Matthew 27

Paailatɨmyawɨnna Jizaazarɨ makwawesaꞌnesɨ.

(Maakɨ 15:1; Lukɨ 23:1-2; Jonɨ 18:28-32)

1Yɨrɨkeꞌ mena kavuraꞌ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ aꞌmweraavɨre aꞌmwe naangerajɨ sara yagaaikɨwɨnya Jizaazarɨ tamakyaꞌna jamungajakɨna. 2Mena jamungajakɨna yeva wɨla pwɨyɨna yeva Gaꞌmaanɨya naangei Paailatɨmyawɨnna makuna yeva wɨjavaawɨna.

(Apozelɨyara 1:18-19)

3Sagaaꞌ Juthaazai yɨkamaangeraavɨna Jizaazarɨ wibwarɨdaakwakei dara wanganakeꞌ “Kotɨyavɨ walamarakadɨvɨꞌ ‘Balana!’ dɨragɨnna dɨwaasai daaka!” Sara daka sɨmunya mudɨkebwi yawɨꞌna yɨna yaka nɨgwia sɨlɨvaaya (30) daza ayɨna makabɨna yaka Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ aꞌmwe naangerajɨ saraavɨna yaamɨjɨ wɨjaavɨna. 4Sai wɨdɨna “Nɨmɨ kayaaꞌna yɨweinyɨra. Aꞌmwei kayaaꞌnanya maayarɨ gamɨre yɨkamaangeraavɨna wibwarɨdaakuweinyɨra. Sarei tawesɨ baladeꞌna nɨmɨre yɨwetawakyasɨ.” Kɨrɨꞌ sahwara wɨdɨna “Sasare saꞌ nemɨrevɨdaasɨ daaka! Aaya kaavɨlyaꞌ gɨmɨrevɨdaasɨnyɨra.” 5Sara wɨdɨna kyeꞌ Gotɨyare Angevɨ nɨgwia sɨlɨvaaya (30) wasɨꞌna yaka gamɨ sai wɨla lɨvapwaraawɨna yɨna yaꞌ. 6Kɨrɨꞌ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangera nɨgwia sɨlɨvaaya daza maarɨna yɨna yeva dɨna “Nɨgwia datha aꞌmwerɨ tamakyaꞌnenna nɨgwiangɨra. Sareꞌna Gotɨyare Angevɨne nɨgwiangɨjɨ yeꞌmwagakya myaannera!” 7Yagaala pɨrɨꞌ jamungajakɨna yɨna yeva nɨgwia dazajɨ wawɨnya pɨjɨꞌ kwadɨka yavɨkaryaderejɨꞌ woꞌnɨkejɨꞌ mubɨna. Aꞌmwe anga menyabadaasaraavɨna gɨlekaviꞌnɨnnyaba lɨkyɨrakyaꞌnera sajɨꞌ mubɨna. 8Sarevɨ wawɨnya dazajɨꞌ yaya dɨnɨkeꞌ “Wawɨnya Tawanakejɨkɨra.” Nabaai yaya dazaꞌ dahaaꞌ kuna warɨꞌ. 9Sara kyeꞌ sagaaꞌ yagaala pɨrɨꞌ sɨnnawɨ Gotɨyai Ne pɨropetɨya Jeremaayarɨ wɨjaakeꞌ yuneꞌna yɨmaꞌnakesɨ. Dara dɨnɨkesɨ. Nɨgwia sɨlɨvaaya (30) sa Yɨzɨrelɨyarajɨya pwarɨ mubyaꞌne sɨlɨvaaya dahɨlaketa daza maarɨna yeva 10Naangei nyɨdakabaaibɨꞌ kwadɨka yavɨkaryadere wawɨnyajɨꞌ mubyaꞌnera wɨjaavesangɨra. Sara dɨnɨkesɨ.

Paailatɨ Jizaazarɨ yɨdaanganna yakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 15:2-5; Lukɨ 23:3-5; Jonɨ 18:33-38)

11Gaꞌmaanɨya naangeryaba Jizaazai daavɨna yadɨꞌnyɨ Gaꞌmaanɨya naangei yɨdaanganna “Gɨmɨ Juyaraavɨre kingɨyaigɨ daaka?” Yɨdaanganna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Yɨ dɨwaanya kɨbaaibɨsasɨ.” 12Sagaaꞌ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ aꞌmwe naangerajɨ sahwarɨ kotɨyaꞌ marina. Kɨrɨꞌ sahwai majaꞌnawɨjɨna. 13Majaꞌnawɨjɨ kyaꞌ sagaaꞌ Paailatɨ wɨdɨna “Yagaala yuya kotɨya gɨmarivanɨgata daza kadɨka muꞌnyɨjɨvanɨgɨna!” 14Wɨdɨna kyaꞌ sahwai yagaala pɨrɨꞌ majaꞌnawɨjɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Gaꞌmaanɨya naangei atɨka naanga maruꞌnaꞌna yaꞌ.

(Maakɨ 15:6-15; Lukɨ 23:13-25; Jonɨ 18:39-19:16)

15Kwarame yuya sangɨ Munne savɨ Gaꞌmaanɨya naangei aꞌmwe kalavuza pwarɨna yɨralawaasadelyɨ. Kwala bwaꞌnaanyaꞌ aꞌmwe gave pwarɨna dɨna yadaapi Paailatɨ yune gave saina yɨralawaasɨna wiadelyɨ. 16Nabaai dazagaaꞌ kalavuzangevɨ aꞌmwe kayaaꞌnanya pwarɨna kadɨka wɨꞌnadɨvɨsai mwaalɨna. Sahwai Baravaazai woꞌnɨkelyɨ. 17Sarevɨdaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanyaꞌ yɨꞌbwaꞌnaabɨna yɨna kyeꞌ Paailatɨ wɨdɨna “Sarɨmɨnyawɨnna yɨhiralawasaabɨdeꞌna aaihwarɨna yawɨꞌmanɨgava? Baravaazarɨ yɨralawaasɨjɨwana? Jizaazarɨna sahwara dɨna ‘Kɨraazɨtɨyarɨnera,’ dadɨvɨsarɨ yɨralawaasɨjɨwana?” 18Sara wɨdakeꞌ dareꞌnesɨ. Sahwai yawɨꞌna “Jizaazarɨna sɨmunya kayaaꞌna jawɨꞌmanɨgava! Tɨganaaryaꞌna kotɨya marina yɨvanɨgaꞌ.” 19Paailatɨ yawɨbwaꞌdere namwaalyɨsarɨ yɨlamwaaina yɨna yadɨꞌnyɨ gamɨre aꞌmweꞌ yagaalyaꞌ dara wɨdasaabɨna “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraanga dazarɨna minnera! Sawɨsavɨ nɨmɨ wajaꞌ yaꞌnena banganakelyɨra. Sara yaꞌnena taanga naanga nyɨmwakeꞌnyɨra. Sareꞌna minnera!” 20Sara wɨdasaabɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ aꞌmwe naangerajɨ kwala bwaꞌnaanyangɨre sɨmunyavɨ yɨdɨkavɨmwaaihɨna “Paailatɨmɨna jaka kadapi Baravaazarɨ kudaasojɨ Jizaazarɨ tamakɨpɨꞌdeꞌnana!” 21Yɨdɨkavɨmwaaihɨna kyeꞌ Gaꞌmaanɨya naangei yaamɨjɨ wɨdɨna “Aꞌmwe dazaraarɨdaaꞌnyɨ aaihwarɨ yɨralavɨjɨwana?” Wɨdɨna kyaꞌ sahwara dɨna “Baravaazai.” 22Dɨna kyeꞌ Paailatɨ wɨdɨna “Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazarɨ sahwara ‘Kɨraazɨtɨyarɨnera,’ dadɨvɨsarɨ gara yɨjɨwana?” Wɨdɨna kyaꞌ yuyara wɨdɨna “Yɨsavɨri dɨmarayeramyɨla!” 23Kɨrɨꞌ Paailatɨ wɨdɨna “Beꞌnanaka! Be kayaaꞌnanya yɨwakalaka!” Kɨrɨꞌ jaka naanga dɨragɨnna danganna “Yɨsavɨri dɨmarayeramyɨla!”

24Sagaaꞌ Paailatɨ yɨbwakɨnna “Nɨmɨre yagaalyaꞌ yɨnɨga wiꞌna mi yadeꞌ daaka! Sarevɨ mala naangeꞌ dɨkaavajɨwaka!” Sarei aalya pɨrɨꞌ maarɨna yaka kwala bwaꞌnaanyayaba gamɨre asɨraarɨ aalya yɨnyɨna. Sara yaka wɨdɨna “Aꞌmwe dazai balajaꞌ kayaaꞌnanyaꞌ nɨmɨreꞌ mɨka! Yune sarɨnnyaburɨnyɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨnnya ata aalya yɨmwana!” 25Wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwe yuyara jaꞌnawɨdɨna “Gamɨre taweꞌna yɨwetawakya dazaꞌ nemɨnyawɨnna nabaai nemɨre kaimɨraaya kwaraavɨjɨ bathesɨra.” 26Wɨdɨna kyeꞌ sagaaꞌ Paailatɨ Baravaazarɨ yɨralawaasɨna yɨna. Yɨralawaasɨna yɨna yaka Jizaazarɨ wɨla kayaaꞌnanyabaalyɨ lɨꞌbwaꞌna yɨna yaka “Yɨsavɨri nilɨya marayerabɨka!” daka aawɨlasaraavɨ wɨmaarina yaꞌ.

Aawɨlasara Jizaazarɨ bɨraiyagaala wɨdesaꞌnesɨ.

(Maakɨ 15:16-20; Jonɨ 19:2-3)

27Dazagaaꞌ Gaꞌmaanɨya naangere aawɨlasara Jizaazarɨ Gaꞌmaanɨyare angevɨna makuna, sagaaꞌ sahwaryabanna yuyavaakɨyara yɨꞌbwaꞌnaabɨna. 28Yɨꞌbwaꞌnaabɨna yɨna yeva gamɨre baazɨꞌmaꞌnya saza galyɨraipuꞌna yɨna yeva baazɨꞌmaꞌnya wayaaka nawɨꞌnya pɨrɨꞌ baazɨꞌmakuna. Kingɨyara baazɨꞌmaꞌnya saꞌ baazɨꞌmaꞌnadɨvɨsaꞌ sara baazɨꞌmakuna. 29Baazɨꞌmakuna yeva wɨla lannakebaarɨ kingɨyare nyɨlɨla pwaibɨsaꞌ gɨtavagwavaaihɨꞌna yeva gamɨre mɨnyagɨnyavɨ yɨlamwaaihɨꞌna. Sara yeva suya pɨrɨꞌ kwaasɨya kingɨyare yɨsarɨꞌ gamɨre aangasɨmagɨ wɨmwangɨna yeva “Sahwai kwaasɨya kingɨyai yɨmaꞌnɨwaka. Sarevɨ bɨrala yaana!” yawɨꞌna yadɨvɨꞌ sahwarɨ kwadaai gɨlɨna yeva bɨraiyagaala wɨdanganna “Juyaraavɨre kingɨyaigɨ! Tewaanya dɨmwaala!” 30Bɨraiyagaala wɨdanganna yadɨvɨꞌ maagwalyajɨ wopamɨjɨrakɨna yadɨvɨꞌ suya sarɨꞌ maarɨna yeva gamɨre mɨnyagɨnyavɨ maratanna yadɨvɨꞌ sara yɨna. 31Sara yɨna yɨna yeva bɨrala mena yɨna yeva baazɨꞌmaꞌnya saꞌ galyɨraipuramaaꞌna yɨna yeva gannya baazɨꞌmaꞌnya ayaꞌ marabaazɨꞌmakuna. Ayaꞌ marabaazɨꞌmakuna yeva yɨsavɨri nilɨya maratamarɨmwiaꞌnera gamɨnyɨ kaanna makuna.

Jizaazarɨ yɨsavɨri nilɨya tamesaꞌnesɨ.

(Maakɨ 15:21-32; Lukɨ 23;26-43; Jonɨ 19:17-27)

32Kaanya wodɨvɨsagaaꞌ aꞌmwe Saairini mwaalya pwarɨ gamɨnne yayaꞌ Saaimonɨ, yɨ sarɨ tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yeva sahwarɨna dɨragɨnna dɨna yeva Jizaazarɨne yɨta yovihɨrarannɨkeꞌ makwɨyaꞌna. Dɨragɨnna kyeꞌ aꞌmwei yɨta makuna yada 33pɨba Golɨhota woꞌnɨkebanna yɨꞌmavaawɨna. Yaya savɨna aaya kaavɨlyaꞌ daresɨ. Pɨba Gɨlemɨnyagɨnyabanna. 34Yɨꞌmavaawɨna yeva waainɨya marazɨnanya yɨrɨkesɨ yegɨnyɨwannɨkeꞌ daangeꞌneꞌ maarɨna yeva “Sai nana!” deva wɨjaavɨna. Kɨrɨꞌ nagaanganna yaka “Aala!” dɨna. 35“Aala!” dɨna kyaꞌ yɨsavɨri nilɨya mena tameva “Gamɨre baazɨꞌmaꞌnya saza yamaraana!” deva saatuyara maragɨrɨdaꞌna. Saatuyara maragɨrɨdaꞌna yeva baazɨꞌmaꞌnya jaapaina yeva pwai pɨrɨꞌ pwai pɨrɨꞌ maarɨna. 36Maarɨna yeva sahɨba walamwaaina yɨna yeva sahwarɨ maremwaaina. 37Munyaba gamɨre mɨnyagɨnyavɨ munyaba gamɨnyɨne yagaala kotɨya maryesaꞌ yɨlayɨdawakɨna yesasɨ. Dara yɨdavesaꞌ “Dathai Jizaazalyɨ. Juyaraavɨre Kingɨyalyɨ.” 38Jizaazaryaba gidɨkusaba yɨsavɨri kuka yɨpalamaaꞌdisaraarɨ nilɨya maratamarɨmuna. Aangasɨmagɨ pwarɨ kwanaamimagɨ pwarɨ maratamarɨmuna yesaraalyɨ. 39Aꞌmwe kaanya yɨnadaaꞌdɨvɨsara sahwarɨ bɨraiyagaala danganna. Kumɨre mɨnyagɨnyarɨ wɨnaangɨwɨnaangɨta yadɨvɨꞌ 40bɨraiyagaala dara danganna “Gotɨyare Angeꞌ woꞌdalakadɨ ‘Dahasaai dahaaꞌ ayɨna madɨdesɨra,’ jaigɨ gɨmɨ saigɨ dɨvadaihasamaaꞌnana! Gɨmɨ Gotɨyare Gawaalɨvaangeigɨ mwaaidɨzaigɨ yɨta yovihɨrarannɨka savɨ yagalyaꞌmavaꞌgɨzɨ dalaama!” 41Sasarebaaibɨꞌ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangera Kɨwɨjarajɨ aꞌmwe naangerajɨ sarajɨ bɨraiyagaala wɨdɨna 42“Gamɨ padaihasamaaryaꞌnei aꞌmwe pwaraavɨ gaimwanna yaka gamɨ sai yɨnɨga gaimwannannei mɨka! Gamɨ Yɨzɨrelɨyaraavɨ kingɨyai midaaka! Yɨta yovihɨrarannɨkevɨ yagalyaꞌmavojɨ kwalaabozɨ sahwarɨ dɨragɨnna yawɨralɨmwagaatheꞌnana! 43Gotɨyarɨna gannya sɨmunyavɨ dɨkavɨmwaaihɨnyɨna yakei midaaka! Gotɨyai sahwarɨna wɨvuꞌnajai dahaasagaaꞌ padaihasamaarana! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwai dɨna ‘Gotɨyare Gawaalɨvaangeinyɨra.’ ” 44Bɨraiyagaala sara wɨdetabaaibɨꞌ kuka yɨpalamaaꞌdisaraarɨ Jizaazaryaba yɨsavɨri maratamarɨmwesaraai bɨraiyagaala wɨdahɨlyaraalyɨ.

Jizaazai mena balɨna yakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 15:33-41; Lukɨ 23:44-49; Jonɨ 19:28-30)

45Sɨrɨgwajahaaꞌdaaꞌnyɨ kwaaka yuneba jɨhɨnyaꞌ jɨnnadaaꞌnyɨyagaaꞌ yune sɨvɨraryagaaꞌna miꞌna yɨna. 46Sɨvɨraryagaaꞌ aya kɨgaaꞌ Jizaazai Yɨvɨruyagaala jaka dɨragɨnna dɨna “Yɨli, Yɨli, lama savakɨtaani?” Saꞌ daresɨ. Nɨmɨre Gotɨyaigɨ, nɨmɨre Gotɨyaigɨ, beꞌna nyagalyaꞌmaꞌmwaana! 47Jaka sara dɨna kyaꞌ sahɨba daavesarajɨya pwara saꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yeva dɨna “Aꞌmwe dazai Ne Yɨlaajarɨ jaka wɨdɨvanɨka.” 48Sara dɨna kyeꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ kumɨjɨya pwai kaanyaveꞌna wawaka saalaalyavɨya jɨꞌmɨnya pɨrɨꞌ maraawɨna yɨna yaka yɨrɨkaalyavɨ marapaihɨna yaka aalɨnakeꞌ suya pɨrɨkɨ yɨlamarakɨna yaka “Nana!” daka wɨjaavɨna. 49Kɨrɨꞌ pwara dɨna “Kavaaya! Nemɨ tɨnna mena wanganawaajɨna. Yɨlaajai padaihasamaraabazarɨ tɨnna wanganaadeꞌnanyɨ.” 50Sara dɨna kyeꞌ Jizaazai jaka naanga dɨragɨnna ayɨna dɨna yaka gamɨre kuryarɨ yaasɨna.

51Yɨthaanyi, Gotɨyare Angevɨ kusawɨnya tɨkuryavɨ janne naangeꞌ majɨkɨnadaaꞌdeꞌ munya keꞌba lihɨꞌna yakeꞌ yune kewɨnɨnna sara yaka pimagɨnyaai yɨmaꞌnyɨna. Sara yaka Kwaakevaꞌ wɨnɨnya yɨna yada sɨlaange tɨngɨraꞌna. 52Sara yaka gɨlekaviꞌnɨnnya basɨnadaaꞌna yaka tewaanyara sɨnnawɨ se mena bainɨkera kwalaalyaraavɨre kɨlaakejɨka ayɨna yɨdɨkaaꞌna. 53Yɨdɨkaaꞌna kyaꞌ kaviꞌnɨnnyangɨ yagalyaꞌmaꞌna yeva Jizaazai ayɨna mena dɨkaavakegaaꞌ anga naanga tewaanyabanna Jeruzaalemɨna wɨna. Wɨna yeva aꞌmwe kwalaalyaraayaba wɨjɨwaainyɨna kyeꞌ sahwaraavɨ tɨnna wanganna yesarera. 54Wɨnɨnya yakevɨ aawɨlasaraavɨ maremwaalyalyɨ aawɨlasarajɨ Jizaazarɨ dame maredaata yesara tɨnna wanganna yeva nabaai nabinabinya yɨmaꞌnyɨna yadaapiyangɨ tɨnna wanganna yeva lɨka naanga yɨna. Lɨka naanga yɨna yadɨvɨꞌ dɨna “Naanga nebulyasɨ. Aꞌmwe dazai Gotɨyare Gawaalɨvaangelyɨra.”

55Dazaba aꞌmwe kwalaalya kɨbaweba keiba paaꞌbwaꞌna daavɨna yeva banganaꞌna yadɨvɨꞌ mwaalesangɨra. Aꞌmwe daza Galɨli yagalyaꞌmaveva “Sahwarɨ wɨgaimwagaana!” devengɨra. 56Sajɨya aꞌmwe pɨrɨꞌ Maarɨyaaꞌ Maahɨthaala mwaalyasɨ nabaai pɨrɨꞌ Jemɨzalyɨ Jozepɨyalyɨ saraarɨ ganaangeꞌ Maarɨyaasɨ, pɨrɨꞌ Sevathiyare gawaalɨvaangeraarɨ ganaangesɨ sa mwaalɨna.

Jizaazare kɨlaakejɨꞌ simaangevɨ wɨlamarakesaꞌnesɨ.

(Maakɨ 15:42-47; Lukɨ 23:50-55; Jonɨ 19:38-42)

57Sawɨtɨrɨnyabwi kimaꞌnaꞌ aꞌmwe pwai wɨna. Sai gɨlyɨvɨta naangejɨyai Aarɨmathɨya mwaalyai Jozepɨyai woꞌnɨkelyɨ. Sahwai Jizaazarɨ mɨdɨdei mwaalaꞌ. 58Sai Paailatɨmyawɨnna wɨna yaka Jizaazare kɨlaakejɨꞌ maaryaꞌna yɨdaanganna. Yɨdaanganna kyaꞌ sagaaꞌ Paailatɨ aawɨlasaraavɨ dɨragɨnna wɨdɨna kyaꞌ Jozepɨyarɨ gɨlaayai wɨmaarina. 59Wɨmaarina kyeꞌ Jozepɨyai gɨlaayarɨ maarɨna yaka kwaabɨhannya yaaka nawɨꞌnyaꞌ maarɨna yaka marayewaaꞌmwanna. 60Sara yɨna yaka gannya simaanga mudɨkevɨ gɨlaayarɨ kave wɨlakɨna. Simaanga saꞌ sɨlaanga pwarɨ lɨlɨsamakulaawɨnɨkesɨ. Kave wɨlakɨna yaka sɨla naanga sai maramwarangɨkulaawɨna yaka kaviꞌnɨmaangevɨ sɨlyaꞌ tihɨrakɨna yaka kaanna wɨna. 61Jozepɨyai kɨlaakejɨꞌ wakadaaꞌnyɨ dazaba simaangevɨ akyamwi aꞌmwewaai walamwaaina. Aꞌmwe pɨrɨꞌ Maarɨyaaꞌ Maahɨthaala mwaalyaꞌ, yɨ pɨrɨꞌ Maarɨyaa pɨrɨꞌ gɨryawoꞌnyaꞌ. Aꞌmwe sawaai keiba walamwaaina yagi.

Aawɨlasara simaangevɨ dame daavɨna yesaꞌnesɨ.

62Yɨrɨka dɨvidaaꞌnyarɨkɨ, kwazaakegaaꞌna yovɨrawakyaꞌnegaaꞌ dɨvidaaꞌnyarɨkɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Perɨzɨyarajɨ Paailatɨmyawɨnna biꞌbwaꞌnemwaaina. 63Biꞌbwaꞌnemwaaina yeva wɨdɨna “Maremwaalyaigɨ! Aꞌmwe kwaasɨya dazai kuna mwaalakegaaꞌ nedakeꞌ mena yawɨꞌmwo. Dara dɨna ‘Dɨvidaaꞌnyɨ yɨrɨka darɨkaai darɨkɨ ayɨna dɨkaavɨdeinyɨra.’ 64Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨ nayaa kadaꞌgɨzɨ yune yɨrɨka darɨkaai darɨkɨnannevɨ simaanga dazavɨ nayaa tihɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. Gamɨre mɨdɨdɨvɨsara kuka bulalɨvamaarapɨri aꞌmweraavɨ nudɨpɨdɨka! ‘Kaviꞌnɨnnyavɨdaaꞌnyai ayɨna mena dɨkaaꞌmwakerɨnera.’ Sara kudapɨri dɨvidaaꞌnyɨ kwaasɨyabwi kɨgaasa kwaasɨyaburɨ navɨlavadɨka!” 65Sara wɨdɨna kyeꞌ Paailatɨ wɨdɨna “Sarɨmɨ aꞌmwe dame daayaꞌne pwaraavɨ dɨmaaryɨla! Sarɨmɨ wawapɨjɨ simaanga dazavɨ dameraavɨ dɨthaakwila! Sarɨmɨ nayaa miꞌna yawɨꞌna yɨpɨnebaaibɨꞌ dameraavɨ dɨthaakwila!” 66Sara wɨdɨna kyaꞌ sahwara kaanna wɨna yeva gɨlekaviꞌnɨnnyavɨ dame daakuna. Sɨla sarɨ baavesɨ wakɨna, kaanya tɨlɨna yeva saba dame daayaꞌneraavɨ wɨdɨmwaaihɨna yeꞌ.

Copyright information for `BYR