvi Nɨmaamaangei maremwaaladevɨ sarɨmɨjɨ yeꞌmwannemwaaina yaade yɨrɨka sagaaꞌna yɨsi-aalya mudɨkeꞌ yeꞌmwannanɨdesɨ.”

30 Daata pɨrɨꞌ mena dɨna yeva mwasawɨnna walyuna yɨna yeva Mugunya Wolivɨna kaanna wɨna. (Yɨledaata 118)

Pitai Jizaazarɨna “Sahwarɨna mwanganyainyɨ,” wɨdakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 14:27-31; Lukɨ 22:31-34; Jonɨ 13:36-38)

31 Sagaaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Dahaaꞌ sawɨta davɨ sarɨmɨ yuyaihi lɨka yapɨjɨ dɨnyagalyaꞌmayideihɨlyɨ. Sareꞌ dara dɨnɨkeꞌnanyɨ

‘Nɨmɨ sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaiderɨ karamaꞌmujɨ
Sipɨzipɨyavaakɨyara lɨkaanya yɨwɨnamaꞌna yɨpɨꞌderera.’
Sara dɨnɨkabaaibɨꞌ lɨkaanya yɨwɨnamaꞌna jideihɨlyɨ.
32 Kɨrɨꞌ ayɨna kyanyɨdɨkaavojɨ Galɨlina yɨhibwaramakwaanɨdeinyɨ sarɨmɨnyɨ waanɨdeinyɨ.” 33 Sara wɨdɨna kyaꞌ Pitai jaꞌnawɨdɨna “Yɨ pwara yuyara lɨka yapɨjɨ lɨkaanya gyahalyaꞌmapɨjara nɨmɨ sainyɨ yuyagaaꞌ lɨka mi yaꞌmujɨ gyahalyaꞌmavɨdeinyɨ mɨꞌ. Arɨkawɨ.” 34 Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Nebulyaꞌna gɨthɨvanɨge. Dahaaꞌ sawɨta dathavɨ kukuraayai jaka majadori dahasaai dahaaꞌ dara dɨthatheigɨnyɨ ‘Sahwarɨ mwanganyɨvanɨgeinyɨ.’” 35 Wɨdɨna kyaꞌ Pitai wɨdɨna “Arɨkewɨ. Gɨmɨjɨ yeꞌmwannabaimujainyɨ kɨrɨꞌ dɨdeinyɨ mɨꞌ ‘Sahwarɨ wangamanɨgeinyɨ mɨka!’ Aawa nebulyasɨ.” Nabaai Pitai sara wɨdakabaaibɨꞌ mɨdɨdɨvɨta yuya kwarajɨ avaaina sara dɨna yeꞌ.

Wawɨnya Gazamani Jizaazai Gotɨyarɨ wɨdakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 14:32-42; Lukɨ 22:39-46)

36 Sagaaꞌ kwaaka pimagɨnya Gazamani Jizaazai kumɨjɨ yeꞌmwannɨguna yaka mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Dava dalamwaalyɨla! Mwaaidapi kengimagɨnna wawaꞌmujɨ Gotɨyarɨ wɨdɨma!” 37 Wɨdɨna yaka Pitarɨjɨ Sevathiyare kaimɨraayaraai kwaraarɨjɨ yeꞌmwannɨguna yaka kale naanga wiadaaꞌnyɨ naanga yɨbwakɨnna. 38 Naanga yɨbwakɨnna yada kumɨnyɨ wɨdɨna “Nɨmɨre kuryai naanga kuna yɨbwakɨmanɨge. Sareꞌna nɨmɨ balɨdeꞌna yɨwana. Dava mwaalapi se mwapɨna! Nɨmɨnyɨna nyemwaalapɨjɨ nɨmɨnyɨna Gotɨyarɨ duzɨla!” 39 Wɨdɨna yaka kɨbaweba sangirɨꞌ wɨna yaka gamɨre sɨnnyɨꞌ kwaakeyɨna walarutaꞌnyɨna yaka Gotɨyarɨ wɨdɨna “Nɨmwai, ‘Wiꞌnanyɨra,’ dɨzaigɨ taanginya dazaꞌ dɨnyɨmarasɨka! Kɨrɨꞌ nɨmɨre yawɨsabwi manyɨmɨdɨdɨnnera! Aawa. Yune gɨmɨre yawɨsabwina dɨmɨdɨdeigɨnyɨra.” 40 Wɨdɨna yaka mɨdɨdɨvɨsaraayawɨnna kaanna bɨna yaka se waꞌdapi tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yaka Pitarɨ wɨdɨna “Gathaꞌdarevaka? Maalɨka gavegaaꞌna nɨmɨjɨ myeꞌmwanneyemwaalyɨ yɨpɨneihi daaka! 41 Sarɨmɨ yemwaala yapɨjɨ Gotɨyarɨ duzɨla! ‘Kayaaꞌna jɨla!’ Saataanɨ yɨhɨthaabyaꞌnei nyɨhɨvɨramaaradɨka! Sareꞌna Gotɨyarɨ duzɨla! Nebulyasɨ. Sarɨmɨre sɨmunyaꞌ tewaanya yadaawori kɨrɨꞌ kɨlaakejɨꞌ dɨragɨnya maayajɨkɨra.” 42 Sara wɨdɨna yaka ayahidaasɨ wɨna yaka Gotɨyarɨ wɨjaꞌ ayabaaibɨꞌna wɨdɨna “Nɨmwai, taanginya dazaꞌ yɨnɨga manyavɨlayɨ yanneꞌ sarevɨdaaꞌnyɨ taanga dazaꞌ nyana! Sara yajaꞌ yune gɨmɨre sɨmunyabwina yɨmaꞌnana!” 43 Nabaai ayahi bɨna yaka se waꞌdapi tɨnna bwanganna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kumɨre tɨmakɨrɨkɨryajɨ yadapiyaꞌna se warɨna yesarera. 44 Bwanganna yaka ayahi yagalyaꞌmakuna yaka dahasaai dahaaꞌ Gotɨyarɨ wɨdɨna. Gotɨyarɨ wɨjaꞌ ayagaaꞌ wɨdaka sabaaibɨꞌna wɨdɨna. 45 Wɨdɨna yaka dɨvidaaꞌnyɨ mɨdɨdɨvɨsaraayawɨnna bɨna yaka wɨdɨna “Sarɨmɨ se kuna wareva kave damwaaihava! Yɨthaanyi! Nɨmɨnyɨnegaaꞌ mena yɨmaꞌnɨwakegaakɨra. Aꞌmwe kayaaꞌnanyaraavɨna Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ nyɨbwarɨdaakuvanɨkeinyɨ. 46 Sarɨmɨ dɨkaavapɨjɨ nemɨ kaanya wɨjɨmaꞌnawaana! Yɨthaanyi! Kɨbawe maalɨkeba yɨkamaangeraavɨna nyɨbwarɨdaakuvanɨkei bɨwakelyɨ.”

Juthaazai yɨkamaangeraavɨre asɨrɨ Jizaazarɨ wɨmaaryakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 14:43-50, Lukɨ 22:47-53; Jonɨ 18:3-12)

47 Kuna wɨdadaaꞌnyɨ, yɨthaanyi, Juthaazai sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyarajɨyai bɨna. Aꞌmwe kwala naangeꞌ kwaariꞌmasɨramɨnyajɨ kɨlɨkejɨ lɨmwagevera salyɨ yeꞌmwannɨgavɨna. Sahwaraavɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ aꞌmweraavɨne aꞌmwe naangerajɨ maryasaabɨna yesarera. 48 Nabaai aꞌmwe yɨkamaangeraavɨna wibwarɨdaakwiaꞌnei sɨnnawɨ wɨjɨwaainyaꞌneꞌna wɨdɨna “Nɨmɨ aꞌmwe pwarɨ maangwɨdaanyaba buꞌbuta yɨwɨjai sahwalyɨra. Sahwarɨ dɨhalalɨmwagyidelyɨra.” 49 Sara wɨdakei yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Jizaazaryawɨnna wɨlaabɨna yɨna yaka wɨdɨna “Nyaꞌmwei! Wɨjɨwaakyaigɨ!” Wɨdɨna yaka gamɨnyɨ nayaa buꞌbuta yɨna. 50 Buꞌbuta yɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Aꞌmweigɨ, gɨmɨ yaꞌne sanna bɨwaaigɨ ja!” Sagaaꞌ gamɨnyawɨnna kaanna bɨna yeva Jizaazarɨ galalɨmwanna. 51 Sara galalɨmwanna kyeꞌ aꞌmwe pwai Jizaazalyɨ yeꞌmwannemwaaina yakei gamɨrei gamɨre kwaariꞌmasɨramɨnyaꞌ magalabwaꞌnyɨna yaka “Jizaazarɨ yavadaihasamaarɨma!” daka Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangere wɨdaayadere kadɨkiꞌ dakurasɨꞌna. 52 Dakurasɨꞌna yakegaaꞌ Jizaazai gamɨrerɨ wɨdɨna “Gɨmɨre kwaariꞌmasɨramɨnyaꞌ ayaba dakya! Aꞌmwe yuyara kwaariꞌmasɨramɨnyajɨ maratabɨzaraavɨ kwaariꞌmasɨramɨnyajɨ kayaaka yɨgaidɨvɨsarera. 53 Gɨmɨ myawɨrijɨwaana! Nɨmaamaangerɨ yɨnɨga wiꞌna myɨdaanganyɨ yɨwɨneinyɨ daaka! Sara yɨdaangamwɨjai dahaasagaaꞌ ejelɨya kwalaalya naangeraavɨ aamiya sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyarajɨ pwarajɨ saraavɨ nyɨjaavadeinyɨ midaaka! Sara myawɨrijɨwaana! 54 Kɨrɨꞌ sara yɨwɨjaꞌ Gotɨyare pɨkaryaꞌ yuya sasara yɨmaꞌnyaꞌna dɨnɨkeꞌ yuneꞌ gara yɨmaꞌnadevaka!”

55 Dazagaaꞌ Jizaazai kwala bwaꞌnaanyaꞌ wɨdɨna “Kwaariꞌmasɨramɨnyajɨ kɨlɨkejɨ lɨmwanna yadɨvɨꞌ aꞌmwe kuka yɨpalamaaꞌderɨ galapwɨyadɨvɨtabaai yaꞌneihi beva daaka! Yɨrɨka gazagaasagaaꞌ Gotɨyare Angevɨ wɨlamwaaidɨ aꞌmweraavɨ wɨjɨwaakadɨnyagaaꞌ magalanyɨlɨmwagyadɨvɨsaihɨlyɨ. 56 Kɨrɨꞌ pɨropetɨyaraavɨre pɨkarya dɨnɨkengɨ yunebanna yɨmaꞌnyaꞌnenna yuya daza nyɨvanɨgasannanyɨra.” Sara wɨdɨna kyaꞌ mɨdɨdɨvɨsara Jizaazarɨ yagalyaꞌmaꞌna yevera lɨkaanya yɨwɨnamaꞌna.

Juyaraavɨre kaajolɨya naangera kotɨya maryesaꞌnesɨ.

(Maakɨ 14:53-65; Lukɨ 22:54, 55,63-71; Jonɨ 18:13, 14,19-24)

57 Aꞌmwe Jizaazarɨ galalɨmwagevera Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangei Kaayapaazaryawɨnna makuna. Kaayapaazaryabanna Kɨwɨjarajɨ aꞌmwe naangerajɨ yɨꞌbwaꞌnemwaaina yesarera. 58 Makuna yɨna yadaapi Pitai menyaba mɨjamakuna yaka Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangere angwaasabanna yɨꞌmaꞌna yaka wɨlɨna yaka wɨdaayadɨvɨsarajɨ yeꞌmwannemwaaina. “Aayaꞌ berɨꞌ yɨmaꞌnadeꞌ dɨngaka? Yawɨranganɨma!” daka yeꞌmwannemwaaina yakelyɨ. 59 Sai mwaaidɨꞌnyɨ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ kaajolɨya naanga yuyarajɨ aꞌmwera kwaasɨ jalɨkurakyaꞌneraavɨna bɨrɨna bɨrɨna. Jizaazarɨna kwaasɨ yagaala jaꞌnera sara jalɨkurakyaꞌna “Sahwarɨ tamakaana!” deva bɨrɨna bɨrɨna. 60 Kɨrɨꞌ kwaasɨya nayaa jalɨkurakyaꞌneraavɨ mabɨramaarina. Yɨ aꞌmwe kwalaalyara bɨna yeva kwaasɨ yagaala yaamɨjɨ buthɨna yeva kwaasɨ kwaasɨ kayaaꞌna jalɨkurakɨna yesaꞌna mabɨramaarina. Mabɨramaari kyeꞌ kɨrɨꞌ dɨvidaaꞌnyɨ aꞌmwe pwaraai biꞌmaꞌna yagɨla 61 wɨdɨna “Aꞌmwe dazai dara dakelyɨ ‘Gotɨyare Angeꞌ woꞌdaaimwɨneinyɨ. Sara yaꞌmujɨ dahasaai dahaaꞌ ayɨna mamuneinyɨ.’ Sara dakerɨ naarɨmɨ nayaa wɨꞌnolyarɨnera.” 62 Sara kwaasɨ kudahi Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei daavɨna yaka gamɨnyɨ wɨdɨna “Aꞌmwe dazaraai yagaala dazaꞌ githaangamanɨgɨlyaꞌna yagaala aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ majaꞌnawɨdɨzɨwaana?” 63 Kɨrɨꞌ Jizaazai yagaala majai maadɨnna yɨna. Maadɨnna yɨna kyaꞌ Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei gamɨnyɨ wɨdɨna “Gotɨya gaala kɨnɨnnakerɨneꞌna dɨragɨnna githaanganɨma! ‘Naanga nebulyaꞌ dɨnedana! Gotɨyai gɨthahɨlakaka gɨmaryasaabakeigɨ Kɨraazɨtɨyaigɨ Gotɨyare Gawaalɨvaangeigɨ daaka?’” 64 Sara wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Yɨ dɨwaanya kɨbaaibɨsasɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ yɨhɨthɨvanɨge. Dahaaꞌdaasɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai Gotɨyare aangasɨrɨ, yuya dɨragɨnya kɨnɨnnakere aangasɨrɨ mwaalojɨyarɨ danganyideihɨlyɨ. Nabaai sahwai sɨgunyavɨ yɨraayangɨ yɨlamwaalojɨ walaabathelyɨra.” 65 Sagaaꞌ sara wɨdɨna kyaꞌ Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ gannya baazɨꞌmaꞌnyaꞌ lihɨvainyɨna yaka “Yune aꞌmwei mwaalɨkei kɨrɨꞌ ‘Gotɨyare dɨragɨnyaba mwaalɨdeinyɨ,’ dɨwakeꞌna Gotɨya nawɨꞌnyarɨna bɨrala yɨwakelyɨra,” daka wɨdɨna “Dazai Gotɨyarɨna bɨraiyagaala dɨvanɨka! Sareꞌna kusɨzɨkelyɨra. Ayahi aꞌmwe pwaraavɨ jalɨkurakyaꞌneraavɨ jaka berɨꞌna wɨdaatheinaavaka! Yɨthaanyi! Dahaasagaaꞌ Gotɨyarɨna bɨraiyagaala dɨvanɨkeꞌ kadɨka mena wɨꞌnɨvanɨgava. 66 Sarɨmɨ gara yawɨꞌmwaava?” Sara wɨdɨna kyaꞌ sahwara jaꞌnawɨdɨna “Kayaaꞌnanya kɨnɨnnakelyɨra. Balana!” 67 Wɨdɨna yeva sagaaꞌ gamɨre sɨnnyɨkɨ maagwala wopwakɨna yɨna yeva asa gwaamwanna tamɨna yeva pwara aꞌararaalyajɨ gamɨre maangwɨdaanyawaarɨ jɨrɨꞌbwaratanna yeva 68 wɨdɨna “Kɨraazɨtɨyaigɨ mwaaidɨzaigɨ nabaai Gotɨyai gɨthada nedadɨnyaigɨ mwaaidɨzaigɨ dɨnedana! Malyaꞌ aai gɨramwaka!” Bɨraiyagaala saꞌ wɨdɨna.

“Jizaazarɨ mwanganyɨweinyɨra,” Pitai wɨdakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 14:66-72, Lukɨ 22:56-62, Jonɨ 18:15-18, 25-27)

69 Mwasawɨ angwɨrɨsavɨ Pitai mwaaidɨꞌnyɨ aꞌmweꞌ wɨdaayade pɨrɨꞌ gamɨnyawɨnna wɨlaabɨna yaka wɨdɨna “Jizaazai Galɨli mwaalyaryaba gɨmɨ kwaigɨjɨ yeꞌmwannemwaaidɨnyaigɨnyɨ.” 70 Kɨrɨꞌ aꞌmwe yuyaraayaba yuna wɨdɨna “Aawana. Gɨmɨre dɨwaanya dazarɨ nɨmɨ mwanganyɨweinyɨra.” 71 Wɨdɨna yaka mwasawɨnna walyuna yaka tɨkuryavɨ yɨhulɨvɨlɨyavɨ walyamwaaina. Walyamwaaina yadɨꞌnyɨ aꞌmwe pɨrɨꞌ tɨnna wanganaka saba mwaaidapiyaraavɨ wɨdɨna “Aꞌmwe dazai Jizaazai Naazaretɨ mwaalyalyɨ yeꞌmwannemwaaidelyɨ.” 72 Wɨdɨna kyaꞌ sai ayɨna wɨdɨna “Gotɨyaryaba nebulyaꞌna yɨhɨthɨma! Aꞌmwe dazarɨ mwanganyɨweinyɨra.” 73 Wɨdɨna kyaꞌ dɨvi maalɨkegaaꞌ aꞌmwe pwara mwaaleva bathakulaawɨna yeva Pitarɨ buthɨna “Naanga nebulyasɨ. Gɨmɨ aꞌmwe sahwarajɨyaigɨnyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨnnya maanguraayaꞌ woꞌdɨmwaaigɨnyɨ.” 74 Wɨdɨna kyeꞌ sagaaꞌ sai yagaala dɨragɨnna dɨna “Gotɨyai nyangamanɨkeꞌna kwaasɨ yɨhɨthɨwɨjɨ kwajɨ buleꞌna nyɨjaavadeinyɨra! (Daaina!) Aꞌmwe dazarɨ mwanganyɨweinyɨra. Aawa, nebulyasɨ.” Sai mena kadaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ kukuraayai jaka dɨna yaꞌ. 75 Jaka dɨna kyaꞌ Pitai Jizaazare yagaalyaꞌ wɨdakeꞌ ayɨna yawɨꞌna “ ‘Kukuraayai jaka majadozɨ dahasaai dahaaꞌ dara dɨthatheigɨnyɨ “Sahwarɨ mwanganyɨvanɨgeinyɨ.” ’ ” Sara yawɨꞌna yaka yune mwasawɨnna walyuna yaka kɨnna naanga walyadɨna.

Copyright information for `BYR