Matthew 28

Jizaazai ayɨna dɨkaavakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 16:1-10; Lukɨ 24:1-10; Jonɨ 20:1-18)

1Kwazaakegaaꞌ mena kabawoꞌ wikɨyarɨkɨne yɨrɨka mudɨkerɨkɨ yɨrɨkunyagaaꞌ Maarɨyaaꞌ Maahɨthaala mwaalyasɨ Maarɨyaa pɨrɨsɨ gɨlekaviꞌnɨnnyabanna wanganyaꞌnewaai wɨna. 2Yɨthaanyi! Sagaaꞌ wɨnɨnya naangeꞌ yɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ Naangere ejelɨyai walaabɨna yaka sɨlyai birɨkwasamakulaawɨna yɨna yaka sɨlyarɨ aꞌba yɨlamwaaina. 3Sahware sɨnnyɨꞌ yɨnamɨraasaꞌbɨꞌ wannyɨna, nabaai gamɨre baazɨꞌmaꞌnyaꞌ sɨgujaakavɨre yaakebɨꞌ wannyɨna yakelyɨra. 4Gamɨnyɨna aawɨlasara lɨka naanga yɨna yeva bɨꞌbɨta yɨna yeva aꞌmwe mena bainɨkerabɨꞌ yɨmaꞌnyɨna. 5Yɨmaꞌnyɨna kyeꞌ ejelɨyai aꞌmwe sawaarɨ wɨdɨna “Kɨrɨmɨ lɨka mɨkanera! Nɨmɨ yawɨꞌna ‘Jizaazarɨ yɨsavɨri tamarɨmuwaꞌdaasarɨna bɨrɨkaanyawaaihi bɨvanɨgɨla.’ Sareꞌna lɨka mɨkanera! 6Sai dava mamwaalyɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨgaaꞌ dakabaaibɨꞌ mena yɨdɨkaaꞌmwakerɨna! Gamɨ waꞌde adava bulanganyɨla! 7Nabaai yarai wawakɨlyɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ duthaawila! ‘Kaviꞌnɨnnyavɨdaaꞌnyɨ mena yɨdɨkaaꞌmwakelyɨ. Nabaai, yɨthaanyi, Galɨlinei sarɨmɨnyɨ sɨnnawɨ waanadelyɨ. Dazɨmagɨ sahwarɨ tɨnna danganyiderɨna.’ Yɨthaanyi, mena yɨhɨthɨwa.” 8Wɨdɨna kyaꞌ sawaai lɨka yadiꞌ yɨlaaya kuna kuna yɨna yadiꞌ simaangeyaba yarai yagalyaꞌmaꞌna yagɨla gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨjaꞌnewaai kaanyaveꞌna wɨna. 9Kaanyaveꞌna wɨna yadaakɨlyɨ, yɨthaanyi, tusavɨ Jizaazai sawaaryabanna yɨmaꞌnadavaabɨna yaka wɨdɨna “Nyaꞌmwewaaihi! Tewaanya kwaamuꞌnanyabwi yɨhwarana!” Wɨdɨna kyaꞌ sawaai aya kɨbanna wɨlaabɨna yagɨla gamɨre sɨvɨlyaraarɨ lɨmwanna yagɨla lotuya wina. 10Dazagaaꞌ Jizaazai sawaarɨ wɨdɨna “Lɨka mɨkanera! Wawakɨlyɨ nyaꞌmweraavɨ Galɨlina wɨpɨꞌdeꞌna duthaawila! Nabaai dazahimagɨ nyangabɨꞌdeinyɨra.”

Dame daavesaraavɨnesɨ.

11Aꞌmwe sawaai kuna wodaakɨri, yɨthaanyi, dame pwara gɨlekaviꞌnɨnnyaba maredaavesara anga naangeba wɨlɨna yɨna yeva yuya yɨmaꞌnaka sanna Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangeraavɨ wɨdɨna. Sara wɨdɨna kyeꞌ 12sahwara aꞌmwe naangerajɨ yɨꞌbwaꞌnemwaaina yɨna yeva yagaala pɨrɨꞌ jamungajakɨna yeva dameraavɨ nɨgwia kwalaalya wɨjaavɨna yɨna yeva 13wɨdɨna “Nɨgwia dazanna maarapɨri dara dɨzideihɨlyɨ ‘Sawɨsavɨ nemɨ se waꞌdori gamɨre mɨdɨdɨvɨsara lɨka yulyaꞌna beva gɨlaayarɨ kuka bamaryawaaihasarera.’ Duzideꞌna yɨhɨmubɨwo. Sara kadapɨjɨ 14Gaꞌmaanɨya naangei yagaala dazaꞌ kadɨka wɨꞌnajarɨ woyagaala wɨdawaajɨ sarɨmɨ sɨmunya kwalaalya myawɨryaꞌneihɨrɨ yɨhɨmwaihaadeihɨlyɨ.” 15Sara wɨdɨna kyeꞌ damera nɨgwia sa maarɨna yɨna yeva sara wɨdetabaaibɨꞌ sara yɨna. Sara yɨna yadɨvɨꞌ yagaala dazaꞌ Juyara gazabazaba wɨꞌnyɨna yeꞌ. Nabaai dahaasagaaꞌ dazaꞌ Juyara kuna wɨdadɨvɨsasɨ.

Jizaazai gamɨreraavɨ wawɨnya wɨjaavakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 16:14-18; Lukɨ 24:36-49; Jonɨ 20:19-23; Apozelɨyara 1:6-8)

16Sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwainanyara Galɨlinera kaanna wɨna yeva mugunya Jizaazai sahɨbanna sara dakebanna yɨꞌmavaawɨna. 17Yɨꞌmavaawɨna yeva gamɨnyɨ tɨnna wanganna yeva lotuya wɨmarina. Lotuya sara wɨmarina yadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ pwai pwai sɨmunya pɨrɨwaai yawɨꞌna. 18Sara yadɨvɨꞌ yuyaraayawɨnna wɨlaabɨna yaka dara wɨdɨna “Sɨgunyavɨjɨ Kwaakevakɨjɨ sabanyaarɨ dɨragɨnyaꞌ Gotɨyai nyɨjaavakeinyɨ. Dɨragɨnya yuya pɨnɨngɨna wavɨlaꞌdɨnyainyɨra. Wawɨnya yuya sabanyaai maremwaaidɨnyainyɨ. 19Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ Kwaaka davakɨya ajɨmya pɨnɨngɨyara nɨmɨre nyɨmɨdɨdɨvɨsara yɨmaꞌnɨpɨꞌdeꞌna duthaawila! Nɨmwalyɨ Gawaalɨvaangeinyɨjɨ Kurya Tewaanyalyɨ sainaavɨre yayavɨ aꞌmweraavɨ aalyavɨ bavɨtaazɨya jideihɨlyɨ. 20Nabaai sara yapi yagaala yɨhɨzaave gazazanna mɨdɨnyaꞌneraavɨ duziwakamaryideihɨlyɨra. Yɨthaanyi! Yuyagaaꞌ yune aayaꞌne dazagaaꞌna sarɨmɨjɨ yeꞌmwannamwalaadeinyɨra.”

Copyright information for `BYR