Matthew 4

Saataanɨ Jizaazarɨ yɨjɨwaalyaꞌna wɨdakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 1:12-13; Lukɨ 4:1-13)

1Sagaaꞌ Kotɨya Maryadei Jizaazarɨ yaamɨjɨta yaꞌnerɨ aꞌmwamaayaba Kuryai yɨbwarɨdaakuna. 2Yɨbwarɨdaakuna kyaꞌ sawɨta aꞌmweraare sɨvɨlatɨraalya wavɨlaꞌdaaꞌnyɨ wapaaya manyaꞌ. Wapaaya manyakei mɨjɨka wiaꞌ. 3Mɨjɨka wiadaaꞌnyɨ Kayaaꞌnanyaburɨ Walapapalakadei gamɨnyawɨnna bɨna yaka wɨdaꞌ “Gotɨyare Gawaalɨvaangeinyɨ daakajɨ, sɨla sangɨ kudaꞌgɨzɨ bɨretɨya kyɨmaꞌnojɨ dɨna!” 4Sara kudaꞌ maꞌmaaꞌna yaꞌ “Dara dɨnɨꞌ ‘Bɨretɨya gave najaꞌ kuryarɨ dɨragɨnya wɨjaayaꞌneꞌna mɨꞌ. Aawa. Yagaala gazasaꞌ Gotɨyare maangevɨ wɨdakeꞌ kuryarɨ dɨragɨnya wɨjaayaꞌnesɨ.’ ”

5Sagaaꞌ anga tewaanyabanna (Jeruzaalemɨna) Kotɨya Maryadei yɨbwarɨmakuna yaka Gotɨyare Angevɨ munyaba yɨlamarɨdaakuna yaka 6wɨdaꞌ “Gotɨyare Gawaalɨvaangeinyɨ daakajɨ, kwaakewɨnna dɨthɨkwosɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dara dɨnɨꞌ

‘Gɨmɨnyɨna Gotɨyai mamaayaraavɨ kudozɨ
Sɨlyavɨ gɨmɨre sɨvɨla mala nyamaaꞌdɨka!
Sareꞌna asajɨ nayaa maragɨlɨmwabɨka!’
Sara dɨnɨkeꞌna kwaakewɨnna dɨthɨkwosɨka!”
7Sara kudaꞌ Jizaazai yawɨraka “Saataanɨ Gotɨyare bukuyaꞌ kayaaꞌna marayɨwaka,” wɨdaꞌ “Yagaala pɨrɨꞌ dara dɨnɨꞌ ‘Naangei gɨmɨre Gotɨyarɨ yaamɨjɨ minna! Yune gɨmɨre yawɨsaꞌ yɨjaigɨ dara myawɨꞌdɨnna! “Gotɨyai yaasɨwaꞌna nyɨgaimwagatheinyɨra.” Sara myawɨꞌdɨnna!’ ”

8Nabaai Kotɨya Maryadei ayɨna yɨbwarɨmakuna yaka mugunyavɨ keꞌmwewɨnna yɨlamarɨdakwaawɨna yaka Kwaaka davakɨ yuyaba maremwaaidɨvɨta yuyajɨ kumɨre byaannyajɨ yɨbwarɨdaakwaꞌ. 9Yɨbwarɨdaakuna yaka wɨdaꞌ “Yuya nawɨꞌnya sa tɨnna wangamanɨgengɨ gɨzaavɨdeinyɨ. Kwadaai gɨlaꞌgi lotuyaꞌna yɨlaaya nyɨmaryɨjaigɨ gɨzaavɨdeinyɨ.” 10Sara kudaꞌ Jizaazai wɨdaꞌ “Saataanɨ, dɨwo! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dara dɨnɨꞌ

‘Naangei gɨmɨre Gotɨyarɨ yɨlaaya dɨmarya!
Yɨsaraavɨjɨ sɨlaangeraavɨjɨ yɨlaaya minna!
Gotɨyai gaverɨ yɨlaaya ja!’
Sara dɨnɨkeꞌna Saataanɨ dɨwo!”
11Sara wɨdakegaaꞌ Kotɨya Maryadei yagalyaꞌmaꞌna kyaꞌ, yɨthaanyi, Gotɨyare mamaayara walaabɨna yeva wɨdaayɨna yeꞌ.

Kwaaka Galɨli Jizaazai yamaata yakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 1:14,15; Lukɨ 4:14,15)

12Jizaazai wɨꞌnyɨna “Kalavuzangevɨ Jonɨmɨ wɨla yɨrakesalyɨ.” Sara wɨꞌnyɨna yaka Kwaaka Galɨlina wɨna. 13Kwaaka Galɨlina wɨna yaka Anga Naazaretɨ yagalyaꞌmavaka Anga Kaapanɨyamɨna bamwaaina. Kaapanɨyamɨ saba aalɨbumaangevɨ mannɨkeba. Yɨzɨrelɨya yɨsavakaai Sevyulanɨmɨyara Napɨtalaarɨyara yɨsavakaare kwaakevɨ Anga Kaapanɨyamɨ mannɨkebe. 14Gotɨyai “Kɨgaaꞌ Aazaayai nyuꞌnawɨjɨwaakadei wɨjaakeꞌ yunebanna yɨmaꞌnana!” kadaꞌ saba mwaalɨna yaꞌ. Dara dɨnɨꞌ

15“Sevyulanɨmɨyaraavɨrebajɨ Napɨtalaarɨyaraavɨrebajɨ,
Aalɨbumaangina Aalya Jothanɨyavɨ pihɨrɨ
Kwaaka Galɨli Gotɨyarɨ muꞌnyara Anga pimagɨ,
16Saba mwaalyara jɨhɨnyavɨ mwaaidɨvɨsara
Baaka naangei mena wanganesare.
Balyaꞌnebanne aꞌmabaalyavɨ kayaaꞌna mwaaidɨvɨsaraavɨne
Yɨrɨka naangeꞌ mena wɨvurakere.”
Jizaazai mwaalakebwinajɨ wɨjɨwaakakebwinajɨ sara dɨnɨkesɨ.

17Sagaaꞌ Jizaazai mwaalaka yagaalyaꞌ gaai wɨjɨwaakɨna. Wɨjɨwaakɨna yada wɨdaꞌ “Kayaaꞌnanyabwi wasɨꞌnaꞌgɨzɨ mudɨkebwi jawɨramaaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨgunyavɨ mwaalɨkei nemaremwaaladehaaꞌ aya kɨgaaꞌ yɨmaꞌnɨwakeꞌnanyɨra.”

Jizaazai aꞌmwe daraai daraalyara mɨdɨnyaꞌneꞌna jaka wɨdakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 1:16-20; Lukɨ 5:1-11)

18Galɨli Aalɨbumaangevɨ sahwai kaanya woda Saaimonɨ, Pitai woꞌnɨkelyɨ gamɨre gahwaalaangei Edɨruyalyɨ sadaraarɨ tɨnna wanganna. Sadaraai jawɨnya maaꞌdisaraai aalɨbunyavɨ jawɨgɨlyaꞌ wasɨꞌdiꞌ tɨnna wanganna. Wasɨꞌnagɨleꞌ dareꞌnesɨ. Jawɨnya mwagiꞌnagɨlyaraalyɨ. 19Tɨnna wanganna yaka wɨdaꞌ “Saraaihi dɨnyɨmɨdɨnaabyi! Jawɨnya maaꞌditabaaibɨꞌ Gotɨyarɨne aꞌmweraavɨ maaryaꞌneraaihɨrɨ yɨhɨzɨwaakɨdeinyɨ.” 20Sara kudaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ sadaraai jawɨgɨlyaꞌ yagalyaꞌmaꞌna yagɨla mɨdɨnna yagi.

21Kaanya sangyɨneba wɨna yaka Sevathiyare gawaalɨꞌ kwaraai Jemɨzalyɨ gamɨre gahwaalaangei Jonɨjɨ kɨdaraarɨ tɨnna wanganna. Sadaraalyɨ kɨrɨnɨmaanga Sevathiyalyɨ sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina yeva jawɨgɨlya bɨꞌnyɨna yadaapɨjɨ tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yaka sadaraarɨ jaka wɨdɨna. 22Jaka wɨdɨna kyaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ sɨpɨyasɨ kɨrɨnɨmaangelyɨ yagalyaꞌmaꞌna yagɨla mɨdɨnna yagi.

Jizaazai Gotɨyare yagaala wɨjɨwaakada nalaavɨnakeraavɨ tewaanya yakeꞌnesɨ.

(Lukɨ 6:17-19)

23Kwaaka Galɨli yuyaba kaanya yamaryada kumɨre lotuangengɨ wɨjɨwɨrina. Yagaala tewaanyaꞌ Gotɨyai nemaremwaalyaꞌneꞌ wɨjɨwaakɨna. Sarei aꞌmweraavɨ nabalya ge gejɨyaraavɨjɨ yɨrɨka mwaaidɨvɨsaraavɨjɨ tewaanya yavadaꞌgaina yaꞌ. 24Sara tewaanya yakerɨna Kwaaka Naanga Sɨrɨya yunebanna dɨwɨna yeꞌ. Miꞌna dɨwɨna yesaꞌna nabalɨnakeraavɨjɨ nalaaya ge gejɨyaraavɨjɨ daanga naanga wɨvɨderaavɨjɨ yɨmaka widɨvɨsaraavɨ bɨꞌbɨta yadɨvɨꞌ walaꞌdaawadɨvɨsaraavɨjɨ yagɨnya bainɨkeraavɨjɨ makabɨna yeꞌ. Makabɨna kyeꞌ tewaanya yavadaꞌgalaꞌ. 25Tewaanya kyavadaꞌgalaꞌ Galɨlidaaꞌnyarajɨ Anga Atɨraalyabadaaꞌnyarajɨ Anga Jeruzaalemɨdaaꞌnyarajɨ Kwaaka Juthɨyadaaꞌnyarajɨ Aalya Jothanɨyavɨ pihɨrɨdaaꞌnyarajɨ yɨkabɨna yeva kwala bwaꞌnaanya naanga mɨdɨnna yeꞌ.

Copyright information for `BYR